Tevratin seriati Talmud

Merhaba

Talmutun incelenmesi yüzünden Babilde olsun, Filistin ve eski Mısırda olsun çok kanlı ihtilaleler çıkmış
kargaşalıklar aylarca sürmüştür.

Bu kadar dikkat edildiği halde Talmutun bazı esrarı etrafındakilerin nazarı dikkatini çekmekten geri kalmamış ve
Buhtunnasrdan Hitlere kadar birçok şahsın Talmuta karşı bir müdafaa savaşı açmalarına vesile olmuştur.
Bunların bilinmeyenlerinden bazıları şunlardır:
- Kral IX Lui Fransada Talmudu yaktırdı (1244)
- Papa Innocent IV, Romada alenen yaktırdı (1244)
-Kardinal Legate Odo, Talmudun yeniden yakılmasını emir verdi. (1248)
- Fransa Kralı güzel Filip yeniden etrafta türeyen Talmutların yakılması için emir verdi (1299)
-Fransız Yahudiliğinin Talmutdan bir türlü ayrılmamamsı üzerine Fransa Kralı Güzel Filip
bütün Fransadaki Talmutların toplanmasına bizzat nezaret edip gözü önünde yaktırdı ve Yahudileri Fransadan kovdu. (1399)
- Kral Loui, Fransanın Touluse şehrinde yeniden türemeye başlayan Talmutları halkın gözü önünde yaktırdı. (1319)
- Papa XXII. Johnun emri ile Romada bir kez daha Talmutlar yakılmış ve etrafta yakalanan Yahidileri halk öldürmüş ve
öldürülen Yahudilerin malları da fakir halka dağıtılmıştır. (1322)
-Papa Julius IIIun emri ile Talmutlar yeniden yakılmış ve koyu Hıristiyan olan Barcelena, Venedik, Ramagna, Urbino,
ve Pesaroda halkın gözü önünde Talmutlar ateşe verilmiştir. (1533)
-Talmut halkın gözleri önünde yeniden yakılmıştır. Bu sefer bu hadise Ancona, Ferrara, Mantua, Pedua, Candia,
ve Raveannada yer almıştır (1558)
- Romanyaya yeniden giren Kardinal Ghislieri emri ile tekrar ateşe verilmiştir. (1558)
-İnatçı Yahudiler tarafından yeniden kaçak olarak Romaya sokulan Talmut nüshaları yakılarak imha edilmiştir.
Emri veren Sextus Sinendis idi. (1559)
- 1557 senesinde Talmutun asıl gayesini öğrenen Polanya halkı bütün Polanyadaki Talmut nüshalarını toplayarak yakmış
ve hükümette Talmutun yakılması hakkınad emir vermiştir.

Neden yakılıyor?

Talmud Torahı tetkik eden bir gayri yahudinin hak ettiği şey ölümdür.
Çünkü bu onun için değil bizim için yazılmıştır. Bu bize bırakılan mirastır.
Sanhedrin bolumu s400- emir 59 a
Rabbi/haham Johanan emirleri


Talmut ermişlerinin sözleri ile alay edenlerin cezası kızgın insan pisliğinda kaynatılmaktır
s 261-emir 56b-57a

Bir şahıs Talmutu inkar ederse hayatının sonuna kadar rahat yüzü görmez.
Babil Talmutunun s154.

Yalnız İsrailoğulları insandır, diğerleri değildir.
Talmut BABA MEZİA

Ve hatta;
Talmutun Abodah Zarah kısmı Hazreti Musanın Yabancıları Sev emrini çürütmeye çalışır.
Buradaki yabancının gayri Yahudi olmadığını yabancı bir Yahudi olduğu tezini ortaya atar.
Gayri Yahudinin bir kardeş olamayacağından hiçbir zamanda sevgiye mahzar olamayacağını açıkça beyan eder.

Abadah Zarahda daha ileriye giderek gayri Yahudilerin murdar varlıklar olduğunu söyler ve
bunlar tarafından dokunulacak herhangi bir yiyecek ve içeceğin bozulacağını söyler.
Gayri Yahudi tarafından dokunulacak şarabın bir sürü misaller ile gösterir.
" bir eve bir gün hırsızlar girip evde ne varsa götürmüşler. Fakat evde bulunan şaraplardan bir kaçını götürememişler.
Ev sahibi Yahudiler bölge Rabbisine müracaat ederek bu şarabın kullanılıp kullanılamayacağını sormuşlar.
Rabbi ise gülümseyerek ev sahibinin şarabı rahat rahat kullanabileceğini zira bu şaraba hiçbir gayri Yahudinin el sürmediğini
zira şehirdeki bütün hırsızların Yahudi oldukların söylemiştir.
Rabbi, hırsızların ev sahibinin bir Yahudi olduğunu bilmeden eve girdiklerini de anlatmıştır.

Gayri Yahudinin sahip olduğu mal, çölde ayağınızın altındaki sahipsiz araziye benzer, kim evvel alırsa onun olur.
Baba Bathra 54

Eğer bir Kenaninin (kenaniler gayri Yahudi bir kavimdir) öküzü bir Yahudinin öküzünü boynuzlayıp yaralarsa Kenani ceza görmelidir ve gene bir Yahudinin öküzü başka bir Yahudinin öküzünü boynuzlarsa oda layık olduğu şekilde cezalandırılmalıdır. Fakat bir Yahudinin öküzü bir Kenaninin öküzünü boynuzlarsa ceza söz konusu olmaz.
Baba Kama 37b

Bir biraderin kaybolmuş koyunu derhal kendisine iade edilmediği takdirde, iade etmeyen şahıs cezayı hak etmiştir.
Fakat bu mal gayri Yahudiye aitse iş değişir. Gayri Yahudinin malı bizlerde kalmalı ve malı iade eden cezaya çaptırılmalı.
Baba Kama 113b

Yehova bir gayri Yahudiye malını iade edeni kesinlikle affetmez
Sanhedrin 76 b-76a

Bu mevzuda Yahudi atalarına ait misaller verilir.

- R. Phinehas B. Yaire göre gayri Yahudi birinin malını iade etmek cürümdür.
-Samoel ise şunu anlatır; gayri Yahudinin hatalarından istifade edilmelidir, bakır zanın ile bir gayri Yahudiden altın bir kap aldım.
Hem altın kabın altın olduğunu söylemedim hem de üstelik gayri Yahudiye vermem gereken 4 zuz yerine 3 zuz verdim.
-Rabbi Ashi bir gün büyük bir şaraphanenin yanından geçerken duvardan sarkmış üzümler görmüş ve yanındaki uşağına Git bak bakalım üzümlerin sahibi Yahudi mi, Yahudi ise toplamayalım, Yahudi değilse toplayalım demiş.

Yahudi gayri Yahudi arasında ceza durumu:

Eğer bir kuti (gayri Yahudi) bir yahudinin malını çalar, gasp eder, Yahudiye ait güzel bir kadını kaçırırsa
derhal bunları iade etmek mecburiyetindedir fakat aynı işler bir Yahudi tarafından yapılırsa aldığı malları ve
kaçırdığı kadını muhafaza edecektir.
Talmudun Sanhedrin 57a

Bir kuti bir yahudiyi öldürürse cezaya çarptırılır fakat bir Yahudi bir kutiyi öldürürse cezaya çaptırılmaz.
Talmudun Sanhedrin 57a

Kethuboth
Talmudun en çirkin cinsi rezalet kısmı Kethuboth tur.
Elimizdeki eski İbranice kethubothlar ile haham Dr. Samuel Daiches ile Dr. Israel W. Slostski tarafından
inceden inceye araştırılarak, İbranice bilmeyen yahidilere etüd için dağıtılan kethubothda mevcuttur.

Yeryüzünde bütün memleketler İsrail toprağı yanında aşağılık kalır
KETHUBOTH 111a

Dünyada hakimiyet sağlayacak en önemli unsurlardan biri çok üremektir. Bütün yeryüzündeki gayri Yahudiler eşektir.
O gün geldiği zaman bunlar yer altında kendileri için kazılmış olan yerlere girip ebediyen yer altında yaşayacaklardır.
Kethuboth 111b:

İĞRENÇ İLİŞKİLER

çocuklar için cinsi temas yapan büyükler ve ile cinsi temasta kullanılan çocuklar:

Bir büyük küçük bir kız ile cinsi temas yaparsa bu göze girmiş bir parmak gibi kabul edilmeli.
Keza bir çocuk bir kadınla temas ederse buda kadının cinsi uzvuna bir çubuk girmiş olarak kabul edilmeli.
Bir büyük tarafından bir çocuk baştan çıkartılıp ırzına geçirilirse bu ırza girme hadisesi olarak kabul edilmeli,
bir büyük tarafından bir çocuk baştan zıkartılıp ırzına girilirse bu ırza geçme hadisesi olarak değerlendirimemeli;
Nasıl ki gözyaşı tekrar ve tekrar yeniden insanın gözüne gelirse üçyaşından küçük iken cinsi temasta
bir kızinda bekareti geri gelebilir. Küçük yaşlarda erkeklerle yatmış bir kız çocuğu evlenirken bu vaziyeti
kocasına bildirmeli aksi halde kan gelmez ve kocası da bu vaziyetten hoşlanmaz.
Kethuboth 11b

bir Yahudi kızının bekareti iki yüz zuz değerindedir. Bu pazarlıkla daha evvelinden verilebilir.
Kethuboth 51b;

Bir kadın kocasının izni ile parasını vererek kendisi ile cinsi bir şekilde alakadar olacak bir şahıs kiralarsa,
bunda hiçbir kabahat yoktur fakat bu kiraladığı şahıs gayri Yahudi ise bu kabahattir zira kazançlı çıkan gayri Yahudidir.
Fakat aynı vaziyet, bir Yahudi erkeği ile gayri Yahudi bir kız arasında vuku buluyorsa zararı yoktur
fakat Yahudi erkeği bu gayri Yahudi kızla evlenmemeğe çok dikkat etmelidir.
Kethuboth 51b;

Bütün cinsi işler akşam karanlığında yahut karanlık odada yapılmalıdır.
Sebebi açık havada böyle işler yapılsa herkes işini gücünü bırakır seyre dalar ve daha fenası işlerini yapacak yerde
cinsi temas yapan adamı taklit etmeye çalışır.
Fırıncının ekmeği yanar, üzümcünün üzümlerini gayri Yahudiler çalar, çanakçının çanağı elinden düşer kırılır,
nöbetçinin gözü döner şehri düşman basar.
Karanlıkta bu işi yapmanın bir başka sebebi de, eğer bu cinsi teması bir gayri Yahudi ile yapıyorsanız
bu gayri Yahudi kimseyi şahit olarak gösteremez hatta kendisi bile yüzünüzü iyi göremez.
Kethuboth 56a

O adam ki kızkardeşi ile beraber yatıp, kendilerini cinsi zevklere bırakırlar ve kız kardeşi bunu şikayet etmez,
bunda bir kabahat yoktur fakat kızkardeş şikayette bulunursa bu işi tekrarlamamsı bu adama bildirilir.

O şahıs ki daha annesi yaşlı değildir ve babası ölmüştür ve validesi yabancı erkeklerin koynuna girmek istemez ve
kendi oğlu ile yatmak ister ve keza oğluda validesi ile yatmak isterse böyle bir vaziyette eğer bu işler
zor kullanılmadan yapılıyorsa, bize düşen bir vazife yoktur.

ki oğul evlenme yaşına gelip de başka bir kızla evlenmek talebinde bulunur ve validesi buna mani olmak isterse,
oğul kendi karısının cinsi arzularını hem de annesinin cinsi arzularını tatmin etmeli ta ki validesi başka bir erkek buluncaya kadar.
Kethobuoth 76 a

bir gayri Yahudi Yahudi kızından istifade ederse, bir Yahudi kadınını baştan çıkartırsa bir Yahudi çocuğunu kirletirse,
Yahudi umumi bir Yahudi kadını ile temas edip kadına parasını vermezse cezaya çarptırılır.
Eğer bir Yahudi umumi kadını kullanıp parasını vermemiş ise parası alınır ve değnekle dövülür,
bir Yahudi kadınını baştan çıkartı ise ölünceye kadar taşlanır.
Bir Yahudi kızını kirleten gayri Yahudinin başı yarım kesilir ve yavaş yavaş öldürülür.
Bütün bunlar bilhassa gayri Yahudilerin önünde yapılmalı ki bunlara müthiş bir ibret olsun ve
bizim dehşetimiz karşısında titresinler ve Yahudiye dokunmaya bir daha yeltenmesinler.
Kethuboth 61b

Yebamoth

Talmudun Yebamoth kısmı 59 a ve 59b. Talmudun bu kısmında son derece hoş bir şeymiş gibi kadınların birbiri ile ve
hayvanlarla yaptıkları şehvani münasebetlerden bahsedilir.

bir dul kendini tatmin için her türlü usulere başvurabilir. Bir kadın sebepler göstererek hayvan ile
hayvani münasebetleri ilerletirse bunda münasebetsiz bir şey yoktur. Böyle işlere zevklere heveslenmeyen kadın bulunmaz.
Bu sebepten bu gibi zevklere kendini veripte sonradan evlenmeyi düşünen kadını bir haham bile alabilir.
Yebamoth 59 a

harikulade çok güzel bir kadın sıcaktan biraz açık giyinmiş bir şekilde yeri silerken maruf köpeklerden biri kapıda zuhur etmiş.
Kısa bir zaman sonra da kadın bir rahiple evlenmek için izin alabilmiş.

Fakat para ile kendisini satan bir kadın para mukabilinde müşterilere zevk vermek için bir köpekle cinsi münasebet yaparsa
bu başka türlü kabul edilir ve Hahamlıkça hoş görülmez.
Yebamoth 59b.

Yahudiliğe döndürülmüş bir kız, üç yaşından bir gün fazla olursa bir haham onunla evlenebilir.
Yebamoth 60b

Elazar şöyle ilave etti: Adem bütün hayvanlar ile çiftleşmiş fakat Havvanın verdiği tadı hiç birinde bulamamıştı.
Yebomoth 63a

" Yılan Havvanın içine müthiş bir şehvet sokmuştur.
YEBOAMOTH 103 b

Böylelikle o şahıski akrabası kız ile cinsi temas edip bekaret zarını yalnızca gevşetir. O adamdan şikayet edilmemelidir.
Ölmüş kadın ile temas o kadının hayattaki vaziyetinde iken yapılan temas gibi kabul edilir.
Kadın evli ise her ne kadar ölmüş olsa bile gene evli bir kadın olarak kabul edilir.
hem de ölmüş bir kadınla çiftleşmek meniyi ziyan etmek demektir.
YEBOAMOTH 55 b
fikribeyan.net
 
Üst Alt