sözleşmeli öğretmenlerin mesleki eğitimi

Bakanlık Makamının 27/2/2007 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.01.6-504/11697 sayılı Onayı.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik.
Bilindiği gibi, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenlerin hizmet
sözleşmelerinin 12 nci maddesinde “Personel, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde
mesleki eğitime tabi tutulur.” ifadesi yer almaktadır.
Bu çerçevede; sözleşmeli öğretmenlere, kamu görevinin gerektirdiği bilgi ve becerilerin
kazandırılması, Türk Millî Eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri, millî eğitim mevzuatı ile
öğretim yöntemleri, tutum ve davranışları ve benzeri yönlerden yetiştirilmeleri amacıyla mesleki
eğitime alınmaları ilgi (a) Onayla uygun görülmüştür.
Buna göre, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında 4/7/2006 tarihinden bugüne kadar
göreve başlatılan ve halen görevde bulunan sözleşmeli öğretmenler, ilgi (b) Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde kadrolu öğretmenlere uygulanmakta olan temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim
programlarına mesleki eğitim adı altında alınacaklardır. Bu eğitime, kadrolu aday öğretmenlerle
birlikte alınabilecekleri gibi kadrolu öğretmen bulunmadığı durumlarda da ilgi (b) Yönetmelikte
belirtilen esas ve usullere göre yalnızca sözleşmeli öğretmenler için de eğitim programları
düzenlenebilecektir.
Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görevli öğretmenler; bilgi ve
becerilerini geliştirmek, verimliliklerini artırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyumlarını
sağlamak amacıyla Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin görüşleri alınarak Hizmetiçi
Eğitim Dairesi Başkanlığınca her yıl hazırlanan hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılabilmektedirler.
Sözleşmeli öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğinin gereği olan görev, yetki ve sorumluluklar
açısından kadrolu öğretmenlerden bir farkı bulunmadığı noktasından hareketle; Hizmetiçi Eğitim
Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetlerine de istemeleri halinde katılmaları
mümkün bulunmaktadır.
Alıntıdır: Memurdunyasi
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt