Yoktan var olmayacağına göre Allahı kim yarattı?

B

bursali68

Ziyaretci
elinizde insanların birbirine nasıl davranması gerektiğini yalan yanlış anlatan,1400 sene evvelki araplara göre dizayn edilmiş bir kitap var ve bu kitabı yaratıcının kitabı diye insanlara yutturmaya çalışıyorsunuz.

çocuklarınızın beyinlerini daha küçücük yaşta yıkamaya başlıyor,onlara güzel ahlakı öğretecek yerde cehennem azabını öğretiyorsunuz.

karşıt düşünceleri potansiyel düşman olarak görüp onları yok etmek istiyorsunuz.

arap emperyalizminin çok açık hissedildiği bir kitabı insanlığın yegane kurtuluşu olarak lanse ediyorsunuz.

dünyanın düşlenildiği gibi temiz bir yer olması için tüm dinlerim komple silinmesi lazım.insanların bu sahtekarlığın farkına varması lazım.
günümüzde 40 yaşında zengin bir insanla evlenene jigolo,9 yaşında kızla evlenene sübyancı sapık derler.bunların ikisinide senin resulun uygulamış.
tabi sen hadisleri ve rivayetleri red ediyorsun.bununla birlikte muhammedin dünyada nasıl yaşadığınıda red ediyorsun demektir.resulünün nasıl yaşadığı belli olmayan bir din var karşımızda.
arapça ya benziyorsunuz.işinize hangisi geliyorsa onu kabul ediyorsunuz.


Merhaba,

Sn.atom sizi inaçlara SAYGISIZLIK ETMEMEYE DAVET ediyorum...Ki buna göre muamele bulasınız,bundan sonrasında...Çünkü yukarıdaki satırlarınızdan NEZAKETTEN ANLAMAYAN BİRİ olduğunuzu anlıyorum...!!!

Sağlıcakla kalınız...
 
Sen ya emperyalizm denen şeyin ne olduğunu ve anlamını bilmiyorsun ya da çok büyük bir fanatiksin!! Üçüncü şıkkı yok yani!!!


emperyalizm veya yayılmacılık, bir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya çalışmasıdır
islam bir toplumu alır ve arap yapar.siz aksini idda edebilirsinz,gerçek gün gibi ortada.
 
Merhaba,

Sn.atom sizi inaçlara SAYGISIZLIK ETMEMEYE DAVET ediyorum...Ki buna göre muamele bulasınız,bundan sonrasında...Çünkü yukarıdaki satırlarınızdan NEZAKETTEN ANLAMAYAN BİRİ olduğunuzu anlıyorum...!!!

Sağlıcakla kalınız...

kendi kafanızda ılımlı bir islam modeli yaratamazsınız.islam ın ne olduğu bellidir.
nezaketsiz diyeceğinize cevabımı verebilseydiniz keşke.
grup sex ve kadının tecavüzü konusunda islam yetersiz kalıyor.
1400 yıllık farkları hissetmeye başlayın artık
 
kuran eşcinselliği ve anal seksi açıkça yasakladığı halde grup seksi yasaklamıyor.bunun aksini idda eden bir ayet gösterebilirmisiniz.

islam geleneğinde bir cariyelik uygulaması var.
yıllar boyu müslüman erkekler çok eş alabildiği gibi cariyeler de edinebilmişler.
bir ya da birkaç eşiyle yahut cariyesiyle aynı anda cinsel ilişkiye giremeyeceğine dair bir yaptırım yok islami ceza hukukunda.

kuran ı baz alan bir toplulukta çok trajik olaylar cerayan edebilir.

mesela kuran kadının ırzına geçilmesini önleyemez.
hatta kadınların ırzına geçilmesini kolaylaştırır.
kadının ırızına geçildiğini kanıtlaması için dört erkek şahite ihtiyacı vardır.
kafasız erkek onun bir kalabalığın ortasında ırzına geçmemişse, yakalanıp cezalandırılması söz konusu bile değildir.

Hangi suçlu ve hangi zalim olursa olsun, cezası ya dünyada verilir ya da ahirete kalır, ama asla cezasız kalmaz. Zulme uğrayan kimseler ise hukuki yönden haklarını ararlar, bu yolla haklarını alamazlarsa ahirete bırakırlar.

Zina eden erkek veya kadına ceza uygulanabilmesinin şartlarından biri de zinanın rızaya dolaylı olarak yapılmış olmasıdır. Zinaya zorlanan kadına had cezası gerekmediği konusunda İslâm bilginleri görüş birliği içindedirler.

Ayrıca, zinanın ispatında dört şahit arandığı halde, Irza geçmede şahitlerin adedinin dört olması zorunlu değildir. Kadının tecavüze uğramış olduğuna şahitlik edenlerin adedi, dörtten az ise bu durumda mütecavize tazir cezası uygulanır. Kadının, tecavüze uğradığını ispatlayamaması halinde ise, kendisine kazf (zina iftirası) cezası gerekmez. Diğer taraftan, bu tür davalarda kadının yemini muteber değildir.

Zina ve ırza tecavüz suçları için öngörülen rızalar Allah'a ait haklardandır. Topluma karşı işlenen bir suç olduğu için de toplum haklarından sayılmıştır. Bu itibarla, mütecavizin cezalandırılması için mağdurun davacı olması şart değildir; mağdurun şikayeti söz konusu olmasa bile, suçun sabit olması halinde mütecaviz cezaya çarptırılır.

Tecavüz vuku bulmazsa bile, bu tür tacizler için de t’azir cezası söz konusudur.

Ta’zir cezası, suçlunun durumuna ve suçun niteliğine göre ağır söz, hapis, dayak, ölüm gibi hakimin uygun göreceği cezalardır.

Kur'an-ı Kerimde, zinanın cezası şöyle belirtilmiştir:

"Zina eden kadın ile zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurun, Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız, onlara karşı beslediğiniz acıma duygusu, Allan’ın dinini uygulamaktan sizi alıkoymasın. Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şâhit olsun"(Nur, 24/2).

Zina eden kimsenin evli veya bekar olmasına göre caza değişmektedir. Bekar ise 100 sopa, evli ise recim cezası gerekir. Ancak bu cezanın verilmesi için ya dört kişinin gördük diye şahitlik etmesi ya da zina eden kimsenin dört defa ayrı ayır devlet yetkililerine zina ettiğini ve kendisine ceza verilmesini itiraf etmesi gerekir. Eğer böyle bir durum yoksa cezası ahirete kalmış demektir. Zulme uğrayan kimse hakkını alacağı gibi zulmeden de cezasını hakkıyla çekecektir.

Burada, her şeyden önce belirtilmesi gereken husus şudur ki; İslam’da hiçbir ceza fertler tarafından tatbik edilemez. Bilakis, devletin mahkemeleri tarafından böyle bir suçun geçekleştiği tespit edilirse, yine devlet tarafından verilen ceza tatbik sahasına konur. Aksi takdirde, birçok garazlarla, nefis ve şeytanın telkiniyle, kin ve düşmanlık duygusuyla, iftiralarla hayalî bir suç oluşturulup sahibine keyfi ve haksız yere ceza uygulanmış olabilir. Ayrıca, "namusu temizleme" safsatasından dolayı, bir değil –kan davası yüzünden- onlarca cinayet işlenebilir. Din açısından, birey olarak hiç kimsenin buna hakkı yoktur.

İslam dini, bir yandan, bu suçun çok çirkin olduğunu belirterek, bu gibi çirkin işler karşısında, vicdanlarda tiksinti uyandırarak toplumu fuhuştan uzaklaştırmayı hedeflemiştir. Diğer yandan bu ağır suçun yalan yere bir kişiye isnat edilip iftira edilmesi halinde seksen değnek bir had cezasına çaptırılacağını söylemekle, bu gibi iftiraların önünü kesmeyi amaçlamıştır.

Ayrıca, zina suçunun ancak dört şahidin "bizzat fiilî ilişkiyi" gözleriyle görmeleri halinde sabit olacağını karara bağlayarak, bu konuda herkesi dikkatli olmaya çağırmıştır. Adeta Kur'ân bu hükmüyle, insanlara "sakın bu konuda ağzınızı açmayın/dudaklarınızı bile kıpırdatmayın" diye uyarıda bulunmuştur.

Bu konudaki ayetler şöyledir:

"İffetli kadınlara zina isnat eden, ancak dört şâhit getiremeyen kimselere seksen değnek vurun. Ve bundan böyle onların şâhitliğini de asla kabul etmeyin. Çünkü bunlar tamamen yoldan çıkmış kimselerdir. Ancak daha sonra tevbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadır. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir" (Nur, 24/4-5).

Son olarak bu sosyal rezaletin çirkinliğini gösteren Kur'an'ın bir ifadesine dikkat çekmekte fayda mülahaza ediyoruz.

"Sakın zinâya yaklaşmayın. Çünkü o, bir hayasızlıktır. Ve çok kötü bir yoldur" (İsra,17/32).

"Sakın zina etmeyin" yerine, "Sakın zinâya yaklaşmayın" ifadesinin tercih edilmesinin hikmetlerinden biri şöyle bir ders vermektir: Toplumda, zinanın önlenmesi, zinaya yaklaştıran sebeplerin ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Halk arasında kullanılan "ateşle barut bir arada olmaz" sözü, çok hikmetli ve pek çok tecrübenin bir ürünüdür. İnsanlara çarpıcı bir uyarıda bulunan Kur'an, tercih ettiği bu üslupla, adeta şöyle haykırmaktadır:

"Ey insanlar, sakın zina kokusunun geldiği, ondan hafif bir esintinin olduğu yere, yaklaşmayın. Çünkü orası bir mayın tarlasıdır, her an patlamaya hazırdır. Veya dikkat edin, orada yüksek gerilim hattı vardır; sakın yaklaşmayın büyük tehlike vardır. Toplumsal, ailevî, insanî ve dinî açıdan orada kalın bir kırmızı çizgi var, sakın o çizgiyi ihlal etmeyin!"

--------------------------------------------------

Cinsel ilişkide sınırlar nelerdir ve oral yolla yapılan uygulamalar caiz midir?
Yazar: Sorularla İslamiyet, 30-9-2009"Eşlerin birbirine her yerleri mübahtır, haram değildir" şeklindeki bir hüküm doğru değildir; kadına anüsten yaklaşmak (ters ilişki) ehlisünnete göre caiz değildir. Ağız da cinsel temas için değil, başka işler için var edilmiştir; oradan cinsel temas yaratılış amacına da, fıtrata da ters düşer, fıtratları bozulmamış olanlar bundan nefret ederler. (Prof.Dr.Hayrettin Karaman)

İslam, kişinin bütün hayatını içine alan ve her konuyu değerlendiren bir dindir. Bu sebeple insanın hayatında önemli bir yer tutan cinselliği ve eğitimini de ihmal etmemiştir. Belirli ölçüler içerisinde helal dairesinde keyfe kafi gelecek şekilde düzenlemiştir.

Her problemlerini Hz. Peygambere (asv) sorup öğrenen sahabeler ve onların hanımları, cinsellikle ilgili sorunlarını da bizzat sorarak öğrenmişlerdir.

Nitekim, sahabeden birisi hanımına üreme organından olmak şartıyla arka tarafından yaklaşmak istemiş, ancak hanımı buna karşı çıkmış ve doğacak çocuğun şaşı olacağı şeklindeki Yahudi anlayışını da bahane göstererek itiraz etmişti.

Durum Peygamber Efendimize (asv) haber verildiğinde “Eşlere, üreme organından olmak şartıyla, istenildiği şekilde yaklaşılabileceğini” (1) ifade eden ayet geldi.

Bu ayeti açıklayan Peygamberimiz (asv) de “Üreme organından olmak şartıyla arkadan, yandan, üstten, alttan, istenildiği ve hoşa gidildiği şekilde cinsel ilişkiye girilebileceğini" ifade etmiştir. (2)

İslam, kişinin eşiyle cinsel ilişkisini şu durumlarda yasaklamıştır :

1. Adet halinde ve lohusalı iken cinsel temas haramdır.
2. Eşinin dışkı yerinden yani anüsünden yaklaşmak. Zevceye dışkı yerinden cinsel ilişkiye girmek büyük günahlardandır.Peygamber Efendimiz: "Hanımına dışkı yerinden yaklaşan kimse lanete uğramıştır." buyurur. Başka bir hadîslerinde de: "Erkeğe veya kadına arka yoldan yaklaşan kimseye Allah, rahmet bakışıyla bakmaz" buyururlar. (3)

Dinimizin bunların dışındaki cinsel ilişkiyi, üreme organından olmak şartıyla her türlü şekline müsaade ettiğini ve haram kılmadığını anlıyoruz. Eşlerin birbirini yalama, okşama, dudaklarıyla, oral yolla ve elleriyle cinsel ilişkiye hazırlamak için vücutlarının değişik yerlerine yaptıkları her türlü hareketin haram olmadığını söyleyebiliriz.

Ancak kesin bir yasağın olmaması, bazı tavsiyelerinde olmadığı anl***** gelmez. Cinsel ilişki esnasında dikkat edilmesi tavsiye edilen hususlar şunlardır :

1. Eşlerin cinsel ilişki esnasında üstlerine bir örtü almaları. (4)
2. Eşlerin birbirlerinin cinsel organlarına bakmamaları. (5)
3. Cinsel ilişki anında az konuşmaları. (6)

Bu tavsiyelere uymak güzel olmakla beraber, üreme organından olmak şartıyla her türlü sevişme ve ilişki caizdir.
Kaynaklar:
1. Bakara Suresi, 2/223
2. bk. Elmalılı Hamdi Yazır’ın ve İbni Kesir’in Tefsirlerinin Bakara, 2/233. ayetin tefsiri.
3. bk. Ebû Dâvûd, Nikâh, 45; Müsned, I, 86; II, 444; Tirmizî, Taharet, 102; Mişkâtü'l-Mesâbih, II, 184

4. Kenzu’l-ummal, 6/415
5. İbn Mace, Nikah, 28
6. Feyzu’l- Kadir, 1/327
 
kuran eşcinselliği ve anal seksi açıkça yasakladığı halde grup seksi yasaklamıyor.bunun aksini idda eden bir ayet gösterebilirmisiniz.

islam geleneğinde bir cariyelik uygulaması var.
yıllar boyu müslüman erkekler çok eş alabildiği gibi cariyeler de edinebilmişler.
bir ya da birkaç eşiyle yahut cariyesiyle aynı anda cinsel ilişkiye giremeyeceğine dair bir yaptırım yok islami ceza hukukunda.

kuran ı baz alan bir toplulukta çok trajik olaylar cerayan edebilir.

mesela kuran kadının ırzına geçilmesini önleyemez.
hatta kadınların ırzına geçilmesini kolaylaştırır.
kadının ırızına geçildiğini kanıtlaması için dört erkek şahite ihtiyacı vardır.
kafasız erkek onun bir kalabalığın ortasında ırzına geçmemişse, yakalanıp cezalandırılması söz konusu bile değildir.

Kadının ırzına geçmede 4 şahit aranmaz.

Grup ilişkininde caiz olmadığı açıkça yukarıda gözüküyür.

İyi niyetli bakan her insan gözü bu gerçekleri görür.
 
B

bursali68

Ziyaretci
kendi kafanızda ılımlı bir islam modeli yaratamazsınız.islam ın ne olduğu bellidir.
nezaketsiz diyeceğinize cevabımı verebilseydiniz keşke.
grup sex ve kadının tecavüzü konusunda islam yetersiz kalıyor.
1400 yıllık farkları hissetmeye başlayın artık

Merhaba,

Ne cevabından bahsediyorsun arkadaş...!!! Sapık mısın nesin...Kur'an cinsellik anlamında " özgür " bir kitaptır...Senin UÇKURUN kopuksa o senin sorunun...CELDE cezası da bu işi MENFAAT karşılığı yapana uygulanan bir cezadır...Sen anlamıyorsan ben ne yapayım...Kur'an toplumsal kanunlar da dahil olmak üzere ANAYASA CEP KİTABI değil ki...Sizdeki mantık nasıl bir mantık...Çok kanun okumak istersen git bir kitapçıdan CEZA KANUNU kitabı al oku...!!! Toplumun yönetimi için çizilmiş bir çerçeve var adı da CUMHUR...Yönetim meziyeti olanların bir araya geldiği bir kurul,senato,meclis...Sen anlamıyorsan ben ne yapayım...Bu kurul " tecavüze " ait yaptırımını,cezasını koyar...veya koymaz...Toplumların kendi " ahlak " değerlerine göre de değişir bu kanun ve yaptırımlar...Sen anlamamışsan ben yapayım...

Neyin cevabını istiyorsun....!!! Anlamamak için ısrar ettiğin,SLOGANLAŞTIRDIĞIN söylemlerinin mi cevabını istiyorsun...

Arkadaş sen benim yazdıklarımın VİRGÜLÜNÜ dahi okumamış,anlamamışsın...Sana ne anlatayım...

Senin nezaketsizliğin bir inanca ait PEYGAMBERE " SAPIK,JİGOLO " yakıştırmasıdır...Bu nezaketsizlik değil,bu inanca saygısızlık,bu değerlere saygısızlık değildir de NEDİR...!!! Ahlak dersi verene de BAK...!!! Din beyinleri yıkıyormuş da dinsizlik ahlak mış,mış,mış mışları çok gördük...Şimdi gördüğüm gibi...Sıkışınca bir inanca ait Peygambere dahi saldırmaktan çekinmeyen bir kafa yapısı...Ahlaklı öyle mi...Ahlak önce insanların düşüncelerine,inançlarına saygıyı gerektirir...Bunu da biliyor olman gerek...

Şunu birbirinden ayırmakta son derece zayıfsın...!!! Din de dahil olmak üzere tartışmalarda " ELEŞTİRMEK " ayrı bir şey," İNANCA SAYGISIZLIK " ayrı bir şey....İkisini iyi ayırt etmek gerek...!!! Ayırt etmeyi öğreniniz öyle geliniz...

Sağlıcakla kalınız...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Sayın bursali alıntıdaki tabir sizin için sık sık kullanılmaya başlandı.
Bence bu konuda arkadaşlar çok haklı.
Ne dersiniz;
Yeni bir model mi doğuyor yoksa?

Merhaba,

Sn.SOSYALİST,bunu söyleyen sadece ben değilim emin olun...Burada açık yüreklilikle doğru bildiklerimin arkasında sonuna kadar duruyorum...

Örnek,Namaz 3 nvakit dedik,bir sürü kişiyle tartıştık,ama bir çok kişi de evet 3 vakit dedi...

Örnek MAİDE 38 de " EL KESMEK " yok bu algılama dedik,kanıt olarak da " EL (YED ) kelimesi ayetin orjinalinde yoktur dedik,bulup da koyan olmadı...

Örnek RECM Kur'an'da yok dedik...Hadisler,rivayetler dışında Allah'ın kulu var denilen ayeti koyamadı ortaya...

Örnek,Kur'an'da " devlet " yoktur,İslam Cumhuriyeti kavramı yoktur,sadece yönetimsel bazda önemli kriterler vardır,alırsınız istediğiniz sisteme MONTE edersiniz dedik,çıkıp bir tek kişi hayır bak burada DEVLET anlayışı var diyemedi...

ÇAKMA ŞEYHİ,ŞIHI,MÜRİDİ....ATEİSTİ,AGNOSTİĞİ....Her nedense tekere çomak sokuverince İTTİFAK yapar oldular....!!!Varsa yoksa Hadis / Rivayet zorlaması...!!! Geçin kardeşim Hadisi / Rivayeti...Bunların çoğunun Arap / Emevi HAPLARI olduğunu zaten söylüyoruz....Birilerinin de kuyruğuna basılmış oluyor,birileri rahatsız oluyor bundan...Yukarıda saydığım ittifak,rahatsız olanlar....Birinci guruptakilerin RANTI biter diğer guruptakilerin de ellerindeki KOZU gider çünkü....

Kur'an'ın dilinden tutun,İslami Kabul edilen anlayışa kadar,İslamın özellikle Hz.Ömer'den sonraki döneminde çok karanlık noktalar olduğunu,tarihi detaylarıyla verdik....Vedik ne oldu adımız " Yeni din kurucusuna mı " çıktı....Kötülük mü yaptık...Araştırmanın doğruyu bulmada en önemli aşama olduğunu,konuşurken BİLGİ ile konuşulması gerektiğini göstermeye çalıştık...Ama görüyorum ki " insanoğluna yaranılmıyor "...Yıllardır didik didik ederek yaptığım araştırmalarımı paylaşıyorum burada....Ama o da ne Yeni din diye tutturanlar başlıyor...Hani bunu diyenler " Müslüman " olsa bari...!!!Bunu diyen ALLAH YOKTUR diyen biri...BUNU DİYEN tesadüfen tombaladan çıktık mantığını savunan biri...Sorsak neden Hidrojen 5 ve 8 yoktur diye bunu da tesadüfe bağlayacak biri...H4 e kadar var,6,7 var niye 5 ve 8 YOK...!!!Tesadüf değil mi...Anlatsak ne olacak ya BİLİMİN dediği,yorumu,teorisi hiç bir şekilde kabul edilmeyecek,veya yaptığım yorumla yeni din oluşturmaya çalışacağım değil mi...!!!

Sonra da bunu söyleyen biri çıkacak " Hz.Peygambere SAPIK,JİGOLO " yakıştırması yapacak,ve sonra kalkacak sen şunu cevapla diyecek...Pişkinliğe bak...!!!

Sn.SOSYALİST şu güne kadar sizin NEZAKETİNİZDEN en ufak bir şüphem olmadı,sanırım yine de olmayacak,ama bari siz yapmayın...Siz de inanmıyorsunuz ama bir güne bir gün sizden böyle bir saygısızlık veya nezaketsizlik okumadım...!!! Demekki bu inanıp inanmamakla ilgisi olan bir şey değil KİŞİLİKLE ve yetişme tarzıyla ilgili...

Sağlıcakla kalınız...
 
Merhaba,

Ne cevabından bahsediyorsun arkadaş...!!! Sapık mısın nesin...Kur'an cinsellik anlamında " özgür " bir kitaptır...Senin UÇKURUN kopuksa o senin sorunun...CELDE cezası da bu işi MENFAAT karşılığı yapana uygulanan bir cezadır...Sen anlamıyorsan ben ne yapayım...Kur'an toplumsal kanunlar da dahil olmak üzere ANAYASA CEP KİTABI değil ki...Sizdeki mantık nasıl bir mantık...Çok kanun okumak istersen git bir kitapçıdan CEZA KANUNU kitabı al oku...!!! Toplumun yönetimi için çizilmiş bir çerçeve var adı da CUMHUR...Yönetim meziyeti olanların bir araya geldiği bir kurul,senato,meclis...Sen anlamıyorsan ben ne yapayım...Bu kurul " tecavüze " ait yaptırımını,cezasını koyar...veya koymaz...Toplumların kendi " ahlak " değerlerine göre de değişir bu kanun ve yaptırımlar...Sen anlamamışsan ben yapayım...

Neyin cevabını istiyorsun....!!! Anlamamak için ısrar ettiğin,SLOGANLAŞTIRDIĞIN söylemlerinin mi cevabını istiyorsun...

Arkadaş sen benim yazdıklarımın VİRGÜLÜNÜ dahi okumamış,anlamamışsın...Sana ne anlatayım...

Senin nezaketsizliğin bir inanca ait PEYGAMBERE " SAPIK,JİGOLO " yakıştırmasıdır...Bu nezaketsizlik değil,bu inanca saygısızlık,bu değerlere saygısızlık değildir de NEDİR...!!! Ahlak dersi verene de BAK...!!! Din beyinleri yıkıyormuş da dinsizlik ahlak mış,mış,mış mışları çok gördük...Şimdi gördüğüm gibi...Sıkışınca bir inanca ait Peygambere dahi saldırmaktan çekinmeyen bir kafa yapısı...Ahlaklı öyle mi...Ahlak önce insanların düşüncelerine,inançlarına saygıyı gerektirir...Bunu da biliyor olman gerek...

Şunu birbirinden ayırmakta son derece zayıfsın...!!! Din de dahil olmak üzere tartışmalarda " ELEŞTİRMEK " ayrı bir şey," İNANCA SAYGISIZLIK " ayrı bir şey....İkisini iyi ayırt etmek gerek...!!! Ayırt etmeyi öğreniniz öyle geliniz...

Sağlıcakla kalınız...


öfke ile kalkan zarar ile oturur,
cahil sözün peşine düşen öfke ile kudururmuş.
kendiniz kaşındınız.


islam hukukundan bahsediyorduk,ama islam hukuku cevap veremediği zaman "git kardeşim başımızdan;anayasa var meclis var,bu ülkede devlet var" demeye başladınız.

demekki kuran insanların kanunlarına karışamazmış.
demekki kuran kanun koyunu değilmiş.
bunu kabul ettiğinize sevindim ama,
siz daha kendi içinizde neye karar verdiğinizi bulamamış bir topluluksunuz.
siz resulün yaşantısını red ediyorsunuz,
4 hak diye kabul edilen,birde yan meshebiniz var.

buyrun ashenarşi nin sözleri:

Zina eden kimsenin evli veya bekar olmasına göre caza değişmektedir. Bekar ise 100 sopa, evli ise recim cezası gerekir. Ancak bu cezanın verilmesi için ya dört kişinin gördük diye şahitlik etmesi ya da zina eden kimsenin dört defa ayrı ayır devlet yetkililerine zina ettiğini ve kendisine ceza verilmesini itiraf etmesi gerekir.

oda müslüman ama resulünün sözlerini baz alıyor,siz ise resulünüzü saymıyorsunuz.
ben hiç bir dine mensup olmayan biri olayım,siz ikinizde bana dinleri anlatan kişiler olun.biriniz diyecek budur,diğeriniz "hayır aslında budur"

ciddiyim,bu size komik gelmiyormu?
 
Üst Alt