Sarı Basın Kartı Alacaklar için Aranan Nitelikler

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
BASIN KARTI YÖNETMELİĞİ (23 Mart 2001 tarih ve 24351) sayılı Resmi Gazete yayınlanan son değişiklik ile yürürlükte bulunmaktadır.

A-) Basın kartı; Yerli basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahip ve mensuplarına, yabancı basın-yayın organlarına ve bu Yönetmelikte sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan personeline,
B-) Gazetecilik dışında başka bir işinin bulunmaması şartıyla, yerli ve yabancı bir veya birkaç basın-yayın kuruluşu adına Türkiye'de mukim olmamakla beraber görev alanı Türkiye'yi kapsayan yabancı uyruklu gazetecilere;
Verilen resmi nitelikte kimlik belgesidir.

Sarı Basın Kartı Alacaklarda Aranan Nitelikler;
A-) 18 yaşını bitirmiş olmak,
B-) En az ortaöğrenim veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak,
C-) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
D-) Ağır hapis, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezalarından biriyle veya yayın tehdidiyle para veya menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere şahadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii, resmi mercilere iğfal, müstehcen veya hayâsızca yayın, fuhşuyata tahrik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, istimal ve istihlak kaçakçılığı suçu dışındaki kaçakçılık suçlarından veya resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma veya 5680 sayılı Basın Kanununun ek–1 maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar ile bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olmak,
E-) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması,
F-) Gazetecilikle birleşebilen işler dışında, resmi veya özel kuruluşta ücretli-ücretsiz görev almaması, anonim şirketler ve kooperatiflerde ortaklık hariç herhangi bir kuruluşun sahibi ortağı olmamak,
Basın Kartı alacak günlük, haftalık ve onbeş günlük süreli yayın sahiplerinde, Radyo-televizyon şirketi yönetim kurulu başkanlarında ve kamu görevlilerinde bu maddenin (e) ve (f) bentlerinde (e) bendinde yer alan şartlar aranmaz.

Basın Kartı Başvurusu;
Basın kartı talebinde bulunanlar,
A-) Usulüne uygun olarak düzenlenmiş ve basın-yayın kuruluşlarının sahipleri tarafından onaylanmış (3) adet basın kartı beyannamesi,
B-) (2) Adet fotoğraf, (önden baş ve yüz açık olarak)
C-) 5953 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş sözleşme sureti,

Ekleyerek Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğüne veya İl Müdürlüklerine, İl Müdürlüğü bulunmayan İllerde ise Valiliklere başvurabilirler.
Usulüne uygun olmayan veya gerçeğe aykırı doldurulduğu tespit edilen beyannameler ile yapılmış başvurular yok sayılır.

Bekleme Süresi;
İlk defa basın kartı talebinde bulunan gazetecilerin bekleme süresi, basın kartı beyannamesini yetkili makamlara teslim ettikleri tarihten itibaren, İletişim Fakültesi mezunları, bu fakültelerde master ya da daha üst derecede eğitimlerini tamamlayanlar ile gazetecilikle ilgili yüksek öğrenim gördüğü belgelendirenler için (12), diğer fakülte mezunları için (18), ön lisans veya 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için (24), ortaöğretim mezunları için (28) aydır
 
Üst Alt