Thot'un ( Enoch / İdris ) Kitabı'na göre İlâhi Oluşum

  • Konbuyu başlatanbursali68
  • Başlangıç tarihi
B

bursali68

Ziyaretci

Thot'un ( Enoch / İdris ) Kitabı'na göre İlâhi Oluşum

Thot Osiris'e hitaben şöyle bir dilekte bulunur:

- "O halde bana bu İlâhi oluşumun işleyişini ve insanla¬rın bu dünyaya geliş ve gidiş serüvenlerini gösterir misin"

Bunun üzerine Osiris Thot'a gözlerini kapatıp arkasına yaslanmasını söylemişti. Bundan sonrasını birlikte takip et¬meye devam edelim:

Thot kendisini bir anda uzayın derinliklerinde buldu... Bir göktaşı gibi uzayda süzülüyordu... Sonra taş gibi ağırlaş¬maya başladığını hissetti... Hızla karanlık bir tünelin içinden geçip dağlık bir arazide yere indi. Kendisini bir dağın zirve¬sinde bulmuştu... Vakit geceydi. Yerküre karanlık ve çıplaktı... Vücudunun tüm uzuvları gülle gibi ağırlaşmış, hareket et¬mekte bile güçlük çekiyordu... Derken gökyüzünden yeryü-zünü kaplayan Osiris'in sesini işitti:

- Gözlerini yukarıya kaldır da bak!...

Birbiri üzerine binmiş eş merkezli ışıklar saçan yedi kub¬be yeryüzünü Doğu'dan Batı'ya kadar kaplamıştı. En sonun¬cusunun üzerini ise bir kemer gibi Samanyolu sarmaktaydı. Her biri şeffaf camdan yapılmış gibi duran ve içleri pırıl pırıl ışıklarla donatılmış yedi katlı gök tüm heybetiyle yukarıda duruyordu. Her kürede gezegene benzeyen farklı renkteki bir ışık topu dolanıp durmaktaydı. Bu ışık toplarına da yine farklı görünümdeki melekler eşlik etmekteydiler. Melekler ışık toplarının sürekli yanında bulunmakta adeta onları görüp gözetmekteydiler.

Bu olup bitenleri hayranlıkla seyre dalan Thot, Osiris'in şu sözleriyle irkildi:

Bak... Dinle., Ve anla..

Thot olup bitenlere pek bir anlam veremiyordu. Bunu farkeden Osiris tekrar sözü ele aldı ve olup bitenleri açıklama¬ya başladı:

Pano29-1-1.jpg

Pano29-1-2.jpg

Burada sembolik bir şekilde dünyamızın görüp gözeticilik sistemi dile getirilmektedir. Evrensel İdare Mekanizması'nın dünyamızla ilgili bölümünün anlatılması söz konusudur. Yedi katlı göklerin her biri farklı ruhsal idareci planların sem¬bolüdür. Meleklerle anlatılmak istenen budur.

Bunların her birinin ne anlama geldiğinin üzerinde ayrı ayrı durmak gerekir. Çünkü özetini yaptığımız bu satırlar son derece sembolik ve üstü örtülü bir durumda dile getirilmiş durumdadır.

Bunu yapabilmek için Thot'un Kitabı'nın sayfaları arasın¬da biraz daha gezinelim...

Ruh Göğün Evladıdır...

Osiris'in az önceki açıklamalarına karşılık olarak Thot şunları söyler:
 
B

bursali68

Ziyaretci
"Evet!... Görünen ve görünmeyen alemleri içeren yedi bölgeyi görüyorum. Bu yedi bölgenin hepsine nüfuz eden ve hepsini yöneten Işık Kelâm'in yani biricik Tanrı'nın Yedi Işı¬nı 'm görebiliyorum. Ama ey benim yüce mürşidim, insanların bu alemlerdeki seyahatleri nasıl gerçekleşmektedir? "

Osiris tekrar açıklamalarına başlar:

Pano29-2-1.jpg

Pano29-2-2.jpg

Yukarıda anlatılanların, Thot'un Atlantis'teki eğitimi sıra¬sında bizzat Thot'un başından geçenleri dile getirdiğini tah¬min etmekteyiz. Belli ki daha sonraları Thot, bunları kaleme almış ve "Thot'un Kitabı" olarak bilinen inisiyatik bilgileri oluşturmuştur. Ve yukarıdaki son satırda dile getirilen keha¬net gerçekleşmiş, Thot gerçekten de inisiye olmuş hatta bu¬nunla da kalmayarak bu sırları "Osiris Öğretisi" adı altında Mısır'a getirerek. Tufan sonrasında bu bilgilerin yaşamasına olanak sağlamıştır

Anlatım son derece sade ve açıktır. Anlatımda sembo¬lik unsurlar bulunsa da, anlatılmak istenen meselenin özü ra¬hatlıkla anlaşılabilecek durumdadır. Ruhsal varlığın en ince¬sinden en kabasına doğru farklı boyutlardaki maddi alemlere nasıl süzüldüğünü yani nasıl enkarne olduğunu anlatmaktadır. Öz olarak İlâhi bir hüvviyete sahip olan ruhsal enerjinin mad¬di alemlerde bu enerjisini kabalaştırma mecburiyeti olduğu da tüm açıklığıyla dile getirilmiştir.

"Beden içinde yaşarken İlâhi Yaşamı boş bır düş gibi hayâl etmekten başka bir şey yapamayan insanların dünyası işte böyle bir dünyadır" sözüyle bu dünyaya enkarne olan varlıkların unutma sürecine girdikleri anlatılmaktadır. Gerçek¬ten de böyle olmuş ve insanlık özellikle "Demir Çağ"da İlâ¬hi yaşamla olan irtilbatını büyük bir oranda unutmuştur. Do¬layısıyla kökenini de...

Satürn Bölgesi

Metinde geçen "Satürn Bölgesi" az önce de görmüş ol¬duğumuz gibi yedi katlı göğün (ruhsal idareci planların) en üst kısmında yer alan bir planın sembolik ismidir. Bu ezoterik sembol başka toplumların ezoterik çalışmalarında da karşımı¬za çıkmaktadır. Bu sembolü kullananlardan biri de "Batıni Ekol'ün Anadolu'daki en önde gelen uygulayıcılarından Mevlânâ'dır.

Mevlânâ'nın hemen hemen tamamen açık bir şekidle di¬le getirdiği konulardan biri de, Evrensel İdare Mekanizması ve bu mekanizmanın dünyamızla olan bağlantılarıdır. Bu ko¬nuya kitaplarında hayli yer vermiştir. Biz bunlardan konu¬muzla direkt ilgili olan bir bölümü aktarmak istiyoruz.

Mesnevi'de İdris Peygamber'in bir enkarnasyonunda 8 yıl Satürn'de (Zuhal) öğrenim görüp inisiye olduğu, Dünya'ya döndüğünde de, astrolojiyi ve astronomiyi uygulayıp öğrettiğini şu dizelerle anlatılmaktadır:

İdris , yıldızların cinsindendi . Onun için sekiz yıl Zühal'de kaldı . Zuhal , Doğular'da da onun dostu oldu, Batılar'da da.

Her halde onunla konuştu, onun sırlarına mahrem oldu.

Kaybolduktan sonra tekrar Dünya'ya gelince yeryüzünde yıldızlar bilimine dair ders verdi.

İdris Peygamber'le Thot'un aynı kişiler olduklarını bir kez daha hatırlatacak olursak, Mevlânâ'nın bu dizelerinde di¬le getirdikleriyle, Thot'un Kitabı'nda dile getirilen ne kadar birbirleriyle paralellik gösterdiği derhal ortaya çıkacaktır. Bu nedenle bu dizelerin ayrı bir önemi vardır.

Çoğunlukla ezoterizmde karşılaştığımız "Satürn'de eği¬lim gören kimiler meselesi" Mesnevi'de gayet açık bir şekil¬de dile getirilmiş bulunmaktadır. Mevlânâ bu sırrı dizelerinde dile getirirken aynı zamanda "Kozmik - Galaktik Uygarlıklar"ın dünyamız üzerindeki fonksiyonlarını da dolaylı bir şe¬kilde ortaya koymaktadır. Aynı Thot'un kitabında olduğu gi¬bi...

Satürn Bölgesi'yle irtibata girmek demek, Thot'un kita¬bında geçen bu yedi kat göğün sırrına varmak demektir. Nite¬kim Osiris de Thot'a bu sırra ancak inisiyeler ulaşabilir deme¬miş miydi?...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Kur'an-ı Kerim'de bu ezoterik bilgileri doğrular nitelikte ayetler vardır. Bu ayetlerin öncesinde bir takım peygamberle¬rin Muhammed Peygamberce anılması istenir ve sıra İdris Peygambere gelir:

Ey Muhammed, Kitap'ta idris'e dair söylediklerimizi de an; çün¬kü o dosdoğru bir peygamberdi. Onu yüce bir yere yükselttik. (Meryem: 19/56-57)

Ayetin hemen devamında İdris Peygamber'in Tufan'ndan önceki nesle ait olan bir kişi olduğu son derece açık bir şekilde ifade edilir:

İşte onlar Adem'in ve Nuh'la beraber taşıdıklarımızın soyundan; İbrahim ve israil'in soyundan ve seçip doğru yola eriştirdiğimiz, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdendir.., (Meryem Suresi: 19/58)

Konu belli bir oranda da olsa, sanırım açıklığa kavuşmuş¬tur. Biz Thot'un Kitabı'nda anlatılanlara tekrar geri dönelim.

Cehennem Sembolü ve "Astral Tortular"ın yakılması...

Thot Osiris'in kendisine izlettiği bu vizyondan çok etki¬lenmişti. Ancak aklına bazı sorular takılmıştı:

- "Dünyaya kadar gelen bu ruhlara sonra ne oluyor? Bu madde girdabından kurtulamamak diye bir şey söz konusu olabiliyor muydu?"

Zihninden bu sorular geçerken, Osiris'in kendisine gös¬terdiği vizyon da yavaş yavaş silikleşmeye başlamıştı. Bir ara Osiris'in o muhteşem görüntüsüyle karşı karşıya geldi ve ar¬dından Thot kendisini siyah bir bulutun içinde buluverdi. An-cak bu sefer gördükleri hiç de iç açıcı şeyler değildi.

Canavarımsı hayvanları andıran garip mahluklar tarafın¬dan parçalanmakta olan çaresizlik içindeki insanlar bu kez gözünün önünde canlanmıştı... Çevresini çok korkunç bir manzara kaplamıştı... Pırıltılar içindeki dünyadan, sanki yeral¬tındaki zindanlara inmiş gibiydi...

Derken yine Osiris'in sesi duyuldu:

Pano29-3-1.jpg

Metapsişik çalışmalarda ve ezoterik öğretilerde dile geti¬rilen çok önemli bir bilgiyle burada karşılaşılmaktadır. Thot'un Kitabı'nda geçen "Tahrip Olmak" kavramı, metap¬sişik ve ezoterik öğretilerde "Astral Yanma" olarak tanımla¬nır.

Bu konuyu biraz açalım...

Maddeye bağlanabilmek için kendi ışığını azaltmak zo¬runda kalan varlık, dünyada yaşarken astral yapısında da çok büyük bir kabalaşmaya maruz kalmaktadır. İşte varlığın en çok etkilendiği olumsuz koşul da budur. Astral yapısı kabalaşan ve adeta bir kabuk gibi varlığın iç ışığını bedensel yaşamı¬na aktarmasına engel olan bu sonuçla her varlık karşılaşmak¬tadır. Ve her varlık bu dünyadan ayrılıp asıl vatanına dönerken bu astral kabuktan kurtulmak zorunluluğu ile karşı karşıya gelmektedir.

İnisiyasyonun asıl amacı işte bu kabuğu henüz daha dün¬yadayken yok etmektir.

Ancak unutmamak gerekir ki, özel bir inisiyasyona alın¬mayan varlıklar da bu kabuklarından kurtulmak zorundadır. Peki bu mümkün müdür? Evet. Bunun da tek bir yolu bulun¬maktadır: Pozitif enerjiler içinde kalabilmek. Çünkü bu astral tortuyu oluşturan ana faktör negatif enerjilerdir. Bunu te¬mizleyecek temel unsur ise bunun karşıtı olan pozitif enerji¬lerdir.

Evet... görüldüğü gibi bunun çaresi son derece basit¬tir. Ama bunun uygulanabilmesi son derece güçtür. Çünkü "negatif enerjilerden uzak kalınınız" demekle negatif enerji¬lerin kullanımına son verilemez. Bunun için özel çalışmalar gereklidir.

Tüm dinlerin insanları pozitif alana yöneltmeye çalışma¬larının asıl sebebi işte bu teknik meseleye dayanır Dinlerde uygulanan çeşitli ibadet ve ayinlerle bu gerçekleştirilmeye çalışılır.
 
B

bursali68

Ziyaretci
Dinlerde bu konuyla ilgili söylenilen bir başka şey daha vardır. Günah işleyen insanların cehenneme gideceğinden sözedilir. Cehennem sembolünün ana teması ise ateştir. Ateşte yanmakla anlatılmak istenen asıl mesele, astral tortuların yakılmasıdır. Gerçekten de astral tortuların yakılması diye bir olgu vardır. Bazı insanlarda bu tortu o denli ağırlaşır ki, bu tortu kendi başlarına temizlenebilme imkanını ortadan kaldı¬rabilmektedir İşte böyle durumlarda varlığa bir yardım eli uzatılarak, kendi başına temizleyemediği bu tortu, özel bir manyetik etkiyle yok edilebilir. Ancak bu uygulama varlığın astral bilgi merkezindeki pekçok anıyı da yok etmektedir. Ya¬ni varlık, madde ile girdiği bu irtibat sırasında geçirdiği pek¬çok enkarnasyona ait bilgiyi bir anda kaybetmektedir.

Az önce Thot'un Kitabı'nda geçen "Onların bu ıstırapla¬rı ancak, tam bir şuur kaybı demek olan, tahrip oluşlarıyla birlikte sona ermektedir" sözünün ardında yatan gerçekle, dinlerde dile getirilen "cehennemde yanma" temasının ardın¬da yatan gizli mesaj işte budur...

Madde girdabından kurtulup ve
Ruhların tekrar yukarı çıkışları...


Sıra aşağıya inen ruhların tekrar yukarıya çıkış süreçleri¬ni Thot'a göstermeye gelmişti.

Tekrar gökyüzünü kaplayan yedi katlı gök Thot'un gözü önünde canlardınlmıştı. Osiris birinci kubbeye çıkan birkaç ruhu göstererek şunları söylüyordu:

Pano29-4-1.jpg

Thot büyülenmiş gibi olduğu yerde hareketsiz donup kalmış, kendisine seyrettirilenleri takip etmeye çalışıyordu. Osiris'in ne anlatmaya çalıştığını anladığını belirtmek için ba¬şını hafifçe aşağıya doğru eğdi.

- "Bu çıkışı başarabilmek için ne yapmam gerekiyor? "

Pano29-4-2.jpg

Öte Alem'in çok belirleyici bir özelliği burada dile geti¬rilmektedir. Bedenini terk eden varlığın Spatyom'da kendisi¬ne uygun bir bölgede yer edinebildiği bugüne kadar gerçek¬leştirilen Metapisişik çalışmalarda net bir şekilde anaşılmış durumdadır.

Metapisişik çalışmalarda "Spatyom", dinsel terminoloji¬de ise "Ahiret" olarak isimlendirilen Öte Alem'in maddesel yapısının, çok yüksek titreşimli maddelerden oluştuğu ve bu oluşumun da kendi içinde en kabasından en süptiline kadar çeşitli merhalelerden meydana geldiği tespit edilmiştir.

Metapisişik çalışmaları yakından takip eden okurlarımı¬zın bildiği gibi, bedenini terk eden her varlık, astral bedeniy¬le bu mekana intikâl etmektedir. Dünyada yaşarken astral be¬denimizi ne kadar inceltebildiysek yani astral tortularımızı ne kadar temizleyebildiysek. Öte Alem'de o kadar yüksek sevi-yelerde bir yer edinebilmemiz mümkün olabilmektedir. Bu tamamen kendiliğinden gerçekleşen bir süreçtir. Öte Alem'in hangi vibrasyonel kısmına Astral Bedenimiz senkronize olur¬sa, orada bir yer edinmemiz kaçınılmaz bir sonuç olarak kar¬şımıza çıkmaktadır. İstesek de daha ötelere geçemcmiz müm¬kün olamamaktadır.

Thot'un Kitabı'nda bu mesele tek bir cümleyle özetlen¬miş durumdadır: "...Her biri kendilerine uygun bölgelere kadar yükselip, o bölgenin meleğinin kanatları altında toplanmaktalar...."

Dünya Spatyomu için geçerli olan bu husus dünya spatyomunu terk etmeyi başarabilen varlıkların ruhsal planına ka¬vuşmak için yapacağı ruhsal yolculuğu için de geçerlidir. Ve sonunda her varlık evrensel varoluşta bağlı bulunduğu ruhsal planına dahil olacaktır. Dönüşümüz onadır...

Sizlerin de farkettiğiniz gibi Thot'un Kitabı'nda yazılan¬lar her ne kadar sembolik unsurlar taşısa da yine de anlaşıl¬ması son derece basit duramdadır.

Bunun nedeni, bu kitabın bizim devremize ait bir kitap olmamasıdır. Atlantis'te bilgiler bu şekilde insanlara aktarıl¬maktaydı. Bilgilerin bohçalanması, üstünün örtülerek sembol¬lere büründürülerek insanlara aktarılması bizim devremize ait bir üsluptur. Bu üslubun nedenini daha önce söylemiştik: İn-sanlığın aşamalı olarak aşağıya inebilmesi için buna gerek vardı.

Kaynak : misirgizemleri.blogspot.com
 
Üst Alt