Yeni İşkanunu Gereğince İşyerini Bildirme

10 Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun 3. maddesinde: "İşyerini bildirme MADDE 3. - Bu Kanunun kaps***** giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Alt işveren, bu sıfatla mal veya hizmet üretimi için meydana getirdiği kendi işyeri için birinci fıkra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür." denmektedir.

Madde incelendiğinde;

- Yeni bir işyeri kuran,

- Her ne suretle olursa olsun işyerini devralan,

- Çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren,

- Herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren,

bir ay içerisinde bulundukları İlin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne durumu bildirmek zorundadır.

Bölge Çalışma Müdürlüğü İşyeri Bildirgesi'nde bulunması gerekenler ise:


- İşyerinin ünvan ve adresi,

- Çalıştırılan işçi sayısı,

- Çalışma konusu,

- İşin başlama tarihi,

- İşin bitiş tarihi,

- Şahıslarda adı, soyadı, ünvanı ve şahsın ikametgâh adresi,

- Firmalarda ünvanı,

- Varsa eğer işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve ikametgâh adresinin bulunması, gerekmektedir.

Alt işveren olarak faaliyet gösteren firmalarda asıl işveren gibi bu kanun maddesinin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne işyeri bildirgesini bir ay içerisinde veren işverenler, işçi giriş ve çıkışlarını, işe giriş ve çıkışın olduğu ayı izleyen ayın 15' nci gününe kadar EK/1 İşçi giriş bildirimi ve EK/2 İşçi çıkış bildirimi ile bildirmek zorundadırlar.

Uygulamada işe başlama ve bitimlerinde gerekli bildirimler yapılırken, işyerinin çalışma konusunun kısmen veya tamamen değiştiği durumlarda herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Buna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Not: 4884 Sayılı Kanunla aşağıdaki fıkra yeni işkanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenmiştir:


"Ancak, şirketlerin tescil kayıtları ise ticaret sicili memurluklarının gönderdiği belgeler üzerinden yapılır ve bu belgeler ilgili ticaret sicili memurluğunca bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine gönderilir."

kadınca.net
 
Üst Alt