Tazminat davası nasıl açılır?

Haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüz an ilk aklımıza gelen şey haksızlığa uğramamıza neden olan kişi ya da kuruluş aleyhinde tazminat davası açmaktır. Tazminat davası maddi ve manevi olarak ikiye ayrılır. Kişi maddi zarara uğradığı hallerde maddi tazminat isteme hakkına sahiptir. Kişinin maddi zarara uğramasına neden olan şeyler ya haksız fiil niteliğinde olmalı ya da sözleşmeye aykırı biçimde meydana gelen olaylar olmalıdır. Peki haksız fiil kaps***** neler giriyor. Kanunlarımıza göre haksız fiil, bir şahsın bir başka şahsa kanunlara aykırı bir fiille kusurlu biçimde zarar vermesi demektir.

Şahıs aynı anda başkalarına karşı da sözleşme ilişkisi içinde borçlanmış olabilir. Bu borca aykırı davranarak başkasına zarar verdiği taktirde de maddi tazminat yükümlüsü olabilir. Tazminat davalarında şayet haksız fiil varsa haksız fiili işleyen kişi sorumludur. Bu nedenle davanın o kişiye karşı açılması gerekmektedir. Fakat bu kişi bir başka kişinin n***** çalışıyorsa kanunlarımıza göre çalıştırana karşı da tazminat davası açılması söz konusu olabilir. Kısacası maddi zarar gören mağdur, hem gerçek ve hem de bağlı olduğu tüzel kişiye karşı dava açabilir, dilerse bunlardan sadece birine de tazminat davası açma hakkına sahiptir.

TAZMİNAT DAVASINDA HUSUMET KİME YÖNELTİLİR

Tazminat davası açılırken, Haksız fiil yapan küçük veya vesayet altında ise, husumet velisi veya vasisine yöneltilir, yine haksız fiili yapan ölmüş ise, husumet, mirasçılarına, bir iş sahibin yanında çalışan ise husumet yanında çalıştırana yöneltilir. Tazminat davası sonucu Sorumlu olan kişi zararı ödiyerek, ödediği tazminatı, zararı yapana rücu edebilir.

TAZMİNAT DAVASI NEREDE AÇILIR

Tazminat davası, haksız fiilin işlendiği yer veya davalının yerleşim yer mahkemesinde açılır. Haksız fiil ticaret Hukukunu ilgilendiriyorsa Ticaret Mahkemesi görevlidir.

TAZMİNAT DAVASI NE ZAMAN AÇILIR ZAMAN AŞIMI SÜRESİ NEDİR

Tazminat davasında zarar ve ziyan yahut manevi zarar olarak bir para ödenmesine ilişkin dava zarar gören tarafın zararı ve onu yapanı öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl ve herhalde zararı doğuran eylemden başlayarak 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Bu sürler içerisinde tazminat davası açılır.

TAZMİNAT DAVASI DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR VE HAZIRLANIR

Tazminat davası, Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur ; Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu, Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası olarak hazırlanır ve tazminat davası açılır.

MANEVİ TAZMİNAT

Manevi tazminat davasında bir ölçü veya kesin olarak belirlenecek bir kıstas veya faydalanılabilecek kriterler mevcut mudur.?

Bu sorun tazminat hukukunda sıkça önümüze gelen önemli sorunlardan biridir. Ancak bu konuda herhangi bir yargısal çalışma mevcut olmadığı gibi girişimde bulunan kimse de olmamıştır.

Açılan manevi tazminat talepleri hep rastgele rakamlarla istenir ve hakimler, kendi takdir yetkilerini bu anlamda sınırsızca kullanırlar. A şehrindeki bir hakim çok düşük bir bedele hükmederken bir diğeri çok yüksek bir miktara hükmedebilmektedir. Ancak genel kabul gören uygulama ise, hakimlerin mutlaka dilekçedeki talebpten daha düşük bir miktara hükmettikleridir.Ortak bir ölçü yoktur ve buda mahkeme kararları arasında derin uçurumlara sebebiyet vermektedir.

Şimdi asıl sorumuza gelelim; manevi tazminat tespit davasına konu edilemez, değer artırılamaz, belirsiz alacak davasında belirsiz kalemlerden sayılamaz.Islahla veya dava değerinin artışı ile talep genişletilemez. Bu nedenle dava başında manevi tazminat ne kadar istenmişse söz konusu talaeple bağlı kalınır.

EN ÇOK AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI HANGİLERİDİR

En çok açılan tazminat davası sırasıyla, Boşanma ve maddi manevi tazminat davası, evlilik dışı çocuk için nafaka ve tazminat davası, nişanın bozulması nedeniyle maddi manevi tazminat davası, hakaret nedeniyle maddi manevi tazminat davası, mobbing – psikolojik taciz nedeniyle maddi manevi tazminat davası, trafik kazası maddi manevi tazminat davası, iş kazası nedeniyle maddi manevi tazminat davası, destekten yoksun kalma tazminat davası, işçi tazminat davası, kıdem tazminat davası, haksız şikayet iftira nedeniyle tazminat davası, haksız tutukla ve beraat nedeniyle tazminat tazminat davası olarak açılır.
 
Tazminat davaları, dava bakımından ayrıştığı için fazlaca detaya girmeye gerek görmüyorum. Ancak şu hususu vurgulayarak belirtmek isterim ki; ben şu kişiye ''1 milyon TL tazminat davası açayım da görsün gününü'' mantığı yanlıştır, Zira öncelikle tazminat hesaplaması yapılması gerekir. Şayet Mahkeme, talebinizden daha düşük bir tazminat miktarına hükmederse, bu noktada ''dava kabul'' değil, ''kısmen kabul, kısmen red'' demektir. Bu noktada yargılama masraflarının bir kısmının size kalacağı gibi karşı tarafın avukatlık ücretininde ödemeniz konusunda size pay çıkarılır. Ayrıca dava alacağa dayalı dava türü olduğundan maktu değil, nispi harç ödemek zorunda kalacağınız için talebiniz ne kadar yüksek olursa o kadar fazla harç ödemeniz gerektiğini de göz ardı etmeyiniz.

Örnek :
100.000 TL tutarında bir tazminat davasının sadece nispi harcı ortalama 1.700 TL olacaktır, yargılama masraflarıyla bu tutar 2.300'TL'yi aşabilir.

Bu noktada yapmanız gereken doğru tazminat hesaplaması sonucu, net miktarı belirtmek veya daha düşük bir bedel yazarak, sonrasında ıslah yoluna gitmek olabilir. Ancak uzmanlık gerektiren konular olduğundan, mutlaka tazmiat konusunda deneyimli bir avukat ile anlaşmanızı tavsiye ederim. Zira tazminat davaları diğer dava türlerinden farklı olup, her avukatın uzman olduğu bir konu değildir. Her avukat bu davaya girebilir, ancak tazminat hesaplaması yapabilecek ve bu davanın gereklerini bilen avukat sayısı sandığınızdan çok daha azdır.
 
Özel Yetkili olanlar hariç tüm Hukuk Mahkemeleri taleple bağlılık ilkesi gereğince hareket eder, dolayısıyla davanın kısmen reddi yargılama masrafında artan pay oranında davacıya yüklenir.
 
Üst Alt