TEVRAT 'tan İNCİL 'e SOYAĞACI - 1

  • Konbuyu başlatanbursali68
  • Başlangıç tarihi
B

bursali68

Ziyaretci
1 - Hz.ADEM ' DEN ,Hz.NUH ' A KADAR SOY AĞACI...

TEKVİN
BAP 4

1.VE Âdem karısı Havvayı bildi; ve gebe kalıp Kaini doğurdu; ve: RABBİN yardımile bir adam kazandım, dedi.
2.Ve yine kardeşi Habili doğurdu. Ve Habil koyun çobanı oldu, fakat Kain çiftçi oldu.

16.Ve Kain RABBİN önünden çıktı, ve Adenin şarkında Nod diyarında oturdu.
17.Ve Kain karısını bildi, ve gebe kalıp Hanoku doğurdu; ve bir şehir bina etti, ve şehrin adını oğlunun adına göre Hanok koydu.
18.Ve Hanoka İrad doğdu; ve İrad Mehuyaelin babası oldu; ve Mehuyael Metuşaelin babası oldu; ve Metuşael Lamekin babası oldu.
19.Ve Lamek kendisine iki karı aldı; birinin adı Ada, ve obirinin adı Tsilla idi.
20.Ve Ada Yabali doğurdu; çadırda oturanların, ve sürü sahiplerinin atası bu idi.
21.Ve kardeşinin adı Yubal idi; çenk ve boru çalanların hepsinin atası bu idi.
22.Ve Tsilla, kendisi de Tubal-kaini doğurdu; tunç ve demir, bütün keskin âletleri döven bu idi; ve Tubal-kainin kızkardeşi Naama idi.

BAP 5
1.ÂDEM zürriyetlerinin kitabı budur. Allah adamı yarattığı günde, onu Allah benzeyişinde yaptı;
2.onları erkek ve dişi yarattı, ve onları mubarek kıldı, ve yaratıldıkları günde onların adını Adam koydu.
3.Ve Âdem yüz otuz yaşında, kendi benzeyişinde, suretine göre bir oğulun babası oldu; ve onun adını Şit koydu,
4.ve Şitin babası olduktan sonra, Âdemin günleri sekiz yüz yıl oldu; ve oğullar ve kızlar babası oldu.
5.Ve Âdemin yaşadığı bütün günler dokuz yüz otuz yıl oldu; ve öldü.
6.Ve Şit yüz beş yaşında, Enoşun babası oldu;
7.ve Enoşun babası olduktan sonra, Şit sekiz yüz yedi yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu;
8.ve Şitin bütün günleri dokuz yüz on iki yıl oldu; ve öldü.
9.Ve Enoş doksan yaşında, Kenânın babası oldu;
10.ve Kenânın babası olduktan sonra, Enoş sekiz yüz on beş yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu;
11.ve Enoşun bütün günleri dokuz yüz beş yıl oldu; ve öldü.
12.Ve Kenân yetmiş yaşında, Mahalalelin babası oldu;
13.ve Mahalalelin babası olduktan sonra, Kenân sekiz yüz kırk yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu;
14.ve Kenânın bütün günleri dokuz yüz on yıl oldu; ve öldü.
15.Ve Mahalalel altmış beş yaşında, Yaredin babası oldu;
16.ve Yaredin babası olduktan sonra, Mahalalel sekiz yüz otuz yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu;
17.ve Mahalalelin bütün günleri sekiz yüz doksan beş yıl oldu; ve öldü.
18.Ve Yared yüz altmış iki yaşında, Hanokun babası oldu;
19.ve Hanokun babası olduktan sonra, Yared sekiz yüz yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu;
20.ve Yaredin bütün günleri dokuz yüz altmış iki yıl oldu; ve öldü.
21.Ve Hanok altmış beş yaşında, Metuşelahın babası oldu;
22.ve Metuşelahın babası olduktan sonra, Hanok üç yüz yıl Allah ile yürüdü, ve oğullar ve kızlar babası oldu;
23.ve Hanokun bütün günleri üç yüz altmış beş yıl oldu;
24.ve Hanok Allah ile yürüdü; ve gözden kayboldu; çünkü onu Allah aldı.
25.Ve Metuşelah yüz seksen yedi yaşında, Lamekin babası oldu;
26.ve Lamekin babası olduktan sonra, Metuşelah yedi yüz seksen iki yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu;
27.ve Metuşelahın bütün günleri dokuz yüz altmış dokuz yıl oldu; ve öldü.
28.Ve Lamek yüz seksen iki yaşında, bir oğulun babası oldu;
29.ve: İşimizden, RABBİN lânet ettiği topraktan olan ellerimizin zahmetinden, bu bizi teselli edecek, diyerek onun ismini Nuh koydu.
30.Ve Nuhun babası olduktan sonra, Lamek beş yüz doksan beş yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu;
31.ve Lamekin bütün günleri yedi yüz yetmiş yedi yıl oldu; ve öldü.
32.Ve Nuh beş yüz yaşında idi; ve Samın, Hamın, ve Yafetin babası oldu.

ADEM’İN NUH’A KADAR SOYU....

1.Adem

ANNE İSMİ : Havva

A) Adem oğlu Kain

AA).Kain oğlu Hanok

AA1) Hanok oğlu Irad
AA2) Irad oğlu Mehuyael
AA3) Mehuyael oğlu Metuşael
AA4) Metuşael oğlu Lamek

AA4
AA4-1) Lamek oğlu Yabal – Anne adı ADA
AA4-2) Lamek oğlu Yubal - Anne adı ADA
AA4-3) Lamek oğlu Tubal-kaini – Anne adı Tsilla
AA4-4) Lamek kızı Naama - Anne adı Tsilla

B) Adem oğlu Habil

C) Adem oğlu ŞİT

2. Adem oğlu ŞİT

3. Şit oğlu Enoş

4. Enoş oğlu Kenân

5.Kenan oğlu Mahalalel

6. Mahalalel oğlu Yared

7. Yared oğlu Hanok

8. Hanok oğlu Metuşelah

9. Metuşelah oğlu Lamek

10. Lamek oğlu NUH

Bu durumda KISACA SOY AĞACI şu şekilde gider...;

1.Adem

2. Adem oğlu ŞİT

3. Şit oğlu Enoş

4. Enoş oğlu Kenân

5.Kenan oğlu Mahalalel

6. Mahalalel oğlu Yared

7. Yared oğlu Hanok

8. Hanok oğlu Metuşelah

9. Metuşelah oğlu Lamek

10. Lamek oğlu NUH


Tevrat'a bakıldığında Hz.Adem'den , Hz.Nuh' a kadar soya ağacı yukarıdaki gibi gelişmektedir.

Sağlıcakla kalınız...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Hz.NUH 'TAN , Hz.İBRAHİM ' E KADAR SOY AĞACI

BAB-9
18.Ve gemiden çıkan Nuhun oğulları, Sam ve Ham ve Yafet idiler; ve Ham Kenânın atasıdır.
19.Bu üçü Nuhun oğulları idiler; ve bütün yeryüzüne yayılanlar bunlardan oldu.

BAB-10
2.Yafetin oğulları: Gomer, ve Mecüc, ve Maday, ve Yavan, ve Tubal, ve Meşek, ve Tiras
3.Ve Gomerin oğulları: Aşkenaz, ve Rifat, ve Togarma.
4.Ve Yavanın oğulları: Elişa, ve Tarşiş, Kittim, ve Dodanim.
5.Memleketlerinde her biri diline göre, milletlerinde kabilelerine göre, milletlerin adaları bunlardan bölündüler.

6.Ve Hamın oğulları: Kuş, ve Mitsraim, ve Put, ve Kenân.
7.Ve Kuşun oğulları: Seba, ve Havila, ve Sabta, ve Raama, ve Sabteka; ve Raamanın oğulları: Şeba, ve Dedan.
8.Ve Kuş Nimrodun babası oldu; o, yeryüzünde kudretli adam olmağa başladı.
9.O, RABBİN indinde kudretli avcı idi; bundan dolayı: RABBİN indinde Nimrod gibi kudretli avcı, denilir.

15.Ve Kenân ilk oğlu Tsidonun, ve Hetin,
16.ve Yebusînin, ve Amorînin, ve Girgaşînin,
17.ve Hivînin, ve Arkînin, ve Sinînin,
18.ve Arvadînin, ve Tsemarînin, ve Hamatînin babası oldu; ve sonra Kenânlı kabileleri dağıldılar.
19.Ve Kenânlının hududu Saydadan Gerare giderken, Gazaya kadar; Sodoma ve Gomorraya, ve Admaya, ve Tseboime giderken, Laşaya kadardı.
20.Memleketlerinde, milletlerinde, dillerine göre, kabilelerine göre Hamın oğulları bunlardır.

21.Eberin bütün çocuklarının atası ve Yafetin büyük kardeşi olan Sama da çocuklar doğdu.
22.Samın oğulları: Elam, ve Aşur, ve Arpakşad, ve Lud, ve Aram.
23.Ve Aramın oğulları: Uts, ve Hul, ve Geter, ve Maş.
24.Ve Arpakşad Şelahın babası oldu; ve Şelah Eberin babası oldu.
25.Ve Ebere iki oğul doğdu, birinin adı Peleg* idi; çünkü onun günlerinde yeryüzü taksim olundu; ve kardeşinin adı Yoktan idi.
26.Ve Yoktan Almodadın, ve Şelefin, ve Hatsarmavetin, ve Yerahın,
27.ve Hadoramın, ve Uzalın, ve Diklanın,
28.ve Obalın, ve Abimaelin, ve Şebanın,
29.ve Ofirin, ve Havilanın, ve Yobabın babası oldu; bunların hepsi Yoktanın oğulları idiler.
30.Ve bunların oturdukları yer, Meşadan Sefare giderken, şark dağıdır.
31.Memleketlerinde, milletlerine göre, dillerine göre, kabilelerine göre Samın oğulları bunlardır.

BAB-11
12.Ve Arpakşad otuz beş yıl yaşadı, ve Şelahın babası oldu;
13.ve Şelahın babası olduktan sonra, Arpakşad dört yüz üç yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu.

14.Ve Şelah otuz yıl yaşadı, ve Eberin babası oldu;
15.ve Eberin babası olduktan sonra, Şelah dört yüz üç yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu.

16.Ve Eber otuz dört yıl yaşadı, ve Pelegin babası oldu;
17.ve Pelegin babası olduktan sonra, Eber dört yüz otuz yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu.

18.Ve Peleg otuz yıl yaşadı, ve Reunun babası oldu;
19.ve Reunun babası olduktan sonra, Peleg iki yüz dokuz yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu.

20.Ve Reu otuz iki yıl yaşadı, ve Serucun babası oldu;
21.ve Serucun babası olduktan sonra, Reu iki yüz yedi yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu.

22.Ve Seruc otuz yıl yaşadı, ve Nahorun babası oldu;
23.ve Nahorun babası olduktan sonra, Seruc iki yüz yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu.

24.Ve Nahor yirmi dokuz yıl yaşadı, ve Terahın babası oldu;
25.ve Terahın babası olduktan sonra, Nahor yüz on dokuz yıl yaşadı, ve oğullar ve kızlar babası oldu.

26.Ve Terah yetmiş yıl yaşadı, ve Abramın, Nahorun ve Haranın babası oldu.
27.Ve Terahın zürriyetleri bunlardır. Terah Abramın, Nahorun ve Haranın babası oldu; ve Haran Lûtun babası oldu.
28.Ve Haran doğduğu memlekette, Kildanîlerin Ur şehrinde babası Terahın önünde öldü.
29.Ve Abram ve Nahor kendilerine karılar aldılar; Abramın karısının adı Saray, ve Nahorun karısının adı Milka idi; o, Milkanın babası ve İskanın babası Haranın kızı idi.
30.Ve Saray kısırdı, onun çocuğu olmazdı.
31.Ve Terah oğlu Abramı, ve Haranın oğlu, torunu Lûtu, ve gelini Sarayı, oğlu Abramın karısını, beraber aldı; ve Kenân diyarına gitmek üzre Kildanîlerin Ur şehrinden onlarla çıktı; ve Harana geldiler, ve orada oturdular.
32.Ve Terahın günleri iki yüz beş yıl oldu; ve Terah Haranda öldü.

HZ.NUH ile HZ.İBRAHİM ARASI SOY AĞACI...

Nuhun oğulları, Sam ve Ham ve Yafet

11-A) YAFET ‘in oğulları: Gomer, ve Mecüc, ve Maday, ve Yavan, ve Tubal, ve Meşek, ve Tiras
Gomerin oğulları: Aşkenaz, ve Rifat, ve Togarma.
Yavanın oğulları: Elişa, ve Tarşiş, Kittim, ve Dodanim.

11-B) HAM ‘ ın oğulları: Kuş, ve Mitsraim, ve Put, ve Kenân.
Kuşun oğulları: Seba, ve Havila, ve Sabta, ve Raama, ve Sabteka ,Nimrod
Raamanın oğulları: Şeba, ve Dedan.

Kenân oğulları :Tsidon, ve Hetin, ve Yebusîn,ve Amorîn, ve Girgaşîn,ve Hivîn, ve Arkîn, ve Sinîn, ve
Arvadîn, ve Tsemarî, ve Hamatî

11-C) SAM ‘ ın oğulları: Elam, ve Aşur, ve Arpakşad, ve Lud, ve Aram.

Aramın oğulları: Uts, ve Hul, ve Geter, ve Maş.
Arpakşad oğulları : Şelah
Şelah oğulları Eber.
Eber oğulları :peleg ve Yoktan
Yoktan oğulları :Almodad ve Şelef ve Hatsarmavet ve Yerah ve Hadoram ve Uzal ve
Dikla ve Obal ve Abimael ve Şeba ve Ofir ve Havila ve Yobab

11.Nuh oğlu SAM
12. Sam oğlu Arpakşad
13. Arpakşad oğlu Şelah
14. Şelah oğlu Eber
15. Eber oğlu Peleg
16. Peleg oğlu Reu
17. Reu oğlu Seruc
18. Seruc oğlu Nahor
19. Nahor oğlu Terah
Terah oğulları : Abram(İBRAHİM), Nahor ve Hara

20.Terah oğlu İBRAHİM

Kısaca Hz.NUH'tan , Hz.İBRAHİM ' e kadar ki SOY AĞACI...:

10. Lamek oğlu NUH

11.Nuh oğlu SAM

12. Sam oğlu Arpakşad

13. Arpakşad oğlu Şelah

14. Şelah oğlu Eber

15. Eber oğlu Peleg

16. Peleg oğlu Reu

17. Reu oğlu Seruc

18. Seruc oğlu Nahor

19. Nahor oğlu Terah

20.Terah oğlu İBRAHİM

Hz.İBRAHİM...

Tevrat'ta Hz.Nuh'tan , Hz.İbrahim'e kadarki SOY AĞACI bunlardır.

Sağlıcakla kalınız...

...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

En son Hz.Adem'den - Hz. Nuh'a , Hz.Nuh'tan - Hz.İbrahim'e kadar ki SOYAĞACINI alt alta koyduğumuzda aşağıdaki sıralama çıkmaktadır.

1. Adem
2. Adem oğlu ŞİT
3. Şit oğlu Enoş
4. Enoş oğlu Kenân
5.Kenan oğlu Mahalalel
6. Mahalalel oğlu Yared
7. Yared oğlu Hanok
8. Hanok oğlu Metuşelah
9. Metuşelah oğlu Lamek
10. Lamek oğlu NUH
11.Nuh oğlu SAM
12. Sam oğlu Arpakşad
13. Arpakşad oğlu Şelah
14. Şelah oğlu Eber
15. Eber oğlu Peleg
16. Peleg oğlu Reu
17. Reu oğlu Seruc
18. Seruc oğlu Nahor
19. Nahor oğlu Terah
20.Terah oğlu Avram (İBRAHİM)


Buraya kadar Tevrat açısından bir sorun gözükmüyor...İncil'in savunusu Hz.İsa'nın soyunun Hz.Davud'a , oradan Hz.İbrahim'e , oradan Hz.Nuh'a , oradan da Hz.Adem'e dayandığı yöndedir...Bu böyle midir değil midir sorgulaması değildir mesele.Mesele SOYAĞACI nasıldır,doğru mudur,değil midir...

Şimdi kaldığım yerden devam edeyim...Öncelikle Tevrat'ta Hz.İbrahim'e kadar soyun arka arkaya gelişinde sorun yok dedik..Peki Hz.İbrahim'den Hz.Davud'a soyun gelişimi açık şekilde ve karışık olmadan gelebiliyor mu inceleyelim...:

21.İbrahim oğlu İshak
22.İshak oğlu Yakup
23.Yakup oğlu Yahuda
24.Yahuda oğlu Peres (Tamar'dan doğan)
25.Peres oğlu Hesron
26.Hesron oğlu Ram
27.Ram oğlu *****dab
28.*****dab oğlu Nahşon
29.Nahşon oğlu Salmon
30.Salmon oğlu Boaz (Rahav'dan doğan)
31.Boaz oğlu Obed (Rut'tan doğan)
32.Obed oğlu Yesse (İşay)
33.Yesse oğlu kral Davut
34.Davut oğlu Süleyman (Uriya'nın karısından doğan)

SOYAĞACI yukarıdaki şekilde devam ediyor.Peki Hz.Davud'un Hz.İbrahim soyundan olduğunu Tevrat açısından nereden biliyoruz...??? Aşağıdaki ayetler bizi Hz.İbrahim'den Hz.Davud'a ya da tam tersi Hz.Davud'dan Hz.İbrahim'e ulaştırır...:
====================
" 21.İbrahim oğlu İshak "

TEKVİN ( YARADILIŞ )
BAB-25
11.Tanrı İbrahim'in ölümünden sonra oğlu İshak'ı kutsadı. İshak Beer-Lahay-Roi'de yaşıyordu.
===================
" 22.İshak oğlu Yakup "

TEKVİN ( YARADILIŞ )
BAB-25
33.Yakup, "Önce ant iç" dedi. Esav ant içerek ilk oğulluk hakkını Yakup'a sattı.

BAB-27
30.İshak Yakup'u kutsadıktan sonra, Yakup babasının yanından ayrıldı. O gider gitmez kardeşi Esav da avdan döndü.
==================
" 24.Yahuda oğlu Peres (Tamar'dan doğan) "

Bilgilerimizi tekrar anımsayalım...;

TEKVİN (YARADILIŞ)
BAB-46
12.Ve Yahudanın oğulları: Er, ve Onan, ve Şela, ve Perets, ve Zerah; ancak Er ve Onan Kenân diyarında öldüler. Ve Peretsin oğulları: Hetsron ve Hamul idi.

Tamam Perets veya Peres Yahuda'nın oğlu da,eee bir sürü oğlu var...Neden PERETS...??? Bize de bunun yanıtını yine Eski Ahid vermektedir...;

RUT
BAB-4
17.Komşu kadınlar, "Naomi'nin bir oğlu oldu" diyerek çocuğa ad koydular; ona, Ovet adını verdiler. Ovet, Yişay'ın babası; Yişay ise Davut'un babasıdır.
18 Peres'in soyu şöyledir:peres, Hesron'un babası;
19 Hesron, Ram'ın babası;Ram, Amminadav'ın babası;
20 Amminadav, Nahşon'un babası;Nahşon, Salmon'un babası;
21 Salmon, Boaz'ın babası;Boaz, Ovet'in babası;
22 Ovet, Yişay'ın babası;Yişay da Davut'un babasıdır.

Bu soy dizilişini I.TARİHLER Kitabı da teyid etmektedir...

I.TARİHLER
BAB-2
4 Yahuda'nın gelini Tamar ona Peres ve Zerah'ı doğurdu. Yahuda'nın toplam beş oğlu vardı.
5 Peres'in oğulları: Hesron, Hamul.
9 Hesron'un oğulları: Yerahmeel, Ram, Kalev.
10 Amminadav Ram'ın oğluydu.Yahudalılar'ın önderi Nahşon Amminadav'ın oğluydu.
11 Salma Nahşon'un oğluydu.Boaz Salma'nın,
12 Ovet Boaz'ın,Yişay Ovet'in oğluydu.
13 Yişay'ın yedi oğlu oldu: Birincisi Eliav, ikincisi Avinadav, üçüncüsü Şima,
14 dördüncüsü Netanel, beşincisi Radday,
15 altıncısı Osem, yedincisi Davut.

Devam edecek.....
Sağlıcakla kalınız...
 
B

bursali68

Ziyaretci
HZ.İBRAHİM ' DEN - HZ.DAVUD ' A KADARKİ SOYAĞACI...

Merhaba,

Hz.İbrahim'den , Hz.Davud'a kadarki SOYAĞACI nın aşağıdaki şekilde listelendiğini yine bize Eski Ahid teyid etmektedir...


21.İbrahim oğlu İshak
22.İshak oğlu Yakup
23.Yakup oğlu Yahuda
24.Yahuda oğlu Peres (Tamar'dan doğan)
25.Peres oğlu Hesron
26.Hesron oğlu Ram
27.Ram oğlu *****dab
28.*****dab oğlu Nahşon
29.Nahşon oğlu Salmon
30.Salmon oğlu Boaz (Rahav'dan doğan)
31.Boaz oğlu Obed (Rut'tan doğan)
32.Obed oğlu Yesse (İşay)
33.Yesse oğlu kral Davut
34.Davut oğlu Süleyman (Uriya'nın karısından doğan)


Peres / Perets 'ten sonraki SOY ilerlemesi nasıldır bir göz atalım....:

" 25.Peres oğlu Hesron "
I.TARİHLER
BAB-2
4 Yahuda'nın gelini Tamar ona Peres ve Zerah'ı doğurdu. Yahuda'nın toplam beş oğlu vardı.
5 Peres'in oğulları: Hesron, Hamul.
==============
" 26.Hesron oğlu Ram "
I.TARİHLER
BAB-2
9 Hesron'un oğulları: Yerahmeel, Ram, Kalev.
=============
" 27.Ram oğlu *****dab "
I.TARİHLER
BAB-2
10 Amminadav Ram'ın oğluydu.Yahudalılar'ın önderi Nahşon Amminadav'ın oğluydu.
=============
" 28.*****dab oğlu Nahşon "
I.TARİHLER
BAB-2
10 Amminadav Ram'ın oğluydu.Yahudalılar'ın önderi Nahşon Amminadav'ın oğluydu.
=============
" 29.Nahşon oğlu Salmon "
I.TARİHLER
BAB-2
11 Salma Nahşon'un oğluydu.Boaz Salma'nın,
=============
" 30.Salmon oğlu Boaz (Rahav'dan doğan) "
I.TARİHLER
BAB-2
11 Salma Nahşon'un oğluydu.Boaz Salma'nın,
=============
" 31.Boaz oğlu Obed (Rut'tan doğan) "
I.TARİHLER
BAB-2
12 Ovet Boaz'ın,Yişay Ovet'in oğluydu.
=============
" 32.Obed oğlu Yesse (İşay) "
I.TARİHLER
BAB-2
12 Ovet Boaz'ın,Yişay Ovet'in oğluydu.
=============
" 33.Yesse oğlu kral Davut "
I.TARİHLER
BAB-2
13 Yişay'ın yedi oğlu oldu: Birincisi Eliav, ikincisi Avinadav, üçüncüsü Şima,
14 dördüncüsü Netanel, beşincisi Radday,
15 altıncısı Osem, yedincisi Davut.
=============
" 34.Davut oğlu Süleyman (Uriya'nın karısından doğan) "
I.KRALLAR
BAB-2
12.Babası Davut'un tahtına geçen Süleyman'ın krallığı çok sağlam temellere oturmuştu.

Buraya kadarki SOYAĞACI nı Eski Ahid bize teyid etmektedir. Daha sonrası için de yine Eski Ahid bize bir liste vermektedir...Bakalım bu liste neymiş...;


I.TARİHLER
BAB-3
Yahuda Krallarının Soyu
10 Rehoboam(Rehavam) Süleyman'ın oğluydu.Abiya(Aviya) Rehoboam'ın,Asa Abiya'nın,Yehoşafat Asa'nın,
11 Yehoram Yehoşafat'ın,Ahazya Yehoram'ın,Yoaş Ahazya'nın,
12 Amasya Yoaş'ın,Azarya Amasya'nın,Yotam Azarya'nın,
13 Ahaz Yotam'ın,Hizkiya Ahaz'ın,Manaşşe Hizkiya'nın,
14 Amon Manaşşe'nin,Yoşiya Amon'un oğluydu.
15 Yoşiya'nın oğulları:
İlk oğlu Yohanan,
İkincisi Yehoyakim,
Üçüncüsü Sidkiya,
Dördüncüsü Şallum.
16 Yehoyakim'in oğulları: Yehoyakin ve Sidkiya.
17 Sürgün edilen Yehoyakin'in torunları: Şealtiel,
18 Malkiram, Pedaya, Şenassar, Yekamya, Hoşama, Nedavya.
19 Pedaya'nın oğulları: Zerubbabil, Şimi. Zerubbabil'in çocukları: Meşullam, Hananya ve kızkardeşleri Şelomit.
20 Zerubbabil'in beş oğlu daha vardı: Haşuva, Ohel, Berekya, Hasadya, Yuşav-Heset.
21 Hananya'nın oğulları: Pelatya, Yeşaya.
Yeşaya Refaya'nın,
Refaya Arnan'ın,
Arnan Ovadya'nın,
Ovadya Şekanya'nın babasıydı.
22 Şekanya'nın oğlu: Şemaya. Şemaya'nın oğulları: Hattuş, Yigal, Bariah, Nearya, Şafat. Toplam altı kişiydi.
23 Nearya'nın oğulları: Elyoenay, Hizkiya, Azrikam. Toplam üç kişiydi.
24 Elyoenay'ın oğulları: Hodavya, Elyaşiv, Pelaya, Akkuv, Yohanan, Delaya, Anani. Toplam yedi kişiydi.

Yani buna göre liste / sıralamanın şöyle gitmesi gerek...;

34.Davut oğlu Süleyman (Uriya'nın karısından doğan)
35.Süleyman oğlu Rehoboam
36.Rehoboam oğlu Abiya
37.Abiya oğlu Asa
38.Asa oğlu Yehoşafat
39.Yehoşafat oğlu Yoram (Yehoram)
40.Yoram(Yehoram) oğlu Uziya (Ahazya)
41.Uziya (Ahazya) oğlu Yoaş
42.Yoaş oğlu Amasya (Amatsya)
43.Amasya (Amatsya) oğlu Azarya
44.Azarya oğlu Yotam
45.Yotam oğlu Ahaz
46.Ahaz oğlu Hizkiya
47.Hizkiya oğlu Manasse
48.Manasse oğlu Amon
49.Amon oğlu Yoşiya
50.Yoşiya oğlu Yekonya (Yehoyakim Babil sürgünü sırasında doğan)

Ama gelin görün ki işte tam da bundan sonrası iyice karışır...!!! Peki karıştıran nedir...??? Karıştıran bize " SOYAĞACI SUNAN İNCİLLER " dir...!!! Bakalım İNCİLLER bize bu konuda NE DİYOR...!!!

Devam edecek...

Sağlıcakla kalınız...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Matta İncil'i Hz.İsa'nın soyağacını HZ.MERYEM yolundan , Luka İncil'i ise YUSUF soyundan ilerletir...Bakalım bu soylar nasıl listelenirmiş İncillerde...;

MATTA
BAB-1

1-2.İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soyuyla ilgili kayıt şöyledir:İbrahim, İshak'ın babasıydı.İshak, Yakup'un babası;Yakup da Yahuda ve onun kardeşlerinin babasıydı.

3.Yahuda, Tamar'dan doğan Peres ve Zara'nın babasıydı.Peres, Hesron'un babası;Hesron da Ram'ın babasıydı.
4.Ram, *****dab'ın babası;*****dab, Nahşon'un babası;Nahşon ise Salmon'un babasıydı.
5.Salmon, Rahav'dan doğan Boaz'ın babasıydı.Boaz, Rut'tan doğan Obed'in babası;Obed de İşay'ın babası;
6.İşay da, kral Davut'un babasıydı.Davut, Uriya'nın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı.
7.Süleyman, Rehavam'ın babası;Rehavam, Abiya'nın babası;Abiya da Asa'nın babasıydı.
8.Asa, Yehoşafat'ın babası;Yehoşafat, Yoram'ın babası;Yoram, Uziya'nın babasıydı.
9.Uziya, Yotam'ın babası;Yotam, Ahaz'ın babası;Ahaz da Hizkiya'nın babasıydı.
10.Hizkiya, Manaşe'nin babası;Manaşe, Amon'un babası;Amon ise Yoşiya'nın babasıydı.
11.Yoşiya, Babil sürgünü sırasında doğan Yekonyave onun kardeşlerinin babasıydı.
12.Yekonya, Babil sürgününden sonra doğan Şaltiyel'in babası;Şaltiyel ise Zerubabel'in babasıydı.
13.Zerubabel, Abihud'un babası;Abihud, Elyakim'in babası;Elyakim de Azor'un babasıydı.
14.Azor, Sadok'un babası;Sadok, Ahim'in babası;Ahim ise Elihud'un babasıydı.
15.Elihud, Elazar'ın babası;Elazar, Matan'ın babası;Matan da Yakup'un babasıydı.
16.Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı.Meryem'den de Mesih denilen İsa doğdu.

17.Buna göre, İbrahim'den Davut'a kadar toplam on dört kuşak, Davut'tan Babil sürgününe kadar on dört kuşak ve Babil sürgününden Mesih'e kadar da on dört kuşak geçti.

Matta İncili'nin bu ayetlerine göre Hz.İsa'nın , Hz.İbrahim'e kadarki SOYAĞACI listesi şu şekilde oluşmaktadır...;

61.Hz.İsa...
60.Yusuf oğlu İsa
59.Yakup oğlu Yusuf

58.Matan oğlu Yakup
57.Elazar oğlu Matan
56.Elihud oğlu Elazar
55.Ahim oğlu Elihud
54.Sadok oğlu Ahim
53.Azor oğlu Sadok
52.Elyakim oğlu Azor

51.Abihud oğlu Elyakim
50.Zerubabel oğlu Abihud
49.Şaltiyel oğlu Zerubabel
48.Yekonya (Yehoyakim/Elyakim) oğlu Şaltiyel (Babil sürgününden sonra doğan)


47.Yoşiya oğlu Yekonya (Yehoyakim eski adı Elyakim Babil sürgünü sırasında doğan)
46.Amon oğlu Yoşiya
45.Manaşe(Manasse) oğlu Amon
44.Hizkiya oğlu Manaşe
43.Ahaz oğlu Hizkiya
42.Yotam oğlu Ahaz

41.Uziya (Ahazya) oğlu Yotam

40.Yoram oğlu Uziya (Ahazya)
39.Yehoşafat oğlu Yoram (Yehoram)
38.Asa oğlu Yehoşafat
37.Abiya oğlu Asa
36.Rehavam (Rehoboam) oğlu Abiya
35.Süleyman oğlu Rehavam (Rehoboam)
34.Davut oğlu Süleyman (Uriya'nın karısından doğan)
33.İşay(Yesse) oğlu kral Davut
32.Obed oğlu İşay
31.Boaz oğlu Obed (Rut'tan doğan)
30.Salmon oğlu Boaz (Rahav'dan doğan)
29.Nahşon oğlu Salmon
28.*****dab oğlu Nahşon
27.Ram oğlu *****dab
26.Hesron oğlu Ram
25.Peres oğlu Hesron
24.Yahuda oğlu Peres (Tamar'dan doğan)
23.Yakup oğlu Yahuda
22.İshak oğlu Yakup
21.İbrahim oğlu İshak
20.Terah oğlu Avram (İBRAHİM)....

İlk bakışta herşey normalmiş gibi duruyor değil mi...? Ancak öyle değil...Bakalım neden normal değil...;

Renklere göre yazdıklarımdan takip edebilirsiniz...;

Doğru olanlar
Yanlış olanlar
Şüpheli ve belirsiz olanlar ile izi takip edilemeyenler.

Matta SOYAĞACINI incelemeye başlayalım,bakalım karşımıza neler çıkacak...;

" 35.Süleyman oğlu Rehavam (Rehoboam) "
I.KRALLAR
BAB-11
43.Süleyman ölüp atalarına kavuşunca babası Davut Kenti'nde gömüldü. Yerine oğlu Rehavam kral oldu.

" 36.Rehavam (Rehoboam) oğlu Abiya "
I.KRALLAR
BAB-14
31.Rehoboam ölüp atalarına kavuşunca, Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü. Annesi Ammonlu Naama'ydı. Rehoboam'ın yerine oğlu Abiyam kral oldu.

" 37.Abiya oğlu Asa "
I.KRALLAR
BAB-15
8.Abiyam ölüp atalarına kavuşunca, Davut Kenti'nde gömüldü, yerine oğlu Asa kral oldu.

" 38.Asa oğlu Yehoşafat "
I.KRALLAR
BAB-15
23-24.Asa'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, başarıları, bütün yaptıkları ve kurduğu kentler Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Yaşlılığında ayaklarından hastalanan Asa, ölüp atalarına kavuşunca, atası Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü; yerine oğlu Yehoşafat kral oldu.
BAB-22
41.İsrail Kralı Ahav'ın krallığının dördüncü yılında Asa oğlu Yehoşafat Yahuda Kralı oldu.

" 39.Yehoşafat oğlu Yoram (Yehoram)"
I.KRALLAR
BAB-22
50.Yehoşafat ölüp atalarına kavuştu ve atası Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Yehoram kral oldu.

" 40.Yoram oğlu Uziya (Ahazya)"
II.KRALLAR
BAB-8
24.Yehoram ölüp atalarına kavuştu ve Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Ahazya kral oldu

Buraya Eski Ahid karşılaştırması ile bir sorun gözükmüyor...İşte sorunun başladığı yer...!!!

" 41.Uziya (Ahazya) oğlu Yotam "

Oysa ki II.KRALLAR bize başka bir isim veriyor...:

II.KRALLAR
BAB-11

1.Ahazya'nın annesi Atalya, oğlunun öldürüldüğünü duyunca, Yahuda'da kral soyunun bütün bireylerini yok etmeye çalıştı.
2.Ne var ki, Kral Yehoram'ın kızı, Ahazya'nın üvey kızkardeşi Yehoşeva, Ahazya oğlu Yoaş'ı kralın öldürülmek istenen öteki oğullarının arasından alıp kaçırdı ve dadısıyla birlikte yatak odasına gizledi. Çocuğu Atalya'dan gizleyerek kurtarmış oldu.

II.KRALLAR
BAB-12
1.İsrail Kralı Yehu'nun krallığının yedinci yılında Yoaş Yahuda Kralı oldu. Yedi yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de kırk yıl krallık yaptı. Annesi Beer-Şevalı Sivya'ydı.

II.KRALLAR
BAB-12
18 Yahuda Kralı Yoaş, ataları olan öbür Yahuda krallarından Yehoşafat'ın, Yehoram'ın, Ahazya'nın ve kendisinin RAB'be adamış olduğu bütün kutsal armağanları, RAB'bin Tapınağı'nda ve sarayın hazinelerinde bulunan bütün altınları Aram Kralı Hazael'e gönderdi. Bunun üzerine Hazael Yeruşalim'e saldırmaktan vazgeçti.

II.KRALLAR Kitabı bize...;
41.Uziya ( Ahazya) oğlu Yotam
....değil...!!!

41.Uziya (Ahazya) oğlu YOAŞ
olması gerektiğini söylüyor....!!!

Ayrıca...;

I.TARİHLER
BAB-3
11 Yehoram Yehoşafat'ın,Ahazya Yehoram'ın,Yoaş Ahazya'nın,

de bize...;

41.Uziya (Ahazya) oğlu YOAŞ
olması gerektiğini söylüyor....!!!


Bu durumda MATTA soyu KARIŞTIRMIŞ...!!! Bakalım sonrasında neler olmuş...

" 42.Yotam oğlu Ahaz "
II.KRALLAR
BAB-15
38.Yotam ölüp atalarına kavuşunca, atası Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Ahaz kral oldu.

Doğru doğru ama aradakiler ne olacak...??? Yani listeyi düzeltirsek şayet...;

" 42.Yotam oğlu Ahaz "

İle...

" 41.Uziya (Ahazya) oğlu YOAŞ "

Arasına girmesi gereken başka isimler var mıdır...??? Evet vardır...Kimlermiş o kişiler bakalım...;


II.KRALLAR
BAB-14
1.İsrail Kralı Yehoahaz oğlu Yehoaş'ın krallığının ikinci yılında Yoaş oğlu Amasya Yahuda Kralı oldu.

" Yoaş oğlu Amasya ( Amatsya) "

II.KRALLAR
BAB-15
1.İsrail Kralı Yarovam'ın krallığının yirmi yedinci yılında Amasya oğlu Azarya Yahuda Kralı oldu

" Amasya (Amatsya) oğlu Azarya "


II.KRALLAR
BAB-15
7.Azarya ölüp atalarına kavuşunca, Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Yotam kral oldu.

" Azarya oğlu Yotam "


II.KRALLAR
BAB-15
38.Yotam ölüp atalarına kavuşunca, atası Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Ahaz kral oldu.

Bu zaten listede 42. sırada var...!!!

Bu durumda...;

42.Yotam oğlu Ahaz
41.Uziya (Ahazya) oğlu Yotam
40.Yoram oğlu Uziya (Ahazya)

Sıralama böyle değil....!!!

44.Azarya oğlu Yotam
43.Amasya (Amatsya) oğlu Azarya
42.Yoaş oğlu Amasya ( Amatsya)
41.Uziya (Ahazya) oğlu YOAŞ
40.Yoram oğlu Uziya (Ahazya)


Olması gerekiyor...!!! Bu durumda MATTA soyu " KARMAN ÇORMAN " - " YANLIŞ YUNLUŞ ", yoğurtlu patates gibi yapmış...!!!

Listeyi devam ettirelim bakalım daha neler çıkacak karşımıza...!!!


" 43.Ahaz oğlu Hizkiya "
II.KRALLAR
BAB-16
20.Ahaz ölüp atalarına kavuşunca, Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Hizkiya kral oldu.

" 44.Hizkiya oğlu Manaşe "
II.KRALLAR
BAB-20
21.Hizkiya ölüp atalarına kavuşunca, yerine oğlu Manaşşe kral oldu.

" 45.Manaşe(Manasse) oğlu Amon "
II.KRALLAR
BAB-21
18.Manaşşe ölüp atalarına kavuşunca, sarayının Uzza adındaki bahçesine gömüldü. Yerine oğlu Amon kral oldu.

" 46.Amon oğlu Yoşiya "
II.KRALLAR
BAB-21
26.Amon Uzza bahçesinde kendi mezarına gömüldü. Yerine oğlu Yoşiya kral oldu.

" 47.Yoşiya oğlu Yekonya (Yehoyakim eski adı Elyakim Babil sürgünü sırasında doğan) "
II.KRALLAR
BAB-23

34.Firavun Neko Yoşiya'nın oğlu Elyakim'i babasının yerine kral yaptı ve adını değiştirip Yehoyakim koydu. Sonra Yehoahaz'ı alıp Mısır'a döndü. Yehoahaz orada öldü.

Bu arada da bir sorun olmadığını Eski Ahid bize teyid ediyor...Peki bundan sonrası....???


" 49.Şaltiyel oğlu Zerubabel "
" 48.Yekonya (Yehoyakim/Elyakim) oğlu Şaltiyel (Babil sürgününden sonra doğan) "


İyi de Yekonya / Yeoyakim / Elyakim 'in ŞEALTİEL veya ŞALTİYEL diye bir OĞLU YOK Kİ...!!! Bakınız üst üste hata ve yanlışlara...!!! Burada iki sırayı beraber inceleyeceğiz...

II.KRALLAR
BAB-24
6.Yehoyakim ölüp atalarına kavuşunca, yerine oğlu Yehoyakin kral oldu.

Yekonya , yani Yehoyakim , yani Elyakim ölünce oğlu YEHOYAKİN kral olmuş...Peki Yehoyakin'nin soyuna bakalım...;

I.TARİHLER
BAB-3
15 Yoşiya'nın oğulları:
İlk oğlu Yohanan,
İkincisi Yehoyakim,
Üçüncüsü Sidkiya,
Dördüncüsü Şallum.

16 Yehoyakim'in oğulları: Yehoyakin ve Sidkiya.
17 Sürgün edilen Yehoyakin'in torunları: Şealtiel,
18 Malkiram, Pedaya, Şenassar, Yekamya, Hoşama, Nedavya.

19 Pedaya'nın oğulları: Zerubbabil, Şimi. Zerubbabil'in çocukları: Meşullam, Hananya ve kızkardeşleri Şelomit.
20 Zerubbabil'in beş oğlu daha vardı: Haşuva, Ohel, Berekya, Hasadya, Yuşav-Heset.

Bu ayetlere göre....?

A-Yekonya / Yehoyakim / Elyakim , YOŞİYA nın oğlu...
B-Yehoyakin , YEKONYA nın oğlu...
C-Şaltiyel ise Yehoyakin in TORUNU...!!!
D-Zerubabel ise , Yhoyakin'in TORUNLARINDAN bir diğeri PEDAYA nın oğlu...


Nasıl olur da SOY Dededen - Toruna , oradan da diğer TORUNUNUN OĞLUNA GEÇER...??? Müthiş bir denklem doğrusu...!!!


58.Matan oğlu Yakup
57.Elazar oğlu Matan
56.Elihud oğlu Elazar
55.Ahim oğlu Elihud
54.Sadok oğlu Ahim
53.Azor oğlu Sadok
52.Elyakim oğlu Azor

Bu sıralama ise Eski Ahid 'ten takip edilmesi imkansız bir sıralama haline geliyor...Yani TAHMİNİ bir sıralama...!!!


61.Hz.İsa...
60.Yusuf oğlu İsa
59.Yakup oğlu Yusuf


Bu sıralama ise zaten İNCİL lerde de yazdığı üzere sorun olmayan bir sıralama...Şimdi doğrular ve olması gerekenler ile takibi mümkün olmayanları tekrar sıralayalım...;

60.Hz.İsa...
59.Yusuf oğlu İsa
58.Yakup oğlu Yusuf


57.Matan oğlu Yakup
56.Elazar oğlu Matan
55.Elihud oğlu Elazar
54.Ahim oğlu Elihud
53.Sadok oğlu Ahim
52.Azor oğlu Sadok
51.Elyakim oğlu Azor

50.Yoşiya oğlu Yekonya (Yehoyakim eski adı Elyakim Babil sürgünü sırasında doğan)
49.Amon oğlu Yoşiya
48.Manaşe(Manasse) oğlu Amon
47.Hizkiya oğlu Manaşe
46.Ahaz oğlu Hizkiya
45.Yotam oğlu Ahaz
44.Azarya oğlu Yotam
43.Amasya (Amatsya) oğlu Azarya
42.Yoaş oğlu Amasya ( Amatsya)
41.Uziya (Ahazya) oğlu YOAŞ
40.Yoram oğlu Uziya (Ahazya)
39.Yehoşafat oğlu Yoram (Yehoram)
38.Asa oğlu Yehoşafat
37.Abiya oğlu Asa
36.Rehavam (Rehoboam) oğlu Abiya
35.Süleyman oğlu Rehavam (Rehoboam)
34.Davut oğlu Süleyman (Uriya'nın karısından doğan)
33.İşay(Yesse) oğlu kral Davut
32.Obed oğlu İşay
31.Boaz oğlu Obed (Rut'tan doğan)
30.Salmon oğlu Boaz (Rahav'dan doğan)
29.Nahşon oğlu Salmon
28.*****dab oğlu Nahşon
27.Ram oğlu *****dab
26.Hesron oğlu Ram
25.Peres oğlu Hesron
24.Yahuda oğlu Peres (Tamar'dan doğan)
23.Yakup oğlu Yahuda
22.İshak oğlu Yakup
21.İbrahim oğlu İshak
20.Terah oğlu Avram (İBRAHİM)....

Sırada LUKA İNCİLİ SOYAĞACI var...!!!

Devam edecek...

Sağlıcakla kalınız...
 
Merhaba

Isin enteresan kismi kilise;
Peder Matta ve Peder Luka'nin
Ayni kaynak kitaptan yazdiklarini iddaa ediyor!

Yani
Peder Markos'un yeni ahid kitabindan...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Şimdi de LUKA İncili'ndeki SOYAĞACINA bakalım...;

LUKA
BAB-3

23.İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu.
Yusuf da Eli oğlu,
25.Matat oğlu, Levi oğlu, Malki oğlu, Yanay oğlu, Yusuf oğlu,
25.Matitya oğlu, Amos oğlu, Nahum oğlu, Hesli oğlu, Nagay oğlu,
26.Mahat oğlu, Matitya oğlu, Şimi oğlu, Yoseh oğlu, Yoda oğlu,
27.Yohanan oğlu, Reşa oğlu, Zerubabel oğlu, Şaltiyel oğlu, Neri oğlu,
28.Malki oğlu, Addi oğlu, Kosam oğlu, Elmadam oğlu, Er oğlu,
29.Yeşu oğlu, Eliyezer oğlu, Yorim oğlu, Matat oğlu, Levi oğlu,
30.Şimon oğlu, Yahuda oğlu, Yusuf oğlu, Yonam oğlu, Elyakim oğlu,
31.Mala oğlu, Menna oğlu, Matata oğlu, Natan oğlu, Davut oğlu,
32.İşay oğlu, Obed oğlu, Boaz oğlu, Salmon[e] oğlu, Nahşon oğlu,
33.*****dab oğlu, Ram oğlu[f], Hesron oğlu, Peres oğlu, Yahuda oğlu,
34.Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu, Terah oğlu, Nahor oğlu,
35.Seruk oğlu, Reyu oğlu, Pelek oğlu, Eber oğlu, Şalah oğlu,
36.Kenan oğlu, Arfakşat oğlu, Sam oğlu, Nuh oğlu, Lamek oğlu,
37.Metuşelah oğlu, Hanok oğlu, Yaret oğlu, Mahalalel oğlu, Kenan oğlu,
38.Enoş oğlu, Şit oğlu, Âdem oğlu, Tanrı Oğluydu.

Luka'ya göre Hz.Adem'den Hz.İsa'ya kadar SOYAĞACI şu şekilde listelenmektedir...:

1.Hz.İsa...
2.Yusuf oğlu İsa


3.Eli ( Heli ) oğlu Yusuf

4.Matat oğlu Eli
5.Levi oğlu Matat
6.Malki oğlu Levi
7.Yanay oğlu Malki
8.Yusuf oğlu Yanay
9.Matitya oğlu Yusuf
10.Amos oğlu Matitya
11.Nahum oğlu Amos
12.Hesli oğlu Nahum
13.Nagay oğlu Hesli
14.Mahat oğlu Nagay
15.Matitya oğlu Mahat
16.Şimi oğlu Matitya
17.Yoseh oğlu Şimi
18.Yoda oğlu Yoseh
19.Yohanan oğlu Yoda
20.Reşa oğlu Yohanan
21.Zerubabel oğlu Reşa
22.Şaltiyel oğlu Zerubabel
23.Neri oğlu Şaltiyel
24.Malki oğlu Neri
25.Addi oğlu Malki
26.Kosam oğlu Addi
27.Elmadam oğlu Kosam
28.Er oğlu Elmadam
29.Yeşu oğlu Er
30.Eliyezer oğlu Yeşu
31.Yorim oğlu Eliyezer
32.Matat oğlu Yorim
33.Levi oğlu Matat
34.Şimon oğlu Levi
35.Yahuda oğlu Şimon
36.Yusuf oğlu Yahuda
37.Yonam oğlu Yusuf
38.Elyakim oğlu Yonam
39.Mala oğlu Elyakim
40.Menna oğlu Mala
41.Matata oğlu Menna
42.Natan oğlu Matata

43.Davut oğlu Natan

44.İşay(Yesse) oğlu kral Davut
45.Obed oğlu İşay
46.Boaz oğlu Obed
47.Salmon oğlu Boaz
48.Nahşon oğlu Salmon
49.*****dab oğlu Nahşon
50.Ram oğlu *****dab
51.Hesron oğlu Ram
52.Peres oğlu Hesron
53.Yahuda oğlu Peres
54.Yakup oğlu Yahuda
55.İshak oğlu Yakup
56.İbrahim oğlu İshak
57.Terah oğlu İbrahim
58.Nahor oğlu Terah
59.Seruk oğlu Nahor
60.Reyu oğlu Seruk
61.Pelek oğlu Reyu
62.Eber oğlu Pelek
63.Şalah oğlu Eber

64.Kenan oğlu Şalah
65.Arfakşat oğlu Kenan


66.Sam oğlu Arfakşat
67.Nuh oğlu Sam
68.Lamek oğlu Nuh
69.Metuşelah oğlu Lamek
70.Hanok oğlu Metuşelah
71.Yaret oğlu Hanok
72.Mahalalel oğlu Yaret
73.Kenan oğlu Mahalalel
74.Enoş oğlu Kenan
75.Şit oğlu Enoş
76.Âdem oğlu Şit
77.Tanrı oğlu Adem....

LUKA İncili'ndeki sıralamaya bakınca kaba bir benzetme ile ATYARIŞLARIN daki gibi " Luka 'nın 6 lı Ganyan kuponu daha İLK AYAKTA YATMIŞ " diyebiliriz...!!!

Nedeni ise...;
=============

" 64.Kenan oğlu Şalah "
" 65.Arfakşat oğlu Kenan "

Arfakşat 'ın KENAN diye bir OĞLU YOKTUR...Buna bağlı olarak da Kenan 'ın da ŞALAH diye bir OĞLU YOKTUR...!!!

TEKVİN (YARADILIŞ)
BAB-10
22.Samın oğulları: Elam, ve Aşur, ve Arpakşad, ve Lud, ve Aram.
23.Ve Aramın oğulları: Uts, ve Hul, ve Geter, ve Maş.
24.Ve Arpakşad Şelahın babası oldu; ve Şelah Eberin babası oldu.
25.Ve Ebere iki oğul doğdu, birinin adı Peleg* idi; çünkü onun günlerinde yeryüzü taksim olundu; ve kardeşinin adı Yoktan idi.

Görüldüğü gibi " Arpakşad " 'ın KENAN isminde bir oğlu yoktur.Bu durumda daha başta LUKA İncil'indeki SOYAĞACI doğruluğu konusunda " Şüphe " çekmektedir...

Ayrıca bir sonraki farklılık konuyu değişik boyutlara çekmektedir...;

" 43.Davut oğlu Natan "

Yani Hz.İsa'nın soyunun , Hz.Davud'un oğlu NATAN yolundan gittiğini göstermektedir...Oysaki Eski Ahid'de 2 tane NATAN ismi geçmektedir ki bunlardan biri Hz.Davud'un oğlu Natan , bir diğeri de " Peygamber Natan " dır...

Bu ayetlerde Hz.Davud'un çocukları arasında NATAN da vardır...

I.TARİHLER
BAB-3

1.Davut'un Hevron'da doğan oğulları şunlardı: İlk oğlu Yizreelli Ahinoam'dan Amnon, ikincisi Karmelli Avigayil'den Daniel,
2 üçüncüsü Geşur Kralı Talmay'ın kızı Maaka'dan Avşalom, dördüncüsü Hagit'ten Adoniya,
3 beşincisi Avital'dan Şefatya, altıncısı karısı Egla'dan Yitream.
4 Davut'un bu altı oğlu Hevron'da doğdular. Davut orada yedi yıl altı ay, Yeruşalim'de de otuz üç yıl krallık yaptı.
5 Davut'un Yeruşalim'de doğan oğulları: Şima, Şovav, Natan, Süleyman. Bu dördü Ammiel'in kızı Bat-Şeva'dan doğdular.
6 Öbür oğulları: Yivhar, Elişama, Elifelet,
7 Nogah, Nefeg, Yafia,
8 Elişama, Elyada, Elifelet. Toplam dokuz kişiydiler.
9 Bütün bunlar, Davut'un cariyelerinden doğanlar dışındaki oğullarıydı. Tamar onların kızkardeşidir.


Aşağıdaki ayet de ise " Peygamber NATAN " dan bahsedilmektedir...

II.SAMUEL
BAB-12

1.RAB Natan'ı Davut'a gönderdi. Natan Davut'un yanına gelince ona, "Bir kentte biri zengin, öbürü yoksul iki adam vardı" dedi,

Her iki NATAN birbirinden ayrı kişiler olup Eski Ahid'de soylarının dev***** ilişkin kayıt yoktur...Dolayısı ile LUKA İncil'ndeki SOYAĞACI nın...:

4.Matat oğlu Eli
5.Levi oğlu Matat
6.Malki oğlu Levi
7.Yanay oğlu Malki
8.Yusuf oğlu Yanay
9.Matitya oğlu Yusuf
10.Amos oğlu Matitya
11.Nahum oğlu Amos
12.Hesli oğlu Nahum
13.Nagay oğlu Hesli
14.Mahat oğlu Nagay
15.Matitya oğlu Mahat
16.Şimi oğlu Matitya
17.Yoseh oğlu Şimi
18.Yoda oğlu Yoseh
19.Yohanan oğlu Yoda
20.Reşa oğlu Yohanan
21.Zerubabel oğlu Reşa
22.Şaltiyel oğlu Zerubabel
23.Neri oğlu Şaltiyel
24.Malki oğlu Neri
25.Addi oğlu Malki
26.Kosam oğlu Addi
27.Elmadam oğlu Kosam
28.Er oğlu Elmadam
29.Yeşu oğlu Er
30.Eliyezer oğlu Yeşu
31.Yorim oğlu Eliyezer
32.Matat oğlu Yorim
33.Levi oğlu Matat
34.Şimon oğlu Levi
35.Yahuda oğlu Şimon
36.Yusuf oğlu Yahuda
37.Yonam oğlu Yusuf
38.Elyakim oğlu Yonam
39.Mala oğlu Elyakim
40.Menna oğlu Mala
41.Matata oğlu Menna
42.Natan oğlu Matata

43.Davut oğlu Natan

Bu bölümü tamamen ŞÜPHELİ hatta yanlıştır diyebiliriz...!!!

==================
" 3.Eli ( Heli ) oğlu Yusuf "

Soyağacındaki bu sıra ise Hz.İsa soyunu ,Hz.Meryem'in eşi " YUSUF " tafından ilerletir. Ancak metinde " Eli ( Heli ) " için " BABASI " tabiri kullanılmaktadır...Matta İncili'nde de...;

" 16.Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı.Meryem'den de Mesih denilen İsa doğdu."

Yazılı ibare budur...Biri Yusuf'un babası diğeri ise Hz.Meryem'in babası...!!! Ancak " İbranice " nüshada da her ikisi için " Babası ve oğlu " tabirleri olduğundan sonuç olarak yine ÇELİŞİK bir durum vardır...
==============

Hepsini bir yana koyup MATTA ve LUKA soyağaçlarını karşılaştırdığımızda...;

MATTA

A-BÖLÜMÜ
01-1.Hz.İsa
02-2.Yusuf oğlu İsa
03-3.Yakup oğlu Yusuf

B-BÖLÜMÜ
01-4.Matan oğlu Yakup
02-5.Elazar oğlu Matan
03-6.Elihud oğlu Elazar
04-7.Ahim oğlu Elihud
05-8.Sadok oğlu Ahim
06-9.Azor oğlu Sadok
07-10.Elyakim oğlu Azor
08-11.Abihud oğlu Elyakim
09-12.Zerubabel oğlu Abihud
10-13.Şaltiyel oğlu Zerubabel
11-14.Yekonya oğlu Şaltiyel
12-15.Yoşiya oğlu Yekonya (Babil sürgünü sırasında doğan)
13-16.Amon oğlu Yoşiya
14-17.Manaşe(Manasse) oğlu Amon
15-18.Hizkiya oğlu Manaşe
16-19.Ahaz oğlu Hizkiya
17-20.Yotam oğlu Ahaz
18-21.Uziya oğlu Yotam
19-22.Yoram oğlu Uziya
20-23.Yehoşafat oğlu Yoram
21-24.Asa oğlu Yehoşafat
22-25.Abiya oğlu Asa
23-26.Rehavam (Rehoboam) oğlu Abiya

C-BÖLÜMÜ
01-27.Süleyman oğlu Rehavam
02-28.Davut oğlu Süleyman
03-29.İşay(Yesse) oğlu kral Davut
04-30.Obed oğlu İşay
05-31.Boaz oğlu Obet
06-32.Salmon oğlu Boaz
07-33.Nahşon oğlu Salmon
08-34.*****dab oğlu Nahşon
09-35.Ram oğlu *****dab
10-36.Hesron oğlu Ram
11-37.Peres oğlu Hesron
12-38.Yahuda oğlu Peres
13-39.Yakup oğlu Yahuda
14-40.İshak oğlu Yakup
15-41.İbrahim oğlu İshak
16-42.Terah oğlu Avram (İBRAHİM)

A-BÖLÜMÜ : 3 Kuşak

B-BÖLÜMÜ : 23 Kuşak

C-BÖLÜMÜ : 16 Kuşak
:::::::::::::::::::::

LUKA

A-BÖLÜMÜ
01-1.Hz.İsa...
02-2.Yusuf oğlu İsa
03-3.Eli ( Heli ) oğlu Yusuf

B.BÖLÜMÜ
01-4.Matat oğlu Eli
02-5.Levi oğlu Matat
03-6.Malki oğlu Levi
04-7.Yanay oğlu Malki
05-8.Yusuf oğlu Yanay
06-9.Matitya oğlu Yusuf
07-10.Amos oğlu Matitya
08-11.Nahum oğlu Amos
09-12.Hesli oğlu Nahum
10-13.Nagay oğlu Hesli
11-14.Mahat oğlu Nagay
12-15.Matitya oğlu Mahat
13-16.Şimi oğlu Matitya
14-17.Yoseh oğlu Şimi
15-18.Yoda oğlu Yoseh
16-19.Yohanan oğlu Yoda
17-20.Reşa oğlu Yohanan
18-21.Zerubabel oğlu Reşa
19-22.Şaltiyel oğlu Zerubabel
20-23.Neri oğlu Şaltiyel
21-24.Malki oğlu Neri
22-25.Addi oğlu Malki
23-26.Kosam oğlu Addi
24-27.Elmadam oğlu Kosam
25-28.Er oğlu Elmadam
26-29.Yeşu oğlu Er
27-30.Eliyezer oğlu Yeşu
28-31.Yorim oğlu Eliyezer
29-32.Matat oğlu Yorim
30-33.Levi oğlu Matat
31-34.Şimon oğlu Levi
32-35.Yahuda oğlu Şimon
33-36.Yusuf oğlu Yahuda
34-37.Yonam oğlu Yusuf
35-38.Elyakim oğlu Yonam
36-39.Mala oğlu Elyakim
37-40.Menna oğlu Mala
38-41.Matata oğlu Menna

C-BÖLÜMÜ
01-42.Natan oğlu Matata
02-43.Davut oğlu Natan
03-44.İşay(Yesse) oğlu kral Davut
04-45.Obed oğlu İşay
05-46.Boaz oğlu Obed
06-47.Salmon oğlu Boaz
07-48.Nahşon oğlu Salmon
08-49.*****dab oğlu Nahşon
09-50.Ram oğlu *****dab
10-51.Hesron oğlu Ram
11-52.Peres oğlu Hesron
12-53.Yahuda oğlu Peres
13-54.Yakup oğlu Yahuda
14-55.İshak oğlu Yakup
15-56.İbrahim oğlu İshak
16-57.Terah oğlu İbrahim

A-BÖLÜMÜ : 3 Kuşak

B-BÖLÜMÜ : 38 Kuşak

C-BÖLÜMÜ : 16 Kuşak

Bu durumda LUKA B BÖLÜMÜ = 38 Kuşak - MATTA B BÖLÜMÜ 0 23 Kuşak = 15 KUŞAK FARK...!!!
Başlangıç ve bitiş kuşak sayıları aynı oldu için , Soyun birinin Yusuf , diğerinin Hz.Meryem tarafından olduğu savununulduğunu düşünürsek 15 x 25 yıl ( baba ile oğılun birlikte yaşadıklarını varsayalım ) = 375 YILLIK FARKI nasıl kapatarak Yusuf ile Hz.Meryem'i EVLENDİRİRSİNİZ...???

Bir Yehova Şahidi veya Hristiyan bir arkadaşımız yanıtlayabilirse sevinirim...!!!

Sağlıcakla kalınız....
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba

Isin enteresan kismi kilise;
Peder Matta ve Peder Luka'nin
Ayni kaynak kitaptan yazdiklarini iddaa ediyor!

Yani
Peder Markos'un yeni ahid kitabindan...

Merhaba,

Valla bence ikisinin BİRBİRLERİNDEN , Kilisenin ise HİÇBİRİNDEN haberleri bile yok...!!!

Sağlıcakla kalınız...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Valla bence ikisinin BİRBİRLERİNDEN , Kilisenin ise HİÇBİRİNDEN haberleri bile yok...!!!

Sağlıcakla kalınız...


Merhaba,

Hz. İsa’nın doğumu dört İncil’den yalnız Matta ile Luka’da anlatılır.Bu iki İncil Hz.İsa’nın doğumu ile başlar.Markos ve Yuhanna ise Hz.Yahya’nın peygamberliğe başlaması ile başlar.Hz. İsa’nın doğumundan hiç söz etmezler....;

MATTA
BAB-2
1-2.İsa, Kral Hirodes'in devrinde Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında doğduktan sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Kudüs'e gelip şöyle dediler: «Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O'nun yıldızını gördük ve O'na tapınmaya geldik.»
3.Kral Hirodes bunu duyunca bütün Kudüs halkıyla birlikte çok tedirgin oldu.
4.Tüm başkâhinleri ve ulusun din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu.
5.«Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında» dediler. «Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır:
6.Sen, Yahuda diyarında olan ey Beytlehem,
Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin!
Çünkü benim halkım İsrail'i güdecek olan önder
senden çıkacaktır.'»
7.Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi.
8.«Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulduğunuz zaman bana haber verin, ben de gelip O'na tapınayım» diyerek onları Beytlehem'e gönderdi.
9.Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösterdi ve gelip çocuğun bulunduğu yerin üzerinde durdu.
10.Yıldızı gördüklerindeolağanüstü bir sevinç duydular.
11.Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak O'na tapındılar. Hazinelerini açıp O'na armağan olarak altın, tütsü ve mür sundular.
12.Sonra Hirodes'in yanına dönmesinler diye rüyada uyarıldıklarından, ülkelerine başka yoldan döndüler.

Burada Hz.İsa’yı doğumunda ziyaret edenlerin yıldız bilimciler olduğu yazılıdır.Şimdi Luka’da bu ziyaretçiler bakalım kimlermiş;

LUKA
BAB-2
6-7.Onlar oradayken, Meryem'in doğum yapma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa kendilerine yer yoktu.
8.Aynı yörede, sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı.
9.Rab'bin bir meleği onlara göründü ve Rab'bin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar.
10-11.Melek ise onlara, «Korkmayın!» dedi. «Size, tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum: bugün size, Davut'un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih'tir.
12.Ve işte size bir işaret: kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız.»
13-14.Birdenbire meleğin yanında, göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek,
«En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun,
yeryüzünde O'nun hoşnut kaldığı insanlara
esenlik olsun!» dediler.
15.Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine, «Haydi, Beytlehem'e gidelim, Rab'bin bize bildirdiği bu olayı görelim» dediler.
16.Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular.
17.Onları görünce, çocukla ilgili olarak kendilerine anlatılanları onlara bildirdiler.
18.Bunu duyanların hepsi, çobanların kendilerine söylediklerine şaşıp kaldılar.
19.Meryem isebütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde sakladı.
20.Çobanlar, işitip gördüklerinin tümü için Tanrı'yı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi, kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı.

Burada Hz.İsa’nın ilk ziyaretçileri çobanlar oldu.Gelelim doğumdan sonra neler olduğuna önce Matta’ya bakalım;

MATTA
BAB-2
“13 Yıldızbilimciler gittikten sonra Rab’bin bir meleği Yusuf’a rüyada görünerek, “Kalk!” dedi, “Çocukla annesini al, Mısır’a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek için çocuğu aratacak.”
14 Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır’a doğru yola çıktı.
15 Hirodes’in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: “Oğlumu Mısır’dan çağırdım.”
16 Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Beytlehem ve bütün yöresinde bulunan iki ve iki yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü.
17 Böylelikle Peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu:
18 “Rama’da bir ses duyuldu, Ağlayış ve acı feryat sesleri! Çocukları için ağlayan Rahel Avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık!”
19-20 Hirodes öldükten sonra, Rab’bin bir meleği Mısır’da Yusuf’a rüyada görünerek, “Kalk!” dedi, “Çocukla annesini al, İsrail’e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü.”
21 Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocukla annesini alıp İsrail’e döndü.
22 Ama Yahudiye’de Hirodes’in yerine oğlu Arhelas’ın kral olduğunu duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada uyarılınca Celile bölgesine gitti.
23 Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu, peygamberler aracılığıyla bildirilen, “O’na Nasıralı denecektir” sözü yerine gelsin diye oldu.”

Matta,İnciller’in içinde en fazla Yahudi geleneklerine bağlı olandır.Hz. İsa’yı aynen Hz.Musa’nın doğumunda olan olaylara benzetmektedir.Ama tarihçiler böyle yakın tarihte olmuş hiçbir çoçuk katliamından bahsetmemektedirler.Birde doğum olayını anlatan ikinci şahidimiz olan Luka’nın bu konuda neler yazdıklarına bir göz atalım;

LUKA
BAB-2
21.Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, kendisine İsa adı verildi. Bu, O'nun ana rahmine düşmesinden önce meleğin O'na vermiş olduğu isimdi.
22.Musa'nın Yasasına göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf'la Meryem çocuğu Rab'be adamak için Kudüs'e götürdüler.
23.Nitekim Rab'bin Yasasında, «İlk doğan her erkek çocuk Rab'be adanmış sayılacak» diye yazılmıştır.
24.Ayrıca Rab'bin Yasasında buyrulduğu gibi, kurban olarak «bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu» sunacaklardı.
25.O sırada Kudüs'te Şimon adında bir adam vardı. Doğru ve dindar biri olan bu adam, İsrail'in teselli edileceği zamanı özlemle bekliyordu. Kutsal Ruh onun üzerindeydi.
26.Rab'bin Mesihini görmeden kendisinin ölmeyeceği ona Kutsal Ruh tarafından bildirilmişti.
27-28.Böylece Şimon, Ruh'un yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Küçük İsa'nın annesi babası, Kutsal Yasa'nın ilgili kuralını yerine getirmek üzere O'nu içeri getirdiklerinde, Şimon O'nu kucağına aldı ve Tanrı'yı överek şöyle dedi:
29.«Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;
kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.
30-32.Çünkü senin sağladığın
ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,
ulusları aydınlatıp
halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı
gözlerimle gördüm.»
33.İsa'nın annesiyle babası, O'nun hakkında söylenenlere şaştılar.
34.Şimon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem'e şöyle dedi: «Bu çocuk, İsrail'de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir.
35.Senin kalbine de âdeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar, birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak.»
36-37.Aşer oymağından Fanuel'in kızı Anna adında çok yaşlı bir kadın peygamber vardı. Genç kız olarak evlenip kocasıyla yedi yıl yaşadıktan sonra dul kalmıştı. Şimdi seksen dört yaşındaydı. Tapınaktan ayrılmıyor, oruç tutup dua ederek gece gündüz Tanrı'ya tapınıyordu.
38.Tam o sırada ortaya çıkan Anna, Tanrı'ya şükretti ve Kudüs'ün kurtuluşunu bekleyen herkese bu çocuktan söz etmeye başladı.
39.Yusuf'la Meryem, Rab'bin Yasasında öngörülen her şeyi yerine getirdikten sonra Celile'ye, kendi kentleri olan Nasıra'ya döndüler.
40.Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı'nın lütfu O'nun üzerindeydi.

Luka’da ne Kral Hirodes var,ne Mısır’a kaçma var,nede çoçuk katliamı.Hz.İsa hiç bir zorluk yaşamadan Musevi inançları gereğince,sekiz günlük olduğu zaman sünnet edilip,yine aynı inanacın gereklerine göre ilk doğan çoçuğun Rabbe adanma töreni için Yeruşalim’e (Kudüs’e) Süleyman Mabedine götürülüyor.Buradaki törenler bittiğinde hiç bir korku olmadan Hz.İsa Nasıra’ya götürülüyor.

Dedim ya...;

bence ikisinin BİRBİRLERİNDEN , Kilisenin ise HİÇBİRİNDEN haberleri bile yok...!!!

Matta ve Luka'nın birbirlerinden , diğer insanların da bu İKİSİNDEN yani HİÇBİRİNDEN haberleri bile yok...!!! Ama yine de SOYAĞACINDA bile anlaşamayanların diğer konularda anlaşmalarını beklemek ne kadar doğru,bilemiyorum...

Sağlıcakla kalınız...
 
Üst Alt