Veraset ilamı dilekçesi örneği

Veraset ilamı dilekçesi örneği​


… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI :

VEKİLİ :

KONU : Veraset İlamı Talebi Hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

1- Muris baba A.K., …/…/... tarihinde ölmüş olup; geriye eşi M.K., kızı T.K.L. ve oğlu H.K. kalmıştır.

2- Murisin mirasçılarının ve hisselerinin belirlenmesi açısından veraset ilamının verilebilmesi için sayın Mahkemeye başvurma mecburiyetimiz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Vukuatlı Aile Nüfus Kayıtları ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ölü Gömme İzin Kağıdı sureti ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Arz olunan nedenlerle muris A.K. ‘ ın mirasçılarını ve miras hisselerini gösteren veraset ilamının verilmesi saygıyla vekaleten arz olunur. …/…/…

Davacı Vekili

Av.
KİMLİK BİLGİLERİ
A.K.
Baba Adı :
Ana adı :
D. Yeri :
D.Tarihi :
N.Kayıtlı old. Yer :
Mahalle :
N. Cüzd.Seri no :
Hane :
Cilt :
Sayfa no :
 

Veraset ilamının düzeltilmesi istemi dilekçesi


... MAHKEMESİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : VERASET İLAMININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimin babası …, …/…/… tarihinde vefat etmiştir. Müvekkilim dışında iki mirasçı vardır.

2 -) … Mahkemesi’nce verilen Veraset İlamı’nda müvekkilimin soyadı … olarak yazılmıştır. Müvekkilimin soyadı nüfus kayıtlarında da olduğu gibi …’dır.

3 -) Bu nedenle soyadın düzeltilmesi için dava açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 598 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları, veraset ilamı, tanık beyanları ve diğer hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, dava konusu Veraset İlamı’nın düzeltilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…


Davacı Vekili

Av.
 

Veraset ilamının iptali istemi dilekçesi


... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI :

DAVALI :

KONU : Veraset ilamının iptali isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ :

1 – Müvekkilin teyzesi, … … nüfusunda kayıtlı … …, …/…/… tarihinde vefat etmiştir.

2 – Davalı … …, müteveffa … …’nin varisiymiş gibi Veraset ilamı almışsa da davalının müteveffa ile veraset ilamında sözedildiği gibi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

3 – Bu nedenle ve müteveffanın tek mirasçısı müvekkil olduğundan bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanunun ilgili hükümleri ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları, veraset ilamı, tanık beyanları ve diğer hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle dava konusu veraset ilamının iptaline ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/…


Davacı Vekili

Av.

NÜFUS KAYDI:
 
Üst Alt