Yoktan var olmayacağına göre Allahı kim yarattı?

B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Sn.atom,bazıları sonsuza dek Cehennem’de kalır.Münafıklar,şeytanlar (insandan ya da cinden),Allah'a şirk koşan Ehli Kitab (iman eden değil,dinini bozan),bizim de mezheb imamları Cehennem’den asla çıkamazlar.İnanın diğerleri için ümit daha çok...

Resulullah'ı günde bir kaç Fatiha ile geçiştirip,ŞEYHLERİNE tapanlar,mezheb liderlerine tapanlar var ya,onlar ise şeyhlerini öne geçirmiş,Resulullah'ı ikinci yapmış,Allah'ı da en alta koymuştur.Yani Hristiyanlar gibi ALLAH'ı üçlemiştir.O halde her “LA İLAHE İLLALLAH” diyen Cennet’e giremediği gibi,üstüne üstlük şirk suçundan dolayı CEHENNEM’DEN çıkamayabilir.

Bak şimdi sana yine aynı ismi veriyorum ; Hanbeli Mezhebi kurucusu Ahmed b.Hanbel.Neden o?Çünkü Müsned adlı kitabında TASTAMAM olan KUR'AN'ı EKSİK göstermiştir.Rabb’imiz "Kur'an TASTAMAMDIR,Onu korumak bize düşer" derken.Allah'ın iftiracısı HANBEL der ki, "Filanca ayeti geldi bir keçi yedi ve ortadan kaldırdı”.Şimdi İmam Hanbel bunu söyledi ya,malzeme çıktı artık Hadis uydurukçularına...Buhari der ki BİR KEÇİ geldi yedi...Müslim der ki "Bir tavuk geldi yedi"...Ve bugün 200 milyondan fazla üyesi olan HANBELİ MEZHEBİ ÇIKAR ortaya...Ve Cinayetler...Eğer İmam Hanbel bu uyduruğunu atmasaydı.İslam'ın yüzkarası olarak taşlanıp öldürülenler olmayacaktı.

Cehennem’de EBEDİ kalacakların işte bu yüzden hatırı sayışır bir çoğunluğu da müslümanlardan olacaktır...Hele hele MEZHEB YARATANLAR."Kimi yüzlerin karardığı o gün deriz ki, Kur'an'a inanmanızdan sonra kafir oldunuz ha! O halde tadın bakalım EBEDİ azabı", ayetler böyle...Size bu ebedi gidicilerin kim olduğunu söyleyeyim mi?Ebi Leheb zaten ismen gidici.Ama o kafir idi.Ahmed Bin Hanbel,Müslim ve Buhari.İş bu boyutlarda....

Allah'ın kitabına karşı KARŞIT-KİTAB yazanlardan söz ediyorum,Sn.atom...İyice anlıyorsunuz değil mi...Çakma Şeyhliğe soyunmanızla bu işler olmuyor...

Allah buyuruyor: "Sakın bu ayetler geldikten sonra,diğer önceki dinler gibi MEZHEB OLUŞTURMAYIN" ve bu ayetler geliyor,HEMEN YEZİD MEZHEBİNİ YARATIYOR.

Bakalım Yüce ALLAH Kur'an'da " bölünüp parçalanmayla " ilgili neler demiş...;

=================
AL-İ İMRAN
103. Va'tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı'metellahi aleyküm iz küntüm a'daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı'metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun

103. Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.
======
105. Ve la tekunu kellezıne teferraku vahtelefu mim ba'di ma caehümül beyyinat* ve ülaike lehüm azabün azıym

105. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.
======
106. Yevme tebyaddu vücuhüv ve tesveddü vücuh* fe emmellezınesveddet vücuhühüm e kefartüm ba'de ımaniküm fe zukul azabe bima küntüm tekfürun
106. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara, "İmanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyle ise inkar etmenize karşılık azabı tadın" denilir.
=====================================

EN'AM
159. İnnellezıne ferreku dınehüm ve kanu şiyeal leste minhüm fı şey' innema emruhüm ilellahi sümme yünebbiühüm bima kanu yef'alun

159. Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, (senin) onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra (O), yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir.
=================================

MÜ'MİNUN
53. Fetekkatau emrahüm beynehüm zübüra küllü hızbim bima ledeyhim ferihun

53. (İnsanlar ise, din) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her grup kendinde bulunan ile sevinmektedir.
=============================

RUM
32. Minellezıne ferraku dınehüm ve kanu şiyea küllü hızbim bima ledeyhim ferihun

32. Dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. (Ki onlardan) her bir grup kendi katındaki (dinî anlayış) ile sevinip böbürlenmektedir.
============================

ŞİMDİ soruyorum Sn.atom...??? : Yoksa sizlerin bir mezhebi mi var? Yoksa Hanbeli misiniz? Belki de Hanefi'sinizdir,belki Şafi,belki de Maliki...Hangisi beğendiğinizi SEÇİNİZ...

İmamı Azam çok üst düzey bir alim,ancak MEZHEB KURMADI.Tam tersine kafir diye idam ediliyordu.Yani sizin HANİFİ diye bir mezhebiniz de yok.Çünkü o büyük insan böyle bir mezheb KURMADI.

PUT bizden uzaktır.Allah'ımız İbrahim'i tanımlarken hep MÜŞRİK değildi diyor, putperest değildi diyor.Biz de zaten bu putları kırdık.Yani PUTU OLMAYAN TEK DİN HANİF İSLAMİYETTİR.Başka bir DİN daha yok!

Ben ne yapayım,ebedi yanacağım,Cehennem’e gireceğim İSLAMİYETİ...Hem Müslüman olacağım,beş vakit namaz kılacağım,hem de cehennemde yanacağım! Ne yapayım böyle MÜSLÜMANLĞI ben!!! Ben ebedi cehennem'de yanmak için mi MÜSLÜMANIM??? HANBELİ ŞAFİİ OLDUM!!! Tarikat HOKKABAZI OLDUM!!!

Mezhebi olanın DİNİ olmaz...Bunu bilseydiniz / bilselerdi,ya da tersi: Dini olanın mezhebi olmamalı.Hz.İBRAHİM'in MEZHEBİ mi vardı...Bakalım Allah Kur'an'da ne diyor...!!!
==================
AL-İ İMRAN
95. Kul sadekallahü fettebiu millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın

95. De ki: "Allah doğruyu söylemektedir: O halde, bâtıl olan her şeyden yüz çeviren ve Allah'ın yanısıra hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in inanç sistemine uyun."
===============

RUM
30. Fe ekım vecheke lid dıni hanıfa fıtratellahilletı fetaran nase aleyha la tebdıle li halkıllah zaliked dınül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun

30. BÖYLECE SEN, bâtıl olan her şeyden uzaklaşarak (25) yüzünü kararlı bir şekilde [hak olan] dine çevir (26) ve Allah'ın insan bünyesine nakşettiği fıtrata uygun davran: (27) [ki,] Allah'ın yarattığında bir bozulma ve çürümeye meydan verilmesin: (28) bu, sahih [bir] din[in gayesi]dir; ama çoğu insanlar onu bilmezler.
" 25 - Hanîf'in bu şekildeki çevirisi için bkz. 2:135, not 110 "
===============

BAKARA132
132. Ve vassa biha ibrahımü benıhi ve ya'kub* ya beniyye innellahestafa lekümüd dıne fe la temutünne illa ve entüm müslimun

132. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti, Yakub da öyle: "Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslâm'ı) seçti. Siz de ancak müslümanlar olarak ölün" dedi.
==============

BAKARA135
135. Ve kalu kunu huden ev nesara tehtedu* kul bel millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın

135. (Yahudiler) "Yahudi olun" ve (Hıristiyanlar da) "Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız" dediler. De ki: "Hayır, hakka yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi."
==============

AL-İ İMRAN 67
67. Ma kane ibrahımü yehuddiyyev ve la nasraniyyev ve lakin kane hanıfem müslima* ve ma kane minel müşrikın

67. İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan. Fakat o, hanif (Allah'ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi.
==============

ENAM 161
161. Kul innenı hedanı rabbı ila sıratım müstekıym dınen kıyemem millete ibrahıme hanıfa ve ma kane minel müşrikın

161. De ki:"Şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi."
==============

NAHL 123
123. Sümme evhayna ileyke enittebı' millete ibrahıme hanıfa ve ma kane minel müşrikın

123. Sonra da sana, "Hakka yönelen İbrahim'in dinine uy. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi" diye vahyettik.
===============

HAC 78
78. Ve cahidu fillahi hakka cihadil hüvectebüküm ve ma ceale aleyküm fid dıni min harac millete ebıküm ibrahım hüve semmakümül müslimıne min kablü ve fı haza lı yekuner rasulü şehıden aleyküm ve ketunu şühedae alen nas fe ekıymüs salate ve atüz zekate va'tesımu billah hüve mevlaküm fe nı'mel mevla ve nı'men nesıyr

78. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da müslüman diye isimlendirdi ki, Peygamber size şahit (ve örnek) olsun, siz de insanlara şahitt (ve örnek) olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır!
=================

Sn.atom...Bastı mı şimdi...HANGİ MEZHEPTENSİN...!!! Hangisi moda ise ondan mı...Ya da hangisi " kafana uyarsa " ondan mı...Veya ana-baban ve çevren hangisindense sen de onu mu seçtin....YOKSA DİYANETİN İŞARET ETTİĞİNİ Mİ...!!!!

HANGİSİ...

Yanıt verirken şu soruları kafanda doğrula öyle yanıt ver...;

1- Kur'an " bölünün " mü diyor,yoksa " BÖLÜNMEYİN / PARÇALANMAYIN " mı diyor..
2- Hz.Peygamberimizin MEZHEBİ hangisiydi...
3- Hz.İbrahim'in bir MEZHEBİ mi vardı...
4- Kur'an neye yönelmemizi emrediyor...HANİF İSLAMA değil mi...!!! Hanif İslamın da Sünneti SÜNNETULLAH değil mi...!!!

Bu sorular seni " mezheplerden,Hadis /rivayetlerden " KUR'AN'a yönlendirecektir...!!!

Bunlar sana MASAL geldiğine ve seni sıktığına eminim...Çünkü sen İNANÇSIZSIN...

Sağlıcakla kalınız...
 

atom

Tecrübeli
Üye
beğensenizde beğenmesenizde meshepler islamiyet e aittir ve milyarlarca fanatiği vardır.meshebi olmayan müslüman sayısı pek az.
meshepler insanların çıkardıkları yollardır.
kimse meshep çıkardığında yaratıcıdan izin alarak bunu yapmıyor.
bir meshepte köpeğe dokunanın,bir meshep te kadına dokunanın abdesi bozuluyor.
buna mantıklı bir açıklama getirilemez.burdan da anlıyoruzki meshepler insan yazması.
biz bunun zaten farkındayız.


put u olmayan tek din islamiyet demişsiniz.
nasıl oluyorda islamiyet gibi bir din için "put yoktur" diyebiliyorsunuz.
siz günde 5 kere neye secde ediyorsunuz?


kk33333.jpg




put nedir biraz inceleyelim.

o dönemde pagan lar değersiz putlara tapmıyorlardı.
put dediğiniz şey tanrının bir sembolüydü.
insanlar put ların toprak veya taşlardan yapıldığını biliyordu.
taptıkları şey put değil,puta verdikleri ünvan dı.
put un karşısına geçen insan kendisini yaratıcının karşısında sayıyordu.
nasıl ki siz bu gün kabe ye doğru secde ederken "allah" a secde ettiğinizi düşünüyorsunuz,onlarda put a secde ettiklerinde yaratıcıya secde ettiklerini düşünüyorlardı.
bu yönden pagan lar ile aranızda fark yok.
 
Son düzenleme:
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

beğensenizde beğenmesenizde meshepler islamiyet e aittir ve milyarlarca fanatiği vardır.

Sn.atom,mezhepler " zümrelere " aittir.Kur'an i değildir...Binlerce fanatiği vardır tabii ki " feodal yapıdada " AĞALARIN fanatiği vardır...Aynı değil mi...Ne kadar benziyorlar...

meshebi olmayan müslüman sayısı pek az.

Sn.atom VARDIR ama değil mi...Önemli olan da bu...Ben ne diyorum ki bu kadar yazımda...Daha yeni mi geldiniz benim çok daha önce söylediğime...!!!

meshepler insanların çıkardıkları yollardır.
kimse meshep çıkardığında yaratıcıdan izin alarak bunu yapmıyor.

Ha şunu bileydiniz...Neyi HAYKIRIYORUM ki...Söylediğimiz bu değil mi...Allah sözü dururken kul sözünü/yorumunu baştacı etmek değil mi...Bunu da söyleyeli çok oldu...Yeni geldiniz,hoş geldiniz...Bekliyordum ne zaman bu noktaya geleceksiniz diye...

bir meshepte köpeğe dokunanın,bir meshep te kadına dokunanın abdesi bozuluyor.
buna mantıklı bir açıklama getirilemez.burdan da anlıyoruzki meshepler insan yazması.
biz bunun zaten farkındayız.

Anlaşılan SİZ BENİM ne yazdığımı HİÇ OKUMAMIŞSINIZ...Hadi " benim eşeğim kancık olsun" ...Noktayı siz koymuş olun...Yine bekliyordum bu noktaya ancak varabildiniz...!!!

put u olmayan tek din islamiyet demişsiniz.
nasıl oluyorda islamiyet gibi bir din için "put yoktur" diyebiliyorsunuz.
siz günde 5 kere neye secde ediyorsunuz?

Sn.atom,olmadı şimdi bak...!!! Yine BİLGİSİZ Bilgiçliğe başladınız...PUT NEDİR...???

nasıl ki siz bu gün kabe ye doğru secde ederken "allah" a secde ettiğinizi düşünüyorsunuz,onlarda put a secde ettiklerinde yaratıcıya secde ettiklerini düşünüyorlardı.
bu yönden pagan lar ile aranızda fark yok.

Aferin bak şimdi GERÇEK YÜZÜNÜ göstermeye başladın...!!! Olacaksan böyle ol...Olduğun gibi görün...!!! BİR ŞEYLER MEDET UMDUĞUNDUR PUT...!!! Kabe put değil sadece " kutsallığı " olan bir buluşma noktasıdır...Kabeye insanlar namaz için gitme...Namaz dediğin ibadeti " dağın başında da yaparsın "...O bir semboldür...!!! Neyin sembolü " BİRLİĞİN / BERABERLİĞİN ve GELECEK OLANIN BEKLENMESİNİN " sembolüdür...Allah'ın değil...!!! PAGANİZM ile MÜSLÜMANLARI birbirine karıştırmak da son günlerde MODA oldu her nedense...

Ama hala " kuyudasın " çıkamıyorsun...Çünkü yazdıklarının altında EZİLDİN kaldın...!!! Çünkü daha önce yazmış olduklarıma daha yeni varabildin...Çok gecikmeli geliyorsun çok...!!!

Sana çok küçük bir bilgi...Belki bir gün tutarsın ucundan da bir işine yarar ;

1-Dünya üzerindeki NÖTR alanları incele...
2-Taaa Tevratta geçen SOFİ-MİSPA,İncilde geçen KEFAS ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan terim MUSAPHI...yi bir araştır bakalım ne bağlantılar kurabileceksin...Beklemeyle,gözlemeyle alaka kurabilecek misin...(sen şimdi bunu da DUYMAMIŞSINDIR...Olsun duyduğunda dediğime geleceksin nasılsa,araştırmanda şimdiden başarılar )

Öyle senin dediğin gibi PUT olmadığını anlayacaksın...Benim kaç gün önce yazdıklarıma daha yeni gelebildin,kimbilir bu dediğime NE ZAMAN GELİRSİN ....düşünemiyorum...!!!

Sağlıcakla kalınız...!!!
 
Son düzenleme:

atom

Tecrübeli
Üye
dinlerin ve mesheplerinin ne anlama geldiklerini biliyorum.bunu sizden öğrenmedim.bu konuya takıntılı değilim.hangi meshebe bakarsanız bakın hepsi yanlıştır.
size meshebinizi sormamım nedeni ait olduğunuz gruba göre cevaplar verebilmek içindi.ama siz meshepsizmişsiniz,ne mutlu size.

dininiz köşeye sıkıştıkça "sen kaybettin" demeye başladınız.
önce hadisleri kabul etmedin.
sonra imamı azam ı övmeye başladın.700 lü yıllarda yaşayan bu insan muhammed ile aşağı yukarı aynı kuşaktan.muhammed in sözleri bozuluyor ama imamı azamın sözleri günümüze kadar tastamam geliyor öylemi.
siz çıldırmışsınız,işinize gelmeyen her veriye itiraz ediyorsunuz.
evet bize görede hadisler yoktur.hepsi yalandır.
hatta bize göre muhammed in yaşayıp yaşamadığı dahi belli değildir.


başlangıcı muhammed ile açıklanır.islam a göre muhammed adında, aslı koyun çobanı olan bir bedevi, 610 yılında mekke’de peygamberliğini ilan etmiş ve islam ı yaymaya başlamıştır. ümmi olan, yani okuma ve yazması olmayan bir cahil olduğu söylenen bu ilginç karakter, kısa bir zaman içinde islam dinini yalnız kabul ettirmekle kalmamış, çevreye geniş ölçüde yaymıştır da. daha da ötesi bu müthiş peygamber komşu ülkeler üzerine akınlar düzenlemiş, diğer ülkelerin liderlerine yazdığı tehdit dolu mektuplarla onları ikna ederek islam ı etrafa yaymış ve bir dünya dini yapmıştır. iddiaya göre veda hutbesini 100 bin müslüman büyük bir huşu içinde izlemiştir. bütün bunlar 23 yıl gibi kısa bir zaman diliminde gerçekleşmiş, islam ani ve müthiş bir çöl fırtınası gibi etrafa hızla yayılmıştır.

Tabii bunlara inanan Ali Baba ve kırk haramilere de inanır.

günde beş kere kara bir kutuya secde ediyorsunuz.bu bir sembol değil,sözde yaratıcının istediği bir ibadet biçimi.
kabedeki ne olduğu belli olmayan taşa elinizi yüzünüzü sürerek o günkü putperestlerden daha putperest oluyorsunuz.
islamiyet kendisinden önceki pagan anlayışının bir çok adetini almıştır.
minarelerin üstündeki ay sembolü buna en büyük kanıttır.

birde şu kuran ı yorumlama olayı var.biz bir şey söylüyoruz meallere bakarak,siz "aaa o bi kere öyle değil,bakın buyrun böyle".o işi ehlileri daha iyi anlar demeye getiriyorsunuz.
1400 yıl önce kıçını 3 taşla silen çöl bedevileri bu kitabı anladı da 20 yıl okuyan bizler bu kitabı anlayamıyoruz,pes doğrusu.

yaratıcı bir kulunu diğerinden ayırmaz."seni niçin kainatı yarattım,sen olmasaydın bunların hiç bisi olmazdı" demez.
yaratıcı bu kelimeyi kullandı ise eğer,hepimiz fabrika hatasıyız demektir.kayda değer tek bir kulu,yani "muhammed" i baz alarak yaratılan bir kainatın içerisindeyiz demektir.bizde kulcuk larız.
o kadar abuk subuk söyleminiz var ki bunlarada verdiğinizi düşündüğünüz obuk subuk savlarınız.

bir gün "düşünebilen bir insan olmanız" dileğiyle hoçakalın.
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

" size meshebinizi sormamım nedeni ait olduğunuz gruba göre cevaplar verebilmek içindi.ama siz meshepsizmişsiniz,ne mutlu size."

Bir tartışmada,sormaya hazırlandığınız ve eleştirmeye hazırlandıklarınızı uygulayamamak çok kötü değil mi...Size bunu tattırmaktan büyük mutluluk duydum...

" dininiz köşeye sıkıştıkça "sen kaybettin" demeye başladınız."

Evet kaybettin,neden mi üstteki nedenden dolayı...

" önce hadisleri kabul etmedin."
Sn.atom...Bu forumdaki tüm yazdıklarıma,sizden öncekiler de dahil göz atarsanız bunu zaten DEFALARCA söylemişim...Siz sadece bir kez daha şahit oldunuz o kadar...Ateistinden ŞEYHÇİKLERİNE kadar her tartışma platformunda defatle yazmışım bunları...İLK DEĞİLSİNİZ...Yani...Buluş yapmış gibi sevinmeyiniz...

" sonra imamı azam ı övmeye başladın."

Evet,Sn.atom...Okumaz bir insan olduğunuz belli...Okuyan / araştıran bir insan şöyle düşünür " yahu bu arkadaş bunları söylüyor ve binlerce de mesaj atmış,dur bakayım neler yazmış bu konularda " der değil mi...Ama nerdeeeee....Sanki bunu da yeni söylüyormuşcasına sunmaya kalkmayın...Daha birşey bilmiyorsunuz...!!!

" 700 lü yıllarda yaşayan bu insan muhammed ile aşağı yukarı aynı kuşaktan.muhammed in sözleri bozuluyor ama imamı azamın sözleri günümüze kadar tastamam geliyor öylemi."

Sn.atom bunu söyleyen ben değilim...Kim söylüyorsa gidin ONA KONUŞUN...Hatta sizin belki de bilmediğiniz ve bir çok kişinin de itiraz edebileceği bir şey daha söyleyeyim...İmam-ı Azam'ın eseri 18 SAYFALIKTIR...Koca kitaplık haline getiren İmam YUSUF ve GAZALİ'dir...

" siz çıldırmışsınız,işinize gelmeyen her veriye itiraz ediyorsunuz."

Sn.atom,hala yanılma REKORU kırıyorsunuz...İşime gelmeyene itiraz eder bir tavrım mı var...Ben bu foruma girdiğimden beri neyi savunuyorsam HALA AYNI ŞEYLERİ SAVUNUYOR VE ELEŞTİRİYORUM...Tutarsız olan sizsiniz...Bir konuda sabit kalamadığınız,daldan dala zıplama heveslisi olduğunuzdan size öyle geliyor...Ben hep aynıyım yani,bu forumdaki Ateistinden,inançlısına kadar herkes de aynı şeyi söyler benim hakkımda merak etmeyin...Ama sizin bir huyunuz var sorduklarımın daha BİR TANESİNE yanıt vermediniz ve kaçarak hep SEN ŞUSUN mantığı güttünüz...Kimdir işine gelmeyince kıvırtan KAÇAN...!!!

" evet bize görede hadisler yoktur.hepsi yalandır."

Sn.atom...Size göre yoktur...Ben HADİS YOKTUR DEMEDİM....Niçin TERS anlıyorsunuz...Hz.Peygamberimizin söylemiş olduğu varsayılan sözlerin " farklı kişilerin " ağızlarından çıktığı gibi yazılmış olması ve " İNSANDIR BEŞER MAHKEMEDE ŞAŞAR " kuralı uyarınca ve insanın FITRATI KIVIRMAYA müsait olduğundan tümünü ŞÜPHELİ görür ve " DELİL / KANIT " olarak kabul etmem...Çünkü bu sözlerin içerisinde kendi toplumsal yaşayışlarına uygun - dikkat edin Kur'an'a demiyorum - örf,adet,gelenekleri de içeren sözler olduğundan benim için bir ESAS TEŞKİL etmez...!!! Anlamak bu kadar ZOR MU...Anlayamadıysanız farklı şekilde de anlatmaya çalışırım...!!!

" hatta bize göre muhammed in yaşayıp yaşamadığı dahi belli değildir."

Sn.atom,burada haklılık payınız var...Çünkü " yaşayıp yaşamadığı belli değildir " diyorsunuz...O yüzden haklılık payınız var...Yok eğer direkt " yaşamamıştır " demiş olsanız,haklılık payınız zayıflayacaktır...Bu durumda başka tarihi ki,şilere de bakmak gerek...Ve bir çok ismi olup kendi olduğu konusu şüpheli tarihi kişilikler vardır...Hz.Peygamber de bunlardan biridir.Ancak konu " inançla " ilgili olunca ve ARAPLAR'ın 580 yılından önce özellikle " YAZILI RESMİ kayıtları olmadığından...ki zaten yazıyı da sevmediklerinden kanıt bulmak zorlaşmaktadır...Yani kısaca iş inanıp inanmamaya kalıyor bu hususta...

" başlangıcı muhammed ile açıklanır.islam a göre muhammed adında, aslı koyun çobanı olan bir bedevi, 610 yılında mekke’de peygamberliğini ilan etmiş ve islam ı yaymaya başlamıştır. ümmi olan, yani okuma ve yazması olmayan bir cahil olduğu söylenen bu ilginç karakter, kısa bir zaman içinde islam dinini yalnız kabul ettirmekle kalmamış, çevreye geniş ölçüde yaymıştır da. daha da ötesi bu müthiş peygamber komşu ülkeler üzerine akınlar düzenlemiş, diğer ülkelerin liderlerine yazdığı tehdit dolu mektuplarla onları ikna ederek islam ı etrafa yaymış ve bir dünya dini yapmıştır. iddiaya göre veda hutbesini 100 bin müslüman büyük bir huşu içinde izlemiştir. bütün bunlar 23 yıl gibi kısa bir zaman diliminde gerçekleşmiş, islam ani ve müthiş bir çöl fırtınası gibi etrafa hızla yayılmıştır."

Sn.atom...İNANMAYANI ZORLA inandırmak için uğraş vermiyorum...Bu geri düşünceleriniz de siz ve sizin gibilere ait...Size göre yazılmış olan Kur'an o devirde HANGİ İLİM ile yazıldı...Bir ümmi çoban böyle bir kitabı NASIL YAZAR...Hadi bana mantıklı ELLE TUTULUR birşeyler söyleyin,BİLGİ içersin ancak...Laf salatası değil...!!! Senin " Ana rahminde 3 hale girdiğini " o zamnki HANGİ BİLİM İLE AÇIKLARSIN...!!!Ama siz bilimi bile KENDİNİZE göre yontuyorsunuz...Sizin bildiğiniz BİLİM bizim bildiğimiz MASAL öyle mi...!!! Yaz sen de bir tane Kur'an gibi bir kitap BU BİLGİNLE bakalım kaç KARGA GÜLECEK...!!!

" günde beş kere kara bir kutuya secde ediyorsunuz.bu bir sembol değil,sözde yaratıcının istediği bir ibadet biçimi.
kabedeki ne olduğu belli olmayan taşa elinizi yüzünüzü sürerek o günkü putperestlerden daha putperest oluyorsunuz.
islamiyet kendisinden önceki pagan anlayışının bir çok adetini almıştır.
minarelerin üstündeki ay sembolü buna en büyük kanıttır."

Sn.atom...İnançsızlık insanı böyle hatalara düşürür...SECDE ALLAH'A yapılır kabeye değil...

O taştan MEDET uman Putperesttir " müslüman " da olsa....,medet ummayan sadece dini bir örneği yakından görmüş olur o kadar...Sen medet umarsan sen de putperest olursun...

Sn.atom...PAGAN kültürü nasıl oluşmuştur...Dinlerin içinden alıntılarla bozulmuş dinlerin temelleri üzerinde değil midir...Aynı kapıya çıkarsın sonuçta...PAGAN kültürü " gökten zembille " inmedi ya...İnsanların ürettiği bir kültür sonuçta...Aynen öref,adet,geleneklerin yüzyıllarca,binyıllarca,değişerek gelmesi bir nevi...İçerisine SAPKINLIK-PUTPERESTLİK de karışmıştır,İNANÇLARIN izlerini de görürsün...!!!

" birde şu kuran ı yorumlama olayı var.biz bir şey söylüyoruz meallere bakarak,siz "aaa o bi kere öyle değil,bakın buyrun böyle".o işi ehlileri daha iyi anlar demeye getiriyorsunuz.
1400 yıl önce kıçını 3 taşla silen çöl bedevileri bu kitabı anladı da 20 yıl okuyan bizler bu kitabı anlayamıyoruz,pes doğrusu."

ŞU SÖZÜ SÖYLEYENE DE BAK...!!! Hani sen DİYANET mealini baz alırdın NE OLDU...!!! Benim geçmiş yazılarıma bir bak bakalım ne yazmışım " elin Arabı anlamamış zaten " demişim...Mel hatası var demişim,tercüme sorunu var demişim,EL KESMEK mealde yazdığı halde BEN YOK demişim,başörtüsüne inanıldığı halde EMİR DEĞİLDİR demişim,millet 5 vakit kıldığı halde 3 VAKİT DEMİŞİM...Siz ne demişsiniz " BİZ DİYANET İSLAM ANLAYIŞI VE MEALİNİ BAZ ALIRIZ " demişsiniz,üstüne üstlü ben RECM YOKTUR demişim siz recm VARDIR demişsiniz...Sonra da kalkıp yukarıdaki sözü yazma CÜRETİNİ gösterebiliyorsunuz...Sıkıştığınız noktalar da DAHA YENİ Mİ AYDINIZ...!!! Ahhhh bir de ZEYTİNYAĞ gibi üste çıkmaya çalışma HUYUNUZ olmasa...!!!

" yaratıcı bir kulunu diğerinden ayırmaz."seni niçin kainatı yarattım,sen olmasaydın bunların hiç bisi olmazdı" demez.
yaratıcı bu kelimeyi kullandı ise eğer,hepimiz fabrika hatasıyız demektir.kayda değer tek bir kulu,yani "muhammed" i baz alarak yaratılan bir kainatın içerisindeyiz demektir.bizde kulcuk larız."

Sn.atom...Çok DÜZ MANTIK yürüten bir insansınız...Siz ATATÜRK gibi misiniz,veya Fatih Sultan Mehmet,veya BİLGE KAAN...Olabilir misiniz...Bazı insanlar hayatlarıyla farklıdır...İlahi sistemde de PEYGAMBERLER SEÇİLMİŞLERDİR...Bu sadece Hz.Muhammed'e has bir durum değildir...Hiç bir peygamberin bir diğerine üstünlüğü yoktur...Hata yaptılarsa bu hatalarının cezasını onlar da çekecektir...Hala BİLGİSİZ gelmeye devam ediyorsunuz...!!!

" o kadar abuk subuk söyleminiz var ki bunlarada verdiğinizi düşündüğünüz obuk subuk savlarınız.

bir gün "düşünebilen bir insan olmanız" dileğiyle hoçakalın."

Bir gün " OKUYUP / ARAŞTIRIP BİLGİ İLE " gelen biri olmanız dileklerimle...Siz de hoşçakalın...

Sağlıcakla kalınız...
 
Son düzenleme:

kapkale

Tecrübeli
Üye
başlangıcı muhammed ile açıklanır.islam a göre muhammed adında, aslı koyun çobanı olan bir bedevi, 610 yılında mekke’de peygamberliğini ilan etmiş ve islam ı yaymaya başlamıştır. ümmi olan, yani okuma ve yazması olmayan bir cahil olduğu söylenen bu ilginç karakter, kısa bir zaman içinde islam dinini yalnız kabul ettirmekle kalmamış, çevreye geniş ölçüde yaymıştır da. daha da ötesi bu müthiş peygamber komşu ülkeler üzerine akınlar düzenlemiş, diğer ülkelerin liderlerine yazdığı tehdit dolu mektuplarla onları ikna ederek islam ı etrafa yaymış ve bir dünya dini yapmıştır. iddiaya göre veda hutbesini 100 bin müslüman büyük bir huşu içinde izlemiştir. bütün bunlar 23 yıl gibi kısa bir zaman diliminde gerçekleşmiş, islam ani ve müthiş bir çöl fırtınası gibi etrafa hızla yayılmıştır.

arkadaşım unutma hz isa marangozdu hz zekerya da marangozdu hz adem çitçiydi hz rasulullahta çobandı allah neden bunları seçti.. rabbım insanı yarattı ve sınava tabi tuttu iki yolla biri hakkaniyet yani allaha gide yol biride batıl yani hakkı red eden yol bu yollar üzerinde insana verdiği akıl sayesinde özgör bıraktı ve bu yolları açıklamak için ve insanın özgör iradesiyle bu anlatılanlardan ders alıp doğruyu bulmak için kitablar ve bunları anlatan peygamberlerini gönderdi peygamberlerini gönderirkende bunları her türlü bilgi ve ahlakla ken di katından şereflendirdi şimdi dieceksinki kitabı gönderdi okurlardı peygambere ne gerek var bede şunu diim doktor kitabda ukuduğu amelıyat bilgisiyle hemen direk ameliyata girebilir birinin rehberliğine vede herhangi birinin uygulamasına bakmasına gerek yok direk girsin ne gereği var kitabdan okuyor zaten ve sende bu amelıyata denek olarak gir kabul edermisin demekki ihtiaç var insanın kendi yaradılışından birinin rehberliğine dimi evet kesinlikle dediğini duyar gibiyim işte bu konuda peygamber yani allahın o kitabın kurallarını kendsinde topladığı rehber devreye girer bu rehberler neden çoğunlukla böyle fakir insanlarda mazlum insanlardan söle diim..o topumda peygamberlik ebu süfyan gibi mekkenin meliki birine verilmiş olsaydı mantıken çoğu ebu süfyana borçluydu ve zengin diye istifade eden coktu halkın cogu sebeb sormadan man edecekti ama özgör iradeyle dei ebu sufyanın malından ve ona olan borçlarından sebeb inanacaklardı hos görönme maksadıyla ama allah ınsanı hur ıradesı ıle doruyu secıp bunu dıyen bır coban olsa dahı evet bu doğrudur bu ınsan doğruyu söylüyor desın diye yoksa hz allah hz muhammedı cok zengınde yaratablırdı ama yetım bır coban olarak yarattı ve demekkı allahın mucızesı o kadar buyukkı bu coban yetım ve ummu cahıl ınsan dunyaya hukmettı allahın sayesınde ve vefat etmesıne ramen hala hukmedıyor ne mucıze dımı gelde böe mucızeye ıman etme dunyanın zekı ınsanlarını göröyoruz ve peygambere bakıyoruz ummu cahıl ve coban olan peygambere bır pastör bir einştein ama peygamberın kumda tane kadar sevenı ve hayranı yok bu ne sevgı allahım bu kudret
 

ARIZA

Tecrübeli
Uzaklaştırıldı
---
-
1400 yıl önce kıçını 3 taşla silen çöl bedevileri bu kitabı anladı da 20 yıl okuyan bizler bu kitabı anlayamıyoruz,pes doğrusu.


Atom birilerinin 3 yada 5 ta$la bir yerlerini temizlemesi, o kisilerin AKILLARINA nasil bir tesirde bulunur...Simdi sen bembeyaz tuvalet kagitlari ile temizleniyorsun diye dünyanin en zeki insani oldugunu iddia etmeyeceksindir herhalde..?

Peki bagda bahcede, dagda KIR da büyük tuvaletin geldiginde oralara pesinde icinde tam te$ekküllü seyyar tuvaletmi ta$iyorsun , yoksa hicbirsey ile temizlenmeden i$in bittikten sonra toparlanip kaldigin yerden yoluna devam mi ediyorsun..?
Büyük ihtimalle her insan gibi o ortamda temizlenmene elverisli her hangi birseyle temizleniyorsundur ki buda genelde Ta$ ile oluyordur, o zaman senin algilamanda aklinda, gerileme oldugunuda itiraf etmen gerekir..!

Medeni Avrupanin medeni oldugu kabul edildigi tarihlerde tuvalet ve temizlik anlayisina bir göz at...

Verdigin örnek 1400 yil evveli...
Verdigim örnek 150 yil evveli...


Bence önce bunu kiyaslamasini yap ki taassup icinde olmadigini ,ezber yaptigin ve ötesine gecemedigin bilgilerle munazara sampiyonu edasinda olmadigini hakikaten fikir mütalasinda bulundugunu inanalim...
Degilse yazdiklarinin bir cogu bir cok yerde kaliplar halinde dolasiyor...mesele oradan buradan alip yapistirmak olmasa gerek tartismada...
Bak sen bembeyaz Tuvalet kagidi ile temizleniyorsun , kafan daha iyi calismasi gerekir...
 

atom

Tecrübeli
Üye
kıçımı beyaz,temiz bir tuvalet kağıdı ile siliyor olmam benim değil,benden öncekilerin akıllı düşünceleri sayesinde varolmuştur.dinler "kıçınızı temiz bir kağıt ile silin" demez.din sizin kıçınızla değil,hayal dünyanızla ilgilenir.

dağda,mağarada dolaşan bu insanlara yaratıcı sürekli peygamberlik bahşediyorda,dünyanın geri kalan kısmını insandan saymıyormu?

kuran ın bahsettiği ve ortadoğudan olmayan bir peygamber örneği veriniz?
 

ARIZA

Tecrübeli
Uzaklaştırıldı
Demekki senin beyaz kagitla temizlenmis olmanda algilamanda farklilik arzetmiyor. Sayet verdigin örnek dogru olsaydi , benim din noktasinda degilde senin yazdiginn mantik cercevesinde mukayesesini yaptigimi algilaman kolay olmasi gerekirdi.

Mesela ; bir Arsimet, aristo ,Edison ,Pastör ve 150 350 ,1350 yil evvel yasamis, insanliga bir sekilde bircok buluslar icatlar birakmis kisiler akilsizmi idi bir tuvalet kagidini akil edemedi..?

Yapmayin , Nasil olurda akademik bir dizin ile yazan (ki oradan buradan kopyalayip buraya kendi fikrinizmis gibi gösterme olasiligini kabul etmiyoruz ve yazdiklarinizin size ait oldugunu düsünüyoruz , öyledir umarim...) evet böyle akademik bir seviyede yazan biri nasil olurda örneklemede bir nesnenin durumunu 14 ASIR evveli ile , günümüzü ayni yörüngeye koyabilir...!

Simdi siz kalkar tekerlegin icadindan evvel yasayan insanlarin bir sehirden bir sehire yaya aylarca en hizli ulasim araci At larla haftalarca gitmelerine, yahu bu insanlarda algilama, okuduklarini anlama gelismemistir, gelismis olsaydi At ile haftalarca gideceklerine Boing tipi bir ucakla 2 saatte gitmemisler, yada yaya aylarca yol alacaklarina bir ferrari ile yarim günde o yolu katetmemislerde dermisin...?

Bunada hazir olalim mi,..?

Alexsander Graham Bell o zaman zannettigimiz kadar AKILLI biri degilmi$ sizin mantiginiza göre..

Adam alet sandigi gibi kablolu telefon bulmu$ , bak simdi adamlarin bulduklari cep telefonlari ne düzeyde..?

Siz birakin aradaki 14 ASIR farki görmeden KIYASI sayet 50 yil öncesi ile günümüzü bir tutarak mukayese ediyorsaniz sizin icin gelisim,bilim,teknoloji gibi seylerin lugatinizda olmadigi kanisi uyandirirsiniz baskalarinda...


Bakin 20 yil evvel Türkiyenin yollari toz toprakti...simdi nerede ise heryer otoban...
Son iki iktidarin basi Akp ve Tayyip sayet 20 yil evveli bakin söyleydi, simdi böyle ...bu bir mucize Tayyip Mucizesi demeniz gerekir....

Neyse tuvalet kagitlarinin renklileride varmis, sadece beyaz degilmi$...
 
Üst Alt