Sigorta terimleri

SİGORTA TERİMLERİ VE TEMİNAT AÇIKLAMALARI SÖZLÜĞÜ
Aktüer
Sigorta risk analizi konusunda prim katsayılarının hesaplanması, risk rezervleri ve sigorta şirketlerinin yükümlülüklerini karşılama yeterliliği konusunda uzmanlığı olan ve sigorta matematiği eğitimi almış ve bu konuda yeterliliği tescil edilmiş kişilerdir. Bütün bu konularla ilgili alana da aktuarya denir.

Acente
Türk Ticaret Kanunu’nun 116. maddesine göre ticari temsilci, ticari vekil, satış memuru veya hizmetli gibi bağlı bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimseye “acente” denir.

Anlaşmalı Sağlık Kurumu
Sigorta şirketi ile anlaşması olan ve bu anlaşma gereğince, sigortalının manyetik kartlarını veya poliçelerini kullanarak limitleri dahilinde ücret ödemeden hizmet alabildiği hastane, tanı merkezi, eczane vs. gibi sağlık kuruluşlarıdır.

Aktüeryal Matematik Karşılık
Sigortacı her yıl sonu, portföyündeki uzun süreli poliçeler için süre sonundaki taahhütlerini karşılamak üzere sigortanın başlangıcından itibaren bazı matematiksel yöntemlerle belirlenen bir fon ayırır. Bu fona aktüeryal matematik karşılık denir.

Aktüerler

Özellikle hayat sigortası şirketlerinin tarifelerini, risk primlerini ve rezervlerini matematik hesaplarla tespit ederler ve teknik bilançolarını hazırlarlar. Ayrıca hayat-dışı branşlarda, emekli sandıklarında ve mali yatırım kuruluşlarında da Aktüerler çalışmaktadır.

Aşkın Sigorta

Sigorta değerinin üstünde bir bedelle yapılan sigortaya “aşkın sigorta” denir. Yasal olarak sigorta bedeli sigorta değerini aşamaz; aksi takdirde, sigorta bedelinin değeri aşan miktarı hakkında sigorta sözleşmesi geçersizdir.

Azami İyiniyet
Bir sigorta sözleşmesinin tarafları, sigortacı ile sigortalıdır. Sigorta şirketi, sigorta edilecek olan mal, hayat veya sorumluluk konusu olan şey ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değildir ve karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumundadır. Diğer taraftan, menfaatini sigorta ettirmek üzere teklif formunu doldurmakta olan kişi de, kendi ihtiyaçlarına yönelik ürünü belirlemede sigortacının vermiş olduğu teknik bilgiye güvenmek durumundadır.

Sigorta sözleşmesinin oluşturulması aşamasında her iki taraf için de söz konusu olan ortak nokta, tamamen karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumunda olmalarıdır. Taraflardan birinin iyiniyetli olmaması nedeniyle karşı tarafa gerçek olmayan bilgi vermesi, karşı tarafı yanıltmak ve istemediği bir sözleşmeye girmesini sağlamaktır ve iyiniyet prensibinin ihlali, karşı tarafa sözleşmenin feshi hakkını vermektedir.

Araçta Taşınan Yük
Tam kasko sigortası bulunan motorlu nakil araçlarında taşınacak araç sahibine ait yükleri kasko risklerine karşı teminat altına alır.

Adi Kagir Yapı Grubu
Dış duvarları beton, taş, tuğla veya briket gibi yanmaz maddelerle örtülü olup taban ve tavanları ahşap binalar ile çatısı madeni olan sundurmalar.

Aletler ve Yardımcı Şantiye Tesisleri
Montajın veya inşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici barakalar ve yardımcı tesisler bu teminat ile güvence altına alınır.

Alternatif Kullanım
Elektonik Cihaz Sigortası teminat kaps***** giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artan iş ve çalışma masraflarını teminat altına alır

Alternatif Otel ve Tatil Köyü Masrafları
Yangın rizikosunun gerçekleşmesi sonucunda otel/tatil köyü kullanılamaz hale gelirse alternatif, aynı sınıftan bir otelde/tatil köyünde azami 15 gün ikamet için gereken poliçe özel şartlarında belirtilen sınırlar içindeki masraflar toplam sigorta bedelinin poliçe özel şartlarında belirtilen sınırlar içinde kalmak kaydıyla poliçe kaps***** dahil edilmiştir.

Araç Çarpması
Karayollarında hareket eden araçların sigorta konusu kıymetlere çarpması neticesi doğrudan doğruya meydana gelecek ziya ve hasarları temin eder

Araçtaki Eklentiler
Tam kasko sigortası bulunan motorlu nakil araçlarında bulunan ve araca ait her türlü orijinal olmayan eklentileri (air condition, radyo-teyp, mobil telsiz telefon, aksesuar vb.) kasko hasarlarına karşı teminat altına alır.
 
Birlikte Sigorta
Sigorta konusu olan menfaatin, aynı tehlikelere karşı, aynı sigorta dönemi içerisinde birden fazla sigorta şirketi tarafından sigortalanmasıdır. Sigorta şirketleri çeşitli nedenlerden dolayı, sigorta konusu olan şeye birlikte teminat vermektedir ve bunun başlıca nedeni, sigorta bedelinin, sigorta şirketlerinin mali gücüne ve mevcut kapasitelerine göre çok yüksek olması ve tek başlarına teminat vermeye müsait olmamasıdır.

Broker
Sigorta ve reasürans aracılarına “broker” denir. Broker’ lar sigortalıyı veya sigorta veya reasürans şirketini temsil ederek sigorta veya reasürans şirketinin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranmak durumundadır.

Bunlar tarafları bir araya getirerek sigorta veya reasürans sözleşmelerinin aktinden önce gerekli çalışmaları yaparak, bu sözleşmelerin uygulanmasına ve özellikle de tazminatın ödenmesine yardımcı olurlar.

Başvuru Formu
Sigorta adaylarına ait bilgileri ve istenen teminatları içeren, sigorta ettiren tarafından imzalanması gereken sigortaya başvuru belgesidir. Bu form, sigortacı için bir teklif niteliğindedir; yani bu formun doldurulması, sözleşmenin başladığını göstermez, sigortalı adayının talebini gösterir.

Birikim Tutarı
Sigortacı her yıl sonu, portföyündeki uzun süreli poliçelerin sigorta bedelleri üzerinden, bazı matematiksel yöntemlerle belirlenen bir fon ayırır.Sigortalının ödediği primlerin yıllar itibariyle yasal ve teknik kesintileri yapıldıktan ve teknik faiz ile nemalandırıldıktan sonra elde edilen tutara birikim tutarı denir.

Başlangıç Tarihi
Poliçede belirtilen riskin teminat altına alındığı tarih.

Başvuru Tarihi
Sigorta talebinde bulunan kişinin başvuru formunu doldurduğu tarih.

Bekleme Süresi
Poliçede belirtilen çeşitli risklerin, belirlenen zaman dilimi içerisinde teminat altına alınmaması durumu.

Birim Fiyat
Fonun her bir biriminin, günlük olarak belirlenen fiyatı.

Birime Endeksli Poliçe
Prim ödenmesi ile oluşan birikimlerin, fon sistemi ile takip edildiği ve bu şekilde oluşturulan birimlerinde alım satım işlemleri çerçevesinde değerlendirildiği poliçelerdir.

Birime Yönlendirilen Pay
Masrafların ve kanuni kesintilerin düşülmesinden sonra yatırıma yönlendirilen prim oranı.

Bütün Tehlikeler (All Risks)
Bir çok branşta uygulanan ve sigortalının alabileceği en geniş teminat biçimidir. Teminatın adı “Bütün Tehlikeler” olmasına rağmen, karşılaşılabilecek bütün tehlikelere karşı koruma sağlayan bir teminat değildir. Bu tip poliçeler, kişilerin artan sigorta ihtiyaçlarına cevap vermek üzere oluşturulmuş, nispeten yeni ürünlerdir. Poliçenin, istisnalar bölümünde, hangi tehlikelere karşı koruma sağlamadığı tek tek sayılır ve bu istisnaların dışında kalan tüm tehlikelerin teminat altında olduğu belirtilir. Bu özelliğinden dolayı bu poliçeler, “Bütün Tehlikeler” (All Risks) Poliçesi olarak adlandırılmaktadır..

Beklenen Azami Hasar
Normal şartlar altında, tek bir olaydan meydana gelebilecek, muhtemel azami hasar miktarıdır. Meydana gelme ihtimali çok az olan, örneğin katastrofik olaylardan ileri gelebilecek hasarlar, Beklenen Azami Hasar hesabına alınmaz.

Bagaj
Kişinin gezilerde beraberinde götüreceği bagaj ve özel eşyalarını, seyahat ve konaklama süresi boyunca, yangın, hırsızlık ve kaza risklerine karşı güvenceye alır.

Bakım Devresi
İnşaatın veya montajın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi bu teminatın kapsamı dahilindedir.

Bireysel Kaza
Günün her saatinde dünyanın her yerinde karşılaşılabilecek bir kazanın neden olacağı ölüm veya sürekli sakatlık halinde, sigortalı ve yakınlarına tazminat öder
 
Coğrafi Sınırlar
Sigorta poliçesinin yürürlükte olduğu coğrafik alandır. Örneğin, bir tekne poliçesindeki "Sefer Sahası" veya "Faaliyet Alanı" gibi terimler, o tekne poliçesinin ancak o alanlarda meydana gelebilecek hasarlar için yürürlükte olduğu anl***** gelmektedir.

Cam Kırılması
Yerlerine takılı vitrin, kapı ve pencere camları ile aynaların kırılması sonucu meydana gelecek zararlar teminat dahilindedir

C & F Satış
Cost and freight (masraf ve navlun) kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen bu alış-veriş şeklinde, fiyatı üzerinde anlaşmaya varılmış olan emteanın alıcıya teslim edilinceye kadar yapılması gereken bütün masrafları ile navlun satıcıya aittir. Ancak, masraflar içinde sigorta yoktur.

CIF Satış
Cost, insurance and freight (masraf, sigorta ve navlun) kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen bu ticari mukavele şekli, C & F mukaveleye çok benzemektedir. Tek farkı sigorta yaptırmak mükellefiyetinin satıcıya ait olmasıdır. Navlun satıcıya ait olduğuna göre, satıcının emteanın nakli için bir sözleşme imzalaması ve ücretini tediye etmesi gerekir. Ayrıca satıcının bütün ambalaj ve kontrol masraflarını, emteanın gemiye yükletilmesi ile ilgili formalite ücretlerini, emteanın çıkışında tediye edilecek vergi ve resimleri de ödemesi gerekir. Bunlara ek olarak, satıcının iyi tanınmış bir sigorta şirketi ile mutad rizikoları karşılayan ve alıcıya emteanın varış yerindeki maliyet bedeline eşit tazminat imkanını sağlayan bir sigorta mukavelesi akdetmesi, primini ödeyip bu mukaveleyi alıcıya göndermesi gerekmektedir. Harp ve grev rizikolarının da teminata dahil edilmesi teamüldendir. Alıcı herhangi bir rizikonun teminata dahil edilmesini özellikle istemiş ise bu hususun satış mukavelesinde yer alması gerekmektedir.

CFR - MAL BEDELİ VE NAVLUN
"Mal Bedeli ve Navlun", işleme konu olan malların belirtilen varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini satıcının ödemesi anl***** gelir. Ancak, mallara ilişkin kayıp ve hasar riski ile birlikte, malların gemi bordasına aktarılmasından itibaren meydana gelebilecek olaylardan kaynaklanan bütün ek masraflar, mallar yükleme limanında gemi bordasına geçtiği andan itibaren satıcıdan alıcıya devrolur.

CFR terimi, malların ihraç işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür.

Bu terim yalnızca deniz ya da nehir taşımacılığında kullanılabilir. Eğer taşıma işleminde, örneğin roll-on/roll-off ya da konteyner trafiğinde olduğu gibi "gemi bordası"nın herhangi bir pratik anlamı kalmamışsa, bu durumda CPT teriminin kullanılması daha uygun olacaktır.

CPT - TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM
"Taşıma ücreti ödenmiş olarak..." terimi, malların belirlenen varış yerine taşınmasında navlunun satıcı tarafından ödendiğini anlatır. Malların taşıyıcıya aktarılmasından sonra mallarla ilgili kayıp ve hasar riski, ayrıca bu teslim işleminden sonra meydana gelebilecek olayların yarattığı bütün ek masraflar satıcıdan alıcının üzerine geçer.

"Taşıyıcı ", bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde malların demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu, nehir ya da bunlardan bazılarının bir arada kullanılmasıyla taşınması işlemini bizzat üzerine alan ya da bunu sağlama taahhüdünde bulunan herhangi bir şahsı tanımlar.

Eğer malların belirlenen varış yerine ulaştırılması için birbiri ardına taşıyıcılar kullanılıyorsa, malların bunlardan ilk taşıyıcıya aktarılmasıyla birlikte risk de devredilmiş olur. CPT terimi, malların gümrük çıkış işlemlerinin satıcı tarafından tamamlanmasını öngörür,

Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil her tür taşımacılıkta kullanabilir.
 
Deprem
Deprem, yer altındaki boşlukların çökmesi, volkanik indifa ve özellikle toprağın içinde enerji boşalması nedenleriyle yer kabuğunun tabii olarak şekil değişikliğine uğramasıdır. Depremde yer sarsıntısının doğrudan doğrua ika edeceği ziya ve hasarlar depremin doğrudan ve dolaylı olarak sebebiyet vereceği yangının ziya ve hasarları temin eder.

Dondurma
Sağlık poliçelerinde prim borcunun poliçenin temerrüde düştüğü günü takip eden ilk 15 gün içinde ödenmemesi durumunda, sigorta teminatlarının durmasıdır. (ikinci 15 gün) Dondurma döneminde oluşan sağlık giderleri hiçbir şekilde karşılanmaz.

Dahili Su
Bina dahilinde su depo ve sarnıçlarının, su borularının, kalorifer kazanı radyatör ve boruların, su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donması ile doğrudan doğruya meydana gelen zararlar, yağmur sularının, kar veya buzların erimesi neticesi meydana gelen suların çatı ve saçaktan sızması,su oluklarının tıkanması veya taşması sonucu binaya giren suların meydana getirdiği zararlar, don neticesi tesisatta ve buna bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile tamir maksadı ile yapılan duvarın açılması ve kapanması masraflarını temin eder.

Deniz Araçları Çarpması
Deniz araçlarının çarpması sonucunda sigortalı kıymetlerde meydana gelen zararları teminat altına alır

Dolu
Tarla, bağ veya bahçedeki mahsulün, dolu tanelerinin vuruşu nedeniyle doğrudan doğruya ürün miktarında meydana getirdiği hasara karşı mahsulü teminat altına alır.

Duman
Bir boru veya menfezle, bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının münhasıran ani, olağandışı veya kusurlu şekilde işlemesi yüzünden çıkan dumanın sigorta konusu kıymetlere doğrudan doğruya sebebiyet vereceği ziya ve hasarları teminat altına alır.

Dizayn, İmalat Hataları, Kusurlu Montaj, Kötü Malzeme ve Kötü İşçilik

İmalat, dizayn ve montaj hataları ya da kötü malzeme ve işçilik yüzünden oluşabilecek zararlar kapsamımız içinde yer almaktadır.

Diğer Tazminat Talepleri ve Ölüm (Kaza Başına)
Motorlu nakil aracının sebep olduğu kazada, birden fazla kimsenin ölmesi veya tamamen ya da kısmen çalışamaz duruma düşmesinden dolayı ortaya çıkan zararları karşılamada bu teminatın limiti üst sınırdır. Bunun yanında Şahıs Başına Diğer Tazminat Talepleri ve Ölüm teminatında belirtilen teminat limiti de bireyler için yapılacak taleplerde üst sınırı gösterir.

Diğer Tazminat Talepleri ve Ölüm (Şahıs Başına)
Motorlu nakil aracının sebep olduğu kazada, bir kimsenin ölmesi veya tamamen/kısmen çalışamaz duruma düşmesinden dolayı ortaya çıkan zararları karşılar.

Duman, İs, Bozucu Gazlar (Mühendislik)
Bir yangın sırasında oluşan duman, is ve bozucu gazların cihazlarınıza zarar vermesine karşın teminat altına alır.

DAF - SINIRDA TESLİM
"Sınırda Teslim" terimi, malların, gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış olarak sınırda, ancak, bitişik ülkenin gümrük sınırından önceki, belirlenen yerde ve noktada teslime hazır hale getirilmesiyle satıcının yükümlülüklerinin sona ermesi anl***** gelir. Burada "sınır" terimi, ihracatın yapıldığı ülkeninki dahil her tür sınırı tanımlamak üzere kullanabilir. Dolayısıyla, sözü edilen "sınır"ın terim içinde atıfta bulunulan yerini ve noktasını mutlaka isim olarak belirterek kesinleştirmek çok büyük önem taşımaktadır. Aslında bu terim özellikle demiryolu ve karayolu taşımacılığı açısından düşünülmüşse de, herhangi bir taşıma biçiminde kullanabilir.

DES - TAŞIMA VE SİGORTA BEDELİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM
"Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim" terimi, satıcının, CPT terimi ile aynı yükümlülükleri taşıdığı, ancak bunlara ek olarak, malların taşınması sırasında kayıp ve hasar riskine karşı alıcıya yük sigortası sağlama zorunda olduğu durumu anlatır. Satıcı, sigorta sözleşmesini akdeder ve sigorta primini öder.
Alıcının dikkate alması gereken husus, CIP teriminde satıcıdan yalnızca asgari düzeyde bir sigorta kapsamı sağlanmasının beklendiğidir.

CIP terimi, malların ihraç çıkış işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür. Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil, her tür taşıma biçiminde kullanabilir.

DEQ - MAL VE SİGORTA BEDELİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM
"Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim" terimi, satıcının, CPT terimi ile aynı yükümlülükleri taşıdığı, ancak bunlara ek olarak, malların taşınması sırasında kayıp ve hasar riskine karşı alıcıya yük sigortası sağlama zorunda olduğu durumu anlatır. Satıcı, sigorta sözleşmesini akdeder ve sigorta primini öder.
Alıcının dikkate alması gereken husus, CIP teriminde satıcıdan yalnızca asgari düzeyde bir sigorta kapsamı sağlanmasının beklendiğidir.

CIP terimi, malların ihraç çıkış işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür. Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil, her tür taşıma biçiminde kullanabilir.

DDU - TAŞIMA VE SİGORTA BEDELİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

"Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim" terimi, satıcının, CPT terimi ile aynı yükümlülükleri taşıdığı, ancak bunlara ek olarak, malların taşınması sırasında kayıp ve hasar riskine karşı alıcıya yük sigortası sağlama zorunda olduğu durumu anlatır. Satıcı, sigorta sözleşmesini akdeder ve sigorta primini öder.
Alıcının dikkate alması gereken husus, CIP teriminde satıcıdan yalnızca asgari düzeyde bir sigorta kapsamı sağlanmasının beklendiğidir.

CIP terimi, malların ihraç çıkış işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür. Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil, her tür taşıma biçiminde kullanabilir.

DDP - GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM
"Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim" terimi, malların ithalatçı ülkede belirlenen yerde hazır bulundurulmasıyla, satıcının teslim yükümlülüğünün de yerine getirilmiş olacağını anlatır. Burada satıcı, malların gümrük giriş işlemleri tamamlanmış olarak tesliminde, gümrük resmi dahil olmak üzere, vergiler ve diğer ödemelerle birlikte bütün risk ve masrafları üstlenir. EXW terimi satıcı açısından asgari yükümlülük ifade ederken, DDP terimi, tersine, azami yükümlülüğü içerir.

Eğer satıcı doğrudan ya da dolaylı biçimde ithal lisansı alamıyorsa, bu durumda bu terim kullanılmamalıdır.

Eğer taraflar malların gümrük girişinin alıcı tarafından yapılmasını, gümrük resminin de onun tarafından ödenmesini istiyorlarsa, bu durumda DDU terimi kullanılmalıdır.

Eğer taraflar, ithal işlemlerde geçerli bazı ödemelerin (örneğin Katma Değer Vergisinin) satıcının yükümlülükleri arasından çıkarılmasını isterlerse, bu istek konuya açıklık getirecek şu ek sözlerle sağlanabilir: "Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim, KDV hariç (varış yeri...)"
 
Ek Prim (Sürprim/Sağlık)
Sigorta poliçesiyle teminat altına alınan riskin, sağlık veya meslek nedeniyle artmasından dolayı esas prime ek olarak alınan prim.

Eksik sigorta
Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu olan malın gerçek ve makul değerinin altında olması durumudur. Sigortalı, bilmeyerek veya daha az prim ödemek amacıyla malın gerçek değerinin altında bir beyanda bulunmaktadır. Eksik sigorta halinde sigortalı, sigortanın, "uğranılan maddi kayıpların tam anlamıyla giderilmesi" prensibinden yeterince yararlanamamaktadır. Örneğin, tam zıya halinde, sigorta şirketinin ödeyeceği en fazla miktar, poliçede beyan edilmiş sigorta bedeli kadar olacaktır. Kısmi hasarlarda da aynı durum söz konusudur ve sigorta şirketinin ödeyeceği en fazla hasar miktarı, eksik sigorta bedelinin, olması gereken sigorta bedeline oranı kadardır.

Entegral Muafiyet
Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen ve belli bir miktarın altında kalan hasarın, sigortalı tarafından; hasarın bu miktarı aşması durumunda ise, tamamının sigorta şirketi tarafından ödenmesini öngören muafiyet uygulamasıdır. Sigorta bedelinin belli bir yüzdesi veya maktu olabilir.

Elektriksel Etki
Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya etkisi sonucu kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin makine ve tesislere dolaylı etkilerini teminat kaps***** alır.

Emanette Bulunan Müşteri Eşyaları

Otelin/Tatil Köyü'nün emanetine bırakılan müşteri eşyalarının hırsızlığa karşı teminat altına alır. Azami teminat oda başına poliçe özel şartlarında belirtilen sınırlar içinde olabilir.

Emniyeti Suistimal
İşletmelerdeki paranın, kıymetli evrakın ve para ile ölçülebilen malların saklanması ve taşınmasının kendisine itimat edildiği personelin suiistimalinden doğan zararları teminat altına alır.

Enkaz Kaldırma
Yangından sonra meydana gelen yıkıntıların kaldırılması, taşınması ile ilgili masraflar teminat dahilindedir. Mühendislik sigortalarında ise, inşaat veya montaj esnasında oluşabilecek herhangi bir hasarın sonucundaki enkaz kaldırma masraflarını teminat altına alır.

EXW - İŞYERİNDE TESLİM
"İşyerinde Teslim", malların satıcı tarafından satıcının kendi kuruluşunda (imalathane, fabrika, depo vb.) alıcı için hazır hale getirilmesiyle satıcının yükümlülüklerinin sona ermesini ifade eder. Daha açık olarak ifade edilirse, eğer aksine bir hüküm bulunmuyorsa, satıcı, malları alıcı tarafından sağlanan araca yüklemek ya da gümrük çıkış işlemlerini yerine getirmek zorunda değildir. Malların satıcının kuruluşundan alınarak istenilen yere götürülmesiyle ilgili bütün masraf ve riskler alıcıya aittir. Bu açıdan bu terim, satıcı açısından asgari yükümlülük içeren bir nitelik taşır. Aynı terim, alıcının gerekli gümrük çıkış işlemlerini doğrudan ya da dolaylı olarak gerçekleştirme olanağına sahip olmadığı durumlarda kullanılmamalıdır. Böyle durumlarda FCA terimine başvurulmalıdır.
 
Ferdi Poliçe
Sadece bireylerin teminat altına alındığı poliçe tipi. Bu çeşit poliçelerde, kişi ya kendisinin poliçede belirlenen risklere karşı teminat alınmasını sağlar ya da kendisinin belirlediği diğer bir kişiyi poliçeyle teminat altına alır.

Fiyat
Sigorta veya reasürans teminatına karşılık olarak ödenecek primin hesaplanmasında esas alınan ve oran olarak ifade edilen bir terimdir. Fiyatın sigorta bedeline veya teminata uygulanmasıyla prim miktarı bulunmaktadır.

Fırtına
Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun olmasın münhasıran fırtına neticesi veya fırtına esnasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması neticesi sigorta konusu kıymetlerde doğrudan doğruya meydana gelecek ziya ve hasarları temin eder.

Fırtına (Açıklama)

10 metre yükseklikte hızı, saniyede 17.1 metre “7 bofor”dan fazla esen rüzgarlar.

Fiziki İnfilak
Basınçlı kaplarda buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın genişlemesi yüzünden ani olarak meydana gelen kuvvetin kabı parçalayarak dışarı çıkmasına karşı sağlanan bir teminattır.

FOB Satış
Free on board (gemi bordasına kadar masrafsız) kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen uluslararası bir terimdir. Fiyatı konusunda anlaşmaya varılmış olan bir emteanın alıcı tarafından tayin edilecek bir gemiye yüklenmesine kadar yapılacak masrafları satıcının ödemesine dayanan bu alışveriş usulünde emtea, geminin küpeştesine fiilen geçtiği andan itibaren mülkiyet ve riziko alıcıya ait olmaktadır. FOB satışta satıcının emteayı teslim borcunun ifa yeri, yükleme limanındaki gemidir. Yükleme esnasında vinçte bulunan emtea gemi küpeştesini aşmadan hasara uğrarsa bunun sonuçlarına satıcı katlanır. Satıcı, emteanın gemiye girmesine kadar yapılması gereken bazı masraf ve mükellefiyetleri yüklenir: Ambalaj, kontrol, ölçü, tartı ve sayma masrafları ile bütün yükleme masrafları, harç, resim ve vergiler gibi. Ancak konişmento masrafları, navlun bedeli, sigorta ve mülkiyetin alıcıya geçmesi anından sonra doğan bütün masraflar alıcıya aittir.

Flotan (Geçici) Poliçe
Nakliyat da nakil vasıtası bilgileri ile yükleme tarihi kesinlik kazanmadan sigortanın yapılması gerekli olduğu hallerde ve özellikle bankalar tarafından akreditif açıldığı anda sigorta teminatına ihtiyaç duyulması halinde, elde bulunan bilgilerle geçici bir poliçe yapılır. Buna flotan poliçe denir. Sevkiyat gerçekleşmeye başladığı zaman, kesinleşen bilgilerle kat'i sigorta poliçesi (zeyilname) düzenlenir.

FCA - TAŞIYICIYA TESLİM
"Taşıyıcıya Teslim'' terimi , malların gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış olarak alıcı tarafından belirtilen taşıyıcıya, onun tarafından belirtilen yerde teslim edilmesiyle birlikte, satıcının mal teslim yükümlülüğünün de yerine getirilmiş olması anl***** gelir. Eğer alıcı tarafından teslim için belirli bir nokta belirtilmemişse, bu durumda satıcı, daha önce sınırları belirlenmiş bir alan içinde veya yerde malları taşıyıcıya devredeceği noktayı kendisi seçebilir. Mevcut ticari uygulama uyarınca, taşıyıcı ile taşıma sözleşmesinin yapılabilmesinde satıcının yardımı gerekiyorsa (örneğin demiryolu ve havayolu taşımacılığında olduğu gibi), satıcı böyle bir durumda risk ve masrafları alıcıya ait olmak üzere kendisi harekete geçebilir.

FAS - GEMİNİN BORDASINA TESLİM

"Geminin Bordasında Teslim'' terimi, belirlenen yükleme limanında malların gemi doğrultusunda rıhtıma ya da mavnaya yerleştirilmesiyle satıcının teslim yükümlülüğünün yerine getirildiği anl***** gelir. Bu durumda, bu andan itibaren mallarla ilişkin herhangi bir kayıp ya da hasarın bütün masraf ve riskleri alıcıya aittir.

FAS terimi, malların ihraç işlemlerinin alıcı tarafından tamamlanmasını öngörür. Alıcının bu tür işlemleri doğrudan doğruya ya da aracı kullanarak dolaylı biçimde tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlarda bu terim kullanılmamalıdır. Ayrıca bu terim, yalnızca deniz ya da nehir taşımacılığı çerçevesinde kullanabilir.
 
G.

Gerçek Rizikolar:
Rizikoyla karşı karşıya olan kişinin herhangi bir kazanç beklentisinin olmadığı riziko türü.

Gizli Karşılık: Sigorta şirketinin, mali değerlendirmelerinde muhafazakar bir yaklaşım izlemesinden doğan ve bilançodan algılanamayan bir karşılık kavramı.

H.
Halefiyet ve Hakların Devri Prensibi:
Sigortanın genel prensiplerinden olup, sigortacının, sigorta konusunun uğradığı zarardan ötürü sigortalıya ödemede bulunmasını takiben, yaptığı ödeme oranında sigortalının yerine geçmesini ve onun bütün haklarını devralmasını öngörür.

Hasar Fazlası Anlaşması: Belirli bir miktarı geçen hasarların teminat altına alındığı, bölüşmeli olmayan reasürans türü.

Hasar Maliyeti: Hasar Fazlası anlaşmalarının fiyatlandırılmasında kullanılan bir yöntem.

Hasara Katılım Prensibi: Sigortanın genel prensiplerinden olup, aynı değerin, aynı tehlikelere karşı, aynı anda, aynı sigortalı menfaate ilişkin olarak birden fazla sigortacıya sigorta ettirilmiş olması halinde devreye girer ve sigortalının sigortadan alacağı zararın sigortacılar arasında bölüşümünü öngörür.

Hasara Katılmama (Non- Contribution) Klozu: Başka bir sigorta poliçesinden aynı hasarla ilgili olarak tazminat alınması durumunda, yer aldığı poliçeden herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacağını öngören kloz.

Havacılık Sigortaları: Hava aracının teknesi ile üçüncü kişilere karşı sorumluluğu teminat altına alan sigorta türü.

Hayvan Hayat Sigortaları: Çiftlik ve kümes hayvanları ile yarış atları ve ev hayvanlarının kaza ya da hastalık sonucu ölümünü teminat altına alan sigorta türü.

Hususi Avarya:
Müşterek avarya dışında kalan ve bir kaza sonucu ortaya çıkan zarar ve masrafları ifade eden Nakliyat sigortacılığı terimi.
 
I.
İhracat Kredi Sigortası:
Uluslararası ticarette ihracatçının alacaklarını güvence altına almayı amaçlayan ve yürütülmesi genellikle Devlet veya özel bir kurum tarafından üstlenilen sigorta sistemi.

İhtiyari Reasürans: Trete reasüransının aksine, her riziko için sedan ile reasürör arasında ayrı ayrı varılacak anlaşmaya uygun olarak yapılan reasürans devri.

İnşaat (Bütün Rizikolar) Sigortaları: Yapılan bir inşaatın teminat altına alınmasını amaçlayan sigorta türü.

İşyeri Sorumluluğu Sigortası: Bir işletmenin faaliyetinden doğabilecek hukuksal sorumluluğu teminat altına alan Üçüncü Şahıs sorumluluk sigortası türü.

K.
Kapsamlı (Comprehensive) Kara Taşıtları Poliçesi:
Kara taşıtları, kasko ve mali sorumluluk teminatlarını bir araya getiren ve ayrıca ferdi kaza, tıbbi masraflar ve kişisel eşyalar için de güvence sağlayan bir poliçe türü.

Kar Kaybı Sigortası:
Bir işletmenin gerçekleşen bir riziko sonucu yoksun kaldığı karı ve yaptığı bazı ek masrafları teminat altına alan sigorta türü.

Karşılıklı İş Alış Verişi: Sedanın, devrettiği işlere karşılık reasürörden iş alması.

Kendi Kendini Sigorta: Bir işletmenin karşı karşıya bulunduğu rizikoların dahili sigorta fonu oluşturularak karşılanması yöntemi.

Kısmi Kasko Poliçesi: Motorlu kara taşıt aracının sadece yanmasını ve çalınmasını temin eden bir poliçe türü.

Kira Kaybı Sigortaları: Sigortalanabilir menfaat ilişkisine göre, kiracı ya da ev sahibinin kira kaybını teminat altına alan Yangın Sigortası türü.

Kişisel Sorumluluk Sigortası: Bireylerin, günlük yaşamda, çeşitli nedenlerden ötürü doğabilecek sorumluluklarını temin eden Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası türü.

Konut/ İşyeri Paket Poliçeleri: Konut ya da işyeri sahibinin karşı karşıya kalabileceği çeşitli tehlikeleri tek bir poliçe altında temin eden sigortacılık uygulaması.

Koruma ve Tazmin Kulüpleri
: Donatanların gemilerine bağlı olarak ortaya çıkan çeşitli sorumluluklarının büyük bir bölümünü teminat altına alan kuruluşlar.

Kotpar Anlaşması: Reasüröre, her poliçeden, önceden saptanmış belirli bir limit dahilinde ve sabit bir orana göre devir yapılmasına olanak veren bölüşmeli reasürans türü.

Kredi Sigortaları: Satıcının, müşterilerinin iflası ya da ödeme güçlüğü içine düşmeleri sonucu borçlarını ödeyememeleri nedeniyle uğrayabileceği mali kayıpları temin eden sigorta türü.

Kurtarma- Yardım Masrafları:
Nakliyat sigortalarında, sigorta konusunu kurtarmak için üçüncü kişiler tarafından yapılan masrafları ifade eder.
 
L.
Lloyd’s:
Üyesi sigortacıları bünyesinde örgütleyen uluslararası bir sigorta piyasası ve gemicilik bilgilenme merkezi.

Lütuf (Ex- Gratia) Hasar Ödemesi:
Sigortacı açısından yasal bir zorunluluk olmamasına ve sorumluluk da kabul edilmemesine karşın hasarın ödenmesi hali.

M.
Makine Montaj (Bütün Rizikolar) Sigortaları:
Makine ve donanımın montajına ilişkin rizikoları teminat altına alan sigorta türü.

Mesleki Sorumluluk Sigortası: Çeşitli meslek sahiplerinin mesleklerini icra ederken verebilecekleri zarardan doğabilecek sorumluluğu temin eden Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası türü.

Meydana Gelmiş Ancak Bildirilmemiş Hasar Karşılığı:
Sigortacının hasardan geç haberdar olması tehlikesine karşı ayrılan yedek.

Moral Riziko:
Sigortalının tutum ve alışkanlıkları ile ilgili riziko kavramı.

Muafiyet: Tazminatın ödenmesi sırasında, söz konusu hasarın sigortalının üzerinde kalan bölümü.

Muallak Hasarlar Karşılığı: Sigortacının yıl sonu itibariyle henüz tasfiye edilmemiş bulunan hasarları için ayrılan yedek.

Mutabakatlı Değer Poliçeleri:
Sigorta konusunun değerinin, sigorta sözleşmesinin başlangıcında, taraflar arasında ortaklaşa belirlendiği poliçeler.

Mühendislik Sigortaları: Çeşitli makine ve tesisler için vinç, asansör, elektrik donanımı, bilgisayar vb. 'nin sigorta güvencesi altına alınmasını sağlayan sigorta türü.

Müşterek Avarya: Bile bile katlanılan zarar ve masrafın gemi, yük vb. menfaatler arasında paylaşılmasını öngören denizcilik terimi.

N.
Navlun:
Deniz yoluyla taşıma ücreti.
 
O.
Olağandışı Karşılık:
Sigortacının, büyük doğal afetler meydana geldiğinde mali bakımdan sarsıntıya uğramamak için ayırdığı yedek.

Oran Kuralı: Eksik sigorta halinde, bazı sigorta türlerinde, kısmi hasarlara ilişkin tazminat ödemelerinde sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı dahilinde bir indirim yapılması.

Ortak Hayat Poliçeleri: Birden fazla kişinin yaşamı ile ilgili olan ve ödemenin, poliçedeki kişiler arasından ilk öleni takiben ya da kalan son kişinin ölümünden sonra yapıldığı Hayat Sigortası poliçeleri.

Otomatik Reasürans Anlaşmaları (Trete Reasüransı): Başlangıçta saptanan koşullar çerçevesinde reasürörün sedana belirli bir süre için otomatik teminat sağladığı anlaşmalar.

Özel Rizikolar: Sınırlı sayıda bireyi etkileyen münferit olaylar biçiminde ortaya çıkan riziko türü.

P.
Pool Anlaşmaları:
Verilen teminatın tamamen ya da kısmen üye şirketler tarafından ortaklaşa paylaşıldığı sigorta ve reasürans düzenlemeleri.

Prodüktör: Sigortacı ya da sigorta ettirene bağlı olmaksızın poliçenin düzenlenmesine yardımcı olan sigorta aracısı.

R.
Reasürans:
Sigortacının, üstlendiği sorumluluğun bir kısmını veya tamamını, diğer bir sigortacıya devretmesi.

Reasürans Komisyonu: Sedan şirketin, istihsal giderleriyle bir kısım genel masraflarının karşılanması amacıyla, reasüröre devrettiği prim tutarı üzerinden aldığı komisyon.

Reasürör: Poliçeden doğan sorumluluğun bir kısmını, sedandan reasürans yoluyla devralan şirket.

Retrosesyon:
Reasürans yoluyla devralınan sorumluluğun kısmen veya tamamen başka bir şirkete devredilmesi.

Riziko: Zararın olası nedeni, tehlike./ Tehlikenin gerçekleşme olasılığı./ Tehlike altındaki nesne ya da kişi.

Riziko Yönetimi: Bir işletmeyi tehdit eden rizikoların belirlenip denetim altına alınması işlemi.
 
  • Etiketler
    sigorta terimleri
  • Üst Alt