Seytan KUR’AN’I duyamaz

SELAM!

Suara suresi

210. Onu şeytanlar indirmedi.
211. Onlara yaraşmaz, zaten güçleri de yetmez.
212. Çünkü onlar, dinleyişten azledilmişlerdir.
213. O halde, Allah'ın yanında bir başka ilaha daha yalvarma/davet etme. Yoksa azaba uğratılanlardan olursun.
...SEYTAN KUR'AN'I DINLEYISTEN AZLEDILMISTIR....
 
Seytan duyar mi duymaz mi bilemem ama kuranin icine kendi sözlerini koyacak kadar ileri gittigi kesin :)


Bkz: Seytan ayetleri.

SAYGILAR.
 
B

bursali68

Ziyaretci
Seytan duyar mi duymaz mi bilemem ama kuranin icine kendi sözlerini koyacak kadar ileri gittigi kesin :)


Bkz: Seytan ayetleri.

SAYGILAR.

İyi geceler,

Sn.spartaküs,yukarıdaki sözü söyleyebilmek için çok ama çok sağlam kanıt gerekli,kalkıp eskimiş örnekler olan NECM 19,20 - HAC 51,52,53 - İSRA 73,74,75 i örnek gösterip bir de bunları hadislerle süsleyip desteklemeye çalışma gafletinde bulunmamanı öneririrm.

NECM
1. Ven necmi iza heva
1. Battığı zaman yıldıza andolsun ki;

2. Ma dalle sahıbukum ve ma ğava
2. Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve bâtıla inanmadı.

3. Ve ma yentıku anil heva
3. O,arzusuna göre de konuşmaz.

4. İn huve illa vahyuy yuha
4. O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir.

5. Allemehu şedidul kuva
5. Çünkü onu güçlü kuvvetli biri (Cebrail) öğretti.

6. Zu mirrah festeva
6. Ve üstün yaratılışlı(melek), doğruldu:

7. Ve huve bil ufukıl a'la
7. Kendisi en yüksek ufukta iken.

8. Summe dena fe tedella
8. Sonra (Muhammed'e) yaklaştı,(yere doğru)sarktı.

9. Fe kane kabe kavseyni ev edna
9. O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.

10. Fe evha ila abdihi ma evha
10. Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi.

11. Ma kezebel fuadu ma raa
11. (Gözleriyle) gördüğünü kalbi yalanlamadı.

12. Efe tumarunehu ala ma yera
12. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız?

13. Ve le kad raahu nezleten uhra
13. Andolsun onu, önceden bir defa daha görmüştü,

14. Inde sidratil munteha
14. Sidretü'l-Müntehâ'nın yanında .

15. Indeha cennetul me'va
15 - Ki Cennetü'l- Me'vâ onun yanındadır.

16. İz yağşes sidrate ma yağşa
16 - Sidre'yi kaplayan kaplıyordu.

17. Ma zağal besaru ve ma tağa
17 - (Peygamberin) gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı.

18. Le kad raa min ayati rabbihil kubra
18 - Andolsun ki o, Rabbinin âyetlerinden en büyüğünü gördü.

19. E fe raeytumul late vel uzza
19 - Siz de gördünüz değil mi o Lât ve Uzza'yı?

20. Ve menates salisetel uhra
20 - Ve üçüncü olarak da öteki (put) Menat'ı?

21. E lekumuz zekeru ve lehul unsa
21 - Size erkek O'na dişi öyle mi?

22. Tilke izen kısmetun dıyza
22 - Öyle ise bu çok insafsızca bir taksim.

23. İn hiye illa esmaun semmeytumuh entum ve abaukum ma enzelellahu biha min sultan iy yettebiune illaz zane ve ma tehvel enfus ve le kad caehum mir rabbihimul huda
23 - Onlar hiçbir şey değil, sırf sizin ve babalarınızın taktığınız (boş) isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmedi. Onlar yalnız zanna ve nefislerin sevdasına uyuyorlar. Halbuki onlara Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir.

24. Em lil insani ma temenna
24 - Yoksa her arzu ettiği şey, insanın kendisinin mi (olacak) dir?
.............................................

HAC
51. Vellezıne seav fı ayatina müacizıne ülaike ashabül cehıym
51 - Âyetlerimizi tartışarak bozmaya uğraşanlara gelince, işte onlar cehennemliktirler. Böyle de ve temennilere uyma. Çünkü:

52. Ve ma erselnamin kablike mir rasuliv ve la nebiyyin illa iza temenna elkaş şeytanü fı ümniyyetih fe yensehullahü ma yulkış şeytanü sümme yuhkimüllahü ayatih vallahü alımün hakım
52 - (Ey Muhammed!) Biz senden önce hiçbir elçi ve hiçbir peygamber göndermedik ki o bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun arzusuna şüpheler karıştırmasın. Bunun üzerine Allah şeytanın karıştırdığı şüpheyi giderir. Sonra da Allah, âyetlerini tahkim eder (güçlendirir). Allah Alîm'dir (herşeyi bilir), Hakîmdir (Hikmet sahibidir)

53. Li yec'ale ma yülkış şeytanü fitnetel lillezıne fı kulubihim meraduv vel kasiyeti kulubühüm ve innez zalimıne le fı şikakım beıyd
53 - Allah, şeytanın karıştırdığını, kalblerinde hastalık bulunan ve kalpleri kaskatı olan kimseleri sınamaya vesile kılar. Zalimler şüphesiz (haktan uzak) derin bir ayrılık içindedirler.
...............................

İSRA
73. Ve in kadu le yeftinuneke anillezı evhayna ileyke li tefteriye aleyna ğayrahu ve izel lettehazuke halıla
73 - (Ey Muhammed!) Az kalsın seni bile, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye, fitneye düşüreceklerdi ve o takdirde seni dost edineceklerdi.

74. Ve lev la en sebbetnake le kad kidte terkenü ileyhim şey'en kalıla
74 - Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, nerdeyse sen onlara birazcık meyledecektin.

75. İzel le ezaknake dı'fel hayati ve dı'fel memati sümme la tecidü leke aleyna nesıyra
75 - O takdirde, muhakkak hayatın da, ölümün de azabını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın.

Bu ayetleri hadisler (rivayetler ) ile değerlendirirsen büyük hataya düşersin çünkü hadisler Kur'an ve Hz.Muhammed tarafından yasaklanmıştır.Delil gösterme şansı yoktur.

Ayrıca ayetlerin sırasına kafayı takacak olursan onun için de şunu görmek gerek şu anki yazılım indiği sırayla değildir.

Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in sure ve ayet tertibi Hz. Muhammed'den sonra büyük tartışmalar ile Hz.Ali ekarte edilerek yapılmıştır.

Bunları göz önüne aldığımızda şu an için Kur'an'da şeytanın koymuş olduğunu varsaydığınız ayetlerin hepsinde asılsız,mesnetsiz,kanıtsız,rivayet dolu olan bir inancın dillendirilmesinden öteye geçemeyeceksiniz.

Ayrıca NECM Suresi ile ilgili kısa bir bilgilendirme ;

NECM
1. Ven necmi iza heva
1. Battığı zaman yıldıza andolsun ki;

2. Ma dalle sahıbukum ve ma ğava
2. Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve bâtıla inanmadı.

3. Ve ma yentıku anil heva
3. O,arzusuna göre de konuşmaz.

4. İn huve illa vahyuy yuha
4. O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir.

5. Allemehu şedidul kuva
5. Çünkü onu güçlü kuvvetli biri (Cebrail) öğretti.

6. Zu mirrah festeva
6. Ve üstün yaratılışlı(melek), doğruldu:

7. Ve huve bil ufukıl a'la
7. Kendisi en yüksek ufukta iken.

8. Summe dena fe tedella
8. Sonra (Muhammed'e) yaklaştı,(yere doğru)sarktı.

9. Fe kane kabe kavseyni ev edna
9. O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.

10. Fe evha ila abdihi ma evha
10. Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi.

11. Ma kezebel fuadu ma raa
11. (Gözleriyle) gördüğünü kalbi yalanlamadı.

12. Efe tumarunehu ala ma yera
12. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız?

13. Ve le kad raahu nezleten uhra
13. Andolsun onu, önceden bir defa daha görmüştü,

14. Inde sidratil munteha
14. Sidretü'l-Müntehâ'nın yanında .

15. Indeha cennetul me'va
15 - Ki Cennetü'l- Me'vâ onun yanındadır.

16. İz yağşes sidrate ma yağşa
16 - Sidre'yi kaplayan kaplıyordu.

17. Ma zağal besaru ve ma tağa
17 - (Peygamberin) gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı.

18. Le kad raa min ayati rabbihil kubra
18 - Andolsun ki o, Rabbinin âyetlerinden en büyüğünü gördü.

Allah şöyle buyuruyor:" Ufukta (radyanda),Dünya yuvarlaktır ve yay parçası görünümü verir ufuk çizgisi”.İki yay mesafesi burada tam 987 çıkıyor... “ Yaklaştı ” diyor ayet... Yay=Yarıçapın size olan uzaklığı... Yani yaya onu yerleştirin,ufukta (yay) içindeki ok ise YARIÇAPTIR.İki yay mesafesi (oku) (Mesafe burada interval değil arrow anlamında) bir ÇAP etmektedir. Yayın Ok bölümü de Pİ sayısıdır.

Cebrail gibi bir meleğin TAKYON kütlesine has soyut boyutlarını ölçebilmek için elbette Kur'an 987'yi önermektedir.Bütün ufku kapladı diyor ayet,göz gördü ve yanılmadı diyor... Bunlar ipuçlarıdır,MİSALDİR, alimler anlasın diye verilmiş enfes bilim örnekleridir.Göz küresi bile örnek verilmiş ve göz küresi yanılabilir.Ama buradaki durum çok farklı,Allah gözü küre olmaktan kurtararak veya eşanlamlı olarak Cebrail'i gözküresine YAPIŞTIRARAK ikisini DÜZ ediyor ve (İki paralel halka birbirini düz görür,çünkü paraledirler ve köşe,dönemeç vb. yoktur) göz YANILMIYOR,inkar da EDİLEMİYOR.

“Göz ne kayıp şaştı ne azıp haddi aştı”.Kısacası SİDRE (mekanların bittiği yer) ile oraya gidenin ya da oradan gelenin hesapları için önce karekök kullanılıyor sonra da 10 adet pi helezonu çıktığından o sayı 10'a bölünüyor.Bildiğimiz pi sayısı değil, KOZMİK olarak doğru Pİ sayısı budur.Çünkü uzayda iç açılar toplamı 180 olsaydı pi sayısını doğru kabul ederdik ama Riemann-Gauss vb. bunun tersini isbatladılar.Bir üçgen bir yelken bezi gibi eğri (ufuk, yay ilişkisi) olunca gerçek pi sayısı da buna göre biraz farklıdır.O gözkürenin mükemmel oluşumundaki SINIR ile orantılıdır.Gözün sınırı bize ipucu olarak verilmiştir (Bunun altında miyop,astigmat,hypermetrop vb. de yatıyor tabii... Çünkü bunlar bir göz şaşması oluşturabiliyorlar.Böylece Resulullah'ın bir GÖZ KUSURU OLMADIĞI ayrıntısını da bu ayetten çıkarabiliyoruz).

Sadece küçük bir örnek hani yola çıkış için: Mahşerde,Dünya ve Güneş preslenip iki boyutlu (yufka) olacaklar, birbirlerine paralel olarak tepemizde duracaklar.Kürelerin kalkacağı o günde,göz küre de kalkacak ve Sidretül Münteha gibi Arş gibi DÜMDÜZ görecektir.Artık beyin merkezleri değil,ORGANLAR kendilerini yönetecektir.Yani beyindeki görme merkezi göze gelip yerleşecektir.Konuşma merkezi gelip ELLERE,ayaklara yerleşecektir.Başlayacak eller konuşmaya... El konuşur mu? Konuşur hem de isbat bile edebilirim. DİL konuşur da, EL konuşmaz mı? İkisi de aynı DERİDEN yapılmamış mı?

Konuyu dağıtmadan yeniden başa döneyim.Pi sayısı yanında bize pi sayısı esas alınarak yapılacak bir sistemin değerlerinin ondalık olarak kesirsiz çevrilebileceği anlatılmış ayette.Yani 987 karekök al,böl 10'a işlemini ters çevirebiliriz.Bilmiyorum anlatabildim mi.

Arkadaşım sizi bilemem ancak bizler Kur'an ile gayet iyi anlaşıyoruz.Aslında detaya girersek GÖZ KÜRESİNİN ölçüleri ve tanımını harfiyen bulursunuz emin olun.Bu konunun araştırmasını da size bırakıyorum bakalım neler bulacaksınız.Öyle yok " armut piş ağzıma düş ".

Şimdiiiii bu surenin bu ayetlerinin devamındaki ayetlere bakıp öncekileri görmezden gelen bilim düşmanı densizlerin işi gücü ŞEYTANA övgüden başka nedir???

İyi düşenmeler dilerim.

Sağlıcakla kalınız.
 
Sn.spartaküs,yukarıdaki sözü söyleyebilmek için çok ama çok sağlam kanıt gerekli,kalkıp eskimiş örnekler olan NECM 19,20 - HAC 51,52,53 - İSRA 73,74,75 i örnek gösterip bir de bunları hadislerle süsleyip desteklemeye çalışma gafletinde bulunmamanı öneririrm.

Peki :)

Bunları göz önüne aldığımızda şu an için Kur'an'da şeytanın koymuş olduğunu varsaydığınız ayetlerin hepsinde asılsız,mesnetsiz,kanıtsız,rivayet dolu olan bir inancın dillendirilmesinden öteye geçemeyeceksiniz.

İyide sevgili bursalı ben bu ayetleri sunmayacaktım :)


Bu ayetleri hadisler (rivayetler ) ile değerlendirirsen büyük hataya düşersin çünkü hadisler Kur'an ve Hz.Muhammed tarafından yasaklanmıştır.Delil gösterme şansı yoktur.

Çünkü hadislerle çuk diye oturuyor di'mi? :)


Ayrıca ayetlerin sırasına kafayı takacak olursan onun için de şunu görmek gerek şu anki yazılım indiği sırayla değildir.

Çok ilginç... Bunu biz zaten söylüyoruz fakat sizden bunu okumak şaşırttı beni açıkçası. Hem bunun farkına varmanızada sevindim.

Fakat, kuranın allah tarafından korunduğunun vs. gibi ayetleri nasıl değerlendiriyorsunuz ?SAYGILAR.
 
şeytan kuranı duyamaz elbette.
yani baş kulağı duyar da iç kulağı duymaz efenim.bakar körler gibi,işitir sağırdırlar.
Allah bu nevi insan şeytanlarını;"gözleri vardır görmezler,kulakları vardır duymazlar." diye tarif eder.

şeytan ayetleri uydurmasıda şeytan salmanın kendi gibi şeytanlardan naklettiği bir uydurmadır.
 
Garânîk Meselesi
Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, yeni nâzil olan “Necm Sûresi”ni Harem-i Şerîf’te oradakilere yüksek sesle okuyordu. Sûrenin sonunda secde âyeti gelince, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Cenâb-ı Hakk’a secdeye kapandı. O’nunla berâber olan mü’min-münkir, ins-cin herkes secdeye vardı. (Buhârî, Tefsîr, 53/4)

Ancak müşrikler, sûrenin içinde geçen putlarının isimleri dolayısıyla Allâh’a değil, kendi putlarına secde ediyorlardı.

İşte sonradan uydurulan ve “Garânîk Meselesi” diye ortaya atılan rezil iddiâya mesned edilmek istenen hâdise bundan ibârettir.

Mekkeli müşriklerin İslâm dînine girmiş olduğu şâyiasının sebebi, müslümanlarla müşriklere âit olan şu ayrı ayrı iki secdenin aynı zamanda yapılmış olmasıydı.

İşin aslı sâdece bundan ibâret olmasına rağmen, sonraları “Garânîk Meselesi” denilen bir iftirâ ortaya atılmıştır. Gûyâ şeytan, âyetlerin arasına “putların da şefaatinin umulacağı” mânâsında bir fısıltı eklemiş, müşrikler de buna memnûn olup secdeye varmışlar, fakat yanlışlık sonradan anlaşılmış!..

Bu kıssada sâdece, bâzı müsteşrikler gibi İslâm düşmanlığı güden birtakım kimseler hakîkat vehmetmişlerdir. Oysa en büyük tefsîr, hadîs, siyer ve İslâm târihi âlimleri, gerek rivâyet açısından, gerek iddiânın İslâm akîdesiyle münâsebeti açısından, bu uydurulmuş hâdiseyi incelemiş ve kesin bir şekilde tekzîb etmişlerdir.

Evvelâ Allâh Rasûlü -sallâhu aleyhi ve sellem- vahy-i ilâhîyi insanlara teblîğ etme vazîfesinde gafletten ve yanılmadan muhâfaza edilmiştir. Şeytanın peygamberlerin risâlet vazîfelerine müdâhalesi aslâ mümkün değildir. Allâh Teâlâ, şeytanın, mü’min kullar üzerinde dahî bir sultasının olmadığını beyan buyurmuşken,onun, Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in teblîğine müdâhale edebilmesi düşünülemez.

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, risâletinde her türlü kusur, gaflet, günah ve hatâdan mâsum olduğu gibi, O’nun getirmiş olduğu Kur’ân-ı Kerîm de ilâhî muhâfaza altındadır.

Âyet-i kerîmelerde buyrulur:

“O’na (Kur’ân-ı Kerîm’e) ne önünden, ne ardından bâtıl yaklaşamaz. O, bütün kâinâtın övdüğü bir hikmet sâhibi tarafından peyderpey indirilmiştir.” (Fussilet, 42)

“Hiç şüphe yok ki, Kur’ân’ı Biz indirdik, elbette onu yine Biz koruyacağız.” (el-Hicr, 9)

Garânîk iddiâsının yer aldığı rivâyet, sened yönünden merduttur. Bu hususla alâkalı olarak İbn-i Huzeyme:

“Garânîk kıssası, zındıkların yalanlarındandır.” demiştir.

Sahîh hadîsleri rivâyet eden hiçbir kitabın bunu nakletmemesi, hiçbir güvenilir râvînin bunu sahîh ve muttasıl bir senedle rivâyet etmemesi, onun çürüklüğünü göstermeye kâfîdir.

Garânîk iddiâsı aklen de mümkün görünmemektedir. Zîrâ Garânîk’te bir şirk iddiâsı vardır. Oysa İslâm dîni ilk andan itibâren kelime-i tevhîdi teblîğ etmiştir. İslâm’ın temel harcı olan tevhîd inancının karşısında bu tür iddiâların hiçbir mâkul yanı yoktur. Söz konusu edilen Necm Sûresi’nde baştan sona kadar şirk tahkîr edilmekte, putların kuru isimlerden ibâret olduğu, müşriklerin sırf zan ve hevese uydukları bildirilmektedir. Böyle bir sûre içine, müşriklerin tasvib edip secde edecekleri bir sözün karıştırılması, velev karıştırılmış olsa bile bunun müşrikleri iknâ etmesi mümkün değildir. Yine Mekke müşriklerinin kendilerini tahkîr eden bu kadar âyet arasında -hâşâ- şeytanın ilkâ ettiği iki cümle ile yumuşayıp secdeye kapanmaları da mâkul değildir.

Bu iftirâya en güzel cevap bizzat bu sûrenin başında verilmektedir:“Arkadaşınız (Muhammed) şaşırmadı ve sapıtmadı. O hevâsından konuşmaz. O’nun konuştukları kendisine vahyolunandan başka bir şey değildir.” (en-Necm 2-4)

Bu meselenin, İslâm’a karşı garazkârâne bir düşmanlığın eseri olarak ortaya atıldığı, İslâm âlimleri tarafından pek çok cihetten ispat edilmiş bulunmaktadır. On üç senelik Mekke devri, şirki bertarâf etme ve kalblerdeki tevhîd inancını kuvvetlendirme mücâdelesiyle geçmiştir. Zîrâ tevhîd inancı, Allâh’a herhangi bir varlığı ortak koşmayı kat’iyyen kabûl etmez.
 
Son düzenleme:
B

bursali68

Ziyaretci
Alıntı:
Sn.spartaküs,yukarıdaki sözü söyleyebilmek için çok ama çok sağlam kanıt gerekli,kalkıp eskimiş örnekler olan NECM 19,20 - HAC 51,52,53 - İSRA 73,74,75 i örnek gösterip bir de bunları hadislerle süsleyip desteklemeye çalışma gafletinde bulunmamanı öneririrm.

Peki :)


Alıntı:
Bunları göz önüne aldığımızda şu an için Kur'an'da şeytanın koymuş olduğunu varsaydığınız ayetlerin hepsinde asılsız,mesnetsiz,kanıtsız,rivayet dolu olan bir inancın dillendirilmesinden öteye geçemeyeceksiniz.

İyide sevgili bursalı ben bu ayetleri sunmayacaktım :)Alıntı:
Bu ayetleri hadisler (rivayetler ) ile değerlendirirsen büyük hataya düşersin çünkü hadisler Kur'an ve Hz.Muhammed tarafından yasaklanmıştır.Delil gösterme şansı yoktur.

Çünkü hadislerle çuk diye oturuyor di'mi? :)Alıntı:
Ayrıca ayetlerin sırasına kafayı takacak olursan onun için de şunu görmek gerek şu anki yazılım indiği sırayla değildir.

Çok ilginç... Bunu biz zaten söylüyoruz fakat sizden bunu okumak şaşırttı beni açıkçası. Hem bunun farkına varmanızada sevindim.

Fakat, kuranın allah tarafından korunduğunun vs. gibi ayetleri nasıl değerlendiriyorsunuz ?SAYGILAR.


Sn.spartaküs,hadislerle cuk diye oturan nedir?Veya vereceğiniz ayetleri görelim ve de buna bağlı ispatınızı?

" Çünkü hadislerle çuk diye oturuyor di'mi? :)"....Hayır CUK oturan hiç bir ispat/kanıt/işaret yok.

Hadislerin yasaklanmasında bir hikmet varmış sözünün doğruluğunu şimdi daha iyi anlıyorum.Ahmet bin HANBEL de hadis-rivayetlerle yüzlerce binlerce insanın RECM cezası ile taşlanarak öldürülmelerinde başı çeken ve Buhari,Müslim de arkasından destekçileri onun.Ve sonunda " kuyuya atılan taşı 40 akıllı çıkaramıyor ".

Bu konuyla ilgili de Salman Rüştü ve Tarık Dursun başı çekenler.İyi de ellerinde sağlam bir tane kanıt var mı,varsa gösteriniz de biz de öğrenelim.Öyle," ben bu ayetleri göstermeyecektimle " olmaz bu işler.Delilinizi getireceksiniz ki ciddiyetinizi anlayalım.

Hadisler ne diyor incelediniz mi hiç?Sanmıyorum.Bakın Ahmet bin Hanbel'in RECM ile ilgili rivayetleriyle sizin savunduğunuz anlamda ayetlere Şeytan ayetleri fikrini savunanlarınki aynı tarz rivayet.Çünkü delili isbatı yok.Deniyor ki aslında ayette bu yazıyordu da sonradan çıkartıldı,onun yerine şu yazıldı.

Aslında bu bir yanılgı ve yanılgıya insanları düşüren de haklı sebebpler vardır.Yanılgıya düşüren neden ise ayetlerin dizilişindeki sıkıntılardan kaynaklanıyor,yoksa orada başka bir şey yazıyordu da çıkarıldı değil.Bakın tekrar ediyorum sure sıralaması demiyorum ayet dizilişlerini söylüyorum.Bunun anlamı Kur'an'da eksik veya fazla vardır değildir.Her hangibir eksiklik yok sadece ve sadece tasnifinde yapılan karmaşadan kaynaklanan bir durum.Bunu örneklerle vermek mümkün.O örnekleri de buraya yazsam onlar da mı şeytan ayetleri olacak?

" Çok ilginç... Bunu biz zaten söylüyoruz fakat sizden bunu okumak şaşırttı beni açıkçası. Hem bunun farkına varmanızada sevindim..."

Niçin bu kadar şaşırıyorsunuz ki?Benim daha önceki konularda bundan sıkça bahsettiğimi görmediğinizi şöyle anlıyorum,foruma girmişsiniz,ancak ilgi alanınıza ait kimler neler yazmış diye karıştırmamışsınız/okumamışsınız.Okumuş araştırmış olsanız benim bu konularda ısrarla sıkıntı olduğunun sürekli altını çizdiğimi görürdünüz ve de şimdi şaşırmazdınız.Ayrıca sure ve ayet dizilişleriyle ilgili sıkıntı/yanlış/hatalar olabileceğini söylemek farklı bir şey şeytan ayetlerini savunmak,Kur'an'da eksik var demek,tamamen yanlış demek,Hz.Muhammed'in yazdığı kitap demek çok farklı bir şey.İkisini birbiriyle karıştırmayalım isterseniz.

Ayrıca ayet sayıları ve ayet numaralarını kimin ne zaman yaptığının çok büyük önemi vardır.

Son olarak Sn.spartaküs,delil olarak sunacağınız örneklerinizi getiriniz.

ŞEYTANIN (ve yoldaşları Haccac,Yezid,Muaviye,Ebu Sufyan...) TEKERİNE ÇOMAĞI BÖYLE SOKARIZ !!!

Çünkü onlar Hadis/rivayet/ onların ekmeği.....

Sağlıcakla kalınız.

Sağlıcakla kalınız.
 
Hadisler ne diyor incelediniz mi hiç?Sanmıyorum.

Evet sandığınız gibi... Ben hadis nedir onu bile bilmem :))

Aslında bu bir yanılgı ve yanılgıya insanları düşüren de haklı sebebpler vardır.Yanılgıya düşüren neden ise ayetlerin dizilişindeki sıkıntılardan kaynaklanıyor,yoksa orada başka bir şey yazıyordu da çıkarıldı değil.Bakın tekrar ediyorum sure sıralaması demiyorum ayet dizilişlerini söylüyorum.Bunun anlamı Kur'an'da eksik veya fazla vardır değildir.Her hangibir eksiklik yok sadece ve sadece tasnifinde yapılan karmaşadan kaynaklanan bir durum.Bunu örneklerle vermek mümkün.O örnekleri de buraya yazsam onlar da mı şeytan ayetleri olacak?

Tamam ama kuranda allah onu ben korurum diyor... Allahın koruduğu kitabın ayet sıralamasını kim bozabilir? Bu gibi ayetler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Niçin bu kadar şaşırıyorsunuz ki?Benim daha önceki konularda bundan sıkça bahsettiğimi görmediğinizi şöyle anlıyorum,foruma girmişsiniz,ancak ilgi alanınıza ait kimler neler yazmış diye karıştırmamışsınız/okumamışsınız.Okumuş araştırmış olsanız benim bu konularda ısrarla sıkıntı olduğunun sürekli altını çizdiğimi görürdünüz ve de şimdi şaşırmazdınız.Ayrıca sure ve ayet dizilişleriyle ilgili sıkıntı/yanlış/hatalar olabileceğini söylemek farklı bir şey şeytan ayetlerini savunmak,Kur'an'da eksik var demek,tamamen yanlış demek,Hz.Muhammed'in yazdığı kitap demek çok farklı bir şey.İkisini birbiriyle karıştırmayalım isterseniz.

Yok karıştırmıyorum merak etmeyin...

Foruma biraz ara vermiştim, yeni geldim sayılır...
Kim nedir necidir bilmem... Eskiden sohbet ettiklerimin dışında kimseyi tanımıyorum. Yeni yeni tanıyorum herkesi.

Ayrıca bunlar benim ilgimi çekmiyor artık... Çünkü bu tartışmalarda insan kendini kaybediyor ve sonu hep üzüyor insanı ister istemez.

O yüzden artık bunlar benim ilgi alanım değil... Önüme ne gelirse yazıyorum :) Arada bunlarda çıkıyor.

Son olarak Sn.spartaküs,delil olarak sunacağınız örneklerinizi getiriniz.

Peki getirecem... Ama bunların Allah'a mı yoksa şeytana mı ait olduğunu nasıl anlayacaz :)
 
kuran nüzül sırasına göre yazılmamıştır bu doğru . ama surelerin ve ayetlerin sıralanışıda yine Allahın emriyle olmuştur. hz. peygamber,bir ayet nazil olunca,yine cebrailin direktifiyle,bu ayeti,falanca surede,falanca ayetin arkasına ilave edin diye vahiy katiplerine söylerdi.

sn bursalı. çok uzun yazdığınız için bir çoğunu okuyamıyorum. ama okuya bildiğim kadarıyla bazı konularda hadislerle aranız yok.
hadislerde hepsi aynı kategoride değerlendirilmez efenim. hadis kitaplarında dahi,en güvenilirden,daha az güvenilire kadar kategorize edilmiştir.kafanıza göre,bazı sahih olmayan hadislere bakıp hadisleri toptan silemezsiniz.
o zaman incili toptan yok saymanız gerekir. çünkü bu günkü incil,bizdeki hadis kitapları derecesindedir. direk hz. isanın değil,havarilerin ondan naklen yazdıkları kitaptır.
 
Üst Alt