Tasavvuf Şirki Tarihçe

asavvufun esaslarını vazeden Zu'n-Nun el-Mısri(H. 245), bu asırda faaliyet göstermiştir. Böylece müritleri olan şeyhler zuhur etmiş, birtakım tasavvufi kaideler ve adetler türemiştir. Şeyhlerine kayıtsız şartsız bağlanan müritler, bu usulleri, onlardan öğrenmeye başlamışlardır. Böylece İslam'a, "İblis öğretisi"nin sokulması için adeta "kanal" açılmıştır. Ebu Yezid al-Bestami(H. 261), "üstadı olmayanın üstadı şeytandır" derken; Zu'n-Nun el Mısri, "şeyhe itaat, Allah'a itaatten daha iyidir" diyebilecek kadar İblis'in kucağına oturmuştur.
efenim ta okadar uzak değil.Hz. caferi sadık tabiinden olarak daha yakın bir örnek .imamı azamnı mürşidi.
zünnunun Şeyhe itaat Allaha itaatten iyidir diye bir sözü yoktur efenim.velevki böyle söylemiş olduğunu varsayalım hangi bağlamda söylediğide önemli.Şöyle ki,Allaha itaat ediyorum zannıyla hevanla hareket edip,bilmeden heva putuna itaat etmektense,bir mürşidden nefis tezkiyesi husuunda yardım alman daha evladır manasında söylenmiş olabilir.
 
Son düzenleme:
Birincisi ve en masumu; "bilgi eksikliği"dir. "Gerçek bilim", "Akıl"dan sonra Allah'ın yüceliğini ve kim olduğunu kavramanın en temel vasıtasıdır. Bugünün "evren-madde bilimi"ne, mutasavvıflar sahip olsalardı, bu derece azim hatalar yapmazlardı herhalde.

ne gibi efenim.mevlana mikroplardan ve atomdan bile bahsetmiş mesela.
 
H. 3. asırda sufilik, "tasavvufi" bir boyut kazanmıştır ve o zamana kadar arka planda kalan "felsefi-vahdeti vücut"cu eğilimler, belirleyici olmuştur. Ancak sufiliğin, zühd-takva aşamasından, "vahdeti vücut felsefesi"ne kayışta "dış tesirler"in önemi ortadadır. Bu "felsefi tesirler"in kaynaklarından en önemli birkaçı; Hıristiyanlık, Yeni-Platonculuk ve Budizm'dir.
efenim ehadiyeti bi idrak ette gel bakim vahdet neymiş.
 
ALLAH KİMDİR?

Allah, kitabı Kur'an'da Kendisi'nin kim olduğunu; alemleri nasıl yarattığını, insanın, kim olduğunu ve Kendisi'ne nasıl köle olması gerektiğini muhkem bir şekilde ortaya koymaktadır. ''Kur'an nasıl bir kitaptır?'' sorusunun cevabı da, bu ana muhkem ayetlerden anlaşılmaktadır.

Allah; yarattığı alemlere(varlıklara-enerjilere) benzemeyen; bizatihi var ve tam olan; Kur'an'da kendisini tanımlayan en güzel isimleri sonsuz yücelikte olan; evrenleri-zamanı ve tüm boyutları yaratan; sonsuz boyutlu; sonsuz hıza sahip; her an her yerde olan; sonuçları, sebeplerden önce bilen; her şeye Latif sıfatıyla nüfuz eden ve her şeyi, bir şey gibi kuşatan; varlığını ve gücünü hiçbir şeye-kimseye muhtaç olmayan; ezeli ve ebedi; sonsuz akıl ve güç sahibi; ruhları-melekleri, maddenin en temel bilinçli yapıtaşı "melekut"u; maddeyi, galaksileri, evrenleri, canlıları ve evrimlerini, mikro-makro her şeyi, en güzel ve en mükemmel şekilde yaratan-yaşatan-öldüren; sorumlu varlıkları tekrar kaldırıp sorguluyacak ve cennet-cehennemle karşılıklarını verecek olan Allah. Allah'ın sonsuz yüceliğini anlatmaya ne kelimeler yeter ne de sahifeler.
.
efenim tanımadığınız Allahı bize mi anlatıyorsunuz.
sonsuz boyutlu ne demek, sonsuz hıza sahip ne demek,heran her yerde ne demek,sonucu sebepten önce bilmek ne demek,herşeye nüfuz eden ne demek,haddinizi aştığınızın farkında bile değilsiniz .

Bugün var olarak bildiğimiz ve bilemediğimiz ğaybi(gizli) olan her şey; yukarıda saydığımız, sayamadığımız her şey; yoktu, yaratılmamıştı; sadece ezeli ve ebedi olan Allah vardı. Hiçbir şey yoktu, sadece ve sadece bizatihi var olan Sonsuz Akıl Sahibi Allah vardı ve Allah'ın Nuru sonsuzluğu kaplamıştı
Allah vardı birde sonsuzluk vardı öyle mi.

Efenim bir akaid kitabı alıp itikadınızı tashih etmenizi öneririm.Beğenmediğiniz İmamı Rabbani ks.Tasavvufu dördüncü sıraya koyarak birinci sırada kişinin ehli sünnet itikadına göre itikadını tashih etmesinin elzem olduğunu ikinci sırada,nasıl amel edeceğiyle ilgili fıkhi hükümleri öğrenmesini,üçüncü olarak öğrendikleriyle amel etmesini dördüncü olarakta bu amelleri yaparken nefsin ıslah olması ve kalbin tasfiyesi için tasavvufu öğrenmesini salık verir.Zannettiğiniz gibi imanı,islamı,ameli atlayıp tasavvufa giriş yapmaz hakiki mutasavvıflar.
Sizinde itikadi hususlarda eksiğiniz olduğu görülüyor.,Yani daha işin başındasınız.iki kitap okuyup ercüment özkanları falan taklit etmekle muttaki olunmaz.:prv:
 
Alemlerin Rabb'i olan Sonsuz Yüce Allah; alemleri-evrenleri, yaratmayı düşündü ve yarattı. Sonsuzluğu kaplayan ve yaratılmış hiçbir enerjiye benzemeyen sonsuz "Latif Nuru"nun "sonsuz ince bir nur noktası"ndan bir "ol" emriyle; "büyük patlama"yla; "alemler"i yarattı. Allah, bu sonsuzluğu kaplayan, sonsuz ince "Nur Noktası"ndan, sayısız evrenler yaratmaya ve yok etmeye kadirdir. Allah'ın Işığı, elbette O'nun yarattığı-yaratılmış hiçbir ışığa benzemez. "O'nun Işığı"nın yansıması olan "Nuru" da, yaratılmış hiçbir "ışık yansıması"na benzemez. Allah'ın Nuru, bizzat var olan Işığı değil; ışığının bir yansımasıdır. Tasavvuf felsefecilerinin en önemli yanılgılarından birisi de; "O'nun Işığı" ile "Nuru" arasındaki farkı kavrayamamak; yaratılmış her şeyi, "O'nun Işığı"nın yahut Kendisi'nin bir yansıması-parçası olarak görmektir. Gerçekte yaratılmış her şey; O'nun bizatihi Kendisi'nin yahut Işığı'nın değil, "Işığı"nın "yansıması" olan "Nuru"nun türevleridir. Allah, "Işığı"yla, "Nuru"nun farkını kavramamız için bize Güneş'i ve Ay'ı misal vermektedir:
efenim big bengde bir teoridir netekim.Kuranda ince bir nur noktasından big beng yaptım diye nerde yazıyor ?yani siz alemleri nurundan yarattığını mı iddia ediyorsunuz.Beğenmediğiniz İmam Rabbani bile bunu söylemez.
Allahın nuru ışığının yansıması ne demek.
"Allah göklerin ve yerin nurudur" ayetini nasıl anlamamız gerek sizce.
tasavvufçuların nasıl gördüğüyle ilgili zannınız neye dayanıyor.yaradılmış herşeyi O nun parçası zannetmek tasavvufçuların değil bazı felsefecilerin zannıdır.;Tasavvuf felsefe değildir.
 
efenim tanımadığınız Allahı bize mi anlatıyorsunuz.
sonsuz boyutlu ne demek, sonsuz hıza sahip ne demek,heran her yerde ne demek,sonucu sebepten önce bilmek ne demek,herşeye nüfuz eden ne demek,haddinizi aştığınızın farkında bile değilsiniz .


Allah vardı birde sonsuzluk vardı öyle mi.:prv:

Efenim bir akaid kitabı alıp itikadınızı tashih etmenizi öneririm.Beğenmediğiniz İmamı Rabbani ks.Tasavvufu dördüncü sıraya koyarak birinci sırada kişinin ehli sünnet itikadına göre itikadını tashih etmesinin elzem olduğunu ikinci sırada,nasıl amel edeceğiyle ilgili fıkhi hükümleri öğrenmesini,üçüncü olarak öğrendikleriyle amel etmesini dördüncü olarakta bu amelleri yaparken nefsin ıslah olması ve kalbin tasfiyesi için tasavvufu öğrenmesini salık verir.Zannettiğiniz gibi imanı,islamı,ameli atlayıp tasavvufa giriş yapmaz hakiki mutasavvıflar.
Sizinde itikadi hususlarda eksiğiniz olduğu görülüyor.,Yani daha işin başındasınız.iki kitap okuyup ercüment özkanları falan taklit etmekle muttaki olunmaz.:prv:

Konuya en mükemmel aciklama anca bu sekilde olurdu...

Acaba diyorum konuyu ansiklopedi boyutunda aktaran kardesimiz , ümmi nin paragrafik aciklamalarinda ince ince gödereimlerini kendi fikirleri ile nasil cevap verecek (mi ?) merak ediyorum, yoksa yine 25-30 sayfa pasta-kopya ile mesele gecistirilecekmi...!
 
devam edelim efenim;
Başlangıçta sadece ve sadece Sonsuz Yüce Allah vardı. Allah, sonsuzluğu kaplamış bulunan Nuru'ndan, önce melekleri-ruhları yarattı, daha sonra maddenin ruhu olan "melekut"u yarattı. Daha sonra da bu, Rabb'ine bağlı "bilinçli melekut"tan, "büyük patlama"yla, evrenleri-alemleri yarattı. Arkasından Güneş sisteminde, "kendisine köle olsunlar" diye cinleri ve insanları yarattı. Tüm bu yaratmalar; "Nuru'nun türevleri" olarak yukarıdan aşağıya hiyerarşik bir sıraya ve boyuta sahiptirler. Tüm yaratılmışlar, sonlu boyutludurlar. En üst boyutta yer alan Başmelekler'den, aşağıya doğru "hiyerarşik boyut sıralaması" vardır.
nurundan melekleri ve ruhlarımı yarattı efenim?
Kuranda ruhLAR dan mı yoksa RUH tan mı bahsediliyor bi inceleyin isterseniz.
Melekutun maddenin ruhu olduğunuda nerden çıkardınız?
Köle lafzıda hiç şık durmuyor".Abd "kadar ruhaniyeti yok bu kelimenin.Abd kelimesinde aşk var.
En üst sıradaki baş meleklerden sonra Rasulullah hangi hiyerarşik sıralamada sizce?
 
Hiçbir varlık, bir "alt boyut"tan, "üst boyut"a çıkma yeteneğine sahip değildir. İnsanlar da; Allah'ın yükseltmesi hariç, bir "alt boyut"tan "üst boyut"a yükselemezler. Cin olamazlar, melek olamazlar, haşa Tanrı hiç olamazlar. Böyle olacağı yalanının kaynağı İblis'tir. Önce Adem'i kandırarak, cennetten kaydırdı. Şimdi de insanlığı, bu yaldızlı yalanla kandırarak, cehenneme sürüklemektedir. İblis, insanoğlunun atasına bakın nasıl "melek boyutu"nu vadediyor ve aldatıyor:
efenim hz.Adem alt boyuttaymışta neden melekler ona secde ettirilmiş sizce.
Cinlerde bir üst hiyerarşide öyle mi sizin bu hiyerarşik tablonuza göre.
 
"Tasavvuf Felsefesi"ndeki "Allah'a seyru suluk", "enel hak", "ben O'yum" vs. benzeri sözler, İblis kökenli azim iftiralardır. İnsan, değil Tanrı boyutuna çıkmak, melek olamaz, bir üst boyuta çıkamaz. Hiçbir zaman "tam-hatasız" anlamında kamil olamaz, "mutlak kamil olan Allah"tır. Tüm peygamberler ve gerçek Allah dostları, hatalı-kusurlu ve ek******ler ve mutlak kamil olan Allah'ın rahmetine muhtaçtırlar.
seyru süluk kendi iç alemine yolculuktur efenim.Enel hak demek tanrı boyutuna çıkmak falan değildir.nefsinin acizliğini yokluk derecesinde hissetmektir.Hiç bir mutasavvıf hatasız olduğunu iddia etmez.kemalden maksat olgunluktur.olgunlaşıp olgunlaşıp tanrı olmak değil,kulluğun en olgun haline ulaşmaktır ki burada hedef da Rasulullahın sünnetine tam ittiba etmektir.yani seyrü süluk yolculuğunun sonu Tanrılaşmak değil,kullaşmaktır.
 
Diğer taraftan Allah, "sonsuz boyutlu"dur, istediği her sonlu boyut formuna girebilir.

efenim bunu hem tasavvufçuların söylediğini iftira ederek şirkle suçluyor,hem de kendiniz böyle fahiş bir iddiayı dillendirebiliyorsunuz.ciddi itikadi problemleriniz var
Hatta sonlu boyutlu olan yaratılmışlar da, üstten aşağıya doğru istediği alt forma girebilme yeteneğine sahiptirler. Bir Başmelek, "melek hiyerarşisi"nin herhangi bir alt boyutuna girebildiği gibi; cin, insan ve hatta hayvan, yahut bitki-madde formuna da girebilir. Bu nedenledir ki; cinler de alt boyutlara; insan ve hayvan formlarına girebilirler.
Allahallah neler duyuyoruz.İnsanda hayvan formuna mı giriyor.
 
Üst Alt