Temyiz dilekçesi örneği - Hukuk

temyiz dilekçesi örneği 2019 , istinaf sonrası temyiz dilekçesi örneği , ceza temyiz dilekçesi örneği 2019 , istinaftan sonra temyiz dilekçesi örneği hukuk , istinaftan sonra temyiz dilekçesi örneği ceza , istinaf mahkemesi kararını temyiz dilekçesi örneği , temyiz dilekçesi nedir

YARGITAY …. HUKUK DAİRESİNE

Gönderilmek üzere

…. MAHKEMESİNE​


DOSYA NO :

TEMYİZ EDEN :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : ...Asliye Hukuk Mahkemesinin ……../…. E ve ……/…. K numaralı …./…./….. tarihli kararının temyizen bozulması talebidir.

TEMYİZ NEDENLERİ : Müvekkilim hakkında, asılsız ve hakaret derecesine varan iddialar ileri sürerek, kişilik haklarına hukuka aykırı biçimde yapılan tecavüz sebebiyle , müvekkili manevi zarara uğratan davalılardan …Asliye Hukuk Mahkemesi ile manevi zararın tazmini talep edilmiş fakat mahkemece bu talebimiz tamamen reddedilmiştir.

Dava konusu olayda ileri sürülen asılsız iddialarda müvekkilin adı açık bir şekilde belirtildiği gibi toplanan delillerden de anlaşılacağı üzere tamamen müvekkile karşı işlenen bu fiilden müvekkil ağır bir manevi zarara uğramıştır.Buna karşılık mahkemece talebimiz reddedilmiştir. (…) Yerel mahkemenin usul ve yasaya aykırı olan bu kararının bozulması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkemenin verdiği kararın TEMYİZEN BOZULMASINA karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…


Temyiz Eden Davacı Vekili

Av.
 
Temyiz dilekçesi örneği - İdare

DANIŞTAY …. DAİRE BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE

… İdare Mahkemesi Başkanlığına​TEMYİZ EDEN

DAVACI :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF (DAVALI) :…Belediye Başkanlığı

TEMYİZ OLUNAN

KARAR : … Bölge İdare Mahkemesinin …/…/…. Gün ve E…../……K sayılı kararı

TEBLİĞİ TARİHİ :

TEMYİZ TARİHİ :

KONU :…İdare mahkemesinin ………….ya ilişkin hükmünün temyiz incelemesi istemini kapsamaktadır.

AÇIKLAMALARIMIZ :

SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız nedenler ve dosyanın re’sen incelenmesi sonucunda ortaya çıkacak nedenler dikkate alınarak ….İdare Mahkemesinin davanın reddine ilişkin kararının bozulmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ederim.…./…/……TEMYİZ EDEN DAVACI VEKİLİ

Av.
 
Temyiz dilekçesi örneği - ceza

YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE
… CEZA MAHKEMESİ’NE​TEMYİZ İSTEMİNDE

BULUNAN SANIK :

VEKİLİ :

DAVACI :

MÜDAHİL :

VEKİLİ :

SUÇ :

SUÇ TARİHİ : …/…/…

KONU : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… Tarihinde Sanık Aleyhine Vermiş Olduğu Mahkumiyet Kararı Süre Tutum Dilekçemiz Akabinde Tarafımıza …/…/… Tarihinde Tebliğ Edilmiştir. Yasal Süresi İçinde Temyiz Edilmesi ve Temyiz Dilekçemizin Sunumudur.

AÇIKLAMALAR :


1-) … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihinde sanık aleyhine vermiş olduğu mahkumiyet kararı kanun ve hukuka aykırıdır.

2-) Bu nedenle ilgili kararın bozulması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. m. 86 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Dava dosyası, Yargıtay İçtihatları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Sayın Mahkemenin kanun ve hukuka aykırı olarak vermiş olduğu …/…/… tarihli ara kararı ve devamında verilmiş olan…/…/… tarihli nihai kararın bozulmasına , müvekkilimin beraatine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…


Sanık Vekili

Av.
 
Üst Alt