• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

Sine-i sürurumdan kopan yapraklar...

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Aşk olmasaydı yağmur ağlamazdı!


Yıllar, filizlenip olgunlaşmaya gark ederken
Şen şakrak mutlu ve refahlı günler çok azdı
Yaşayamadan anlatmak, işitmeden duymaktı
Görmek için bakmayı bir niteliğe erdirmekti

Dünyanın nimetleri her bir tarafı kuşatırken
Rahmet bu kadar aşikâr gerekçeyle yakınken
Kalp kendi hilkatinde ritme amade bulunurken
Ruhumun, hicran sayfaları ne kadar manidardı

Ummanlara doğru uzanan derin bir hüzün vardı
Uyumak, oysa çok şeyler anlatıyor o an bizardı
Kalbim ne kadar sahibiyleydi idrakim neredeydi
Zaman insan kimliğinde muvazene için hakikatti

Doğmak emanetin tevdiinde olan bir merhaleydi
Nesiller için mücerret olacak mümtaz sağanaktı
Hakk zerrede muhakkak olan hamiyetli sığınaktı
Kim ne kadar farkındaydı, akıl insan için vuslattı

Aşk olmasaydı, su durulmazdı, yağmur ağlamazdı
Toprak, bereketi için anlaşılmaya amadeli sanattı
Güneş neleri anlatırdı, rüzgâr nefesler için olandı
Med cezir nazar eden içinde hissiyatta bir farktı

Mütekâmil olmak insani hasleti kuşanarak solumak
Ahseni takvimden neden bahsedilir meraka akmak
İradenin hüviyetini berraklaştırmak nefsi tanımak
Ruhun kalbi nizam etmesine nefesi gark edebilmek

Aslen sahibi olduğun ne var nefes olmazsa orda kal
Ölüm, bir gün kapını çalacak sakın geç kalma ey yar
Sevda bunun için var uzlet melaline suhuletli bir ar
Edep içinde kal, mütemadiyen tefekkürde seyri halMustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Aşk tarifini haykırıyor!


Çok geç olmadan
Teslim etmem gerekiyor
Belki bu fırsatı ve takati
Bir daha bulamamanın hicranıyla
Benim için ne ifade ettiğini söylemeliyim

Bir zamanlar yalnız yaşıyordum
Solgunluğun adımlarında
Yılgınlığın arsızlığıyla
Merakın harmanıyla
Ve bomboş düşlerin girdabını soluyordum

Ne rahat bir uykum vardı
Kalbim hiçbir an hicransız olmadı
Ruhum ne kadar anlamlıydı
Hayat bir boşluk içinde geçirilen
Badirelerin safhası olmaktan başka neydi ki

Ne topraktan ve nede hasattan
Bereketi terennüm etmekten uzaksan
Zamanı idrak etmeden yaşarsan
Sağlığın ne demek olduğunu anlamadan
Beyhudeliği kuşansan adam olmaktan uzaksan

Hedefler mücerretleşmeden
Mefkûre azimle hissedilmeden
Kul olmanın ne olduğu bilinmeden
Aklın bahşedildiği idrak edilmeden
Nöbeti müddet için nefesleri de serdetmeden

Seni tanımak şahsım adına fırsattı
Bu sayede hislerin nizamı anlaşıldı
Şefkate ulaşıldı ve suhulet tanındı
Hizmetin ne demek olduğu aşikârdı
Lakin nefesin, sesin, sezgin dingin hislerin vardı

Halimi kuşatıyor ve çekiyordun
Kendimi alamıyordum, gülü tanıyordum
Ötelerin ne demek olduğunu anlıyordum
Ölmekten çok korkanken, umuda soyundum
Seninle ruhumu tanıdım, kalbimle başkalaşmıştım

Nezaketin, zarafetin başkaydı
Başka diyarların izlerini taşıyordu
Kanaatin ne kadar zenginlik olduğunu
Sabrın içinde açan çiçeklerin sunumu
O kadar harükülada ve o kadar eşsizdi ki anlatamam
Edebi seninle terennüm ettim
Sukut etmenin ne olduğunu hissettim
Kendi içimde yeşillendim ve renklendim
Aşkın tarifini ibret içinde keşfettim
İnsan kimliğine eriştim ve beşerliği azade etmiştim

Bu safhaların ne demek olduğunu
Bağnazlık içinde daralma korkusu
Baktığı halde göremeyen solgunu
Hissiyatın muvazeneden yoksun oluşu
Duyduğu halde işitemeyenin silik duvarların kalınlığı

İçime düşen ve sonradan alevlenen
Düşünce ikliminde zenginliği bilinen
Kelamın erdemiyle edebe bürünen
Hayânın ne demek olduğu idrak ettiren
Nisa kimliğini iğne oyası misali zarifçe işleyen aşktın

Sen kadınlar içinde anlamlaşan farktın
Nedameti dışladın bir gün ağzına almadın
Halini yalnızca kalbinin sahibine anlattın
Kitabı celili okurken mütemadiyen ağlardın
Aşkı yaşayan yekpare bir adamdın, hastın vefalıydın

Hala anlayamadığım hasletin vardı
Müşkülata kendini adeta hazla adardın
Varlığını kar’ın beyazlığında arardın
Çileyle çok barışıktın, yılgınlığı tanımazdın
Sen bereket adına yağmurun tadıydın, sağanaklaştın

Şimdilerde halime hüzün yaklaşıyor
Nefesin durmadan daralıyor, hal kalmıyor
Hiç eksilmeyen tebessümünün gülistan oluyor
İnsan olmanı farkı bu kadar sarih anlaşılıyor
Kul olmanın erdemi hatırlanıyor, aşk tarifini haykırıyorMustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Bahşedilen kutlu nefes!


Hadiselerin husule gelmesi bir vesilesiyle
Nasip olacakların o vakte hasredilmesiyle
İnsan kimliğinde iradenin kaim edilmesiyle
Aklın âdemi cana bahşedilmesi zaruretiyle

Kalbin ritmi, hislerin sevkıyatı nizam içindi
An’ın hükmü, akled ilmeli elbette ruh kimin
Kul olmak neden gerekli muvazenedir seçim
Tercih insanın keyfiyetine amade asliye için

Düşünmek, insanın işi, nitelik asli neticesidir
Duymakla, işitmek aynımı farkı anlaşılmalıdır
Bakmak, görmenin nedenli yakınıdır farklıdır
Yürekle, kalp aynımıdır, insan ve can saklıdır

Ahenk şarttır, insan için en elzem zarurettir
Çünkü kalbin ritmi fevkalade idrak edilmelidir
Ruh çeşitlidir mekânları bellidir akledilmelidir
İnsan kul olması için tanzim edilen yekparedir

Aşk gereği veçhile anlaşılmazsa iblis akla gelir
Çünkü o âdemden ziyade seven bir aşk zadedir
Ruh ikliminde verilen söz kim içindi bilinmelidir
İnsan ve cine kitabı celilde niçin zikredilmiştir

Âdem ve Havva, üç yüz sene ayrı kaldı ve ağladı
Affı mağfiretle müzdelifede nikâhları kıyılmıştı
Zafiyetleri ve cenneti çok sevmeleriyle kanmıştı
O an netice anlaşılmıştı ve cennetten de atılmıştı

Duygusallık iyidir lakin nizam edilmezse aleyhedir
Mantık tecrübe idrak ne içindir akıl ayırt edendir
Muvazene insan ikliminde asliyedir hissedilmelidir
Nefes nihayete ermeden sözün özü hissedilmelidir


Mustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Bekleyerek tükenme!


Ne olur
Bana sen kahretme
Her duyduğuna serilip öylece serpilme

Hani
Aklın nerede
Tahkik kimlerin emanetinde haydi söyle

Bakın
Her şeyin ucuzu
Fakir halin yolculuğuna adanan korkudur

Merak
İnsan kimliğinde
Nizam edilerek olgunlaşmaya ilk adımdır

Düşünmek
Ancak bilgiyle kardır
Cahil insan düşünmeden akıl satan hardır

Dostun
Evla olanı haktır
Her yakınlık gösterende maksatlı aranandır

Hayır
İhsanın eşiğinde
İhlâsın badiresinde terennüm edilen sanattır

Her yerde
Zikredilen zelil nefesler
Kendi kimliklerinde çaresiz olan fakirlerdir

Adam
Olmak âdem içindir
Âdemliğin farkında olan, ise güzide zakirdir

Ne yatta
Ve nede katlarda
Fazilet vardır akide fakirliği yaşayan yatırdadır

Niyaz
Yalnızca Hakkadır
Muğlâk akideyle dağınıklık yaşamak zavallılıktır

Ecdat
Sekenatla anlamlıdır
Anlamsız yakarışlar cahiliyetin bendine koşmaktır

Muttaki
İnsan, halinde kavrulandır
Şefaat dağıtmak bu kadar kolay mı sanılmaktadır

Aşk
Dirilten ölümdür
Farkı akide ikliminde azimetle yol alarak koşmadır

Maslahat
Tekeli kaldırılmalıdır
Zavallı saf nefesler tahkikten uzaklaştırmamalıdır

Şecaat
Duyarlılığı ihsanındır
Hafiflik arzın nefeslerinde var olmak sevdasıdır

Varlık
Fazilete endekslidir
Oda eren kimliğinde has fikirlerin ülfete tevdiidir

Sabır
Elden gelmeyene değil
Varlık içinde rızaya koşarak ihtiyaçlıyı bulmaktır

Fakir
Dilenen değildir
Kalbinin sesinden bihaber olan nefesin hazinidir

Tahammül
Hukuksuzluğa değil
Nizam edilmesi yönünde ki gayretlerin nedenidir

Rekabet
Sünnetullahın rüknüdür
Âdem kimliği kuvvetin nedenleriyle muvazenelidir

Nihayet
Ölümle değildir
Aslolan ruhi iklimde hesabı önceleyerek yürümektir

Çünkü
Sonsuzluk başlayacak
Haşr insanın nefsiyle baş başa kalarak konuşacaktır

O vakit
Mezarların tabiiliği
Ahir için ahengi, haşyetin her rengi seninle olacaktır

Kul hakkı
Seni sana bırakmayacak
Hasenatının yetersizliği ziyadesiyle seni korkutacaktır

Cennet
Aşksız kokmayacak
Cehennem gerekçesiz seni senden asla almayacaktır

Amelin
Seninle anlamlaşacak
O vakit ihsan bilinçle yoğrularak netliği arayacaktır

Mustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Belki bilmiyorsunuz!


Mısralarınızın
İçinde kaybolurken,

Hissiyat dalgaları
Yavaş yavaş mecalimi kuşatıyor...

Ve bu manada
Size şiir yazmak çok yakışıyor,

Derinliğin
İkliminde nefes aldırıyor...

Biliyorum,
Güzel çalışmalarınıza
Gerekli katkıyı yapamıyorum,

Bu anlamda
Halimde huzursuzum...

Lakin
Genel olarak böyle bir içsel
Sıkıntının prangasında solumaktayım...

Yoğunluğumdan
Dostları ihmal ettiğimin farkındayım...

Siz,
Hususiyetlerinizle
Fevkalade yücesiniz…

Kalbinizle
Şefkati önceleyen hamiyetsiniz...

Edebiyatı
Veya şiiri, edepten
Ari olduğum ve nitelik konusunda,

Sorunlu
Bulunduğum için
Sizin kadar güzel yazamıyorum…

Lakin göğsümün
Kabardığını ifade etmeliyim...

Teşekkürler ediyorum,
Halinizin
Güzelliğinde sürur diliyorum,

Muhabbetle
Niyaz ile selam eğliyorum efendim...


Mustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Ben ettim sen ülfetinle!


Senin
Haklılığın karşısında
Halimde söyleyecek hiçbir söz bulamıyorum

Biliyorum
Sana karşı hissizliğimi
Günlerdir neler çektirdiğimi hiddetli nefsimi

Sendeki
Naifliğin karşısında
Yozluğu buluyorum, nedense kendi halimde

Ne kadar
Üzülsem de ne ifade edecek
Bilemiyorum şimdi vicdanımla dağlanıyorum

Sessizce
Hıçkırıklara boğularak
Sabahlara dek hayıflanıyor affına sığınıyorum

Gel ne olur
Ben ettim bir hadsizlik
Sen münevverliğinle mukabele etme suhuletine

Nefsi
Cehaletime yenilerek gitme
Hamiyetinle, haysiyeti şerefinle bir kez de dinle

Nedamet etme
Benim halime gönüllenme
Çünkü hiddeti cehalet bende erdemi ülfet seninle

Ruhum bizar
Artık kalbimde kalmadı hal
Sana muhtaçlığıma ne olur bir kez de nazarını sal

Sensiz
Yaşanan hayat çok dar
Zihnim hayli tarumar, hislerimde solgunluğa duçar

Duyduğum
Şarkılar sanki bir intizar
Ölmek nasibe bakar lakin halim şevksiz bir bahar

Gel ne olur
Renklerinle şevke yine sar
Billahi söz veriyorum artık sana veremem bir zarar

Vefa hakla var
Nisa kimliğinde hiç solmaz bahar
Aşk, fedakârlık içinde terennüm edilen nur’u hilal


Mustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Ben ne diyeyim sana!

Söyle
Şimdi ne diyeyim sana
Hamiyetten nasıl bahsedeyim

Dirliğin
İklimi için
Hoyratça sinelerden sökülen

Hak
Ve akideler
Uğrunda ölünesi hedefler

Şahadet için
Mefkûreyi saadetler
Nesillerin kursağında kurutuluyor

Hukuk
Legal ite adına
Şimdi hüsranı soluyor

Emrivakiler
Derinlerden icbar ediliyor
Yüreklere ürkeklik enjekte ediliyor

Adamlık
Karanlıklar içinde kabadayılık
Olarak soysuzca karşımıza çıkıyor

Düşünceler
Mecalsiz kalıyor
Doğrular erdemli kanaatler

Mukallit
Kimliğin nezdinde
Anlamını hep kaybediyor

Yaşamak
Kahrı hınçla solumak
Yumrukları şakaklarda patlatmak

Zindanlarda
Duvarla konuşmak
Geliyor içimden şimdilerde

Yorgunluk
Böyle anlam buluyor sinemde,
İpe çekilen nefeslerin hazinliğinde

Şafağın
Berrak sayfalarında
Maslahatların harmanında,
Gençliğin kelepçe takılan kollarında
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Ben seni durduramam neyleyim!


Git sende durma git ötekiler misali
Kalbin hicran içinde çağlayandır ahı
Nasibi muvacehesinde düş bir sancı
Acı ruhumun haline nedense yabancı

Bir mahzunluk duçar olur imdi halime
Sol yanımda nükseder sancı ahvalime
Nidayım solgun umutlu aşksız kalbime
Hicranım yılları deviren vakti zamana

Ne kaldı ömürden iki çeyreği götürdü
Gül kokusuna hasreti kefeniyle sürdü
Hüzün sandalı dalga eşliğinde göründü
Ruhum seyisliğinde sefilliğe refakatti

Solgunluluğun adımlarında aşkı tatmadı
Sevda tutkularıyla sağanakta ıslanmadı
Hülyalar uykusuna nefeslerle boğulmadı
Sade bir hayatın hissizliğinde soluklandı

Ayazın en şiddetlisinde çatları şu ellerim
Ağustosun sıcağında ekmek için terlerdim
Aşka haletimi ekleyerek düşünür giderdim
Sazendenin nağmelerine gezinir düşlerdim

Ne varlığım vardı nede mevcut bir niteliğim
Aşka talip olursam ben şimdi kime ne derim
Zevklerin insicamında boğulan aşkı neyleyim
Ben derdin deminden serinleyen bir nefesim

Nisa denince anam, bacım gözümde canlanır
Kan damarda edepten soyutlanınca ne utanır
Hayâ perdesi insanlık için sağduyu cenahıdır
Anlayanlar akide mertliğinde masum yolcudur

Kime hasret olduğumu bilerek sabırla giderim
Sevdiğim canlar muhabbetleriyle anlamlaşırım
Ruhumun hicranında ötelerin hazzıyla yaşarım
Aşkın ölümsüzlüğünde ağır aksak bir yolcuyum


Mustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Beni benden alan yâr!

İçim içime sığmıyor
Duyduğum nida karşısında
Acizliğim farkında olmadan karşımda
Yakarışlar samimi olsa bilmem ki kim durur yamaçta

Şayet bunlar olmasa
Okunan ezanlar susturulsa
Kalbim zikrinden mahrum bırakılsa
Hissiyatın kuraklığı çıkıyor karşıma ceht anılan olsa da

Sabır haktır dirençtir
İyiliği tavsiye, kötülükten men ise
Yegâne emirdir, neme lazımcılık sefilliğin sahifeleridir
Cami cemaat içindir bundan mahrum camiler niçin fakirdir

Semaya uzanıyor haz
Niyaz niyetle kaim olan bir naz
Hak için amel, ihsan en önemli temel
Takva cihetinde ihlâs, âdem için Mürvet’tir, nura davettir

Lakin ruhum boşlukta
Kalbim bizarlığın marazlarında
Gayretim niyaz olsa da solgun umutlarla yaslanma
Meşvereti unutma, hem hal olmaktan kaçınma muhabbet ara

Vefa cihetini sorgula
Sadakatte yolculuğa uzanarak
Hilkatini anla, hissiyatın renklerinde mantığı unutma
Kitabı Celil ne diyor baksana, nesillerdir anlatıyor inansana

Şimdi her ne diyorsan sana
Tahkik için nefes almaktan bizar olma
İradenin farkına ne vakit vasıl olacaksın biraz anla
Seni takip edeni unutma, beklemediğin bir anda çıkar karşına

Vah tüh sermayedir sanma
Seni her an yolda bırakacağına yaklaşsana
Bağ bozumunu hatırla, ruhun serencamından korkma
Kalp yalana tevessül etmez onu tanısana, sahibinde kalsan ya

Düşüncelerin harmanında
Mazinin devranından hâsıl olan zamanda
Halini tanımla, edile-i şer iyeyi unutma, hukukunu da hatırla
Her ne kadar kefen beyaz olsa da, kalbi lekelerden arınmayı dile

Birkaç tahta ve çiviler
Tabut için seferber edilen aletler
Musalla neyi bekler, hakkınızı helal edin telkini ne eder
Mezar soğuk bir ter, toprak içinde ki haşaratla bin birde beter


Mustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Bilesin!


Öncelikle
Kabullenmelisin
Ben her şeyimi sana hasredemem

Yalnızca
Seni düşünerek
İla nihayet nefeslenerek yürümem

Kimliğinde
Nefsinin hükmünde
Heveslerin renklerinde kaybolmam

Tekabülü
Erdem addederim
Bilinçlenmeyi elzem telakki ederim

Yozlukta
Sefilleşir eririm
Zamanı anlamadan tükenir körelirim

İnsansın
Bazen kızarsın veya nazsın
Yaşamak adına tercihlerinle baş başasın

İradenle
Anlam kazanacak yaştasın
Günah lekeleriyle yakarışlara adanırsın

Veyahut
Nemelazımcısın
Mizan kaygısından azade olan varlıksın

Belli olmaz
Hayat insanla anlamlı
İnsan zaman içinde farklı düşlere sancılı

Değişkenlik
Tabiatın ilgasında farklı
Fetret insan kanında şanlı akılda zamanlı

Elbet severim
Ancak bir ölçüye hasrederim
Kalbin sahibinde anlamlaşmayı yeğlerim

Aşkların
Hizmet nevinde sezgim
Heveslere olmaz ilgim düşünmeyi yeğlerim

Ölüme gülerim
Tebessümün hazzına ererim
Bildiğimin vuzuhuyla meşk etmeyi severim

Nisadan dileğim
Edep içinde zarafeti öncelerim
Özünde var olan şefkati hasretle nefeslenirim

Emanetim
Neslimde yıllara sâri düşlerim
Ancak onunla şerefe ererim, haysiyeti öncelerimMustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Bilinir ki!

Zerre
Kuvvete amadedir
Kuvvette kulluğun gerekçesidir

Gün
Verile mühletin
Gecelerde tefekkür için senin

Uykun
Ölümle muvazenen
Nefsin seni tüketen heveslerin

Karanlık
Sanma ki aydınlığı olmayan
Bilakis, kalbi karanlıkta boğulan

Cehalet
Bilmeden yoksun nefesin
Bildiğini iddia eden nice sefilin

Vuslat
Kitabı kebirin vuzuhu
Emanetlerini tevdi edenin kokusu

Hilmi
Bilerek hali sererek
Sevgiyi aşkın dirliğinde nefeslenerek

Geldim ki
Gideceğim o gün gelecek
Hasretin meşkiyle nefsimin nizamıyla

Efendimin
Naçarlığındaki nefsim
Acizliğimdedir beyhudeliğim çok özledim

Neslim
Arza saldığım dallarım
Haysiyet dergâhında emanetleri anarım


Mustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Bir gün bizim şarkımızı dinleyelim!


Bir şarkımız olsun istiyorum ikimizin,
Ruhi iklimine hulasa edilen hazinenin,
Kalp sahibinin, sen ise sevginle benim,
Aşkın sağanak damlalarında sevinelim…

Gecenin sabahına uzanacağım düşlerin,
Yüzünden hiç eksiltmediğin gülüşlerin,
Tevazuun içinde demlediğin hamiyetin,
Acizliğimde teslimiyetin şefkatti senin…

Ne söylesem senin için yetersiz bilirim,
Ben zarafetle taşıdığın edebin esiriyim,
Nisa kimliğinde başka renkleri neyleyim,
Sadakatine aşığım, kanaatine sevdalıyım…

Bazen can çıkmadan huy çıkmaz derler ya,
Ruhun daralmalarında ayazlar kuşatır anla,
Kalp sahibinden azade olunca nahoş umutla,
Sevda kuraklığında aşk derin acılar tadında…

Senin huyuna, umut için solgunluğuna aşığım,
Halinde taşıdığın mefkûrenin sancısındayım,
Teninin naifliğinde ben soluksuz devrancıyım,
Ben tenimde kiracıyım, ancak seninle hancıyım…

Bizi muhabbete gark eden ziyadesiyle manadır,
Aşk, nur ikliminde taliplisini arayan kervancıdır,
Gülün kokusunda, ötenin sultasında aranacaktır,
Şayet murattan bahsedilecekse şaşılmayacaktır…

Renklerin envai çeşitleriyle heveslerini destele,
Zevklerin azamisinde düşün nefeslerini tüketme,
Nihayet ömrün takip edileceği zaman hanesinde,
Ruhun ilk adresin kayıplarında gidiyor adımlarla…

Ben seninle bahtiyarım ancak sol yanım ağrısa da,
Hicran şarkıları beyhudeliğime bir selam salsa da,
Hasret damarlarımda kuruyan kanın tek ahı olsa da,
Ruhum kendi sarhoşluğunda, kalbim Hakkın yolunda…


Mustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Bir karşılık vermesen de!


Anladım ki
Sen imkânsız sevdasın
Sineden silinmeyecek bir aşksın

Karın
Altında umuda susayan
Berivansın sessizliğini koruyansın

Gecenin
Karanlığında sızlatan
Düşlerin süzülüşünü yaşatan nazsın

Nisasın
Yağmurun bereketi
Yaprağın masumiyetinde aranansın

Toprağın
Hasletinde filizin
Naifliğinde zarafetsin sen gizemsin

Yüreğin
Demisin, hissin esintisi
Vicdanın yekpareliğinde bir kıdemsin

Sessizsin
Hıçkırıkların deşifresi
Melalin en nadide solmayan gülüsün

Süzülürsün
Kuşlar misali özgürsün
Hilkatin ikliminde nakşeden bir izsin

Şevksin
Güzelliğin bahçesisin
Bereketiyle bahşedilen zarif ülfetsin

Seni anlamayan
Sana hor bakan hissiz
Şefkatin lütfünden nasipsizdir densiz

Sen çilesiz
Sabır sensiz çok mahzun
Metanet senin izzetinle nesillerde daim

Sema nazarda
Toprak mezarın sevdasında
Ben sensiz diyarların hüzün soluklarıyla


Mustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Boş sokakları anıyorum!

Umuda açılan yollar
Mütemadiyen kapanıyordu
Şaşkınlık halimi kuşatıyor bir telaş başlıyordu

Etrafıma bakınınca
Gören gözlerime ilişen
Deva adına belirginleşen bir şey görünmüyordu

O an halime
Çaresizlik sökün ediyordu
Dilim düğümleniyor ve başım önüme eğiliyordu

İşitmek adına
Hissetmek kıvamında
Kalbi serzenişler bir yana, ruh bizar baştanbaşa

Gariplik geliyor aklıma
Yetim olmak böyleymiş diyorum
Taş yastık toprak yatak boş sokakları anıyorum

Nefesin muhabbetsiz kalışı
Ve nefsin nizamsızlığını algılıyorum
Niyazın fakirliğine yanıyor, iyiliğimi bulamıyorum

Vesileler hani nerede
Muhtaçlığa amade hasletler serde
Tedbirsiz akıl danelik keyfi terennümler her yerde

Annem olsa bile
Kendi başının çaresinde hazanda
Babam yorgunluğun solgunluğunda bizar halinde

Dost ve ahbaplar
Hamiyetsiz soluklar bakınca
Vefanın kalanıyla, gülün hasret kokusuyla hayrola

Lekelerim geliyor aklıma
Ruhum sancılarıyla nazar ediyor bana
Kalbim boşluğun kenarında sahibinden uzak olunca

Aklım var nede olsa
İradem yozluğa galebe çalınca
Dirayetim olmayınca, ayrık otları her yanımı sarınca

Nefsim başıma bela
Ezelde bir sözümü hatırlasam da
Çaresizlik sökün ediyor halime hicranla böyle bir anda


Mustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Çare sendin!


Biliyorum ki
Şimdi çok uzaklardasın
Bir nebzede olsun hatırlanır olmayı

Senin ak
Yüreğinde hazzı yaşatmayı
Ne kadar isterdim, bilmeni dilerdim

Lakin şimdi
Çaresizliğin iklimindeyim
Sensizliğin hükmüyle nefesler hüzün

Umutlarım
Solgunluk hicranıyla sancı
Gözyaşlarım dalgalar misali hep saklı

Anlatamam
Sana hasrete duçarlığımı
Hissiyatında ki kaybolan acı varlığımı

Sana mahkûm
Olduğum hazin ayrılığı
Ve bizarlığı, varlığımdaki anlamsızlığı

Benim için
Nihayet şevkin bittiği andır
Umutların kuraklığını sakin yaşamaktır

Hissiz kalmaktır
Hedefsizce salınmaktır
Rasgeleliği kuşanarak hüzün solumaktır

Bilseydim
Adresini nefeslendiğin iklimi
Varlığımı heba ederek uzaktan da olsa

Sana bakıp
Halinde kaybolmayı isterim
Öylece yetinerek sessizliğime çekilirim

Senin
Umutlarında ki mutluluğun için
Niyaz ederdim, ömrümü vakfederdim

Her türlü
Müşkül için nöbet beklerdim
Senden habersizce, takibinde erirdim

Nefesimin
Nihayetinde sürur içinde
Mezarımın çiçeğiyle seni davet ederdim


Mustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Çaresiz gidiyorum!


Gidiyorum
Sessizliğin iksirindeki şevkle
Niteliksiz halimden sudur eden şiirlere tebessümle

Ölüm her an
Hislerimin derinliğinde izle
Hiç hesap etmeden naçarlık hissizliktir lakin nafile

Kalbimi
İhata edeni hazinle hatırla
Mücerretlikte, idrakten yoksun fazilet nerede anla

Avuntularla
Yaşadığım yarım asırlık sana
Kan damarlarımda takatsiz aksa da ruhum hicranda

Ne yaptıysam
Şarların içinde aktıysam
Lakin akidede yozluğun tufanında kaldıysam yargıla

Anlamadan an’ı
Seni hıfzeden aşkı zamanı
Sevdalar hazanında ki serencamı sorgula lakin canla

Hali bırakıyor
Bak bin bir çeşit hücreler
Saçsız kelleler, fersiz gözler aşka yabancı ruh ne özler

Yoksa azığın
Öteler için özenle hazırlığın
Görevler için öngördüğün hantallığın hevesle anılacak

Hasrettiğin
Kalbini açtığın her şey
Ruh ikliminde nefsin hengâmesinde ürperti kuşatacak

Asıl sahibin
Azade kimliğini sorgulayacak
Kan akmayacak, nefsin bizar olacak nazar sana akacak

Şek ve şüphe
Vehimlerdeki leke bırakmayacak
Eminlik, bilinçsizliğin girdabına hapsolarak horlanacak

O vakit sen
Seni sana bırakmayan o ben
Hıçkırıklar eşliğinde medet umacak lakin güven n’olacak

Aldatılmışlık
Vefanın kadrinde sorgulanıp
Ruhun evveli hatırlanacak, nefsin senin için tuzak olacak


Mustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Hazan her yerde ey yar!


Çok geç kalsam da
Anlamıştım artık ne kadar acı olsa
Şayet çekilen çileler ve sancılar hakikat için adımsa

Annemim oğlum derlen
Çilekeş babamın sabrını idrak ederken
Gönüllü kölelik her yanı kuşatırken arayışlar hicranken

Ne vergiye ne üretilene
Ve ne de nizama muhtaç nefs şahitse
Maaş adına alınan para bereketsizse hüzün başlıyor işte

Ne devlete
Ve ne de hükümete sözüm var
Ben ömrümde solgun bir bahar, hazan her yerde ey yar

Her yerde desise var
İnsan kimliğinde ar kalkmış ne yazar
Hak adına, mizan tadında, edep babında hasretim akar

Ne yargı adına
Ve ne de yasamanın girdabına
İnsanı anlamak bu kadar uzaksa, var git sen Allah aşkına

Ötelerden öğrendiğim
Açlık adına kıvama erdiğim hakikat
Sabır sanatında demlediğim zayiat o kadar hazin safahat

Ey hak biliyorum
Gücümün ve takatimin çok farkındayım
Gerekçeleriyle sana olan niyazım, kalbi yakarışlarım böyle

İnsan hilkatinde
Beşer olarak kalmak erdem sayılmakta
Anlamsız soluklar her bir yanı kuşatmakta aczi yet farkıyla

Kime ne söylesem kifayetsiz
Kelam varlık içinde ahenkleşen senetmiş
Sukut etmek acizliğe rağbetmiş, düşünmek nüfusa hasredişmiş


Mustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Artık Buraya Kadar Öyle mi?

Ne kadar
Kolay değil mi senin için
Artık buraya kadar diyebilmek

Bu kadar
Basit bir ilişkimiydi hedefin
Dilinden hiç düşürmediğin o sevgin

Anlık heveslerin
Çınarın altında verdiğin sözlerin
Asla her ne olursa olsun
Biz ayrılamayız diye vaat ettiğin

Ümit verdiğin
Uzun soluklu planlar derlediğin
Hiç durmadan beni
Bırakmayacaksın değil mi isteğin

Şimdi ne oldu
Zevk ve heveslerin mi alı koydu
Yoksa bu haslet sende
Farklı bir alışkanlık mı yaptırdı

Muvazenen
Aklıselim ile hareket etmemen
Duyguların seyrinde,
Renklerin her çeşidinde eğlenmen

Aman boş ver
Bir daha fırsat ele geçmez
Gününü gün et, anı yaşa,
Her zaman böyle imkân ele geçmez

Her rengin
Her kokunun bir cazibesi vardır
Cazibenin ne olduğunu ise
İnsan olan edep ve sabırla yol alandır

Ar kim için vardır
Hayâ neden insanda aranmaktadır
Sere serpe yatanların
Söyle hayvandan ne farkı kalmaktadır

Hasretim insanadır
Bir edep ile nefes alan canadır
Ar’dan hiç anlamayan
Bir cananı benim gönlüm ne yapacaktır

Namus niye vardır
Namus kaygısı taşımayanlar ortalıktadır
Kanın kutsiyeti o zaman
Anlamlıdır yoksa bilmem neye yarayacaktır

Kız edebiyle eftaldir
Erkek adamlıkta kaygısı olmayandır
Aşk, zevk ve heveslerle
Asla birlikteliği olmayandır manadır

Mustafa Cilasun
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Git, Nereyi Diliyorsan Oraya GitGit artık
Şimdi nereyi diliyorsan git
Bir kez olsun ardına bakmadan çek git

Sen hiç
Gelmemişçesine
İzlerin solmuşçasına kokun unutulmuşuna

Feveran
Eylesem ne yazar
Artık senin dirliğinde açmayacak baharlar

Hazanlar
Solan yapraklar
Sinemde demlenecektir hicran şarkılar

Senden
Arta kalan efkârım sızlar
Lakin artık sen vermişsin çoktan bir karar

Karlar
Benim üzerime yağar
Ayazlar benden başka kimin işine yarar

Kaldırımlar
Yine düşlerime daldırırlar
Feri azalan lambalar bilsen ki neler anlatırlar

Aç bir insan
Aşka susamış olan her kan
Sevda bendini bulamayan çaresiz kalır her can

Sen oyalan
Boyalarında mayalan
Kalmasın melalinde bir merak içinde nefes alan

Yanarım ben
Ruhumu bir kez olsun
Hissederek dinlememiştin sen ve seninle giden

Ne varsa
Sarf et, kalbinde olmasın dert
Bıraktın sen sineme bir illet ne diliyorsan sabret

Yeter ki
Sen bir kez olsun şükret
Benim gibi ezayı soluma bilinmez nerdedir hikmet

Mustafa Cilasun
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Bir Hasbıhalden Kalan Hoş Sezgiler…

Aslında
Bir sualle
Başlamak istiyordum
Bu kadar
Mütebessim olmanızı
Neye borçlusunuz diye
Yüzünüze yansımayan
Veya hakkıyla
Anlaşılmayan
Hüzünden eser yok

Çok mu?
Mutlu ve huzurlu
Bir ortam esenliğinde
Veya fevkaladeşefkate
Ve muhabbete haiz
Olmanın zindeliğindesiniz
Nazar ederken,
Temaşa ettiğiniz
Vakit kelam eğlerken
Ne kadar haz veriyorsunuz

Bazen içimden
Ne şanslı bir nefes,
Keder ve gam terk etmiş onu
Demek içimdengeçerken,
Bir de acaba
Hakikaten böyle mi diye
Merak etmek,
Tefekkür eğlemek,
Halin yansıyan vecdimi
Yoksa gerektiği
İçin mi diye sormalıyım

Endamınız
Ve üzerinizeyakıştırdığınız
Kıyafet çok alımlı
Seçiciliğiniz
Fark ediliyor,
Duruşunuzda
Bir zarafet aksediyor
Ta ötelerden insanlar
Dikkat kesiliyor,
Nasıl böyle olmayı
Başarabiliyorsunuz

En önemlisi
Belagatiniz ve
Kelam ederken rikkatiniz
Hüsnü hatçalışıyorsunuz,
O an ve geçen zamanda
Bir başka âlemi yaşıyorsunuz
Hafize olmanız,
Resmi vazifeli bulunmanız,
Nezaket ve naifliği
Korumanız çok manidardı

Mustafa Cilasun

- - - Güncellendi - - -

Hüzün Kuşatmış Halini, Cemalini…

Yar…
Bir vakitler
Ne kadar şevk ve
Muhabbetliydin
Sanki yalnızca
Konuşanümittin,
Süruradresiydin
Her zaman çocukluğunu
İçinde yaşatan,
İmrendirennazardın

Sonraları
Birbirimizden
Uzak kaldık
Farklı vilayetlerde
Yaşamayaşartlanmıştık
Çare yoktu,
Aile kararıydı,
Rızk kaygısıydı
Ve bizvedalaşmıştık

Bir zaman
Mektuplaştık
Ve haberdarolduk
Sonra her ne sebep
Ve saiktense
Bir dahabuluşamadık
Bilsen ne çok
Özlemiştimseni,
Bizleretebessüm
Ettiren latifhalini

Duydum ki
Aile kararıyla bir
Akraba ileevlenmişsin
O an ve halime
İşleyen zamanda
İçimintitrediğini hissettim
Çünkü sen zaten
Aile baskısıaltında
İnleyen birgarip
Kuş gibiydin

Baban
Çok sertti
Annen çaresiz ve
Bizar birhaldeydi
Bazen aile tartışmanız
Sokaklarayansırdı,
Sen utanırdın
Geçen yıllarda
Babana çokkızardım,
Annene zavallı
Ne yapsın diyeacırdım

Sen ise
Ruhun ve kalbinden
Çok uzak birnefese
Kurban edilmişsin,
Onunla yaşamaya
Mahkûm edilenhicrandın
Hasret ve sevda
Senin halinde
Ve melalinde nekadar
Zarif duruyorbir bilsen

Mustafa Cilasun

- - - Güncellendi - - -

Sesin,,Nakşeden Halini Unutabilsem…

Yar…
Bilsem
Halimi duçar eden
Firkati her lahzada
Terennümettiren
Kalbimin tellerini
Titreten omelalinin
Hasrettiğinnaifliği unutabilsem

Ne vakit
Azmedip, karar alsam
Her çabayı sarf edip,
Bizar olmaktankurtulsam
Boynumu büktüren,
Yalnızlığınhüznüyle
Zerk edilen
Hicranıunutabilsem

Kaç
Zaman geçti
Nice âlemler
Dünyasınıdeğiştirdi
Nefes
Müddetineerişmek için
Hala ümitiçinde bekledi
Andıkça içimi ısıtan,
Gönlüme sürüryaşatan,
Ruhuma yücelerianlatan
O zarif haliniunutabilsem

Kime
Nazar etsem
Düşlediğim düşünceleri
İfade etmeyeyönelsem
Sen gelirsin aklıma,
Sukut ederken,
Başını öneeğerken
Anlattıklarınıdinlerken
Ne kadar haz alırdım,
Bir başka âlemin
Hülyalarınadalardım,
Yalnızlığı o anbırakırdım

İnsan
Yaşarken
Huzur ve sürura
Hasretkalmamalı
Kalbin ve ruhunyıllara sâri
Hüznü vehicranı
İçinikanatmamalı
Umudun herlahzasında
Hakikatinsevdası sır olmanı,
Yakaran gönül
Ukdeye esirbırakılmamalı

Mustafa Cilasun
 
Üst Alt