Seytan KUR’AN’I duyamaz

B

bursali68

Ziyaretci
efenim.
sahabe kuranın ayetlerinin yerini değiştirdi demek bile büyük bir meseledir. belki farkında değilsiniz ama düpedüz tahrif edildi demektir.
Ayrıca arap milleti değil,islam milleti vardır. arabın aceme,acemin araba üstünlüğü yoktur.Rasulullahta araptı. lafınızın nereye gittiğini bilin.
bu konuda bir makale ekliyorum;
mehmet nuri yılmaz eski diyanet işleri başkanının makalesidir

Kuran’da tahrif söz konusu olamaz


TARAFIMA gönderilen 30 imzalı bir mektupta, "bilgisine güvendikleri bir zatın Kuran’ın Hz Osman tarafından tahrif edildiğini ve asıl Kuran’ın Hz Ali’nin yazdığı Kuran olduğunu söylediği" belirtilmektedir

Sayın okurum, Kuran-ı Kerim’in tahrifi konusundaki iddialar yeni değildir Oryantalistlerin kitapları bu tür iddialarla doludur Ancak bu tür iddiaların hiçbiri Kuran-ı Kerim’in Hz Peygamber’in tebliğ ettiği şeklinde eksiksiz olarak ve tahrif edilmeden zamanımıza kadar ulaştığı gerçeğine gölge düşürememiştir

Kuran-ı Kerim’in hem ezberlenmesi hem de yazıyla tespitinin baştan beri nasıl titizlikle yapıldığı, yazılırken hangi malzemelerin kullanıldığı, yazanların nasıl metotlar takip ettiği en ince ayrıntılarına kadar tarih kaynaklarında sabittir Bunlar öylesine tarihi bilgilere dayanmıştır ki bunu herhangi bir iddianın sarsacağını ileri sürmek, son derece temelsiz bir iddiadan öteye geçemez

Kendini bilen objektif ehil bir ilim adamının böyle bir iddiada bulunması da mümkün değildir Çünkü Kuran-ı Kerim, son ilahi kitaptır ve vahiy yoluyla son peygamber Hz Muhammed’e yaklaşık 23 sene zarfında nazil olmuştur Her ayet nazil oldukça vahiy kátipleri bizzat peygamberimizin ağzından alarak yazmışlar, ayrıca hafızlar da inen ayetleri hemen ezberlemişlerdir İleri gelen sahabilerin tamamı hafız olduğu gibi, sadece Yemame savaşında 70 kadar hafızın şehit olması, Kuran’ın ne kadar çok kimse tarafından ezberlendiğinin açık delilleridir

Müslümanlar arasında binlerce insan tarafından Kuran’ın ezberlenmesi geleneği ve ilk andan itibaren komisyonlarca yazıyla tespit edilmiş olması, onun bir harfi bile değişmeden günümüze kadar gelmesini sağlamıştır Günümüzde de bu gelenek sürmektedir

Kuran-ı Kerim, Hz Peygamber zamanında bizzat onun gözetiminde cem edilmiş olmakla birlikte Hz Peygamber’in vefatından hemen sonra Halife Hz Ebubekir döneminde iki kapak arasına alınıp mushaf haline getirilmiştir Bilahare Hz Osman bu mushafı esas alarak üslup birliği taşıyan meşhur Kuran nüshasını yazdırmış, sonra çoğalttırarak tüm yöneticilere göndermiş, bu nüshaya yazım yöntemi açısından uyum sağlamayan nüshaların ortadan kaldırılmasını emretmişti Bundan önce ise bireysel manada birçok sahabi kendi kendine mushaf yazıp saygıyla evinde saklıyordu

Ferdi Kuran yazmalarında muhteva bakımından olmasa da surelerin sıralanması ve hat şekilleri bakımından bazı uyumsuzluklar çıkıyordu Bazıları da ezberleyemediği veya elde edemediği sure ve ayetleri kendi nüshasına yazmıyordu Yazılan bu kişisel nüshalarda yazan şahıstan kaynaklanan hatalar da söz konusu olabilmekteydi Özet olarak farklılıklar bu bağlamda ortaya çıkıyordu

Hz Osman döneminde yapılan icraat, bu ahenksizlik ve uyumsuzluğun ortadan kaldırılarak Kuran’ın yazılmasına ve korunmasına gerekli saygı ve ihtimamın gösterilmesi çerçevesinde yapılan bir faaliyetti

Bugün Endonezya’dan Balkanlara, Çin’den Amerika’ya, Orta Asya’dan Afrika’ya varıncaya kadar dünyanın her köşesindeki bütün Müslümanların elinde bir harf değişikliği bile söz konusu olmamak üzere mevcut bulunan mushaf, en baştan yüzlerce sahabe tarafından aralarında herhangi bir ihtilaf söz konusu olmadan tespit edilip nesilden nesile intikalini sağladıkları mushaftır
Başlangıçta Kuran, noktasız ve harekesizdi Yeni Müslüman olan yabancıların Kuran-ı Kerim’i noktasız ve harekesiz şekliyle sık sık yanlış okumaları yüzünden Kuran’ın noktalanması ve harekelenmesine ihtiyaç duyulmuştur Kuran’ın noktalanması ve harekelenmesi işlemine, Kuran’da değişiklik yapıldı demek ve böyle bir yakıştırmada bulunmak dayanaksız bir iddiadır ve konu açısından bilgisizliktir Çünkü bu işlem, Arapça’nın kendi tabiatından gelen bir gelişmedir

Hz Ali’nin mushafına gelince; Osmanlı padişahı II Selim’i 1568 tarihinde Revan Valisi Şahkulu Han başkanlığında 720 kişilik bir İran heyeti Edirne’de ziyaret etmiş, 43’ü Şah Tahmasap, 10’u da Şahkulu Han adına olmak üzere 53 deve yükü hediye getirmişti Bu hediyeler içinde güya Hz Ali’ye izafe edilen Kuran da bulunuyordu Ancak bu, mücerret iddiadan öteye gitmemiş ve bugüne değin Hz Ali’nin nüzul sırasına göre yazdığı Kuran’ın özelliğini taşıyan bir nüsha bulunamamıştır

Sn.ümmi öncelikle mübarek Kadir Geceniz kutlu olsun,Allah nice Kadir Gecelerine ulaşmanızı nasib etsin.

Dönelim konuya ;

1-) " sahabe kuranın ayetlerinin yerini değiştirdi demek bile büyük bir meseledir."

Sahabe Kur'an'ın ayetlerinin yerini değiştirdi sözünü siz söylüyorsunuz ben değil???Çünkü ben Ebu Sufyan + Muaviye + Yezid ( şeytan üçlüsü-Kabil soyu) denen üçlüye bir de Yusuf Haccac ve Amr Bin As'ı da ilave ediyor ve işte size Allah-Kur'an-Peygamber = HANİF din düşmanları diyorum.Onların yapmış olduğu dizilişe o devirde HAYIR diyebilecek bir tane " babayiğit " gösterebilir misiniz?Yok neden yok Hz.Peygamberimin bile soyunu kurutmuşlar ki,İmam-ı Azam'ı şehid etmişler ki normal,gariban müslümana neler yapmasınlar.Sonra da onların ardından gelen borazancıları vasıtası ile (Ahmed Bin Hanbel El Müsned'i okuyunuz,Buhari,Müslim...vb.) Sünnilik denen ve kendi oluşturdukları itikadı iyice perçinlemişlerdir.

Aynen dediğiniz gibi bu " çok büyük bir mesele " dir.

2-) " Ayrıca arap milleti değil,islam milleti vardır. arabın aceme,acemin araba üstünlüğü yoktur.Rasulullahta araptı. lafınızın nereye gittiğini bilin..."

Ben lafımı biliyorum da Kur'an bilmiyor o zaman bakın bakalım ayete ne diyor buyrun ;

TEVBE
97. El a'rabü eşeddü küfrav ve nifakav ve ecderu ella ya'lemu hudude ma enzelellahü ala rasulih vallahü alımün hakım
97. Bedevîler, kâfirlik ve münafıklık bakımından hem daha beter, hem de Allah'ın Resûlüne indirdiği kanunları tanımamaya daha yatkındır. Allah çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.

Sn.ümmi demekki ben az bile söylüyorum.

" Ayrıca arap milleti değil,islam milleti vardır "...Etnik/Irk anlamında yenibir millet türü mü bu İslam Milleti?

" Rasulullahta araptı. lafınızın nereye gittiğini bilin..."

Buradan " emir kipinde " bir yaptırım seziyorum da unuttuğunuz bir şey var Sn.ümmi,ben İCAZET alarak konuşmam!!!Yazılan yazıyı çarpıtmadan değerlendiriniz.O söylenenler Arap Milleti içindir.O milletin içinden çıkan Hz.Muhammed için değil.Sanıyorum anlıyorsunuz da pek işinize gelmiyor gibi algılıyorum.

3-) Sn.Mehmet Nuri YILMAZ'ın makalesini buraya yapıştırmışsınız sağolun varolun.Ancak unuttuğunuz bir şey var birincisi ;ben Hz.Ali'ye ait bir Kur'an'dan bahsetmedim.İkincisi her zaman aklıma gelen bir söz " bozacının şahidi şıracı " bu meyanda Ehl-i Sünnet İtikadı ile yönetilen bir Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan farklı bir açıklama beklemek hayal olur hatta hayali bile mümkün değil.

Evet efendim şimdi canalıcı konuya biraz girelim bakalım neler çıkacak sonunda.Hatta öncelikle bu gecenin anlam ve önemine binaen önce Kadir Gecesi ile ilgili ayetlere bakalım isterseniz ne dersiniz?

"Onu kadir gecesinde indirdik" diyor ayet.Ama bu surenin BAŞI değil.Başı nerede? Duhan suresinin en başında...

DUHAN
1. Ha mım
1. Hâ. Mîm.

2. Vel kitabil mübiyn
2. Apaçık olan Kitab'a andolsun ki,

3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın
3. Biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır.

4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym
4. Her hikmetli işe o gecede hükmedilir.

İyi de orada ne işi var? Niçin adam gibi dizmediler.Allah'ın ENZELNA dediği NÜZUL=İNME SIRASIYLA.Bir de utanmadan Siyak Bibak diyorlar.Hem sen karıştır,hem de Siyak Sibak de.

"ONU" diyor ayet, Kur'an'ın lafı geçmiyor... Ama Kur'an var orada. Çünkü EN BAŞI HA-MİM diye başlıyor ve KİTAP diyor.

Duhan'ın devamı ;
1. Ha, Mim.
2. O apaçık olan Kitap'a andolsun ki,
3. Biz onu kutlu bir gecede indirdik. Hiç kuşkusuz biz uyarıcılarız.
4. Hikmetlerle dolu her iş ve oluş, o gecede ayırt edilir,
5. Katımızdan bir emir olarak. Hiç kuşkusuz biz resuller göndeririz,
6. Senin Rabb’inden bir rahmet olarak. Hiç kuşkusuz o gereğince duyan, gereğince bilendir.
7. Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabb’idir O, eğer görürcesine biliyor idiyseniz.

Diyor ki BU APAÇIK BEYAN EDİLMİŞ KİTAP... Bilin bakalım bu KUTLU gece hangi gece?
“İnna enzelnahü fiy Leyletil Kadr gecesi...”. Katımızdan bir buyrukla diyor (Emir=Mıknatısın ZORUNLU akı çizgileri, NEFS'in sınırlarını çizen ÜFLENTİ)

Kadir Suresi:
1. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
1. Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Ve ma edrake ma leyletülkadr
2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?

3. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr
3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

4. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.

5. Selamün hiye hatta matle'ılfecr
5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

Bak bakalım Sn.ümmi " Kitap-Kur'an " nerede?Ayetleri bölersen yada toplayamazsan böyle Suredeki ayetlerde ne Kitabı ne de Kur'an kelimesini bulamazsın işte!!!

Şimdi asıl olması gereken Kadir Suresi’ni başıyla beraber yazayım:
1. Ha, Mim.
2. O apaçık olan Kitap'a andolsun ki,
3. Biz onu kutlu bir gecede indirdik. Hiç kuşkusuz biz uyarıcılarız.
4. Hikmetlerle dolu her iş ve oluş, o gecede ayırt edilir,
5. Katımızdan bir emir olarak. Hiç kuşkusuz biz resuller göndeririz,
6. Senin Rabb’inden bir rahmet olarak. Hiç kuşkusuz o gereğince duyan, gereğince bilendir.
7. Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabb’idir O, eğer görürcesine biliyor idiyseniz.
1.Biz o Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik.
2. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin?
3. Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır.
4. Melekler ve Ruh, Rabb’lerinin izniyle o gecede her iş için iner de iner.
5. Bir esenlik ve huzur vardır; tan yeri ağırıncaya kadar.
...devam ediyor.

İşte bu gerçek bölünmemiş,Emevi ve Zalim haccac kazasına uğramamış KADİR SURESİ.Siyak-Sibakçı tartışıyor: "Kadir suresinde kur'an adı geçmiyor,o indirilen melekler ve Cebrail'dir diye.Sen tutup GERÇEK sureyi böyle ikiye bölersen bunun Siyak-Sibakını nasıl yapacaksın?.Ha-Mim'e başını atmışsın.Sonunu da başlıbaşına Kadir suresi yapmışsın. Sonra da diyorsun ki: "Bu surede KİTAP lafı GEÇMİYOR!". Allahını seven şu Kur'an'ı Diyanetin elinden kurtarsın.

Kur'an'ı "ELLERİYLE PARÇA PARÇA EDENLER" diye Allah’ın "Vay haline" dediği kişiler işte bizim NÜZUL sıramızı parça parça edip bu hale getirenler...
Artık orada KİTAP lafzı/kelimesi var mı yok mu? İnenin kitap olduğu belli mi değil mi?
Şimdi bir şey daha neden Kur'an demiyor da KİTAP diyor? Kitap şudur: Kef-T-B kökünden gelir.KeTeBe = yazmak diye çevrilmiştir.Ama aslı elbetteki Sankritçedir (Kalem=Calamus).Arapça üç harf,Sankritçe ve Türkçe iki harf kökenlidir.TB'dir Sankritçe...

Bunu açayım:Tab etmek (Tablo kelimesi de buradan geliyor).Basım işleri maTBuat, maTBaa.Dikkat ediniz TB (Tab etme matbaa vb.) ARAPÇA DA CALAMUS=KALEM gibi yaşıyor.Neden TB? Çünkü bu üç harf olduğunda türevler verir.K+TB (Kitabet, kitab vb.), H+TB (Hitabet, Hitab vb.).Kitab Levhi Mahfuz'da yazılmıştır kaleme alınmıştır (Nun Kalem suresi) oradan HİTAB (Vahy) olarak indirilmiştir.Yani SÖZLÜ olarak indirilmiştir.Levhi Mahfuz'daki gibi "KİTAB" olarak indirilmemiştir.

Onu Cebrail almıştır ama KİTAB değil HİTAB olarak getirmiştir.Kur'an kitab olarak O GECE gelmiştir ama HİTAB,Vahy olarak O gecenin girdiği gündüz öğleden sonra Hira dağına inmiştir.O mağaraya... Hitap yazılmamış kitap=Vahy gibi,Kitap ise=Yazılmış HİTAP (Şerefli katibler elinde yazılmış şanlı sayfalar.

DEVAMINI bu hayırlı gecenin 1000 aydan = 83 küsur yıldan daha hayırlı MAKRO-MİCRO evrendeki muhteşem olayların meydana geldiği bu hayırlı gecenin devamında yazacağım...Nereden bu sonuca çıkıyorum iyice belirleyelim de Allahsız,Kitapsız,dinsiz,kafir,zındık mıyız yoksa Hak'kı gerçekten tanımaya,Hanif dini tam anlamıyla öğrenmeye-uygulamaya mı çalışıyoruz kararı size ve okuyan arkadaşlara bırakalım.

Çokkkkk yoruyorsunuzzz çokkk.

Şimdilik sağlıcakla kalınız.
 
B

bursali68

Ziyaretci
Şimdi de bu sonuca nereden varıyorum ona bakalım.Arap alfabesini mercek altına alalım Sn.ümmi,bakalım o alfabe ne kadar bildiğimiz anlamda alfabe imiş,inceleyelim sonra da devam edelim.

Araplar adı üzerinde Cahiliyye dönemini yaşadıklarından Resulullah dahil okuma-yazma bilmiyorlardı,çünkü alfabeleri HİÇ olmamıştı.Yazıyı bilmiyorlardı ama Sami akrabalarından (Asuri Çivi yazısı, Sina ve Nıbti yazıları vb.) ticaret yoluyla ve ticarette belgelemek babından,özellikle bugünkü Kur'an alfabesinin temeli olan Nebat yazısını (nebatiye, nıbtiye) alfabesini öncül olarak aldılar.

Bunlar basit harflerdi.İlk 10 harf, elif=1, “B” (Bi, Beth=2, Bi-kini gibi) harfi sola dönmüş ters bir L harfi gibiydi (İki çentik anlamında), “C” ise sola bakan bir “Z” harfi biçiminde (üç çentikliydi aynı zamanda üç rakamıydı), “D” harfi ise Sigma harfi gibi dört çentikliydi (dört rakamı), aynı zamanda şimdiki Dal (“D”) harfi bunun yarısıdır. Nebatiye'de “E” harfi de vardı (“A”, “E”, “İ” vb. ayrı ayrı harflerdi). Bu harf de Arapçaya beş çentikli olarak güzel “H” biçiminde (Yuvarlak olarak yazılan beş rakamı aslında beş çentikli beşgendir) daha sonra yuvarlanmıştır. El yazısı gereği. Bu beşgenin üstüne bir çentik attınız mı latince “6” harfidir, onun üzerine sola dönen bir çentik daha koydunuz mu “7” harfidir (“7” yazarken ortasına yatay çekilen küçük çizginin anlamı beş diye yazılan O 'nun yerine geçmektedir). Yine beş yuvarlağına ters bir üçgen daha küçük bir üçgen koydunuz mu “8” oluyor. Bunun için “8” yazarken üstteki küçük daire, alttaki büyük dairedir. “9” ise, bu sekiz rakamının en altında sağında aşağı çekilen harftir ve 9 biçiminde kullanılıyor.

İşte bu harf=Rakamlar çivi yazısı özelliğinden kurtulup Sina ve Nebat elyazılarına döndü.Harfler daha kûfi idi,yani köşeliydi.İbrani harfleri de öyle... Ama Sina alfabesinde ise bunlar oldukça yuvarlandı.Bu bir stil meselesi sadece.Mesela Elif'e dokunmadılar ama “B” harfi sağa bakan bir “L” iken şimdiki biçimiyle yuvarlatıldı.Fakat “B” harfi kelime başında yazılırken dikkat ediniz yine bir ters “L” harfi gibi iki çentiklidir.Mesela “Z” gibi üç çentikli olan “C” (cim) harfi Sina alfabesinde en alttakini yuvarlak yaptılar. “Cim”, “Hı”, “Ha”, bunun noktalı-nokttasız biçimlerinden ibarettir.Sigma (Kiril) biçimindeki “D” harfi ise bunun yarısı oldu ama RAKAM olarak kendini korudu.

Arap alfabesi diye bir şey yoktur.Kur'an ALFABE'ye matbu basılarak inmedi.Sadece vahy katipleri onu alıp Nebati (Kufi karakterli) olarak yazdılar.Zalim Haccac ise Sina alfabesinin yuvarlaklığını tercih etti ve sonunda yuvarlak grafoloji baskın geldi (Sülus, Celii, Talik vb.).Kufi (Nebatiyye) karakteri birkaç harfte kaldı.Birkaç kişinin katkısı oldu ama "Hattat" özelliği Haccacı Zalimde vardı."Bu Kur'an'dır, çok değişik özel bir alfabe yapalım, KUREYŞ'e uyduralım" dedi heralde...

“Zı”-“Tı” gibi harfleri “Sın”-“Şın” ları noktalayarak, “Sad” ve “Dad” gibi birbirine benzeyenleri kendi kafasına göre noktalayarak (harekeleyerek değil) bize tuhaf bir Kur'an hediye etti ki,okuyana aşkolsun.Çince bile bundan kolaydır.Yani Vahy katiplerinin Kur'an'ından ilk tutanaklardan ve fontlardan ESER bile kalmadı.Hani Kiril ile Latin birbirine ne kadar benziyorsa ilk kaleme alınan Kur'an ile,şimdi elimizdeki mushaflar tamamen farklı ve UYDURUK bir font ile yazılı.Adamın keyfi öyle istemiş öyle yapmış.

Kureyşçeyi tercih ettiler.Oysa Kureyş değil “ARAP” diyor Allah.Kureyşli “P” diyemezmiş! O halde “P” kalksın “B” gelsin. “B” de noktalı olarak yazılıyor. “P” ise noktasız “B” yazılıyor. Şimdi oldu mu “B”nin noktası.Çünkü “P” diye bir harf vardı ortadan kaldırıldı.Erzurumlu “K” yerine “Ç” der.Kayserili “Gayseri” der misali... “J” de “C” veya peltek “Z” oldu (Zel). Sonradan yeniden “P” harfi lazım olunca,Farslar da kullanıyor ya,bir daha “P” harfi icat ettiler.Oysa “P” noktası “B” olarak EN BAŞTAN beri vardı. Noktasız “B” idi. Gel de gülme! " EŞEĞİ KAYBETTİRİP SONRA BULDURMAK " gibi bir şey!

Eeeee bu da bir başarı ya eşeği hepten kaybetseydik???

Sn.ümmi okuma zorluğu olmaması için parça parça yazıyorum.O yüzden sıkılmayasınız diye devamını diğer yazacağım mesaja aktaracağım.

Sağlıcakla kalınız.
 
B

bursali68

Ziyaretci
Evet Sn.ümmi devam ediyorum,aslında Arap alfabesinin gerçekten çok maceralı ve enteresan bir sürecinin olduğu anlaşıldı sanırım.Şimdi de niçin Kur'an sure ve ayetlerinde karışıklık varın cevabına bakalım.

Tabii ben böyle deyince hemen ÇAKMA ULEMA-ŞIH-ŞEYH-ALİM ler hemen zıplayıp diyecekler ki ; " Cebrail kontrol etti ve böyle dizdi " delil,isbatınız nedir diye soracağız, diyecekler ki ; " hadisler böyle söylüyor " ,buyrun buradan yakın.Kur'an'ı kontrol eden Cebrail acep nedendir ki RECM ayetlerinin olmadığını söylemeyi unutuyor????

Sn.ümmi " leğen kemiğine " ayet yazılır mı?En kıymetli ayet için ise Ceylan derisini vermiş biri,hediye etmiş.Ayet gelmiş: " Zina edenlere dört şahit olsun olmasın acımayın, beyaz bir kefen giydirin ve zina ettikleri organlarına kadar gömün ve bir el içine sığacak ve hemen öldürmeyecek biçimde taşlar edinin sonra topluca onların cenaze namazını kılıp, taşlayın ve sakın erken ölmeleri için acımayın,bekletin ki acı çeksinler.Yoksa onlar ahırette ebedi acı çekeceklerdir.Siz onlara iyilik etmiş bulunuyorsunuz.Allah adildir, rahimdir."
Bu ayettir. Evet yanlış duymadınız. Bu bir ayettir.

Bu ayet gelince yani hemen ilk beş dakikada,Resulullah'ın canı sıkılmış ve yüzünü buruşturmuş. " Benim Rabbim efendim " demiş, "Benim ümmetim zina etmeden duramaz. Şehvetine çok düşkündür.Bu ayetin neshedilmesini istirham ediyorum".Allah o anda bir keçiyi göndermiş.Keçi ceylan derisini yemiş,hiç görülmemiş bir şey OTÇUL hayvan nasıl ET yer?.Buhari böyle diyor.Gelelim Müslim'e o da TAVUK idi keçi değildi ve ayet TAŞ üzerinde yazılıydı diyor.Tavuk da TAŞ yiyor D U Y U R U L U R.

Bunların tümünü tastik eden kitap ise El Müsned.Yazan da mezheb imamlarından Ahmed ibni Hanbel.Size sahih HADİSLER yazdım Sn.ümmi.Aynen böyle yazılı.Demek ki hadislere hep böyle bir şeyler eklenmiş bugüne kadar.

Allah'tan AYETLER KURTULMUŞ.

İşte bu ayet yüzünden İran'da ikibin,Afganistan'da 6000 zani taşlandı bugünlere kadar. Keçi ayeti yedi ama AYET HÜKMÜ BAKİ KALDI,bu nasıl iştir Kur'an'ın tasnifini/dizilişini denetleyen CEBRAİL nerelerde???? Onun hesabını "Kız çocuklarının neden gömülüp öldürüldüğü" sorulduğu zaman ayetinden ödeyecekler.

DİN günü evren tarihinde ilk kez orada kurulacak.Satın alınacak hakim,savcı,rüşvet verecek karşı tarafın avukatı,TERAZİDE hile yok.İlahi adalet var sadece.O din günüdür... Buradakiler de "DÜNYA GÜNÜDÜR".

Sankritçe olan DİN,DÜNYA ile aynı köktendir.Kur’an’da,bu dünya için “fiddünya”,öteki dünya için "Yevmiddin=Din günü” diye geçer.Şimdiki halimiz,DÜNYA dinidir.Din 7 ayetle sabittir ki sadece "ALLAH'A has/özgü/özgün/mahsus/halis ve has'tır.Yani senin bir dinin varsa adı " Allahî "'dir.Sen artık Muhammedî,Musevî,İsevî değilsindir.Bu suçtur.Hele hele Sünnî,Şiî ve de Şafiî,Hanbelî de değilsindir.Sen Bağdadî,Halidî,Kadirî,Nakşibendî de değilsindir.Din'i Allah'a has kılarsan sen " Allahî " bilmiyorum anlaşılabildim mi Sn.ümmi.

Diziliş konusu gündeme geldiğinde her zaman şu iki sure gündeme gelir FATİHA ve ALAK.

7 anlam bir ALLAH dileğidir.Kur'an=NUR diyor Allah.NUR=Beyaz ışık.Beyaz ışık=7 Renk.7 Renk=Sebul Mesani=TAYF/Spektrum.Allah ayetinde, "Sana şu 7 Mesani'yi verdik", buyuruyor,Resulullah'a... İçiçe katlanmış 7 ANLAM demektir.Beyaz ışık içinde de iç-içe katlanmış 7 renk yok mu? Kur'an'a prizma tuttunuzda 7 anlamını birden bulabilirsiniz.
Bir mesajımda Fatiha'yı prizmatik (altalta) yazmıştım ama buradaki bir çok arkadaşın da dikkatinden kaçtı demekki,hatırlatmak amacıyla ipuçlarını vereyim ; Ehlam/Dülila/Hira-Harab/bilale/Mina..., biçiminde.İşte bu 7 mesaniden biridir.Maalesef tüm cahiller 7 mesaniyi FATİHA sanıyorlar.Yani "Sana 7 mesani verdik" ayetini süfyaniler (Yezidiler) böyle empoze ettirdiler.

1. Fatiha (Açılış) demek YANLIŞTIR,Fatiha açılış hakkı ve hukuğu İKRA (Alak) suresinindir. Fatiha diye bildiğimiz surenin adı gerçekte HAMDELE'dir.Fatiha demek yanlıştır,maksatlıdır. Fatiha hakkı Alak suresinindir.Ya buna Fatiha dersiniz ya da her ikisine de FATİHA demezsiniz... Kendi adlarıyla Hamdele ve Alak diye kullanırsınız.

2. Fatiha 7 değil 6 AYETTİR sn.ümmi.Bana nasıl 7 ayet olduğunu söyleyebilir misiniz?Alnatır durursunuz anlatırsınız da o anlattıklarınız Yezidilerin gerekçeleridir.Gerekçeleri hazır Yezidilerin: "6 ayettir ama,bir de BESMELE var ve 7 ayettir",diyecekler.Neden diğer surelerdeki besmeleler sayılmıyor? Mesela Asr suresi üç ayettir ve başında besmele var o zaman neden DÖRT ayet sayılmıyor? Kaldı ki “Besmele” TEK ayet değildir.Çünkü Allah'ımızın FARZ EMRİ ŞUDUR: Kur'an'a BESMELE İLE DEĞİL, EUZU BİLLAHİ MİNEŞŞEYTANİRRACİM ile başlıyacaktır,bu nedir,bu farzdır.

Besmele'den önce Euzü besmele var,ikisi eder iki ayrı ayet,Fatiha'da 6 ayet,eder sekiz... Neden Yezid bin Muaviye 7 dedi diye FATİHA 7 OLDU?Yani bu mübarek dinimizi kurban olduğum Resulullah mı getirdi? Yoksa Ebu Süfyan’ın ahfadı mı?
Nasıl böyle YEZİDİ oldurulduk,adına da SÜNNET dedik,Sünnet mezhebi dedik... Yezid'in adamları Şafii ve Hanbel'in kurduğu iki mezhebe HAK MEZHEBİ dedik.Kendimizi Ehli Sünnet vel Cemaat ilan ettik?

Önemli not: İmamı Azam Ebu Hanife ve İmam Malik MEZHEB KURMADILAR! Dikkat edin KURMADILAR diyorum.Bize Fıkhi Ekber "MEZHEB DİYE YUTTURULDU".
Caferiye mezhebi Hanbelilik denen SAPIKLIKTAN çok daha HANİF'tir.Şeytana tapan Dürzi Müslümanları ile Yezidilik mezhebi de SÜNNİDİR... Şu çelişkiye bakınız.Şeytana tapmak ya da ehli beytin ölümünü alkışlamak bile bir SÜNNET MEZHEBİ. Şu şeytanın tuzağına bir bakınız.Özetle ŞU MEZHEB denen şeyin ne büyük bir şeytan tuzağı olduğunu GÖRÜN...

Yeniden FATİHA'ya döneyim,yoksa hızımı alamayıp " fazla gidip Bulgar sınırına gideceğim ".Fatiha'nın bir başka sırrı var ki o da BESMELE gibi NEDENİ ve sonucu farklı yerlerdedir.Yani İKİ UÇLU,iki zamanlıdır.Besmelenin Bİ ile İSMİ arasında uzun bir çizgi var ya,oraya EUZÜ BESMELE yazıldığı gibi,yazılmadığında da orada uzun bir eylemler dizisi var.Bi......smillahirRahmanirRahiym derken biliyor olabilirsiniz.Bİ'nin başa gelmemeli,eğer başa getirirseniz,O AN YAPTIĞINIZ eylemi zikretmiş olursunuz.

Örneğin: Ayyakkabınızı bağlıyorsunuz ya da yemek yiyorsunuz... “Bİ... (Ayakkabımı bağlarım) İSMİYLE ALLAH'IN Kİ O RAHMAN VE RAHİMDİR”, demiş oluyorsunuz. “Bi (Yemek yiyorum) ismillahirrahmanirrahim”, gibi... (Bi=By,in the name,Beim Giotto,Begin, Beginnen demektir).

FATİHA şöyle ki:

BİRİNCİ BÖLÜM: “ElhamdülillahiRabbil Alemin.Errahmanirrahim.Maliki yevmiddin".Burada Fatiha Besmelenin Bİ'si gibi.

İKİNCİ BÖLÜM: "İyyake neabüdü ve iyyake nestain, ihdinassıratal..." sonuna kadar olan bölüm ise EBİ LEHEB suresinin başıdır.

Şimdi size hem Fatiha hem de Alak surelerini söylediğim şekli ile aktarıyorum ;

Şu anki diziliş ile FATİHA

1. Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
3. O, rahmândır ve rahîmdir.
4. Ceza gününün mâlikidir.
5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6. Bize doğru yolu göster.
7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Ve ayrılması gerektiği şekli ile FATİHA ;

Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
2. O, rahmândır ve rahîmdir.
3. Ceza gününün mâlikidir.

Bundan pek de bir şey anlamadığınızı görür gibiyim ama SABREDİN...Sabır çok önemli.

Şu anki dizilişteki haliyle ALAK suresi ;

ALAK
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
3. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
4. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.
5. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.
6. Gerçek şu ki, insan azar.
7. Kendini kendine yeterli gördüğü için.
8. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.
9. Gördün mü şu men edeni,
10. Namaz kılarken bir kulu (Peygamber'i namazdan)?
11. Gördün mü, ya o (Peygamber) doğru yolda olur,
12. Yahut takvâyı emrediyorsa?
13. Ne dersin o (meneden, Peygamber'i) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa!
14. (Bu adam) Allah'ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi!
15. Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), yakalarız (cehenneme atarız).
16. O yalancı, günahkâr alından (perçemden),
17. O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın.
18. Biz de zebânîleri çağıracağız.
19. Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş!

Ayetleri okuyunca kopukluğu/anlam düşüklüğü ve farklılığını hissettiniz mi?İşteeee tam oradan bölünüz ;

Ve olması gerektiği haliyle ALAK suresi ;

ALAK
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
3. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
4. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.
5. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.

Okuyun lütfen bir kez daha,bir kez daha,bir kez daha...İşte o zaman Kur'an ayetlerinin nasıl " karıldığını " anlamaya başlayacaksınız.

Üstüne basa basa tekrar söylüyorum ; " Kur'an KARIŞIK inmedi... Karışık TERTİP EDİLDİ..."

Farklı sure ve ayetlerle daha da derine ineceğiz ne zamana dek taaa ki YASİN suresindeki boğulmadan kasdın " SU " da değil " HAVASIZLIKTAN " boğulmak ile nelerin,hangi düşüncelerin,hangi bilimsel konuların gün ışığına çıktığını bulana dek...

Sağlıcakla kalınız.
 
Sn.ümmi öncelikle mübarek Kadir Geceniz kutlu olsun,Allah nice Kadir Gecelerine ulaşmanızı nasib etsin..
teşekkürler .Akşam nete girmediğim için cvp veremedim. sizinde geçmiş kandiliniz mübarek olsun.
Dönelim konuya ;

1-) " sahabe kuranın ayetlerinin yerini değiştirdi demek bile büyük bir meseledir."

Sahabe Kur'an'ın ayetlerinin yerini değiştirdi sözünü siz söylüyorsunuz ben değil???Çünkü ben Ebu Sufyan + Muaviye + Yezid ( şeytan üçlüsü-Kabil soyu) denen üçlüye bir de Yusuf Haccac ve Amr Bin As'ı da ilave ediyor ve işte size Allah-Kur'an-Peygamber = HANİF din düşmanları diyorum.Onların yapmış olduğu dizilişe o devirde HAYIR diyebilecek bir tane " babayiğit " gösterebilir misiniz?Yok neden yok Hz.Peygamberimin bile soyunu kurutmuşlar ki,İmam-ı Azam'ı şehid etmişler ki normal,gariban müslümana neler yapmasınlar.Sonra da onların ardından gelen borazancıları vasıtası ile (Ahmed Bin Hanbel El Müsned'i okuyunuz,Buhari,Müslim...vb.) Sünnilik denen ve kendi oluşturdukları itikadı iyice perçinlemişlerdir.

Aynen dediğiniz gibi bu " çok büyük bir mesele " dir. ..

efenim ebu süfyanda,muaviyede,sahabedirler.
yezid konusunda ehli sünnette lanet yasak olduğu halde yezide lanet okunabileceğinde hemfikirdir.sünnilik te ehli sünnettir. yani rasulullahın yolunu takip edenler. emevilerin borazancısı değil. sünnileri beğenmiyorsanız siz necisiniz? şii? alevi?ve ya ne?

2-) " Ayrıca arap milleti değil,islam milleti vardır. arabın aceme,acemin araba üstünlüğü yoktur.Rasulullahta araptı. lafınızın nereye gittiğini bilin..."

Ben lafımı biliyorum da Kur'an bilmiyor o zaman bakın bakalım ayete ne diyor buyrun ;

TEVBE
97. El a'rabü eşeddü küfrav ve nifakav ve ecderu ella ya'lemu hudude ma enzelellahü ala rasulih vallahü alımün hakım
97. Bedevîler, kâfirlik ve münafıklık bakımından hem daha beter, hem de Allah'ın Resûlüne indirdiği kanunları tanımamaya daha yatkındır. Allah çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.

Sn.ümmi demekki ben az bile söylüyorum. ..

efenim bedevi demek çölde yaşayan araplar demektir.medeni olmayan demektir.biliyorsunuz eski adı olan yesrib,islamın medeniyetiyle medine oldu.bu ayette arap ırkıyla diğer ırklar kasdedilmiyor ..tefsirlere bakın isterseniz.bedevi arap-medeni arap farkı yani.

" Ayrıca arap milleti değil,islam milleti vardır "...Etnik/Irk anlamında yenibir millet türü mü bu İslam Milleti?..
kuranda ibrahim milleti tamlaması geçer efenim. o ne demek se bu da o demek. yani islamda kan milleti değil,din milleti vardır.

" Rasulullahta araptı. lafınızın nereye gittiğini bilin..."

Buradan " emir kipinde " bir yaptırım seziyorum da unuttuğunuz bir şey var Sn.ümmi,ben İCAZET alarak konuşmam!!!Yazılan yazıyı çarpıtmadan değerlendiriniz.O söylenenler Arap Milleti içindir.O milletin içinden çıkan Hz.Muhammed için değil.Sanıyorum anlıyorsunuz da pek işinize gelmiyor gibi algılıyorum.

efenim icazetiniz sizi bağlar. araplar diye genelleyince birini ayırmayı kasdettiğiniz pek belli olmuyor da.

3-) Sn.Mehmet Nuri YILMAZ'ın makalesini buraya yapıştırmışsınız sağolun varolun.Ancak unuttuğunuz bir şey var birincisi ;ben Hz.Ali'ye ait bir Kur'an'dan bahsetmedim.İkincisi her zaman aklıma gelen bir söz " bozacının şahidi şıracı " bu meyanda Ehl-i Sünnet İtikadı ile yönetilen bir Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan farklı bir açıklama beklemek hayal olur hatta hayali bile mümkün değil.

efenim siz hangi bozacının şıracısınız çıkaramadım.ehli sünneti beğenmiyorsunuz madem.

Evet efendim şimdi canalıcı konuya biraz girelim bakalım neler çıkacak sonunda.Hatta öncelikle bu gecenin anlam ve önemine binaen önce Kadir Gecesi ile ilgili ayetlere bakalım isterseniz ne dersiniz?

"Onu kadir gecesinde indirdik" diyor ayet.Ama bu surenin BAŞI değil.Başı nerede? Duhan suresinin en başında...

DUHAN
1. Ha mım
1. Hâ. Mîm.

2. Vel kitabil mübiyn
2. Apaçık olan Kitab'a andolsun ki,

3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın
3. Biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır.

4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym
4. Her hikmetli işe o gecede hükmedilir.

İyi de orada ne işi var? Niçin adam gibi dizmediler.Allah'ın ENZELNA dediği NÜZUL=İNME SIRASIYLA.Bir de utanmadan Siyak Bibak diyorlar.Hem sen karıştır,hem de Siyak Sibak de.

"ONU" diyor ayet, Kur'an'ın lafı geçmiyor... Ama Kur'an var orada. Çünkü EN BAŞI HA-MİM diye başlıyor ve KİTAP diyor.

Duhan'ın devamı ;
1. Ha, Mim.
2. O apaçık olan Kitap'a andolsun ki,
3. Biz onu kutlu bir gecede indirdik. Hiç kuşkusuz biz uyarıcılarız.
4. Hikmetlerle dolu her iş ve oluş, o gecede ayırt edilir,
5. Katımızdan bir emir olarak. Hiç kuşkusuz biz resuller göndeririz,
6. Senin Rabb’inden bir rahmet olarak. Hiç kuşkusuz o gereğince duyan, gereğince bilendir.
7. Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabb’idir O, eğer görürcesine biliyor idiyseniz.

Diyor ki BU APAÇIK BEYAN EDİLMİŞ KİTAP... Bilin bakalım bu KUTLU gece hangi gece?
“İnna enzelnahü fiy Leyletil Kadr gecesi...”. Katımızdan bir buyrukla diyor (Emir=Mıknatısın ZORUNLU akı çizgileri, NEFS'in sınırlarını çizen ÜFLENTİ)

Kadir Suresi:
1. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
1. Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Ve ma edrake ma leyletülkadr
2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?

3. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr
3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

4. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.

5. Selamün hiye hatta matle'ılfecr
5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

Bak bakalım Sn.ümmi " Kitap-Kur'an " nerede?Ayetleri bölersen yada toplayamazsan böyle Suredeki ayetlerde ne Kitabı ne de Kur'an kelimesini bulamazsın işte!!!

Şimdi asıl olması gereken Kadir Suresi’ni başıyla beraber yazayım:
1. Ha, Mim.
2. O apaçık olan Kitap'a andolsun ki,
3. Biz onu kutlu bir gecede indirdik. Hiç kuşkusuz biz uyarıcılarız.
4. Hikmetlerle dolu her iş ve oluş, o gecede ayırt edilir,
5. Katımızdan bir emir olarak. Hiç kuşkusuz biz resuller göndeririz,
6. Senin Rabb’inden bir rahmet olarak. Hiç kuşkusuz o gereğince duyan, gereğince bilendir.
7. Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabb’idir O, eğer görürcesine biliyor idiyseniz.
1.Biz o Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik.
2. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin?
3. Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır.
4. Melekler ve Ruh, Rabb’lerinin izniyle o gecede her iş için iner de iner.
5. Bir esenlik ve huzur vardır; tan yeri ağırıncaya kadar.
...devam ediyor.

İşte bu gerçek bölünmemiş,Emevi ve Zalim haccac kazasına uğramamış KADİR SURESİ.Siyak-Sibakçı tartışıyor: "Kadir suresinde kur'an adı geçmiyor,o indirilen melekler ve Cebrail'dir diye.Sen tutup GERÇEK sureyi böyle ikiye bölersen bunun Siyak-Sibakını nasıl yapacaksın?.Ha-Mim'e başını atmışsın.Sonunu da başlıbaşına Kadir suresi yapmışsın. Sonra da diyorsun ki: "Bu surede KİTAP lafı GEÇMİYOR!". Allahını seven şu Kur'an'ı Diyanetin elinden kurtarsın.

bu sıralama kime ait efenim?kuranda anlatılan pek çok kıssada farklı surelerde ufak değişikliklerle tekrar edilir veya farklı vechelerine dikkat çekilir.Ayrıca gönülle okunan kurandada hangi ayetlerin hangi ayetlerle ,hangi esmalarla alakalı olduğunu duysanız aklınız durur.tekrar ediyorum;kurandaki ayet sıralanışıda vahiyledir. ve öyle sıralamasıda hikmete binaendir.

Kur'an'ı "ELLERİYLE PARÇA PARÇA EDENLER" diye Allah’ın "Vay haline" dediği kişiler işte bizim NÜZUL sıramızı parça parça edip bu hale getirenler....

hangi ayetmiş efenim bu?

Artık orada KİTAP lafzı/kelimesi var mı yok mu? İnenin kitap olduğu belli mi değil mi?
Şimdi bir şey daha neden Kur'an demiyor da KİTAP diyor? Kitap şudur: Kef-T-B kökünden gelir.KeTeBe = yazmak diye çevrilmiştir.Ama aslı elbetteki Sankritçedir (Kalem=Calamus).Arapça üç harf,Sankritçe ve Türkçe iki harf kökenlidir.TB'dir Sankritçe...

Bunu açayım:Tab etmek (Tablo kelimesi de buradan geliyor).Basım işleri maTBuat, maTBaa.Dikkat ediniz TB (Tab etme matbaa vb.) ARAPÇA DA CALAMUS=KALEM gibi yaşıyor.Neden TB? Çünkü bu üç harf olduğunda türevler verir.K+TB (Kitabet, kitab vb.), H+TB (Hitabet, Hitab vb.).Kitab Levhi Mahfuz'da yazılmıştır kaleme alınmıştır (Nun Kalem suresi) oradan HİTAB (Vahy) olarak indirilmiştir.Yani SÖZLÜ olarak indirilmiştir.Levhi Mahfuz'daki gibi "KİTAB" olarak indirilmemiştir.

Onu Cebrail almıştır ama KİTAB değil HİTAB olarak getirmiştir.Kur'an kitab olarak O GECE gelmiştir ama HİTAB,Vahy olarak O gecenin girdiği gündüz öğleden sonra Hira dağına inmiştir.O mağaraya... Hitap yazılmamış kitap=Vahy gibi,Kitap ise=Yazılmış HİTAP (Şerefli katibler elinde yazılmış şanlı sayfalar.

DEVAMINI bu hayırlı gecenin 1000 aydan = 83 küsur yıldan daha hayırlı MAKRO-MİCRO evrendeki muhteşem olayların meydana geldiği bu hayırlı gecenin devamında yazacağım...Nereden bu sonuca çıkıyorum iyice belirleyelim de Allahsız,Kitapsız,dinsiz,kafir,zındık mıyız yoksa Hak'kı gerçekten tanımaya,Hanif dini tam anlamıyla öğrenmeye-uygulamaya mı çalışıyoruz kararı size ve okuyan arkadaşlara bırakalım.

Çokkkkk yoruyorsunuzzz çokkk.

Şimdilik sağlıcakla kalınız.

hanif din,hz. ademden beri var olan tevhid dinidir efenim.tüm peygamberler tevhidi anlattı. bizim peygamberimizde hanifti.
bu gün bir sürü hanifim diye tuhaf itikatlar empoze etmeye çalışan gruplar türedi.net alemine girmeden önce bu kadar çok olduklarını bilmiyordum.
kimi kendine hans von ayberg ismini takan hasan aybekin çevresine toplanan zigzag cılar,kimi mehdilik iddia eden iskender evrenosoğlunun müridleri,kimi kendine melami diyen ama hakiki melametle alakası olmayan bir takım kimseler,modernis takılanlar vs.dini tahrife yönelik bir takım odakların bir oyunu mu bu diye şüphe etmeden edemiyorum efenim.
 
Şimdi de bu sonuca nereden varıyorum ona bakalım.Arap alfabesini mercek altına alalım Sn.ümmi,bakalım o alfabe ne kadar bildiğimiz anlamda alfabe imiş,inceleyelim sonra da devam edelim.

Araplar adı üzerinde Cahiliyye dönemini yaşadıklarından Resulullah dahil okuma-yazma bilmiyorlardı,çünkü alfabeleri HİÇ olmamıştı.Yazıyı bilmiyorlardı ama Sami akrabalarından (Asuri Çivi yazısı, Sina ve Nıbti yazıları vb.) ticaret yoluyla ve ticarette belgelemek babından,özellikle bugünkü Kur'an alfabesinin temeli olan Nebat yazısını (nebatiye, nıbtiye) alfabesini öncül olarak aldılar.

Bunlar basit harflerdi.İlk 10 harf, elif=1, “B” (Bi, Beth=2, Bi-kini gibi) harfi sola dönmüş ters bir L harfi gibiydi (İki çentik anlamında), “C” ise sola bakan bir “Z” harfi biçiminde (üç çentikliydi aynı zamanda üç rakamıydı), “D” harfi ise Sigma harfi gibi dört çentikliydi (dört rakamı), aynı zamanda şimdiki Dal (“D”) harfi bunun yarısıdır. Nebatiye'de “E” harfi de vardı (“A”, “E”, “İ” vb. ayrı ayrı harflerdi). Bu harf de Arapçaya beş çentikli olarak güzel “H” biçiminde (Yuvarlak olarak yazılan beş rakamı aslında beş çentikli beşgendir) daha sonra yuvarlanmıştır. El yazısı gereği. Bu beşgenin üstüne bir çentik attınız mı latince “6” harfidir, onun üzerine sola dönen bir çentik daha koydunuz mu “7” harfidir (“7” yazarken ortasına yatay çekilen küçük çizginin anlamı beş diye yazılan O 'nun yerine geçmektedir). Yine beş yuvarlağına ters bir üçgen daha küçük bir üçgen koydunuz mu “8” oluyor. Bunun için “8” yazarken üstteki küçük daire, alttaki büyük dairedir. “9” ise, bu sekiz rakamının en altında sağında aşağı çekilen harftir ve 9 biçiminde kullanılıyor.

İşte bu harf=Rakamlar çivi yazısı özelliğinden kurtulup Sina ve Nebat elyazılarına döndü.Harfler daha kûfi idi,yani köşeliydi.İbrani harfleri de öyle... Ama Sina alfabesinde ise bunlar oldukça yuvarlandı.Bu bir stil meselesi sadece.Mesela Elif'e dokunmadılar ama “B” harfi sağa bakan bir “L” iken şimdiki biçimiyle yuvarlatıldı.Fakat “B” harfi kelime başında yazılırken dikkat ediniz yine bir ters “L” harfi gibi iki çentiklidir.Mesela “Z” gibi üç çentikli olan “C” (cim) harfi Sina alfabesinde en alttakini yuvarlak yaptılar. “Cim”, “Hı”, “Ha”, bunun noktalı-nokttasız biçimlerinden ibarettir.Sigma (Kiril) biçimindeki “D” harfi ise bunun yarısı oldu ama RAKAM olarak kendini korudu.

Arap alfabesi diye bir şey yoktur.Kur'an ALFABE'ye matbu basılarak inmedi.Sadece vahy katipleri onu alıp Nebati (Kufi karakterli) olarak yazdılar.Zalim Haccac ise Sina alfabesinin yuvarlaklığını tercih etti ve sonunda yuvarlak grafoloji baskın geldi (Sülus, Celii, Talik vb.).Kufi (Nebatiyye) karakteri birkaç harfte kaldı.Birkaç kişinin katkısı oldu ama "Hattat" özelliği Haccacı Zalimde vardı."Bu Kur'an'dır, çok değişik özel bir alfabe yapalım, KUREYŞ'e uyduralım" dedi heralde...

“Zı”-“Tı” gibi harfleri “Sın”-“Şın” ları noktalayarak, “Sad” ve “Dad” gibi birbirine benzeyenleri kendi kafasına göre noktalayarak (harekeleyerek değil) bize tuhaf bir Kur'an hediye etti ki,okuyana aşkolsun.Çince bile bundan kolaydır.Yani Vahy katiplerinin Kur'an'ından ilk tutanaklardan ve fontlardan ESER bile kalmadı.Hani Kiril ile Latin birbirine ne kadar benziyorsa ilk kaleme alınan Kur'an ile,şimdi elimizdeki mushaflar tamamen farklı ve UYDURUK bir font ile yazılı.Adamın keyfi öyle istemiş öyle yapmış.

Kureyşçeyi tercih ettiler.Oysa Kureyş değil “ARAP” diyor Allah.Kureyşli “P” diyemezmiş! O halde “P” kalksın “B” gelsin. “B” de noktalı olarak yazılıyor. “P” ise noktasız “B” yazılıyor. Şimdi oldu mu “B”nin noktası.Çünkü “P” diye bir harf vardı ortadan kaldırıldı.Erzurumlu “K” yerine “Ç” der.Kayserili “Gayseri” der misali... “J” de “C” veya peltek “Z” oldu (Zel). Sonradan yeniden “P” harfi lazım olunca,Farslar da kullanıyor ya,bir daha “P” harfi icat ettiler.Oysa “P” noktası “B” olarak EN BAŞTAN beri vardı. Noktasız “B” idi. Gel de gülme! " EŞEĞİ KAYBETTİRİP SONRA BULDURMAK " gibi bir şey!

Eeeee bu da bir başarı ya eşeği hepten kaybetseydik???

Sn.ümmi okuma zorluğu olmaması için parça parça yazıyorum.O yüzden sıkılmayasınız diye devamını diğer yazacağım mesaja aktaracağım.

Sağlıcakla kalınız.

efenim Rasulullaha inen ayetler peyderpey vahiy katiplerine yazdırıldı.Ayrıca,sahabe tarafından ezberleniyordu.hz. ebubekir zamanında bir araya toplandı,hz. osman zamanındada çoğaltılıp islam merkezlerine gönderildi.bir tahrif veya ekleme çıkarma söz konusu değildir. sadece lehçe olarak tek bir lehçe tercih edildi. bu gün memleketimizde nasıl medya ve basın yayın istanbul türkçesi tercih ediyor,karadeniz veya doğu şivesiyle yayın yapmıyorsa onun gibi.
 
Evet Sn.ümmi devam ediyorum,aslında Arap alfabesinin gerçekten çok maceralı ve enteresan bir sürecinin olduğu anlaşıldı sanırım.Şimdi de niçin Kur'an sure ve ayetlerinde karışıklık varın cevabına bakalım.

Tabii ben böyle deyince hemen ÇAKMA ULEMA-ŞIH-ŞEYH-ALİM ler hemen zıplayıp diyecekler ki ; " Cebrail kontrol etti ve böyle dizdi " delil,isbatınız nedir diye soracağız, diyecekler ki ; " hadisler böyle söylüyor " ,buyrun buradan yakın.Kur'an'ı kontrol eden Cebrail acep nedendir ki RECM ayetlerinin olmadığını söylemeyi unutuyor????

efenim bu büyük iddianızla nasıl bir vehamete imza attığınızın farkında değilseniz umarım affolunursunuz.

Sn.ümmi " leğen kemiğine " ayet yazılır mı?En kıymetli ayet için ise Ceylan derisini vermiş biri,hediye etmiş.Ayet gelmiş: " Zina edenlere dört şahit olsun olmasın acımayın, beyaz bir kefen giydirin ve zina ettikleri organlarına kadar gömün ve bir el içine sığacak ve hemen öldürmeyecek biçimde taşlar edinin sonra topluca onların cenaze namazını kılıp, taşlayın ve sakın erken ölmeleri için acımayın,bekletin ki acı çeksinler.Yoksa onlar ahırette ebedi acı çekeceklerdir.Siz onlara iyilik etmiş bulunuyorsunuz.Allah adildir, rahimdir."
Bu ayettir. Evet yanlış duymadınız. Bu bir ayettir.

efenim hafız değilim ayet diye iddia ettiklerinize lütfen sura ve ayet no su yazınki kontrol edebileyim..böyle bir ayeti görmedim bendeniz.

Bu ayet gelince yani hemen ilk beş dakikada,Resulullah'ın canı sıkılmış ve yüzünü buruşturmuş. " Benim Rabbim efendim " demiş, "Benim ümmetim zina etmeden duramaz. Şehvetine çok düşkündür.Bu ayetin neshedilmesini istirham ediyorum".Allah o anda bir keçiyi göndermiş.Keçi ceylan derisini yemiş,hiç görülmemiş bir şey OTÇUL hayvan nasıl ET yer?.Buhari böyle diyor.Gelelim Müslim'e o da TAVUK idi keçi değildi ve ayet TAŞ üzerinde yazılıydı diyor.Tavuk da TAŞ yiyor D U Y U R U L U R.

Bunların tümünü tastik eden kitap ise El Müsned.Yazan da mezheb imamlarından Ahmed ibni Hanbel.Size sahih HADİSLER yazdım Sn.ümmi.Aynen böyle yazılı.Demek ki hadislere hep böyle bir şeyler eklenmiş bugüne kadar.

Allah'tan AYETLER KURTULMUŞ

efenim lütfen kaynak gösterin öle böyle diyor diye değil,.ayrıca Nisâ 15 ve Nûr 4. âyetlerin açık ifâdesine göre fuhuş ve zinâ yapanların cezâlandırılabilmesi için dört tanık tarafından suçu işlerken açıkça görülmeleri gerekir. Fuhuş ve zinâ suçunun tahmin veya akıl yürütme ile değil; bizzat görülerek saptanması gerekir.
e zina yapanda bunu dört kişinin gözü önünde yapmayacağına göre daha çok caydırıcı oldun diye konulmuştur. nitekim osmanlıda zina yüzündencezalandırılan bir kaç kişiden başka bulamazsınız.

İşte bu ayet yüzünden İran'da ikibin,Afganistan'da 6000 zani taşlandı bugünlere kadar. Keçi ayeti yedi ama AYET HÜKMÜ BAKİ KALDI,bu nasıl iştir Kur'an'ın tasnifini/dizilişini denetleyen CEBRAİL nerelerde???? Onun hesabını "Kız çocuklarının neden gömülüp öldürüldüğü" sorulduğu zaman ayetinden ödeyecekler.
bu onların sorunu efenim.ayrıca keçi ayet yedi lafıda sakattır. öyle bir ayet olsaydı sahabenin ezberindede olması gerekirdi.

DİN günü evren tarihinde ilk kez orada kurulacak.Satın alınacak hakim,savcı,rüşvet verecek karşı tarafın avukatı,TERAZİDE hile yok.İlahi adalet var sadece.O din günüdür... Buradakiler de "DÜNYA GÜNÜDÜR".

Sankritçe olan DİN,DÜNYA ile aynı köktendir.Kur’an’da,bu dünya için “fiddünya”,öteki dünya için "Yevmiddin=Din günü” diye geçer.Şimdiki halimiz,DÜNYA dinidir.Din 7 ayetle sabittir ki sadece "ALLAH'A has/özgü/özgün/mahsus/halis ve has'tır.Yani senin bir dinin varsa adı " Allahî "'dir.Sen artık Muhammedî,Musevî,İsevî değilsindir.Bu suçtur.Hele hele Sünnî,Şiî ve de Şafiî,Hanbelî de değilsindir.Sen Bağdadî,Halidî,Kadirî,Nakşibendî de değilsindir.Din'i Allah'a has kılarsan sen " Allahî " bilmiyorum anlaşılabildim mi Sn.ümmi
.
efenim Âl-i İmrân 19 da " doğrusu Allah ındinde din, islâmdır; " der Rabbim. ve saydığınız gruplar islam harici diğer dinler değil,islam çatısı altındaki gruplardır.

Diziliş konusu gündeme geldiğinde her zaman şu iki sure gündeme gelir FATİHA ve ALAK.

7 anlam bir ALLAH dileğidir.Kur'an=NUR diyor Allah.NUR=Beyaz ışık.Beyaz ışık=7 Renk.7 Renk=Sebul Mesani=TAYF/Spektrum.Allah ayetinde, "Sana şu 7 Mesani'yi verdik", buyuruyor,Resulullah'a... İçiçe katlanmış 7 ANLAM demektir.Beyaz ışık içinde de iç-içe katlanmış 7 renk yok mu? Kur'an'a prizma tuttunuzda 7 anlamını birden bulabilirsiniz.
Bir mesajımda Fatiha'yı prizmatik (altalta) yazmıştım ama buradaki bir çok arkadaşın da dikkatinden kaçtı demekki,hatırlatmak amacıyla ipuçlarını vereyim ; Ehlam/Dülila/Hira-Harab/bilale/Mina..., biçiminde.İşte bu 7 mesaniden biridir.Maalesef tüm cahiller 7 mesaniyi FATİHA sanıyorlar.Yani "Sana 7 mesani verdik" ayetini süfyaniler (Yezidiler) böyle empoze ettirdiler.

1. Fatiha (Açılış) demek YANLIŞTIR,Fatiha açılış hakkı ve hukuğu İKRA (Alak) suresinindir. Fatiha diye bildiğimiz surenin adı gerçekte HAMDELE'dir.Fatiha demek yanlıştır,maksatlıdır. Fatiha hakkı Alak suresinindir.Ya buna Fatiha dersiniz ya da her ikisine de FATİHA demezsiniz... Kendi adlarıyla Hamdele ve Alak diye kullanırsınız..

efenim bu iddialar kime ait.Fatihayı gönülle okuyan bilir ki,kuranı açmaya,fethetmeye en layık olduğu için en başa konmuştur. ve ihdinassıratal müstakim(bizi dosdoğru yola hidayet eyle)duası insanlığa öğretilmiş,akabinde bakara suresinin başındada bu duaya cevap verilmiştir.
.[/QUOTE]

2. Fatiha 7 değil 6 AYETTİR sn.ümmi.Bana nasıl 7 ayet olduğunu söyleyebilir misiniz?Alnatır durursunuz anlatırsınız da o anlattıklarınız Yezidilerin gerekçeleridir.Gerekçeleri hazır Yezidilerin: "6 ayettir ama,bir de BESMELE var ve 7 ayettir",diyecekler.Neden diğer surelerdeki besmeleler sayılmıyor? Mesela Asr suresi üç ayettir ve başında besmele var o zaman neden DÖRT ayet sayılmıyor? Kaldı ki “Besmele” TEK ayet değildir.Çünkü Allah'ımızın FARZ EMRİ ŞUDUR: Kur'an'a BESMELE İLE DEĞİL, EUZU BİLLAHİ MİNEŞŞEYTANİRRACİM ile başlıyacaktır,bu nedir,bu farzdır.

Besmele'den önce Euzü besmele var,ikisi eder iki ayrı ayet,Fatiha'da 6 ayet,eder sekiz... Neden Yezid bin Muaviye 7 dedi diye FATİHA 7 OLDU?Yani bu mübarek dinimizi kurban olduğum Resulullah mı getirdi? Yoksa Ebu Süfyan’ın ahfadı mı?
Nasıl böyle YEZİDİ oldurulduk,adına da SÜNNET dedik,Sünnet mezhebi dedik... Yezid'in adamları Şafii ve Hanbel'in kurduğu iki mezhebe HAK MEZHEBİ dedik.Kendimizi Ehli Sünnet vel Cemaat ilan ettik?
.

efenim ayet numaraları farklı konulmuş olsada bu ayetlerin eksiksiz geldiğine bir engel teşkil etmez.
Önemli not: İmamı Azam Ebu Hanife ve İmam Malik MEZHEB KURMADILAR! Dikkat edin KURMADILAR diyorum.Bize Fıkhi Ekber "MEZHEB DİYE YUTTURULDU".
Caferiye mezhebi Hanbelilik denen SAPIKLIKTAN çok daha HANİF'tir.Şeytana tapan Dürzi Müslümanları ile Yezidilik mezhebi de SÜNNİDİR... Şu çelişkiye bakınız.Şeytana tapmak ya da ehli beytin ölümünü alkışlamak bile bir SÜNNET MEZHEBİ. Şu şeytanın tuzağına bir bakınız.Özetle ŞU MEZHEB denen şeyin ne büyük bir şeytan tuzağı olduğunu GÖRÜN....

anlaşıldı efenim caferisiniz sanırım. ama caferileri ehli sünnete en yakın grup diye biliyordum.
Yeniden FATİHA'ya döneyim,yoksa hızımı alamayıp " fazla gidip Bulgar sınırına gideceğim ".Fatiha'nın bir başka sırrı var ki o da BESMELE gibi NEDENİ ve sonucu farklı yerlerdedir.Yani İKİ UÇLU,iki zamanlıdır.Besmelenin Bİ ile İSMİ arasında uzun bir çizgi var ya,oraya EUZÜ BESMELE yazıldığı gibi,yazılmadığında da orada uzun bir eylemler dizisi var.Bi......smillahirRahmanirRahiym derken biliyor olabilirsiniz.Bİ'nin başa gelmemeli,eğer başa getirirseniz,O AN YAPTIĞINIZ eylemi zikretmiş olursunuz.

Örneğin: Ayyakkabınızı bağlıyorsunuz ya da yemek yiyorsunuz... “Bİ... (Ayakkabımı bağlarım) İSMİYLE ALLAH'IN Kİ O RAHMAN VE RAHİMDİR”, demiş oluyorsunuz. “Bi (Yemek yiyorum) ismillahirrahmanirrahim”, gibi... (Bi=By,in the name,Beim Giotto,Begin, Beginnen demektir).

FATİHA şöyle ki:

BİRİNCİ BÖLÜM: “ElhamdülillahiRabbil Alemin.Errahmanirrahim.Maliki yevmiddin".Burada Fatiha Besmelenin Bİ'si gibi.

İKİNCİ BÖLÜM: "İyyake neabüdü ve iyyake nestain, ihdinassıratal..." sonuna kadar olan bölüm ise EBİ LEHEB suresinin başıdır.

Şimdi size hem Fatiha hem de Alak surelerini söylediğim şekli ile aktarıyorum ;

Şu anki diziliş ile FATİHA

1. Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
3. O, rahmândır ve rahîmdir.
4. Ceza gününün mâlikidir.
5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6. Bize doğru yolu göster.
7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Ve ayrılması gerektiği şekli ile FATİHA ;

Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
2. O, rahmândır ve rahîmdir.
3. Ceza gününün mâlikidir.

Bundan pek de bir şey anlamadığınızı görür gibiyim ama SABREDİN...Sabır çok önemli.

Şu anki dizilişteki haliyle ALAK suresi ;

ALAK
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
3. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
4. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.
5. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.
6. Gerçek şu ki, insan azar.
7. Kendini kendine yeterli gördüğü için.
8. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.
9. Gördün mü şu men edeni,
10. Namaz kılarken bir kulu (Peygamber'i namazdan)?
11. Gördün mü, ya o (Peygamber) doğru yolda olur,
12. Yahut takvâyı emrediyorsa?
13. Ne dersin o (meneden, Peygamber'i) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa!
14. (Bu adam) Allah'ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi!
15. Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), yakalarız (cehenneme atarız).
16. O yalancı, günahkâr alından (perçemden),
17. O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın.
18. Biz de zebânîleri çağıracağız.
19. Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş!

Ayetleri okuyunca kopukluğu/anlam düşüklüğü ve farklılığını hissettiniz mi?İşteeee tam oradan bölünüz ;

Ve olması gerektiği haliyle ALAK suresi ;

ALAK
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
3. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
4. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.
5. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.

Okuyun lütfen bir kez daha,bir kez daha,bir kez daha...İşte o zaman Kur'an ayetlerinin nasıl " karıldığını " anlamaya başlayacaksınız.

Üstüne basa basa tekrar söylüyorum ; " Kur'an KARIŞIK inmedi... Karışık TERTİP EDİLDİ..."

Farklı sure ve ayetlerle daha da derine ineceğiz ne zamana dek taaa ki YASİN suresindeki boğulmadan kasdın " SU " da değil " HAVASIZLIKTAN " boğulmak ile nelerin,hangi düşüncelerin,hangi bilimsel konuların gün ışığına çıktığını bulana dek...

Sağlıcakla kalınız

efenim bu sıralamaları neye göre yapıyorsunuz.kendi kafanıza göre ayetleri yerlerinden oynatamazsınız.kuran oyuncak değil.
 
B

bursali68

Ziyaretci
teşekkürler .Akşam nete girmediğim için cvp veremedim. sizinde geçmiş kandiliniz mübarek olsun.efenim ebu süfyanda,muaviyede,sahabedirler.
yezid konusunda ehli sünnette lanet yasak olduğu halde yezide lanet okunabileceğinde hemfikirdir.sünnilik te ehli sünnettir. yani rasulullahın yolunu takip edenler. emevilerin borazancısı değil. sünnileri beğenmiyorsanız siz necisiniz? şii? alevi?ve ya ne?

efenim bedevi demek çölde yaşayan araplar demektir.medeni olmayan demektir.biliyorsunuz eski adı olan yesrib,islamın medeniyetiyle medine oldu.bu ayette arap ırkıyla diğer ırklar kasdedilmiyor ..tefsirlere bakın isterseniz.bedevi arap-medeni arap farkı yani.


kuranda ibrahim milleti tamlaması geçer efenim. o ne demek se bu da o demek. yani islamda kan milleti değil,din milleti vardır.efenim icazetiniz sizi bağlar. araplar diye genelleyince birini ayırmayı kasdettiğiniz pek belli olmuyor da.efenim siz hangi bozacının şıracısınız çıkaramadım.ehli sünneti beğenmiyorsunuz madem.bu sıralama kime ait efenim?kuranda anlatılan pek çok kıssada farklı surelerde ufak değişikliklerle tekrar edilir veya farklı vechelerine dikkat çekilir.Ayrıca gönülle okunan kurandada hangi ayetlerin hangi ayetlerle ,hangi esmalarla alakalı olduğunu duysanız aklınız durur.tekrar ediyorum;kurandaki ayet sıralanışıda vahiyledir. ve öyle sıralamasıda hikmete binaendir.hangi ayetmiş efenim bu?hanif din,hz. ademden beri var olan tevhid dinidir efenim.tüm peygamberler tevhidi anlattı. bizim peygamberimizde hanifti.
bu gün bir sürü hanifim diye tuhaf itikatlar empoze etmeye çalışan gruplar türedi.net alemine girmeden önce bu kadar çok olduklarını bilmiyordum.
kimi kendine hans von ayberg ismini takan hasan aybekin çevresine toplanan zigzag cılar,kimi mehdilik iddia eden iskender evrenosoğlunun müridleri,kimi kendine melami diyen ama hakiki melametle alakası olmayan bir takım kimseler,modernis takılanlar vs.dini tahrife yönelik bir takım odakların bir oyunu mu bu diye şüphe etmeden edemiyorum efenim.teşekkürler .Akşam nete girmediğim için cvp veremedim. sizinde geçmiş kandiliniz mübarek olsun.
efenim ebu süfyanda,muaviyede,sahabedirler.
yezid konusunda ehli sünnette lanet yasak olduğu halde yezide lanet okunabileceğinde hemfikirdir.sünnilik te ehli sünnettir. yani rasulullahın yolunu takip edenler. emevilerin borazancısı değil. sünnileri beğenmiyorsanız siz necisiniz? şii? alevi?ve ya ne?

efenim bedevi demek çölde yaşayan araplar demektir.medeni olmayan demektir.biliyorsunuz eski adı olan yesrib,islamın medeniyetiyle medine oldu.bu ayette arap ırkıyla diğer ırklar kasdedilmiyor ..tefsirlere bakın isterseniz.bedevi arap-medeni arap farkı yani.


kuranda ibrahim milleti tamlaması geçer efenim. o ne demek se bu da o demek. yani islamda kan milleti değil,din milleti vardır.efenim icazetiniz sizi bağlar. araplar diye genelleyince birini ayırmayı kasdettiğiniz pek belli olmuyor da.efenim siz hangi bozacının şıracısınız çıkaramadım.ehli sünneti beğenmiyorsunuz madem.bu sıralama kime ait efenim?kuranda anlatılan pek çok kıssada farklı surelerde ufak değişikliklerle tekrar edilir veya farklı vechelerine dikkat çekilir.Ayrıca gönülle okunan kurandada hangi ayetlerin hangi ayetlerle ,hangi esmalarla alakalı olduğunu duysanız aklınız durur.tekrar ediyorum;kurandaki ayet sıralanışıda vahiyledir. ve öyle sıralamasıda hikmete binaendir.hangi ayetmiş efenim bu?hanif din,hz. ademden beri var olan tevhid dinidir efenim.tüm peygamberler tevhidi anlattı. bizim peygamberimizde hanifti.
bu gün bir sürü hanifim diye tuhaf itikatlar empoze etmeye çalışan gruplar türedi.net alemine girmeden önce bu kadar çok olduklarını bilmiyordum.
kimi kendine hans von ayberg ismini takan hasan aybekin çevresine toplanan zigzag cılar,kimi mehdilik iddia eden iskender evrenosoğlunun müridleri,kimi kendine melami diyen ama hakiki melametle alakası olmayan bir takım kimseler,modernis takılanlar vs.dini tahrife yönelik bir takım odakların bir oyunu mu bu diye şüphe etmeden edemiyorum efenim.


Teşekkür ediyorum sağolun.

" efenim ebu süfyanda,muaviyede,sahabedirler.
yezid konusunda ehli sünnette lanet yasak olduğu halde yezide lanet okunabileceğinde hemfikirdir.sünnilik te ehli sünnettir. yani rasulullahın yolunu takip edenler. emevilerin borazancısı değil. sünnileri beğenmiyorsanız siz necisiniz? şii? alevi?ve ya ne?..."

1-) İnsan,Şeytan,Melekler de Allah'ın yarattıkları değil mi.Hani bir atasözümüz vardır ben konuya öyle bakıyorum " Her gördüğün sakallıyı deden mi sandın? ". Ebu Sufyan = oğlu Muaviye = oğlu Yezid,Sn.ümmi 1350-1400 yıllık kazığı atanlar onlar zaten!

2-) Benim neci olduğumu sormuşsunuz hemen belirteyim ; sade MÜSLÜMAN !!!

....................................................

" efenim bedevi demek çölde yaşayan araplar demektir.medeni olmayan demektir.biliyorsunuz eski adı olan yesrib,islamın medeniyetiyle medine oldu.bu ayette arap ırkıyla diğer ırklar kasdedilmiyor ..tefsirlere bakın isterseniz.bedevi arap-medeni arap farkı yani..."

Hemen soru ; bana BEDEVİ lerin ne zaman YÖNETİME sahip olduklarını tarihi delilleriyle sunarsanız ben de öğrenmiş olurum.Çöldeki Bedevi'yi neylesin Allah,niçin çöldeki,bizlerde de olduğu gibi göçer olan Bedeviyi hedef alsın???

Yada farklı bir soru MEKKE nerede?Medine nerede ÇÖLDE değil mi?Ama konu çöldeki göçer yaşayan ARAP değil,konu çölde yerleşik yaşayan Arap ki Kur'an'ın tanımladığı da bunlardır...Tefsirler zaten garibim medeni olmayan göçer yaşan BEDEVİ ye atar her nedense suçu???

...................................................

" kuranda ibrahim milleti tamlaması geçer efenim. o ne demek se bu da o demek. yani islamda kan milleti değil,din milleti vardır..."

HUCURAT
13. Ya eyyühen nasü inna halaknaküm min zekeriv ve ünsa ve cealnaküm şüubev ve kabaile li tearafu inne ekrameküm ındellahi etkaküm innellahe alımün habır

13. Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır.( DİYANET MEALİ )

13. Ey insanlar, Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışanız diye sizi milletlere, kabilelere ayırdık. Haberiniz olsun ki, Allah katında en şerefliniz, en takvalınızdır. Muhakkak ki, Allah, bilendir, herşeyden haberdardır.( E.HAMDİ YAZIR MEALİ )

13. Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve örfler yoluyla tanışıp kaynaşasınız diye sizi milletlere, boylara ayırdık. Hiç kuşkusuz, Allah katında en seçkininiz, sakınılması gereken şeylerden en çok sakınanınızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. (Y.NURİ ÖZTÜRK MEALİ )

13. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyıp sahip çıkmanız için milletlere, sülâlelere ayırdık. Şunu unutmayın ki Allah'ın nazarında en değerli, en üstün olanınız, takvâda (Allah'ı sayıp haramlardan sakınmada) en ileri olandır. Muhakkak ki Allah her şeyi mükemmelen bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır. ( SUAT YILDIRIM MEALİ )

13. Ey insanlar! Bakın, Biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık,ve sizi kavimler ve kabileler haline getirdik ki birbirinizi tanıyabilesiniz. Şüphesiz, Allah katında en üstün olanınız, O'na karşı derin bir sorumluluk bilincine sahip olanınızdır. Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır. ( MUHAMMED ESED MEALİ )

Sn.ümmi neyi tartışıyorsunuz ki,şimdiiiii ben mi kabul etmiyorum ayeti siz mi!!!Etnik kökeni ( kan milletini ) Allah Kur'an'da ayet olarak sunuyor siz hala daha hayır kan milleti yoktur İslam milleti vardır diyorsunuz.Sn.ümmi MİLLET diyorum ÜMMET değil !!! Kavramları karıştırmayalım lütfen.Arap milleti de Arap ümmeti değil Arap Milleti dir,aynen TÜRK Milleti olduğu gibi.

........................................................

" efenim icazetiniz sizi bağlar. araplar diye genelleyince birini ayırmayı kasdettiğiniz pek belli olmuyor da..."

Sn.ümmi bu konulara girince her nedense kişilerin detaylara bakmayacağı toptan herkes için bazı sözlerin söylendiği gibi bir algılama içerisine girerler.Gerçekten anlamadıklarından mı ki o takdirde ifade edemediğim için özür dileyebilirim,yoksa işlerine gelmediği için mi pek çıkaramıyorum doğrusu.Yani konuyu çok basite indirgemesek nasıl olur?

..........................................................

" efenim siz hangi bozacının şıracısınız çıkaramadım.ehli sünneti beğenmiyorsunuz madem..."

Ben efendim SÜNNETULLAH-HANİF DİNİN Kur'an'ın şıracısıyım.Çünkü Kur'an benden başkasının şıracısı OLMAYACAKSIN diyor!!! Şimdi siz safı oynar yine bana sorarsınız hangi ayette öyle yazıyor diye.Ben de derim ki kusura bakmayın Sn.ümmi gerçekten ÜMMİ biriyle yazışıyorum galiba,uğurlar ola demek durumunda kalırım.

Ehl-i Sünneti beğenip beğenmeme meselesi TEKELCİLİK/TEKKECİLİK/MEZHEPÇİLİK/TARİKATÇILIK mantığında gizlidir.Ehl-i Sünnet vel Cemaat mensupları bu İtikadı ortaya koyanlar Kur'an'ı çok iyi anlar İslamı çok iyi bilir diğerleri FİGÜRAN,yok öyle değil deyip bana kalkıp NAHL 43-44 ü sunmayınız efendim,belki yüz kez o konuyu görüştük ve çözümsüz kalıyor.Tekrarına da gerek duymuyorum.

............................................................

" bu sıralama kime ait efenim?kuranda anlatılan pek çok kıssada farklı surelerde ufak değişikliklerle tekrar edilir veya farklı vechelerine dikkat çekilir.Ayrıca gönülle okunan kurandada hangi ayetlerin hangi ayetlerle ,hangi esmalarla alakalı olduğunu duysanız aklınız durur.tekrar ediyorum;kurandaki ayet sıralanışıda vahiyledir. ve öyle sıralamasıda hikmete binaendir..."

Somut birşey söyleseniz can kurban da başladı yine gönülden okununca şu olur bu olur denmeye.İyi de TRANS haline girerek yaşayamayız ki Sn.ümmi.Gözümüz açık olarak Kur'an bize ne diyoru arıyoruz,yoksa boyut değiştirince " bize aaa bak bunu diyormuşu " şimdiden aradığımız falan yok ki.Gerçi daha vurucu yerler var ayetlerinkarmaşasında ama yine de burada kesmekte fayda var.Çözüm olmayacağını biliyorum da bari kırıcı olmasın istediğimden,daha başka örnek vermeyeceğim.

........................................

" hangi ayetmiş efenim bu?"

Buyrun efendim aşağıda yazmakta ;

HİCR

91. Ellezıne cealül kur'ane ıdıyn

91 - Onlar, Kur'ân'ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu kısım kısım böldüler.(ELMALILI MEALİ)

91. Ki onlar, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar ederek) Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. (Diyanet Meali)

91. Onlar ki Kur'an'ı parça parça/bölük bölük/falcılık aracı yaptılar.(Y.Nuri ÖZTÜRK Meali)

90, 91. Tıpkı o bölüşenlerin, O Kur'ân'ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi.(Suat YILDIRIM Meali)

91. işte onlar, [şimdi] Kur'an'ı da tutarsız, insicamsız bir anlam [demeti] olarak göstermek istiyorlar!(Muhammed ESED Meali)

................................

" hanif din,hz. ademden beri var olan tevhid dinidir efenim.tüm peygamberler tevhidi anlattı. bizim peygamberimizde hanifti..."

Peki HANİF Dinde MEZHEP/TARİKAT/ŞEYH/ŞIH/İMAM var mı varsa örnek/ispat/delil nerede?Bulamazsınız Sn.ümmi boşuna aramayın.Uğraşıp da bana Yahudi ve Hristiyan geleneklerinden de arayıp bulmayınız.
...............................

Sanıyorum bu konularda daha fazla yazmanın pek de anlamı kalmıyor bu durumda.Hep ver hep ver olmuyor ki Sn.ümmi,biraz da sizden alsak.Buyrun sizi izleyelim...

Sağlıcakla kalınız.
 
1-) İnsan,Şeytan,Melekler de Allah'ın yarattıkları değil mi.Hani bir atasözümüz vardır ben konuya öyle bakıyorum " Her gördüğün sakallıyı deden mi sandın? ". Ebu Sufyan = oğlu Muaviye = oğlu Yezid,Sn.ümmi 1350-1400 yıllık kazığı atanlar onlar zaten!

muaviye = yezid diyemezsiniz efenim.hz. muaviye,vahiy katipliği yapmışbir sahabedir ayrıca amr ibni as da,ebu süfyan da sahabedir.
Hazret-i Ali, Hazret-i Muaviye ve arkadaşları için, “Onlar bizim kardeşimizdir, fasık ve kâfir değildirler” buyurdu. (Şerh-i Mekasıd)

İbni Teymiye bile, Hazret-i Muaviye’yi kötüleyenler hakkında kitap yazdı.
Hazret-i Muaviye’yi sevmeyen mezhepsiz Mevdudi bile, sahabe-i kiramdan olduğu için Hazret-i Muaviye’nin suçlanamayacağını bildirmektedir. (Hilâfet ve Saltanat tercümesi s. 326)

Şii tarihçilerinden Muhammed Taki han, Farisi, Nasih-üt-tevarih kitabında diyor ki:
(muaviye,Nasihatinde şunları da söyledi: Oğlum, nefsine uyma! Allahü teâlânın huzuruna, Hüseyin bin Ali’nin kanına bulanmış olarak çıkma! Yoksa sonsuz azaba yakalanırsın! (Hüseyin’e hürmette kusuru olana, Allahü teâlâ bereket vermez!) hadis-i şerifini unutma!)


2-) Benim neci olduğumu sormuşsunuz hemen belirteyim ; sade MÜSLÜMAN !!!
bide sade müslümanlık grubumu çıktı efenim ayetleri kafalarına göre yer değiştiren.
....................................................Hemen soru ; bana BEDEVİ lerin ne zaman YÖNETİME sahip olduklarını tarihi delilleriyle sunarsanız ben de öğrenmiş olurum.Çöldeki Bedevi'yi neylesin Allah,niçin çöldeki,bizlerde de olduğu gibi göçer olan Bedeviyi hedef alsın???

Yada farklı bir soru MEKKE nerede?Medine nerede ÇÖLDE değil mi?Ama konu çöldeki göçer yaşayan ARAP değil,konu çölde yerleşik yaşayan Arap ki Kur'an'ın tanımladığı da bunlardır...Tefsirler zaten garibim medeni olmayan göçer yaşan BEDEVİ ye atar her nedense suçu???

...................................................

Tevbe 101 Çevrenizdeki bedevi Araplardan ve Medine halkından birtakım münafıklar vardır ki, münafıklıkta maharet kazanmışlardır.
Tevbe 120 Medine halkına ve onların çevresinde bulunan bedevi Araplara Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve onun canından önce kendi canlarını düşünmeleri yakışmaz.
ayetlere bakın efenim bedevi kelimesi tüm arapları mı kapsıyor muş.

HUCURAT
13. Ya eyyühen nasü inna halaknaküm min zekeriv ve ünsa ve cealnaküm şüubev ve kabaile li tearafu inne ekrameküm ındellahi etkaküm innellahe alımün habır

13. Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır.( DİYANET MEALİ )

13. Ey insanlar, Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışanız diye sizi milletlere, kabilelere ayırdık. Haberiniz olsun ki, Allah katında en şerefliniz, en takvalınızdır. Muhakkak ki, Allah, bilendir, herşeyden haberdardır.( E.HAMDİ YAZIR MEALİ )

13. Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve örfler yoluyla tanışıp kaynaşasınız diye sizi milletlere, boylara ayırdık. Hiç kuşkusuz, Allah katında en seçkininiz, sakınılması gereken şeylerden en çok sakınanınızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. (Y.NURİ ÖZTÜRK MEALİ )

13. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyıp sahip çıkmanız için milletlere, sülâlelere ayırdık. Şunu unutmayın ki Allah'ın nazarında en değerli, en üstün olanınız, takvâda (Allah'ı sayıp haramlardan sakınmada) en ileri olandır. Muhakkak ki Allah her şeyi mükemmelen bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır. ( SUAT YILDIRIM MEALİ )

13. Ey insanlar! Bakın, Biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık,ve sizi kavimler ve kabileler haline getirdik ki birbirinizi tanıyabilesiniz. Şüphesiz, Allah katında en üstün olanınız, O'na karşı derin bir sorumluluk bilincine sahip olanınızdır. Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır. ( MUHAMMED ESED MEALİ )

Sn.ümmi neyi tartışıyorsunuz ki,şimdiiiii ben mi kabul etmiyorum ayeti siz mi!!!Etnik kökeni ( kan milletini ) Allah Kur'an'da ayet olarak sunuyor siz hala daha hayır kan milleti yoktur İslam milleti vardır diyorsunuz.Sn.ümmi MİLLET diyorum ÜMMET değil !!! Kavramları karıştırmayalım lütfen.Arap milleti de Arap ümmeti değil Arap Milleti dir,aynen TÜRK Milleti olduğu gibi.


efenim boylara kabilelere ayırdık derken,tanışasınız diye bir gerekçe sunmuş .ve arapçasından bakarsanızbu ayette millet kavramı kullanmamış.
kuranda millet kavramı etnik köken manasına kullanılmaz..bir kaç örnek vereyim isterseniz;

Bakara 120 sen milletlerine tabi olmadıkça ne Yehud, ne Nasara senden asla hoşnud da olmazlar her halde yol, Allah yolu de, şanım hakkı için sana vahyile gelen bu kadar ilimden sonra bilfarz onların hevalarına tâbi olacak olsan Allahdan sana ne bir veliy bulunur ne bir nasır
(yahudiler neysede hristiyanlar hepsi aynı etnik kökenden değildiler bilirsiniz)

Bakara 130 İbrahimin milletinden kim yüz çevirir? Ancak kendine kıyan sefîh, hakikat biz onu Dünyada ıstıfa ettik, Ahırette de o hiç şüphe yok salâhile seçilenlerdendir
Bakara 135 Bir de Yehud veya Nasara olun ki hidayet bulasınız dediler, de ki: hayır, hakperest hanif olarak İbrahim milleti ki o hiç bir zaman müşriklerden olmadı

Âl-i İmrân 95
de ki sadakallah, o halde hak perest bir hanif olarak İbrahim milletine tabi' olun, o hiç bir zaman müşriklerden olmadı

Nisâ 125 Hem kimdir o kimseden daha güzel dinli ki özü muhsin olarak yüzünü tertemiz islâm ile Allaha tutmuş ve hanîf (sâde hakka boyun eğer muvahhid müslim) olarak İbrahim milletine uymuştur, Allah ki İbrahimi halil edindi

En’âm 161 De ki: beni, rabbım şeksiz dosdoğru bir yola hidâyet buyurdu, doğru payidâr bir dine, başka dinlerden sıyrılıb sâde hakka müteveccih haniyf olan İbrâhimin milletine ki o hiç bir zaman müşriklerden olmadı

A’râf 88 Kavminden büyüklenmek isteyen cumhur cemaat, ya Şuayb! kat'iyyen, dediler: Seni de seninle beraber iyman edenleri de memleketimizden çıkarırız, yâhud ki sureti kat'iyede milletimize dönersiniz; ya, dedi, istemezsek de mi?
Yûsuf 38 Ve atalarım İbrahim ve İshak ve Ya'kubun milletine ittiba' ettim, bizim Allaha hiç bir şey şerîk koşmamız olamaz, bu bize ve insanlara Allahın bir fazlıdır, velâkin insanların ekserisi şükretmezler
İbrahim 13 Küfredenler de resullerine dediler ki mutlak ve mutlak sizi toprağımızdan çıkarırız, yâhud ki milletimize dönersiniz, rabları da onlara şöyle vahiy verdi ki muhakkak ve muhakkak zalimleri ihlâk edeceğiz

Nahl 123 Sonra da sana vahyeyledik ki: hakperest (hanîf) olarak İbrahim milletine ittiba' et, o hiç bir zaman müşriklerden olmadı
Kehf 20 Çünkü ellerine geçirirlerse sizi muhakkak recmederler yâhud milletlerine döndürürler ve bu takdirde ebedâ felâh bulamazsınız
Sâffât 83 Şüphesiz İbrahim de onun (Nuh'un) milletinden idi.

efenim demekki,millet izlenen bir yol,din birliği olarak kullanılıyor.
........................................................

Ben efendim SÜNNETULLAH-HANİF DİNİN Kur'an'ın şıracısıyım.Çünkü Kur'an benden başkasının şıracısı OLMAYACAKSIN diyor!!! Şimdi siz safı oynar yine bana sorarsınız hangi ayette öyle yazıyor diye.Ben de derim ki kusura bakmayın Sn.ümmi gerçekten ÜMMİ biriyle yazışıyorum galiba,uğurlar ola demek durumunda kalırım.

efenim hanif olmak demek,peygamberin yoluna tam ittiba demek.yok hadis tanımam,ayetlerin dizilişini beğenmem ,mezhep tanımam,alim beğenmem diyerek hanif olunmaz.

Ehl-i Sünneti beğenip beğenmeme meselesi TEKELCİLİK/TEKKECİLİK/MEZHEPÇİLİK/TARİKATÇILIK mantığında gizlidir.Ehl-i Sünnet vel Cemaat mensupları bu İtikadı ortaya koyanlar Kur'an'ı çok iyi anlar İslamı çok iyi bilir diğerleri FİGÜRAN,yok öyle değil deyip bana kalkıp NAHL 43-44 ü sunmayınız efendim,belki yüz kez o konuyu görüştük ve çözümsüz kalıyor.Tekrarına da gerek duymuyorum..
efenim ehli sünnetin kabul ettği 4 ameli,2 itikadi mezhep,kuranın nasları ve sünnet çizgisi içinde kalan mezheplerdir.bunlar mezhep kuralım diye bir amaçla ortaya da çıkmamıştır. zamanlarındaki kuran ve sünneti en iyi bilenlerden olmaları hasebiyle çevrelerine toplanan ve onların görüşleriyle amel edenler tarafından kurumsallaşmıştır.

............................................................

Somut birşey söyleseniz can kurban da başladı yine gönülden okununca şu olur bu olur denmeye.İyi de TRANS haline girerek yaşayamayız ki Sn.ümmi.Gözümüz açık olarak Kur'an bize ne diyoru arıyoruz,yoksa boyut değiştirince " bize aaa bak bunu diyormuşu " şimdiden aradığımız falan yok ki.Gerçi daha vurucu yerler var ayetlerinkarmaşasında ama yine de burada kesmekte fayda var.Çözüm olmayacağını biliyorum da bari kırıcı olmasın istediğimden,daha başka örnek vermeyeceğim...

ne transı efenim ayıkmadan anlayamazsınız diyorum.

........................................


Buyrun efendim aşağıda yazmakta ;

HİCR

91. Ellezıne cealül kur'ane ıdıyn

91 - Onlar, Kur'ân'ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu kısım kısım böldüler.(ELMALILI MEALİ)

91. Ki onlar, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar ederek) Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. (Diyanet Meali)

91. Onlar ki Kur'an'ı parça parça/bölük bölük/falcılık aracı yaptılar.(Y.Nuri ÖZTÜRK Meali)

90, 91. Tıpkı o bölüşenlerin, O Kur'ân'ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi.(Suat YILDIRIM Meali)

91. işte onlar, [şimdi] Kur'an'ı da tutarsız, insicamsız bir anlam [demeti] olarak göstermek istiyorlar!(Muhammed ESED Meali) ...

ee bu günde var bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlar.Misal örtü ayeti kuranda yok deyip ayetin manasını eğip bükmeye kalkışıyolar. yok başörtüsü değilde masa örtüsüymüş,yok başa değilde boyna dolanmalımış mış mış mış..
bu ayetleri keçiye yedirdiler demek değil ki.bir kısmını kabul edip bir kısmını etmemek demek.

................................

Peki HANİF Dinde MEZHEP/TARİKAT/ŞEYH/ŞIH/İMAM var mı varsa örnek/ispat/delil nerede?Bulamazsınız Sn.ümmi boşuna aramayın.Uğraşıp da bana Yahudi ve Hristiyan geleneklerinden de arayıp bulmayınız.
...............................

Sanıyorum bu konularda daha fazla yazmanın pek de anlamı kalmıyor bu durumda.Hep ver hep ver olmuyor ki Sn.ümmi,biraz da sizden alsak.Buyrun sizi izleyelim...

Sağlıcakla kalınız.

sn bursalı haniflik,tevhidi yaşamak demektir. siz Kulhü vallahu ehad i gönlünüzle bi okuyun sonra konuşalım."Ehad " ne demek,"Samed "ne demek."Allahu ekber" ne demek.
"ben batanları sevmem" ne demek.
yahudi hristiyan geleneğinden bize ne efenim.Kur'anın nurlu yolu ve efendimizin sünneti neyimize yetmiyor.hanif din zaten islamdır. ayrı bir din değil.ehadiyeti anlayan herkes haniftir. kafakağıdı müslümanı olmak değil efenim.
mezhep imamları,tarikat şeyhleri vs. bu dinde bölünmüşlük ortaya çıkaran kişiler değildir. bir okul düşünün farklı sınıflarda ders veren öğretmenlere okulu bölüyorsunuz diyebilir misiniz.tabi sıratı müstakim çizgisi dışında kalan sapık tarikat ve mezhepleri kasdetmiyorum.
 
B

bursali68

Ziyaretci
Selam,

Sn.ümmi öncelikle fırsat bulup konu hakkında yazamadım bundan dolayı özür dilerim.Konuyu sizden ve benden alıntılara Kur'an'dan ayet örneklerini de ilave ederek yazmaya çalışacağım.Biraz uzun olacağından şimdiden sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum ;

1-)
Alıntı:
bursali68´isimli üyeden Alıntı
Buyrun efendim aşağıda yazmakta ;

HİCR

91. Ellezıne cealül kur'ane ıdıyn

91 - Onlar, Kur'ân'ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu kısım kısım böldüler.(ELMALILI MEALİ)

91. Ki onlar, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar ederek) Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. (Diyanet Meali)

91. Onlar ki Kur'an'ı parça parça/bölük bölük/falcılık aracı yaptılar.(Y.Nuri ÖZTÜRK Meali)

90, 91. Tıpkı o bölüşenlerin, O Kur'ân'ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi.(Suat YILDIRIM Meali)

91. işte onlar, [şimdi] Kur'an'ı da tutarsız, insicamsız bir anlam [demeti] olarak göstermek istiyorlar!(Muhammed ESED Meali) ...

Alıntı: ümmi
" ee bu günde var bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlar.Misal örtü ayeti kuranda yok deyip ayetin manasını eğip bükmeye kalkışıyolar. yok başörtüsü değilde masa örtüsüymüş,yok başa değilde boyna dolanmalımış mış mış mış..
bu ayetleri keçiye yedirdiler demek değil ki.bir kısmını kabul edip bir kısmını etmemek demek."

Sn.ümmi insanların ayetlerin bazılarına inanıp inanmamalarına sebep olan bir çok unsur vardır.Bunlardan en önemlisi hiç kuşkusuz 1400 yıldır Kur'an-ı Kerim'in doğru dürüst MEALİNİ yazamamalarından,yazılanların da EHL-İ SÜNNET İTİKADI na sıkı sıkıya /körü körüne / kopyala-yapıştır...a bağlı kalmalarından veya yazarken de TAHMİNLERLE yazdıklarından kaynaklanmaktadır.EL KESMEK ile ilgili bir tane ayet bulunuz bana,BAŞÖRTÜSÜ ile ilgili SAÇINIZI örtün diye bir tane emir içeren ayet bulunuz bana ( ama lütfen hafife alıp Hz.Peygamberimizin aile efradı için inen ayetleri göstermeyiniz ),NAMAZIN 5 vakit olduğunu söyleyen bir tane ayet veya ayetler bulunuz bana,NAMAZIN KAZA edilebileceğini söyleyen bir tane ayet bulunuz bana,ZİNA da TAŞLAMA (RECM) ya ait bir tane ayet bulunuz bana hatta cezasını yazınız bizler de bilelim...İşte bu tür açıklayamadığız ki açıklarsanız buraya benim yazdığım gibi yazmak durumunda kalırsınız o zaman da MEZHEPSİZ olursunuz.İyi de mehepsizlik suç mu?Veya ille de bir mezhep/tarikata girmek,kula kul mu olmak gerek.Tüm bunlar insanların inancını zayıflatan,din değiştirmelerine sebep olan noktalardır sn.ümmi.
=======================================================
=======================================================
2-)
Alıntı:
bursali68´isimli üyeden Alıntı
İşte bu ayet yüzünden İran'da ikibin,Afganistan'da 6000 zani taşlandı bugünlere kadar. Keçi ayeti yedi ama AYET HÜKMÜ BAKİ KALDI,bu nasıl iştir Kur'an'ın tasnifini/dizilişini denetleyen CEBRAİL nerelerde???? Onun hesabını "Kız çocuklarının neden gömülüp öldürüldüğü" sorulduğu zaman ayetinden ödeyecekler.

Alıntı: ümmi
" bu onların sorunu efenim.ayrıca keçi ayet yedi lafıda sakattır. öyle bir ayet olsaydı sahabenin ezberindede olması gerekirdi."


Alıntı:
bursali68´isimli üyeden Alıntı
Sn.ümmi " leğen kemiğine " ayet yazılır mı?En kıymetli ayet için ise Ceylan derisini vermiş biri,hediye etmiş.Ayet gelmiş: " Zina edenlere dört şahit olsun olmasın acımayın, beyaz bir kefen giydirin ve zina ettikleri organlarına kadar gömün ve bir el içine sığacak ve hemen öldürmeyecek biçimde taşlar edinin sonra topluca onların cenaze namazını kılıp, taşlayın ve sakın erken ölmeleri için acımayın,bekletin ki acı çeksinler.Yoksa onlar ahırette ebedi acı çekeceklerdir.Siz onlara iyilik etmiş bulunuyorsunuz.Allah adildir, rahimdir."
Bu ayettir. Evet yanlış duymadınız. Bu bir ayettir.

"efenim hafız değilim ayet diye iddia ettiklerinize lütfen sura ve ayet no su yazınki kontrol edebileyim..böyle bir ayeti görmedim bendeniz."

Göremezsiniz sn.ümmi,olmayan ayeti nasıl göreceksiniz.Ama Ahmet bin Hanbel görmüş.İşte enteresan olan da bu zaten.Size bir örnek,durumu anlatamadım anlaşılan ;

Örneğin siz " aslında şöyle bir ayet vardı da yanlışlama bir çocuğun eline geçmiş çocuk da onu yırtmış atmış " derseniz size ne denir ? Hemen söyleyeyi " K A F İ R " denir ve dinden çıkarsınız.Neden çünkü olmayan bir şeyi var diye yutturmaya kalkmışsınızdır da ondan.

İşte KEÇİ-TAVUK=RECM ile ilgili olduğu öne sürülen ayetler için " aslında vardı da Keçi yedi diyen Ahmet Bin Hanbel,O nun bayraktarları da Buhari ve Müslim,ben değil.Okumak mı istiyorsunuz Kur'an'da böyle bir ayet yok ama EL MÜSNED kitabı vardı diyor,Buhari ve Müslim de destekliyor.Gidin onlara sorun olmayan bir ayetin numarasını size nereden bulayım yok ki öyle bir ayet.Bilmem anlatabildim mi?Ve siz ne diyorsunuz ben böyle deyince " efenim onu tanımam bunu tanımam la Haniflik olmaz " diyorsunuz.Asıl haniflik kula kul olmadan inanabilmektir sn.ümmi.
======================================================
======================================================
3-)
Alıntı:
bursali68´isimli üyeden Alıntı
Bu ayet gelince yani hemen ilk beş dakikada,Resulullah'ın canı sıkılmış ve yüzünü buruşturmuş. " Benim Rabbim efendim " demiş, "Benim ümmetim zina etmeden duramaz. Şehvetine çok düşkündür.Bu ayetin neshedilmesini istirham ediyorum".Allah o anda bir keçiyi göndermiş.Keçi ceylan derisini yemiş,hiç görülmemiş bir şey OTÇUL hayvan nasıl ET yer?.Buhari böyle diyor.Gelelim Müslim'e o da TAVUK idi keçi değildi ve ayet TAŞ üzerinde yazılıydı diyor.Tavuk da TAŞ yiyor D U Y U R U L U R.

Bunların tümünü tastik eden kitap ise El Müsned.Yazan da mezheb imamlarından Ahmed ibni Hanbel.Size sahih HADİSLER yazdım Sn.ümmi.Aynen böyle yazılı.Demek ki hadislere hep böyle bir şeyler eklenmiş bugüne kadar.

Allah'tan AYETLER KURTULMUŞ

Alıntı: ümmi
" efenim lütfen kaynak gösterin öle böyle diyor diye değil,.ayrıca Nisâ 15 ve Nûr 4. âyetlerin açık ifâdesine göre fuhuş ve zinâ yapanların cezâlandırılabilmesi için dört tanık tarafından suçu işlerken açıkça görülmeleri gerekir. Fuhuş ve zinâ suçunun tahmin veya akıl yürütme ile değil; bizzat görülerek saptanması gerekir.
e zina yapanda bunu dört kişinin gözü önünde yapmayacağına göre daha çok caydırıcı oldun diye konulmuştur. nitekim osmanlıda zina yüzündencezalandırılan bir kaç kişiden başka bulamazsınız. "

Gidin EL MÜSNED i,Buhari ve Müslim'in hadis kitaplarına bakın efendim.
=======================================================
=======================================================

4-) " Alıntı:
bursali68´isimli üyeden Alıntı
Ehl-i Sünneti beğenip beğenmeme meselesi TEKELCİLİK/TEKKECİLİK/MEZHEPÇİLİK/TARİKATÇILIK mantığında gizlidir.Ehl-i Sünnet vel Cemaat mensupları bu İtikadı ortaya koyanlar Kur'an'ı çok iyi anlar İslamı çok iyi bilir diğerleri FİGÜRAN,yok öyle değil deyip bana kalkıp NAHL 43-44 ü sunmayınız efendim,belki yüz kez o konuyu görüştük ve çözümsüz kalıyor.Tekrarına da gerek duymuyorum..

Alıntı: ümmi
efenim ehli sünnetin kabul ettği 4 ameli,2 itikadi mezhep,kuranın nasları ve sünnet çizgisi içinde kalan mezheplerdir.bunlar mezhep kuralım diye bir amaçla ortaya da çıkmamıştır. zamanlarındaki kuran ve sünneti en iyi bilenlerden olmaları hasebiyle çevrelerine toplanan ve onların görüşleriyle amel edenler tarafından kurumsallaşmıştır."

Sn.ümmi,EHL-İ SÜNNETİN KABUL ETTİĞİ diyorsunuz,ben de onu diyorum işte Kur'an'ın kabul ettiği değil,Ehl-i Sünnetin Kabul ettiği yani SÜNNET EHLİNİN!!!

Din nasıl kurumsallaşabilir,KONSTANTİNAPOLİS ( BİZANS ) ta yaşamıyor ve Hristiyan değiliz ki.Din " bireylere " inmiştir kurumlara/devletlere değil.Ayrıca kurumsallaşın da demez Kur'an ki neyi kurumsallaştırıyorsunuz şirket mi bu.İnsanların Allah ile kendi aralarındaki meseledir bu!!!

Ayrıca 4 Mezhep İmamından sadece ikisi Mezhep kurmuştur,lütfen dikkatli inceleyiniz.Diğer ikisi mezhep kurmamıştır.

O zaman şöyle beyin cimnastiği yapalım biraz.Mesela " Petrus ",yani Peter,Hz.İsa'nın en önemli MÜSLÜMAN havarisi Mathias (Matta/Matthews vb.),Yahya (Johannes),... Bunlara nasıl Hristiyan deriz? Onlar MÜSLÜMANDI.Kur'an gelene kadar dinini tahrif ve tahrip etmeyen SON DİNİN MENSUBU MÜSLÜMANDIR.Havarilerin tümü MÜSLÜMANDIR.Bir Müslümanın isminin İsa ve Musa olması neyse Peter olması da AYNIDIR.

Petrus ile Hz. Ömer'in ne farkı var... Ama bir koptuk ki,bir tavır aldık ki onları sapıklar sanmaya başladık.Matta,Yuhanna.. derken,sanki onlar İNCİLİ yazmışlar gibi düşünüp o sahabeye hakaret ettik evet yanlış duymadınız sn.ümmi " sahabe " diyorum. Onlar incili yazmadılar,"anlattılar".Ta Korentlere gidip anlattılar.Birçoğu öldürüldü ve hatta arslanlara yem diye verildi.Onlar MÜSLÜMANDI bunu unutmayınız...

Bu İncil’i onlar yazmadı,İznik Konsülü yazdı.4 tane yazdı ve nakleden havarilere iftira attılar.Çünkü yüz incil içinde sadece DÖRDÜ "İsa Allah'ın oğludur" diyordu.Diğerleri ise "Allah'ın kelimesi İsa ve İnsan İsa” diye ikiye ayırıyorlardı.Ama şu dört incil var ya, onlar ise Theofilos=Allah'ın oğlu yaptılar, adına da Matta, Lucas dediler...

Bizim Hadisleri de böyle yaratmadılar mı? Sahabeye ne iftiralar atıldı ne iftiralar... Onların ve Resulullah'ın ağzından neler uydurdular...

Bizde de bir İznik konsili var: Ebu süfyan'ın oğlu Muaviye ve torunu Yezid'in KONSÜLÜNDE toplanıldı ve 4 MEZHEB yaratıldı (4 İncil yerine geçiyor). Süfyan çetesinin ilk üçlüsü,kendi uyduruk saltanatçılıklarına " SÜNNİ " diye bir kılıf uydurunca,hele hele Hadisler de " SAHİH " olunca,“ Kahrolsun Ali taraftarları ” dediler.Onlar Rafizi dediler, Kızılbaş dediler. Kendilerine de HAK mezhebi dediler.HAK ha? Hanbeli'ye göre Kur'an eksik... Keçi gelmiş ayetleri yemiş.Bu adamın halen İSLAM DİNİNDEN olduğuna inanan var mı?Varsa o kişiye yanıtım çok açık: SİZ İSLAMI BİLMİYORSUNUZ derim. Kur'an'a eksik ve fazla diyenin DİNDEN ÇIKIP tekfir olduğunu bilmiyen saf derim.

Ve Şafii... Kusura kalmasın... Ben abdest alacağım ve elime annemin,kızımın,kızkardeşimin,halamın,teyzemin eli değerse abdestim bozulacak ha?Şafii kusura kalmasın,ben ENSEST paranoyaları bilmiyorum,aklıma bile getiremiyorum.

Böyle böyle 4 Mezhebimiz var Sn.ümmi.Yani bizim de DÖRT İnci’limiz var.4 ayrı İLMİHAL,bu da bizim dört İncil’imiz.Konsül ise Süfyan-Muaviye-Yezid'den ibaret.Onlar HAK mezhebi dediler,4 mezheb hak oldu.Sahih hadis dediler,sahici ve hak oldu.Ehli Beyt’i öldürdüler...

Bunlara kalkıp HAK mezhep yaftası yapıştırıp budur doğru yutturmacasına yeter artık DÜŞSÜNLER MÜSLÜMANLARIN yakalarından.Baksınlar kendi işlerine!!!
=====================================================
=====================================================
5-)
Alıntı:
bursali68´isimli üyeden Alıntı

Ben efendim SÜNNETULLAH-HANİF DİNİN Kur'an'ın şıracısıyım.Çünkü Kur'an benden başkasının şıracısı OLMAYACAKSIN diyor!!! Şimdi siz safı oynar yine bana sorarsınız hangi ayette öyle yazıyor diye.Ben de derim ki kusura bakmayın Sn.ümmi gerçekten ÜMMİ biriyle yazışıyorum galiba,uğurlar ola demek durumunda kalırım.

Alıntı: ümmi
efenim hanif olmak demek,peygamberin yoluna tam ittiba demek.yok hadis tanımam,ayetlerin dizilişini beğenmem ,mezhep tanımam,alim beğenmem diyerek hanif olunmaz.


Sn.ümmi HANİF demek SÜNNETULLAH'a uymak ALLAH YOLUNA uymak demektir,kula değil,Hanefi ile karıştırmayınız.Bize Hanifliği zaten Hanefilik ile yutturdular yıllarca." yok hadis tanımam,ayetlerin dizilişini beğenmem ,mezhep tanımam,alim beğenmem diyerek hanif olunmaz." Tam tersi böyle derseniz HANİF liğe yaklaşırsınız.

" mezhep tanımam ".....Ben demiyorum sn.ümmi Kur'an diyor bakınız ;

AL-İ İMRAN
103. Va'tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı'metellahi aleyküm iz küntüm a'daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı'metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun
103 - Hep birlikte Allah'ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de, O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun (bu) nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yola eresiniz.

105. Ve la tekunu kellezıne teferraku vahtelefu mim ba'di ma caehümül beyyinat* ve ülaike lehüm azabün azıym
105 - Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır.

106. Yevme tebyaddu vücuhüv ve tesveddü vücuh* fe emmellezınesveddet vücuhühüm e kefartüm ba'de ımaniküm fe zukul azabe bima küntüm tekfürun
106 - O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara: "İmanınızdan sonra küfrettiniz ha? Öyle ise inkâr etmenize karşılık azabı tadın" (denecektir).

EN'AM
159. İnnellezıne ferreku dınehüm ve kanu şiyeal leste minhüm fı şey' innema emruhüm ilellahi sümme yünebbiühüm bima kanu yef'alun
159 - Dinlerini parça parça edip, grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır, sonra (Allah) onlara yaptıklarını haber verecektir.

MÜ'MİNUN
53. Fetekkatau emrahüm beynehüm zübüra küllü hızbim bima ledeyhim ferihun
53 - Derken insanlar kendi aralarındaki işlerini parça parça böldüler. Her grup, kendinde bulunan ile sevinip böbürlendi.

RUM
32. Minellezıne ferraku dınehüm ve kanu şiyea küllü hızbim bima ledeyhim ferihun
32 - O müşriklerden (olmayın ki) onlar, dinlerini ayırıp öbek öbek olmuşlardır. Her grup kendilerindekine güvenmektedir.

İşte inadına " bölünme " savunulup kendi gurubumuzla övünmeye Allah'ın verdiği cevaplardan biri dikkat!!!

NEML
82. Ve iza vekaal kavlü aleyhim ahracna lehüm dabbetem minel erdı tükellimühüm ennen nase kanu bi ayatina la yukınun
82 - Söylenen başlarına geleceği vakit, bunlar için yerden bir "dâbbe" (canlı) çıkarırız ki bu, onlara insanların âyetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler.

Buyrun bunlar mezheplere,tarikatlara bölünmeyi emreden ayetler midir?Yoksa bölünmeyin diyen ayetler midir?Diyeceksiniz ki Ehl-i Sünnet İtikadı nın dışında insanlar farklı farklı itikadlar ortaya koyduysa Ehl-i Sünnet İtikadının ne suçu var?Güzel bir soru olurdu bu eğer cevapsız olsaydı ama ne yazık ki cevapsız değil,Ehl-i Sünnet İtikadını kuran,kuranlar,oluşturan,oluşturanlar kim veya kimler?Hz.Peygamberimiz mi,Hz.Ömer mi,Hz.Ebubekir mi...Ehl-i Beyt mi? İşte can alıcı sorunun cevabı kocaman bir HAYIR!!!! Kusura bakmayın bu anlamda Ehl-i Sünnet,mezhep oluşturmada sınıfı geçiyor ancak emre itaatsizlikten SINIFTA KALIYOR.

Sn.ümmi konuya ait yazım çok uzayıp bu da bilgisayarda soruna neden olduğundan burada bölüyorum ikinci mesajımda devam edeceğim..........

Sağlıcakla kalınız.
 
B

bursali68

Ziyaretci
Selam

Bir iki konu daha var sn.ümmi onlarla ilgili de yorumumu yazıp konuyu kapatmak da yarar görüyorum.

6-)
" anlaşıldı efenim caferisiniz sanırım. ama caferileri ehli sünnete en yakın grup diye biliyordum."

Sn.ümmi ille de birilerine bir " KULP " takmak zorunda mısınız?İlle bir taraf mı olmak gerekiyor.Eğer gerekiyor ise biliniz ki ben Allah-Kur'an ve Hz.Muhammed tarafıyım ama illaki SÜNNETULLAH tarafıyım.

" bide sade müslümanlık grubumu çıktı efenim ayetleri kafalarına göre yer değiştiren."

SADE MÜSLÜMANLIK değil sn.ümmi sadece " MÜSLÜMAN ".Yani yalın,yani müslümanlığın Hanefi kolu,Şafi kolu,Hanbeli kolu,Maliki kolu...falan falan dan değil sadece ve sadece MÜSLÜMAN!!!
=======================================================
=======================================================
7-)
Alıntı:
bursali68´isimli üyeden Alıntı
Hemen soru ; bana BEDEVİ lerin ne zaman YÖNETİME sahip olduklarını tarihi delilleriyle sunarsanız ben de öğrenmiş olurum.Çöldeki Bedevi'yi neylesin Allah,niçin çöldeki,bizlerde de olduğu gibi göçer olan Bedeviyi hedef alsın???

Yada farklı bir soru MEKKE nerede?Medine nerede ÇÖLDE değil mi?Ama konu çöldeki göçer yaşayan ARAP değil,konu çölde yerleşik yaşayan Arap ki Kur'an'ın tanımladığı da bunlardır...Tefsirler zaten garibim medeni olmayan göçer yaşan BEDEVİ ye atar her nedense suçu???

...................................................

Tevbe 101 Çevrenizdeki bedevi Araplardan ve Medine halkından birtakım münafıklar vardır ki, münafıklıkta maharet kazanmışlardır.
Tevbe 120 Medine halkına ve onların çevresinde bulunan bedevi Araplara Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve onun canından önce kendi canlarını düşünmeleri yakışmaz.

" ayetlere bakın efenim bedevi kelimesi tüm arapları mı kapsıyor muş."

Bakıyorum efendim birazdan sizde bakacak hatta baka kalacaksınız!!!
........................
Alıntı:
bursali68´isimli üyeden Alıntı
HUCURAT
13. Ya eyyühen nasü inna halaknaküm min zekeriv ve ünsa ve cealnaküm şüubev ve kabaile li tearafu inne ekrameküm ındellahi etkaküm innellahe alımün habır

13. Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır.( DİYANET MEALİ )

13. Ey insanlar, Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışanız diye sizi milletlere, kabilelere ayırdık. Haberiniz olsun ki, Allah katında en şerefliniz, en takvalınızdır. Muhakkak ki, Allah, bilendir, herşeyden haberdardır.( E.HAMDİ YAZIR MEALİ )

13. Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve örfler yoluyla tanışıp kaynaşasınız diye sizi milletlere, boylara ayırdık. Hiç kuşkusuz, Allah katında en seçkininiz, sakınılması gereken şeylerden en çok sakınanınızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. (Y.NURİ ÖZTÜRK MEALİ )

13. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyıp sahip çıkmanız için milletlere, sülâlelere ayırdık. Şunu unutmayın ki Allah'ın nazarında en değerli, en üstün olanınız, takvâda (Allah'ı sayıp haramlardan sakınmada) en ileri olandır. Muhakkak ki Allah her şeyi mükemmelen bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır. ( SUAT YILDIRIM MEALİ )

13. Ey insanlar! Bakın, Biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık,ve sizi kavimler ve kabileler haline getirdik ki birbirinizi tanıyabilesiniz. Şüphesiz, Allah katında en üstün olanınız, O'na karşı derin bir sorumluluk bilincine sahip olanınızdır. Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır. ( MUHAMMED ESED MEALİ )

Sn.ümmi neyi tartışıyorsunuz ki,şimdiiiii ben mi kabul etmiyorum ayeti siz mi!!!Etnik kökeni ( kan milletini ) Allah Kur'an'da ayet olarak sunuyor siz hala daha hayır kan milleti yoktur İslam milleti vardır diyorsunuz.Sn.ümmi MİLLET diyorum ÜMMET değil !!! Kavramları karıştırmayalım lütfen.Arap milleti de Arap ümmeti değil Arap Milleti dir,aynen TÜRK Milleti olduğu gibi.


efenim boylara kabilelere ayırdık derken,tanışasınız diye bir gerekçe sunmuş .ve arapçasından bakarsanızbu ayette millet kavramı kullanmamış.
kuranda millet kavramı etnik köken manasına kullanılmaz..bir kaç örnek vereyim isterseniz;

Bakara 120 sen milletlerine tabi olmadıkça ne Yehud, ne Nasara senden asla hoşnud da olmazlar her halde yol, Allah yolu de, şanım hakkı için sana vahyile gelen bu kadar ilimden sonra bilfarz onların hevalarına tâbi olacak olsan Allahdan sana ne bir veliy bulunur ne bir nasır
(yahudiler neysede hristiyanlar hepsi aynı etnik kökenden değildiler bilirsiniz)

Bakara 130 İbrahimin milletinden kim yüz çevirir? Ancak kendine kıyan sefîh, hakikat biz onu Dünyada ıstıfa ettik, Ahırette de o hiç şüphe yok salâhile seçilenlerdendir
Bakara 135 Bir de Yehud veya Nasara olun ki hidayet bulasınız dediler, de ki: hayır, hakperest hanif olarak İbrahim milleti ki o hiç bir zaman müşriklerden olmadı

Âl-i İmrân 95
de ki sadakallah, o halde hak perest bir hanif olarak İbrahim milletine tabi' olun, o hiç bir zaman müşriklerden olmadı

Nisâ 125 Hem kimdir o kimseden daha güzel dinli ki özü muhsin olarak yüzünü tertemiz islâm ile Allaha tutmuş ve hanîf (sâde hakka boyun eğer muvahhid müslim) olarak İbrahim milletine uymuştur, Allah ki İbrahimi halil edindi

En’âm 161 De ki: beni, rabbım şeksiz dosdoğru bir yola hidâyet buyurdu, doğru payidâr bir dine, başka dinlerden sıyrılıb sâde hakka müteveccih haniyf olan İbrâhimin milletine ki o hiç bir zaman müşriklerden olmadı

A’râf 88 Kavminden büyüklenmek isteyen cumhur cemaat, ya Şuayb! kat'iyyen, dediler: Seni de seninle beraber iyman edenleri de memleketimizden çıkarırız, yâhud ki sureti kat'iyede milletimize dönersiniz; ya, dedi, istemezsek de mi?
Yûsuf 38 Ve atalarım İbrahim ve İshak ve Ya'kubun milletine ittiba' ettim, bizim Allaha hiç bir şey şerîk koşmamız olamaz, bu bize ve insanlara Allahın bir fazlıdır, velâkin insanların ekserisi şükretmezler
İbrahim 13 Küfredenler de resullerine dediler ki mutlak ve mutlak sizi toprağımızdan çıkarırız, yâhud ki milletimize dönersiniz, rabları da onlara şöyle vahiy verdi ki muhakkak ve muhakkak zalimleri ihlâk edeceğiz

Nahl 123 Sonra da sana vahyeyledik ki: hakperest (hanîf) olarak İbrahim milletine ittiba' et, o hiç bir zaman müşriklerden olmadı
Kehf 20 Çünkü ellerine geçirirlerse sizi muhakkak recmederler yâhud milletlerine döndürürler ve bu takdirde ebedâ felâh bulamazsınız
Sâffât 83 Şüphesiz İbrahim de onun (Nuh'un) milletinden idi.

" efenim demekki,millet izlenen bir yol,din birliği olarak kullanılıyor."....sadece bu mu?Evet derseniz sadece iddia olarak kalır bunu biliniz öteye geçemez.

Şimdiiiii gelelim ARAP-BEDEVİ konusundaki sadede.

S.ümmi Sâmî dillerde " çöl " mânasına gelen arab kelimesi eski devirlerde çölde,milâttan sonraki dönemlerde ise şehirde yaşayan Araplar için de kullanılmaya başlanmıştır.Acemin karşılığı olarak da kullanılmış olan kelime sonradan Araplaşan toplulukları da ifade eder.

“ARAP” tan kasıt " çöl Arabı " yani BEDEVİ OLMAYIP davet karşında asabiyete sarılan bütün Araplardır.Ancakkk işleri güçleri " su ve bitki " peşinde koşmak olan çöl Arabı (Bedevi) Allah'ı niçin ilgilendirsin de ayetlerde güya BEDEVİ demiş olsun.Körlük bir hastalıktır,tabii bakar körlüğü kasdediyorum.Ayette geçen Arap kelimesi düpedüz ARAP MİLLETİ ve de özellikle ŞHİRLİ ARAP MİLLETİ için söylenmiştir,göçer/su ve bitki peşinde koşan yani amacı karnını doyurmak olan Bedeviler için değil.Onlar,başlangıçta kan bağına,soy birliğine,ataların adet ve törelerine itimat ederek sonuna kadar direnen,sonra “İbrahim milleti”ne karşı imha planları uygulayan,daha sonra da teslim olmaya mecbur kalanlardır.A’rab,tarihsel konum itibarıyla aynı vezinde olan “Ashab”ın zıddıdır. Muhacirlere karşı davranışlarında “Ensar”dan olmayanlardandır. Doğrusu,Hz. Muhammed’in ashabı olma şerefine yükselmemiş olan kimseleri,asabiyet olgusundan ve “Arap kardeşliği ”nden başka birleştiren bir şey yoktur.

Ayrıca şunu diyebilirsiniz işte bakın kelimenin işaretlerinden " Çöl Arabı " olduğu vurgulanıyor.Sn.ümmi işte o zaman benim dediğime gelirsiniz Kur'an'ın noktalama işaretlerini,herekelemesini yapan yeni alfabe yapısına göre bu günkü dizilişi yapan kim : Hz.Osman'ın yardımcısı ZALİM HACCAC tan başkası değil.Adam kendini aşağılayacak hali yok ya!!!

Bir soru daha acaba Hz.Osman kendi oluşturduğu söylenen bu Kur'an'ı şehid edilmeden önce görme imkanına sahip olabildi mi?HİÇ SANMIYORUM.Bize ne yutturdularsa afiyetle yutmuşuz itiraz edecek mecalimiz kalmamış ki...aynen ne dendiyse kabul etmişiz...etmeyince de gelmiş Zalim Haccac binlerce insanımızı kılıçtan geçirmiş 1071 den önceki Türk'lere uygulanan katliamlara bakınız.Yani bir nevi zorla kabullenmişiz.Şimdi ise itiraz etme şansımız yok,neden itiraz eden " bölücü olur,zındık olur,kafir olur..."

Bakabildiniz mi Sn.ümmi? Aynı zamanda Arap demek " yol birliği-din birliği " anl***** mı geliyormuş yoksa KAN birliği yani " Etnik Köken " anl***** mı geliyor muş?

Kur'an İbrahim Milleti derken
1-Hz.İbrahim inancını vurgular = Din birliği
2-Hz.İbrahim'in soyunu vurgular = Kan birliği


Ramazan Bayramınızı şimdiden kutlarım,sağlıcakla kalınız
 
Üst Alt