Turizm Eğitim Merkezi

Turizm Bakanlığına bağlı olarak ilk defa 1967–1968 öğretim yılında açılan ve bugün sayıları 11 olan Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM), 03.02.2006 tarih ve 26069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümlerine göre Bakanlığımıza devredilmiştir.

Bakanlığımıza devredilen Turizm Eğitim Merkezleri, 08.02.2006 tarihli ve B.08.0.SGB.0.03.00.700.05/526 sayılı Makam Onayı gereğince de Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Turizm Eğitim Merkezlerinde, sektörün ihtiyaç duyduğu Yiyecek İçecek ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanlarındaki Mutfak (Aşçı), Pastacı, Barmen, Servis, Kat Hizmetleri, Ön Büro vb. alanlardaki nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için “Turizm İşletmelerine Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kurs” programları uygulamaktadır.

Kurs programları, 15 hafta birinci dönem, 15 hafta da ikinci dönem olmak üzere toplam 30 hafta sürelidir. Bu 30 haftalık eğitimi merkezlerde teorik ve uygulamalı olarak yapmakta olup ayrıca 4 ay süresince de sektöre işletmelerde beceri eğitimine gönderilemektedir.

Turizm Eğitim Merkezlerindeki öğrenci/kursiyerler, eğitime başlandığı tarihten itibaren 2 haftalık programı içeren uyum süresine tabidirler. Bu sürede öğrenciler, merkez müdürünün başkanlığında, öğretmenler/eğiticilerden oluşan bir kurul tarafından öğrencinin mesleğe yatkınlığı, becerilerini kullanabilmesi, algılama yeterliliği, derslere ilgisi, disiplin ve devam ile kişisel temizlik ve hijyen koşulları, sorumluluk duygusu, sosyal ilişkilerdeki tutum ve davranışları gibi benzer konulara ilişkin olarak değerlendirilmeye tabi tutulurlar. Deneme süresini de başarı ile tamamlayanlar eğitim-öğretimlerine devam ederler.

Turizm Eğitim Merkezlerinde, kuruluş amaçlarına yönelik olarak açılan “Turizm İşletmelerine Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kurs” programlarının yanında, bu merkezlerin kapasitelerinin daha verimli bir şekilde kullanılmasına da fırsat vermek amacıyla, gelecek talepler doğrultusunda Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde belgeye götüren kısa süreli meslek kursları da açılmaktadır.

Turizm Eğitim Merkezlerinde uygulanan kurs ve sertifika programlarının yanında çeşitli proje çalışmaları da yapılmaktadır. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM) Mezunlarının İstihdamı Ve Turizm Sektörü

Çalışanlarının Eğitimi Projesi (TUREİS)” kapsamında, Turizm Eğitim Merkezlerinde Yiyecek İçecek, Konaklama ve Seyahat ile Eğlence Hizmetleri Alanlarındaki 2 ve 3. seviye sertifika programları açılmıştır.
Turizm İşletmelerine Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kurs programlarına alınacak öğrenciler/kursiyerler mülakatla alınmaktadır.

Mülakat ve Değerlendirme;

Eğitim merkezi müdürünün başkanlığında varsa müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve
alan/bölüm öğretmeni ile her alandan 1 eğitici, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, yabancı dil öğretmeni, doktor ve sektör temsilcisinden oluşan bir mülakat komisyonu kurulur.

Değerlendirme kriterleri; fiziksel görünüş 40 puan, mesleki bilgi, mesleğe yatkınlığı ve alan bilgisi 30 puan, anlama-kavrama, ifade etme ve iletişim becerileri 15 puan ve özel yeteneği de 15 puan olmak üzere toplam 100 (yüz) puan üzerinden aşağıda belirtildiği gibidir.

A- Fiziksel görünüş, 40 puan üzerinden ve aşağıda belirtildiği gibi değerlendirilir.

a) Yürüyüşünün düzgün olup, olmadığına bakılır.
b) Doğru duruş; adaylarda bedensel hareket ve çalışmaları ile çok ileri derecede görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu olup olmadığına bakılır.
c) Görme; görme engelinin ve renk körlüğünün bulunmaması gerekir.
ç) Konuşmayı bozan herhangi bir engeli bulunmaması gerekir.
d) Adaylarda aranılacak ve bulunması gereken sağlıkla ilgili diğer özellikler komisyonda bulunan doktor tarafından tespit edilerek uygulanır.
B- Mesleki bilgi, mesleğe yatkınlığı ve alan bilgisi;
Adayın mesleğe yatkınlığı ve alana ilgisi 30 puan üzerinden değerlendirilir.
C- Anlama-kavrama, ifade yeteneği ve iletişim becerileri;
Adayın anlama-kavrama yeteneği ile ifade etme ve iletişim becerisi 15 puan üzerinden değerlendirilir.
Ç- Özel yetenek;
Adayın alanında kullanabileceği özel yeteneği varsa (Halk oyunları, enstrüman çalabilme vb.) 15 puanla değerlendirilir.
Ancak, sağlığının meslek alanında görev yapmaya uygun olmadığı doktor tarafından tespit edilenler, başarı puanı ne olursa olsun kesin kayıt hakkı kazanamazlar.

Mülakat İçin Başvuracak Adaylarda Aranacak Şartlar:

a) Turizm Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretimin başlayacağı tarih itibariyle yatılılar için 16 yaşını doldurmuş ve 20 yaşından gün almamış olmak, gündüzlüler için ise 16 yaşını doldurmuş ve 25 yaşından gün almamış olmak ve evli bulunmamaları şartları aranır. Ayrıca erkek adaylar için, askerlikle ilişkisi bulunmadığını veya ertelendiğini belgelendirmesi istenir.

b) Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanında açılacak olan Ön Büro progr***** kaydolacakların en az lise ve dengi okul mezunu olması ve en az bir yabancı dili bilmesi, Yiyecek İçecek ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanına ait Ön Büro programı haricindeki ve Eğlence Hizmetleri Alanlarında açılacak programlarda ise en az ilköğretim okulu mezunu olmaları gerekmektedir.

ADAY KAYIT İŞLEMLERİ:

a) Ön kayıtta istenecek belgeler;
1- Dilekçe,
2- Öğrenim belgesi onaylı örneği,
3- Nüfus cüzdanı onaylı örneği,
4- 2 adet vesikalık fotoğraf.

b) Kesin kayıtta istenecek belgeler;
1- Sağlık raporu (Portör Muayenesi, Akciğer filmi, Hepatit B raporu, kan tahlili sonuçları),
2- Sınav tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış aday kursiyerlerden Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,
3- Öğrenim belgesi onaylı örneği,
4- Nüfus cüzdan örneği,
5- 6 adet vesikalık fotoğraf,
6- İkametgâh ilmühaberi,
7- 18 yaşından büyük kursiyerlerden Savcılık İyi Hal belgesi.
 
  • Etiketler
    eğitim merkezi
  • Üst Alt