Yüce Allaha Duamız

Sübhane Rabbiyel aliyyil a'lal vehhab

Euzübillâhiminişşeytânirracîm

Elhamdülilâhi Rabbil Alemîn vesselâtü vesselâmü alâ seyidinâ Muhammedin ve alâ alihi vessahbihi ecmaîn

Allahım hamd ve şükürler sanadır. verdiğin nimetler için sonsuz hamd ve şükürler olsun..Allahım senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısı ,sevabın hayırlısını,hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum..Beni dinimde sabit kıl, mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt,namazlarımı (kılmış ve kılınacak namazlarımı) kabul eyle, günahlarımı bağışla..

Allahım senden benim için hayırları açmanı,işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki,açığı ve gizlisi ile her türlü hayırı ve cennette yüksek dereceler istiyorum..Senden şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, tenasül uzvumu korumanı, kalbimi nurlandırman ıistiyorum.. senden nefsim, kulağım, gözüm,ruhum,yaratılışım ve ahlakım,ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı ol hayır ve hasenatımı kabul eyle....

Yarattığın şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden , haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım..

Cinlerden ve insanlardan olup, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesevesecilerin kötülüğünden insanların Rabbine insanların Melikine insanların ilahına sığınırım...

Allahım senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç bırakmayan bir merhametle bana merhamet et..

Allahım kederden, hüzünden, tembellikten, cimrilikten, borç baskısından, insanların kahrına uğramaktan( insanların nefsimi kullanmasından ve onlara mağlup olmaktan) sana sığınırım...

Allahım kendine verdiğin yahut kitabında indirdiğin yahut yarattıklarının birine öğrettiğin yahut gayb alemine ait olarak kendine sakladığın her ismin hürmetine senden isterim ki Kur'anı gönlümün nuru kalbimin baharı kılasın, sıkıntılarımı def edesin...

Allahım kulaklarımızı, gözlerimizi , tenasül ve diğer uzuvlarımızı her türlü kötülükten ve günahtan koru...

Allahım senden gerçek imanlı zatların başarısını, ermiş insanların amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinim ibadetini ilim erbabının irfanını isterim ki senden gereği gibi korkayım..

Allahım sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki sana itaaat ile öyle amel edeyim onunla rızana layık olayım. senden korkarak içtenlikle sana döneyim

Allahım affetmediğin hiçbir günahımı kaldırmadığın hiç bir sıkıntımı bırakma.. kaldıramayacağımız musibetlerle imtihan etme....

hangi amelden razıysan onu ver ey Rahim olan

bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim...

Allahım bize dünyada da ahirette de iyilik, güzellik, ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru...

Allahım eğer unuttuk yada yanıldıysak bizi sorguya çekme. bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme..

bize gücümüzün yetmeyeceği yükü yükleme bizi bağışla mağfiret et rahmet et bize....

Kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü işlerden ayıp şeylerden beni uzaklaştır..Nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeylerden temizle sen temizleyicilerin en hayırlısısın...beni dünya da ve ahirette rezil olmaktan ve ahiret azabından koru...

Cehennemin fitnesinden sana sığınırım..Kabir fitnesinden, kabir azabından, zenginlik fitnesinin şerrrinden, fakirlik fitnesinin şerrinden, deccal mesih fitnesinden ,her kötü mahluktan, hayvandan ve her afetten sana sığınırım...

Peygamberimiz Muhammed(s.a.v)' in senden istediği hayırlı şeyleri istiyoruz..sana sığındığı şeylerden de biz de sana sığınıyoruz..

Allahım beni önümden , arkamdan, sağımdan, solumdan,ve üstümden gelecek kötülüklere karşı koru.

Allahım bildiğim ve bilmediğim hemen verdiğin ve ya sonra verdiği ( dünya ve ahiretin) her türlü hayrını senden istiyorum.Bildiğim ve bilmediğim hemen verdiğin ve ya sonra verdiğin ( dünya ve ahiretin)
her türlü şerrinden sana sığınıyorum..senden cenneti yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni cehenneme yaklaştıracak söz ve işlerden muhafaza etmeni diliyorum..

Kitabınla gözümü nurlandırmanı dilimi çözmeni kalbimi genişletmeni isterim....

Allahım sen bizi doğru yola sevkedip imana muvaffak kıldıktan sonra kalplerimizi batıl ve kötü yola saptırmaktan koru ve bize ilahi katından rahmet ver...

nefislerimizin şerrinden , şeytanın şerrinden, cinlerin şerrinden , zalimlerin şerrinden , cin ve şeytan çarpmasından muhaffaza et. bizleri koru....

Allahım kaza ve hükmüne beni razı et ve bana takdir edileni bereketlendir ki sonraya bıraktığının şimdi ve şimdi yaptığının sonra olmasını isteyip temenni etmemeyim.

Allahım kalbime kulaklarıma gözlerime nurundan ihsan eyle nurunla her tarafımı paklandır...önümden arkamdan sağımdan solumdan başımdan gelecek her hastalıklardan, kötülüklerden koru ..

Gelecek bir kötülükle tuzağa düşürülmekten, yere vurulmaktan senin yüceliğine sığınırım..beni korkularımdan güvene kavuştur. Allahım beni ilim ile zenginleştir; hilm ile süsle,takva ile kereme kavuştur

afiyetle güzelleştir... Allah isminle bilip bilmediğim bütün güzel isimlerinle dualarımı kabul buyur...

amin...

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Mumammedin ve alâ ali vessahbihi vessellim

Sübhâneke rabbi rabbil izzeti ammâ yesifûn ve selâmün alel mürselîn
velhamdülillâhi rabbil alemîn

Fatiha..
 
Son düzenleme:

Venhar

1. Hikaye yarışma birincisi, 2. Avatar yarışma bir
Aslında , ben de zaman zaman herkes gibi nefsimle mücadele ederim .Ve bu anlardan birinde bişeyler karalamıştım .İnş birgün sizlerle paylaşırım ...
 
Kanser hastalığı için Cübbeli hocanın tavsiye ettiği dua şöyle


YA BEDİ ALA CAİBİ BİL HAYRİL HAMDİ İLABİDDÎN

Merhaba

Sn.Selviler saka mi ediyorsunuz?
Bunlar Katolik inancinin dejenere edilmis hali.

Islamin Kitabinda kendisinin FIZIKI hastaliga iyi geldigine dair TEK BIR AYET YOKKEN!
Allah cc bu Kitabin; Gonullerdeki hastaliklari/Iman sapkinliklarini duzeltecegini soylerken

Siz,Kanser hastaligina recete olarak YAZILI METIN YAZIYORSUNUZ......

Allah cc Hidayet nasip etsin ne diyeyim baska???
 
Hadislerde Duâ


Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Büyük zorluklara dûçar olduğunuz zaman "Allah bize yeter. O ne güzel vekildir" zikr-i ce-mîlîne devam ediniz." (1)

"Cenâb-ı Hak, duada fazla ısrar edenleri sever." (2)

"Eğer bir kul, Cenâb-ı Hakk'a bir hususda duâ eder de icâbet olunmazsa onun yerine bir hasene, yani bir sevâb yazılır."(3)

"Bir babanın oğlu için duâsı, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duâsı gibi makbuldür." (4)

"İyilik görenlerin iyilik gördükleri kimseler hakkında ettikleri hayır duâları reddolunmaz." (5)

"Ezân ile ikâmet arasında yapılan duâ müs-tecâbdır. Bu arada hemen duâ ediniz."(6)

"Kaderden sakınmak kaderi def etmez. Lâkin sâlihlerin duâsı, nüzûl etmiş ve edecek olan elem ve musîbeti def etmeğe ve kaldırmağa medâr olur. İş böyle olunca ey Allah'ın kulları, duâ ediniz." (7)

"Kur'ân-ı Azîmü'ş-şan her ne vakit hatmolu-nursa akabinde yapılan bir duâ müstecâbdır." (8)

"Bir kimsenin sevdiği bir kimse aleyhinde olan duâsının kabul olunmamasını Cenâb-ı Hakk'tan istirhâm eyledim." (9)

"Bir farz namazını huşû' ile edâ eden kimsenin o namazın akabinde vakı' olacak bir duâsı müstecâb olur."(10)

"Mazlumun bedduâsından sakınınız. Zîra bir kıvılcım sür'atiyle semâya icabete yükselir."

Fâcir de olsa mazlûmun duâsı makbûldür." (11)

"Cenâb-ı Allah buyurmuşdur ki: "Kim bana duâ etmezse ona gadab ederim." (12)Zîrâ bu hal ya gafletten, yahut kibirden ileri gelir

"Müslüman kardeşinin ayıp ve çıplak yerlerini setrederek onu dünyâda rüsvay etmeyen kimsenin ayıplarını Cenâb-ı Hakk kıyâmet gününde setreder."(13)

"Bir yerde yangın vuku' bulduğunu gördüğünüz zaman ''Allahü Ekber' diyerek tekrar tekrar tekbîr alınız. Zîra tekbir yangını söndürür." (14)

"Dünyânın geniş vakitlerinde, yani sıhhat ve servet ve asâyiş ve emniyet gibi esbâb-ı istirahat mükemmel olduğu bir zamanda Cenâb-ı Hakk'a ibâdet ve tâat ile kendini takdîm et ki muzâyakalı sıkıntılı bir zamanda seni lutf ile yâd edip gözetsin."(15)

"Ana ve babaya iyilik ömrü artırır. Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır, duâ kazaya siper olur." (16)

"Kendisine iltica ile bir ricada bulunan kimsenin ricasını kesip atanın duâ ve ricasını da Allah kesip atar."(17)

"Bir mü'mine yapılan zillet ve hakareti görüp de men'ine muktedir olduğu halde muâvenette bulunmayanları Cenab-ı Hak mahşerde zelîl eder." (18)

"Her kim duâlarının kabûlünü, gam ve üzüntülerinin def olup kaldırılmasını arzu ederse sıkıntıda bulunanların imdâdına yetişsin." (19)

"İşlerde istihâre edenler, yani Allah'dan hayır dileyerek rızâsına muvafık hareket edenler zarar etmezler. İstişâre edenler de işin sonunda pişman olmazlar. İdâr-i maîşetinde isrâf etmeyip i'tidâl yolunu iltizâm edenler de fakr u zarurete düşmezler." (20)

"Bir işe başlamak istediğin zaman âkıbetini iyice tefekkür edip hayr u sevâbı mûcib ise devam et, şerr ü ıkâbı mûcib ise ictinâb et!"(21)

"Hikmet on parçadır. Dokuzu uzlette, diğer biri de sükûttadır. Yâni mâlâyâniden, kendisini ilgilendirmeyen ve lüzumsuz bulunan şeylerden hıfzeylemektedir." (22)


"Akâid-i fâside ve bid'at sâhiplerinin amellerini, ibâdetlerini Cenâb-ı Allah kabul etmek istemez." (23) Eğer tevbe edip ehl-i sünnet ve'l-cemâat i'tikadına rûcû' ederlerse kabûl eder.
Ebû Hüreyre radıyallahu anh der ki: Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır:

"Her bir peygambere etmesi için bir duâ verilmiştir. Ben ise ümmetime şefâat olmak üzere duâmı âhirete bırakmak istiyorum." (24)

Enes bin Mâlik'den gelen rivayette ise Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem:

"Her bir nebî Allah'dan bir dilekte bulundu. Yahud, her bir peygamberin Allah'a edeceği bir duâsı vardı. Her biri duâsını yaptı ve kabul olundu. Ben ise duâmı kıyâmet gününde ümmetim için şefâat kıldım." buyurmuşlardır.

Enbiyây-ı izâmın her duâsının müstecâb olması kuvvetle umulur ise de, kat'î olmayıp yalnız bir duâlarının kesin olarak kabûl edileceği kendilerine bil-dirilmişdir. O duâ, her bir nebîye Allah tarafından husûsî olarak verilen duâdır.

Ezcümle Hazret-i Âdem -aleyhisselâm bu müstecâb duâsını tevbesinin kabûl olması için; Hazret-i Nuh aleyhisselâm- kavmininin helâki ve berâberindeki mü'minlerin kurtulması için, Hazret-i İbrahim-aleyhisselâm- -i Mükerreme ve Beytullah için, Hazret-i Mûsâ -aleyhisselâm- Fir'avn'ın helâki için, Hazret-i îsâ -aleyhisselâm- gökten bir mâide, sofra indirilmesi için etmişler ve müstecâb olmuşdur.

Hazret-i Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz ise, bu kesinlikle kabul olunacağı Allah tarafından te'min olunan duâsını, ümmetine şefâat için âhirete bırakmıştır. Ne mutlu O'nun sünnetine sımsıkı sarılan mü'minlere.


(1) Ebû Dâvud, Vitr, 25; Tirmizî Kıyâme, 8; İbn Hanbel, Müsned, I/336.
(2) Kenzû'l-irfân 57 (Camiu's-sağîr'den)
(3) a.e. göst. yer.
(4) Keşfü'l-hafâ, 1/495 (Deylemî'den)
(5) Tirmizî, Birr, 5.
(6) Tirmizî, Salat, 44, Deavât, 128; Ebû Dâvud, Salât, 35.
(7) Tirmizî Deavât, 101; İbn Hanbel, Müsned, 5/224.
(8) Kenzü'l-irfan, 59 (Camiu's-sağîr'den) Dârimî, Fezailü'l-Kur'ân. 33.
(9) a.e. göst. yer. Keşfü'l-hafâ, 1/404 (Dârekutnî'den)
(10) Buhârî, Cihâd, 180; Müslim, îman, 39; Ebû Dâvud, Zekât, 5; Tirmizî, Zekât, 6; İbn Mâce, Zekât, 6;Dârimî, Zekât 1; Muvatta, Da'vetü'l-mazlûm, 1; İbn Hanbel, Müsned, 1/333.
(11) Keşfü'lhafâ, 1/405 İbn Hanbel, Müsned'den
(12) İbn Mâce, Duâ, 1; İbn Hanbel, 3/477
(13) Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58; Ebû Dâvud, Edeb, 28; Tirmizî, Birr; 19; İbn Mace, Mukaddime, 17; İbn Hanbel, Müsned, 3/91, 252.
(14) Keşfü'l-hafâ, 1/89.
(15) İbn Hanbel, Müsned, 1/307; Tirmizî, Deavât, 9.
(16) Buhârî, Mevâkîtü-salât, 5; Müslim, İmân, 137; Ebû Dâvud, Edeb, 130; Tirmizî, Salât, 13; Neseî, Mevâkît, 51; İbn Mâce, Edeb, l.
(17) Keşfü'l-hafâ, 2/272 (Ahmed b. Hanbel, Müsned'den)
(18) İbn Hanbel, Müsned, 3/487.
(19) Müslim, Müsakat, 32; İbn Hanbel, Müsned, 3/32.
(20) Keşfü'l-hafâ, 2/185 (Taberânî'den)
(21) Kenzü'l-irfan.
(22) Keşfü'l-hafâ, 1/363 (İbn Adiyy'den)
(23) İbn Mâce, Mukaddime, 7.
(24) Müslîm, îman, 334, 335 vd. Buhârî, Deavat, I; Tirmizî, Deavât, 130; İbn Mâce, Zühd, 37; Dârimî, Rikak, 85; Muvatta", Kur'ân, 26.
 
Selam!

Sn.selviler
Kur'an da dua etmeyiniz yaziyor mu dedik ki,
Allah cc dan yardim dilemeyiniz mi dedik ki
Dua hadislerini yazdiniz.

Ayrica hadis yerine Kur'an dan
Dua Ayetleri yazsaniz
Yuzlerce var!

Herhalde siz dinini Kur'an yerine
Beseri bilgilerle yasamaya calisanlardansiniz.

Neyse o sizin sorununuz....

Insanlar Allah cc den yardim isterler/dua ederler.

Ama su dua kanser duasi
veya
Su dua/sure 101 kere okunursa
Su kazaya/belaya karsiliktir vb.
sistemler Ilahi degil beseri ZANN'lardir.
Kur'an'in ogretisinde YOKTUR.

Katolik keffaret sistemi icinde
sayisal yakaris temeldir.
Mesihatci hadislerle dinimize
Tarikatlar tarafindan monte edilmistir.

Birde:

Ravi senedi olmayan
Ravi senedi olupta zincirde tartismali halka olan
Ravi senedi olupta icma olmayan
En onemlisi Kur'an ile celisen hadislere itibar etmeyiniz.

Allah cc na emanet olun!

ps.Ornek olmasi adina
Keşfu'l-hafa'dan hadisler de yazmissiniz.

Bir alinti
Bu eserlerden en meşhur olan: "Keşfu'l-hafa ve müzilu'l-ilbas amma iştehere mine'l-ahadisi ala elsineti'n-nas" adlı kitabıdır. Anlamı: "Halk dilinde hadis diye dolaşan sözler üzerindeki perdeyi kaldırmak ve iltibasları önlemek" demektir. Hadis edebiyatında bu tür çalışmaların en meşhur olanları, büyük muhaddis Sahavî'nin kaleme aldığı "el-Makasıdu'l-hasene" adlı eser ile ünlü muhaddis İbn Hacer Askalanî'nin yazdığı "el-Leali'l-mensure" adlı eserdir. Aclunî'nin söz konusu kitabı, temelde "el-Makasıdu'l-hasene"'ye dayanan ve ikinci olarak da İbn Hacer'in kitabından istifade edilerek yazılan bir eserdir. İçinde sahih olan hadislerin yanında zayıf, hatta uydurma rivayetler de vardır. Zaten kitabın maksadı, bunları okuyucuya bildirmektir. Yani halk arasında Hadis diye bilinen sözlerin gerçekten hadis olup olmadığını bildirmek ve konuyla ilgili kaynaklara atıfta bulunmaktır. En iyi tarafı, aldığı rivayetlerin durumunu incelemesi, konuyla ilgili âlimlerin görüşlerine yer vermesidir. Hatta bazen "bu hadis olarak sahihi değil, fakat manası doğrudur" şeklinde açıklanmalarla geniş bir perspektif sergilemektedir. (krş. Aclunî, Keşfu'l-hafa
 
Son düzenleme:
Üst Alt