• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

SGK görevde yükselme yönetmeliği

Okunuyor :
SGK görevde yükselme yönetmeliği

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
SGK görevde yükselme yönetmeliği değişti [/B]
29 Şubat 2008 CUMAResmî GazeteSayı : 26802

YÖNETMELİK
Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1
– 19/8/2007 tarihli ve 26618 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik İl Müdürü ve Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı kadrolarına aşağıda belirtilen şartları haiz olanlar arasından sınavsız atama yapılabilir.

a) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

3) Son yıl sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puan ve üzeri olmak,

b) Sosyal Güvenlik İl Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

3) Kurumun Müfettiş, Sosyal Güvenlik Uzmanı, Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Hukuk Müşaviri veya Avukat kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,

c) Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

3) Kurumun Müfettiş, Sosyal Güvenlik Uzmanı, Şube Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Hukuk Müşaviri veya Avukat kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,

gerekir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az üç yıl Kurum hizmeti olmak,

3) Uzman Tabip, Daire Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Mühendis, Mimar, Araştırmacı, Şef, Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru, Sosyal Çalışmacı veya Çocuk Gelişimcisi kadrolarında en az bir yıl Kurum hizmeti bulunmak,

c) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az üç yıl Kurum hizmeti bulunmak,

3) Uzman Tabip, Daire Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Mühendis, Mimar, Araştırmacı, Şef, Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru, Aktüer, Sosyolog, İstatistikçi, Tekniker, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı veya Çocuk Gelişimcisi kadrolarında en az bir yıl Kurum hizmeti bulunmak,

4) Kurum merkez teşkilatı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü teknik birimlerinde Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; görevleriyle ilgili eğitim veren mühendislik fakülteleri ile fen, matematik, istatistik, ekonomi veya ekonometri bölümü ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokullardan mezun olmakla birlikte Çözümleyici veya Programcı kadrolarında en az bir yıl Kurum hizmeti bulunmak,

f) İcra Memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul ya da Adalet Yüksekokulu mezunu olmak,

2) En az üç yıl Kurum hizmeti bulunmak,

3) Her türlü koşul ve iklim şartlarında görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak,

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5502 sayılı Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddelerinde sayılan devredilen Kurumlarda;

Bölge Müdür Yardımcısı, Sigorta İl Müdür Yardımcısı, Sağlık İşleri İl Müdür Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Sigorta Müdürü, Sigorta Müdür Yardımcısı, Huzurevi Müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarda çalışanlar için, Sosyal Güvenlik İl Müdürü, Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü veya Şube Müdürü kadrolarına atanmalarında Kurumda çalışma süresi veya sınav şartı aranmaz.

(2) Sosyal Sigorta Uzmanı, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Muhasebeci, Biyolog, Fizyoterapist, Matematikçi, Psikolog kadro unvanlarında bulunanlar, bu Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde sayılan şartları taşımak kaydıyla Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü veya Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için görevde yükselme eğitim ve sınavına alınabilirler.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 
Üst Alt