Tevrat Bitti!

Merhaba

Hiristiyanlar;"Yeni Ahid geldi,eski Ahid sona erdi derler.
Bu konuya Katolik kilisesinin gorusuyle bir pencere acalim!

Ölen ve dirilen Mesih İsa’nın merkezi konumunda olması nedeniyle,
Eski Ahit, “yeri doldurulamaz” özelliğini kaybediyor.
Nitekim, Pavlus’un mektuplarının büyük bir bölümü Eski Ahdi kullanmamaktadır.
Daha çok, yeni doğmakta olan inancı aydınlatmaya yarıyor
ve aynı zamanda Eski Ahit’te de bu inancın saçtığı ışık sayesinde aydınlık kazanıyor.
İlk kuşak için, “Kutsal Yazılar”-yani Kutsal Kitap- kapanmış bir gerçek olarak
artık geçmişte kalmış ve geçmişe ait, açık olması ise
sadece kanıtlanması ve şimdiki zamanda gerçekleşmesi içindir.


Mons. Luigi PADOVESE

devam edecek..........
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba

Hiristiyanlar;"Yeni Ahid geldi,eski Ahid sona erdi derler.
Bu konuya Katolik kilisesinin gorusuyle bir pencere acalim!

Ölen ve dirilen Mesih İsa’nın merkezi konumunda olması nedeniyle,
Eski Ahit, “yeri doldurulamaz” özelliğini kaybediyor.
Nitekim, Pavlus’un mektuplarının büyük bir bölümü Eski Ahdi kullanmamaktadır.
Daha çok, yeni doğmakta olan inancı aydınlatmaya yarıyor
ve aynı zamanda Eski Ahit’te de bu inancın saçtığı ışık sayesinde aydınlık kazanıyor.
İlk kuşak için, “Kutsal Yazılar”-yani Kutsal Kitap- kapanmış bir gerçek olarak
artık geçmişte kalmış ve geçmişe ait, açık olması ise
sadece kanıtlanması ve şimdiki zamanda gerçekleşmesi içindir.


Mons. Luigi PADOVESE

devam edecek..........

Merhaba,

Musevi Kutsal kitabı olarak bilinen Tevrat aslında 5 kitaptan oluşmaktadır...Bunlar...;

1-Tekvin / Yaradılış

2-Çıkış / Mısır'dan Çıkış

3-Levililer

4-Sayım / Çölde Sayım

5-Tesniye / /Yasa / Yasa'nın Tekrarı

Aslında Tervrat başlangıç ve sonuyla kendi kendini ele veren / bitiren bir kitaptır.Nasıl mı...;

TEKVİN (YARATILIŞ )
BAP 1

( 1.GÜN )
1.Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı.
2. Ve yer ıssız ve boştu; ve enginin yüzü üzerinde karanlık vardı; ve Allahın Ruhu suların yüzü üzerinde hareket ediyordu.
3. Ve Allah dedi: Işık olsun; ve ışık oldu.
4. Ve Allah ışığın iyi olduğunu gördü; ve Allah ışığı karanlıktan ayırdı.
5. Ve Allah ışığa Gündüz, ve karanlığa Gece, dedi. Ve akşam oldu ve sabah oldu, bir gün.

( 2.GÜN )
6. Ve Allah dedi: Suların ortasında kubbe olsun, ve suları sulardan ayırsın.
7. Ve Allah kubbeyi yaptı, ve kubbe altında olan suları, kubbe üzerinde olan sulardan ayırdı; ve böyle oldu.
8. Ve Allah kubbeye Gök, dedi. Ve akşam oldu ve sabah oldu, ikinci gün.

( 3.GÜN )
9. Ve Allah dedi: Gök altındaki sular bir yere biriksin, ve kuru toprak görünsün; ve böyle oldu.
10. Ve Allah kuru toprağa Yer, dedi; ve suların birikintisine Denizler, dedi; ve Allah iyi olduğunu gördü.
11. Ve Allah dedi: Yer ot, tohum veren sebze, ve yer üzerinde tohumu kendisinde olup cinslerine göre meyva veren ağaçlar hasıl etsin; ve böyle oldu.
12. Ve yer ot, cinslerine göre tohum veren sebze, ve tohumu kendisinde olup cinslerine göre meyva veren ağaçlar çıkardı; ve Allah iyi olduğunu gördü.

13. Ve akşam oldu ve sabah oldu, üçüncü gün.

( 4.GÜN )
14. Ve Allah dedi: Gündüzü geceden ayırmak için gök kubbesinde ışıklar olsun; ve alâmetler için, ve vakitler için, ve günler ve seneler için olsunlar;
15. ve yer üzerine ışık vermek için gök kubbesinde ışıklar olarak bulunsunlar; ve böyle oldu.
16. Ve Allah, daha büyük olan ışık gündüze hükmetmek için, ve küçüğünü geceye hükmetmek için, iki büyük ışık yaptı; yıldızları da yaptı.
17. Ve yer üzerine ışık vermek, ve gündüze ve geceye hükmetmek, ve ışığı karanlıktan ayırmak için,

18. Allah onları göklerin kubbesine koydu; ve Allah iyi olduğunu gördü.
19. Ve akşam oldu ve sabah oldu, dördüncü gün.

( 5.GÜN )
20. Ve Allah dedi: Sular canlı mahlûkların sürülerile kaynaşsın, ve yerin üstünde, gökler kubbesinin yüzünde kuşlar uçsunlar.
21. Ve Allah büyük deniz canavarlarını, ve suların kendilerile kaynaştığı cinslerine göre hareket eden her canlı mahlûku, ve cinsine göre her kanatlı kuşu yarattı; ve Allah iyi olduğunu gördü.
22. Ve Allah: Semereli olun, ve çoğalın, ve denizlerde suları doldurun, ve karada kuşlar çoğalsın, diyerek onları mubarek kıldı.
23. Ve akşam oldu ve sabah oldu, beşinci gün.

( 6.GÜN )
24. Ve Allah dedi: Yer, cinslerine göre canlı mahlûkları, sığırları, ve sürünen şeyleri, ve cinslerine göre yerin hayvanlarını çıkarsın; ve böyle oldu.
25. Ve Allah yerin hayvanlarını cinslerine göre, ve sığırları cinslerine göre, ve toprakta sürünen her şeyi cinsine göre yaptı; ve Allah iyi olduğunu gördü.
26. Ve Allah dedi; Suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım; ve denizin balıklarına, ve göklerin kuşlarına, ve sığırlara, ve bütün yeryüzüne, ve yerde sürünen her şeye hâkim olsun.
27. Ve Allah insanı kendi suretinde yarattı, onu Allahın suretinde yarattı; onları erkek ve dişi olarak yarattı.
28. Ve Allah onları mubarek kıldı; ve Allah onlara dedi: Semereli olun, ve çoğalın, ve yeryüzünü doldurun, ve onu tabi kılın; ve denizin balıklarına, ve göklerin kuşlarına, ve yer üzerinde hareket eden her canlı şeye hâkim olun.
29. Ve Allah dedi: İşte, bütün yeryüzü üzerinde olup tohum veren her sebzeyi, ve kendisinde ağaç meyvası olup tohum veren her ağacı size verdim; size yiyecek olacaktır;
30. ve yerin her hayvanına, ve göklerin her kuşuna, ve kendisinde hayat nefesi olup yeryüzünde sürünen her şeye, bütün yeşil otu yiyecek olarak verdim; ve böyle oldu.
31. Ve Allah yaptığı her şeyi gördü, ve işte, çok iyi idi. Ve akşam oldu ve sabah oldu, altıncı gün.

BAP 2
( Ve TATİL MODU - 7.GÜN )
1.VE gökler ve yer ve onların bütün orduları itmam olundu.
2. Ve Allah yaptığı işi yedinci günde bitirdi; ve yaptığı bütün işten yedinci günde istirahat etti.
3. Ve Allah yedinci günü mubarek kıldı, ve onu takdis etti; çünkü Allah yaratıp yaptığı bütün işten o günde istirahat etti.

Özellikle İncil buradaki " 6 GÜN = 6.000 YIL " için şunu der...;

İNCİL
PETRUSUNİKİNCİ MEKTUBU
3.BAB
8. Fakat, ey sevgililer, şu bir şeyi unutmayın ki Rabbin indinde bir gün bin yıl, ve bin yıl bir gün gibidir.

Buna göre...;

Soru-1 : Dünya güneşten önce mi oluştu...?
Böyle bir durum " bilim " açısından mümkün değil...

Soru-2 : Dünya üzerinde gelmiş - geçmiş herhangi bir bitki var mıdır 1.000 yıl " Güneş Işığı " görmeksizin veya güneşin ışınları olmaksızın oluşabilsin ve yaşayabilsin...?
Dünya üzerinde gelmiş-geçmiş,fosiller de dahil olmak üzere güneşşiz,güneş ışınları olmaksızın varolmuş-yaşamış hiç bir bitki yoktur...

Aslında daha bu başlangıç ayetleri ile TEVRAT ne olduğunu belli ediyor...BEŞER / İNSAN YAZIMI...!!! Bunun çok daha büyük ispatı aşağıdadır...;

==========================================

TESNİYE ( YASA )
BAP 34
1.VE Musa Moab ovalarından, Eriha karşısında olan Nebo dağına, Pisga tepesine çıktı. Ve RAB ona diyarı, Dana kadar bütün Gileadı,
2. ve bütün Naftaliyi, ve Efraim ve Manasse diyarını, ve garp denizine kadar bütün Yahuda diyarını,
3. ve Cenubu, ve Tsoara kadar hurmalık şehri olan Eriha deresinin havzasını gösterdi.
4. Ve RAB ona dedi: İbrahime, İshaka, ve Yakuba: Senin zürriyetine vereceğim, diye and ettiğim diyar budur; ben onu gözlerinle sana gösterdim, fakat oraya geçmiyeceksin.
5. Ve RABBİN sözüne göre, RABBİN kulu Musa orada, Moab diyarında öldü.
6. Ve Moab diyarında Beyt-peor karşısındaki derede onu gömdü; fakat bugüne kadar kimse onun kabrini bilmez.
7. Ve Musa öldüğü zaman yüz yirmi yaşında idi; gözü zayıflamadı, ve kuvveti eksilmedi.
8. Ve İsrail oğulları, Moab ovasında, otuz gün Musaya ağladılar; ve Musa için yas ağlama günleri tamam oldu.


Buna göre Hz.Musa nerede,ne zaman öldüğünü biliyor,nereye gömüldüğünü biliyor ve öldükten sonra kendisine inananların neler yaptığını biliyor...!!! Tabii ki böyle bir şey olmadığına göre FİNAL den de anlaşılacağı gibi Tevrat sonradan yazılan bir kitap...Kimin yazdığı ise meçhul...!!!

Tevrat’ın yazılış tarihi önemlidir.Tevrat'ın yazılışına dair çok şey yazılıp-söylenmiştir.Fakat genel olarak Tevrat'ın iki kısım halinde yazıldığı belirtiliyor.Birinci kısım Yehovacı metin,ikinci kısım ise Elohimci metindir.Başka bir görüşe göre ise üç kısım halindedir : Sacerdotal metinler - Yehovacı metinler - Elohimci metinler...Her iki görüşe göre de bu metinler Tevrat'ın içerisine bir nevi kiremit gibi dizilmiş , doğru tabirle ise " mozaik " gibi serpiştirilmiştir...Buna ait en keskin örneklerden biri de NUH TUFANI olayının anlatımıdır...;

TEKVİN ( YARADILIŞ )
BAB-6
18. Fakat seninle ahdimi sabit kılacağım; ve sen ve seninle beraber oğulların, ve senin karın, ve oğullarının karıları gemiye gireceksiniz.

19. Ve seninle beraber sağ kalmak için her yaşıyan, bütün beden sahibi olanlardan, her nevinden ikişer olarak gemiye getireceksin; erkek ve dişi olacaklar.

20. Cinslerine göre kuşlardan, ve cinslerine göre sığırlardan, cinslerine göre toprakta her sürünenden, her neviden ikişer olarak, sağ kalmak için sana gelecekler.


21. Ve sen yenilen her yemekten kendine al, ve yanına topla, ve sana ve onlara da yiyecek olacaktır.

22. Ve Nuh Allahın kendisine emrettiği her şeye göre yaptı; öyle yaptı.


======
BAB-7
1.VE RAB Nuha dedi: Sen bütün evindekilerle gemiye gir; çünkü seni önümde bu nesil içinde salih gördüm.

2. Bütün yeryüzü üzerinde zürriyetlerinin sağ kalması için, kendine her temiz hayvandan, erkek ve onun dişisi olarak yedişer, ve temiz olmıyan hayvanlardan, erkek ve onun dişisi olarak ikişer;

3. göklerin kuşlarından da erkek ve dişi olarak yedişer yedişer alacaksın.

4. Çünkü ben yedi gün sonra, yeryüzü üzerine kırk gün kırk gece yağmur yağdıracağım; yapmış olduğum her yaşıyan şeyi toprağın yüzü üzerinden sileceğim.

5. Ve Nuh RABBİN kendisine bütün emrettiğine göre yaptı.


======
BAP-7
13. Tam o günde Nuh, ve Nuhun oğulları, Sam ve Ham ve Yafet, ve Nuhun karısı, ve oğullarının üç karısı kendilerile beraber gemiye girdiler;

14. onlar, ve kendi cinsine göre her hayvan, ve cinslerine göre bütün sığırlar, ve cinsine göre toprak üzerinde her sürünen, ve cinsine göre her kuş, her çeşitten her kuş girdiler.

15. Ve kendisinde hayat nefesi olan her bedenden ikişer ikişer gemiye, Nuhun yanına girdiler.

16. Ve girenler Allahın ona emrettiği gibi bütün beden sahiplerinden, erkek ve dişi olarak girdiler, ve RAB onun üzerine kapıyı kapadı.

17. Ve yer üzerinde kırk gün tufan oldu, ve sular çoğalıp gemiyi kaldırdılar, ve yerden kalktı.Gemiye binenler...;

6.BAB =
İkişer...

7.BAB =
Temiz olanlardan ve kuşlardan 7'şer , temiz olmayanlardan 2'şer...

7.BAB =
İkişer...

Bu tür anlatımlar değişik metinlerin iç içe geçmiş olduğunun en büyük ve kesin delilleridir...Buna ait örnekler aşırı miktarda bulunmaktadır...


Bu durumda TEVRAT başlangıcıyla bitik , içeriğiyle bitik , sonu ile ise bitik olduğunu kendi kendine ispat eden bir kitaptır...Aralarında doğruların da olduğu gerçeğini unutmadan bunu söyleyebiliriz....Kısaca " GÜVENİLMEZ " ve ilahilik vasfı çok zayıf bir kitaptır...

Sağlıcakla kalınız...

 
Üst Alt