Sapkin Evliya

Selam

250px-Gustav_Jaeger_Bileam_Engel.jpg

Balaam ve melek, resim Gustav Jaeger , 1836.

Kur'an'in A'raf suresinin 175. ayetinde soyle bir Bilgi verilir.

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Onlara, şu adamın haberini de oku:
Kendisine ayetlerimizi vermiştik;
onlardan sıyrılıp çıktı,
şeytan da onu peşine taktı;
nihayet o, azgınlardan oluverdi.

Sadakallah

Gelenekte bu kisinin kim oldugu hakkina buyuk tartismalar olmustur.
Halifa Ali ra ve Ibn-i Abbas'a gore bu kisi BALAM BIN BEOR dur!

Arami oldugu halde once Musa as'in dinine tabi olmustur.
Ancak Aramilerin putperest kirali Balak'in yardim cagrisi uzerine;
Muvahhid ordusunun onunde cirilciplak fahiseleri oynatarak
Onlarin ahlakini bozmak,boylece Takva birligi bozulmus orduyu dagitmak
Seklindeki planin sahibidir.
Yahudilesme temayulu s.244

25-1 İsrailliler Şittim'de yaşarken, erkekleri Moavlı kadınlarla zina etmeye başladı. 2 Bu kadınlar kendi ilahlarına kurban sunarken İsrailliler'i de çağırdılar. İsrail halkı yiyeceklerden yedi ve onların ilahlarına taptı. 3 Böylece Baal-Peor'a bağlandılar. RAB bu yüzden onlara öfkelendi.
31-16 “Bu kadınlar Balam'ın verdiği öğüde uyarak Peor olayında İsrailliler'in RAB'be ihanet etmesine neden oldular. Bu yüzden RAB'bin topluluğu arasında ölümcül hastalık başgösterdi.
Eski Ahid-Sayilar

Kelbiye gore bu kisi;Medineli munafiklarin lideri kesis Abdullah b Amir.

Bazilarina gore; Sakifli unlu Hanif sair Umeyye bin Ebi's Salt dir.
[Peygamberimizin;"Onun siiri musluman olmustu dedigi sair.]

Ancak:
A'raf suresinin 176. ayetini inceleyince bu kisinin
Her devirde olan Bilgili ama ahlaksizlardan olan bir prototip
Oldugu anlasilir.

"O mesaylarimizla yucelmeyi isteseydi yuceltirdik.
Ama o mesajlarimiza basip yukselmek istedi."
Baglaminda..........
 
Selam!

Belam, Tevrat ve İslâmî kaynaklarda, önceleri iyi bir mümin iken, daha sonra Hz. Mûsâ ve kavmi aleyhine hile tertiplediği için cezâlandırıldığı rivâyit edilen kişidir. Müfessirlerın çoğunluğuna göre Kurân-ı Kerim'de ismi zikredilmeksizin,
(/Arâf, 175-176)

âyetlerdeki ifa*delerde kendisinden söz edilen kişi Bel*am bin Bâûrâ'dır. Kaynaklarda Belam, Belâm, Bel'âm bin Bâurâ, Bel'am bin Eber veya Belâm bin Bâûrâ şek*linde kaydedilen bu kişi
(Taberî, Tefsir, IX/82; Kurtubî, Tefsir, VII/319),

Tevrat'ta Beorun oğlu Balaam olarak geçmektedir
(Sayılar, 22/5),

Kâhin (Yeşu, 13/22)ve pey*gamber (Petrus'un İkinci Mektubu, 2/15) diye takdim edilen Bel'am'ın kehânetlerine büyük önem verilmektedir
(Sayılar, 22/6).

Bel'am'ın kıssası Tevrat'ta en az iki ayrı rivâyet halinde nakledilir ki, bu rivâyetler birbirinden farklıdır
(Sayılar, 22-24).
Elohist denilen rivâyete göre o Ârâmî veya Amorî bir kâhindir.

Tanrıya inanmakta ve O'ndan ilham almaktadır. Moab Kralı Balak'ın İsrâiloğulları'na lâ*net etmesi husûsundaki ısrarlarını an*cak Tanrı tarafından müsaade edilince kabul eder
(Sayılar, 22/5-21).

Yahvist de*nilen rivâyete göre ise o Midyanlı (Medyenli) bir kâhin olup (Sayılar, 31/8) Balak'ın dâvetine Tanrının izni olmaksızın icâ*bet etmiştir
(Sayılar, 22/22-34).

Tevrat'*taki kıssaya göre, Hz. Mûsâ başkanlığın*daki İsrailoğulları'nın çölde Ken'an diyarı*na doğru ilerlediklerini gören Moab kra*lı endişeye kapılır. İsrâiloğulları'na karşı kendilerine yardım etmesi için Bel'am'ı dâvet eder. Zira Bel'am'ın mübârek kıl*dığı mübârek olmakta, lânetlediği ise lânetlenmektedir (Sayılar, 22/6).


Bel'am ise Rabden alacağı emre göre hareket edeceğini bildirir; ne var ki bu konuda kendisine müsâade verilmez. Moab kra*lının ikinci defa ısrârı üzerine yine Rabbe danışan Bel'am'a bir rivâyete göre gitme izni verilir (Sayılar, 22/20), diğer bir rivâyete göre ise o, izin verilmeksizin yola çıkar (Sayılar, 22/22). Yolda eşeği melek tarafından durdurulur. Sonra yo*luna devam eder ve Balak'a sadece, Al*lah'ın kendisine söyleteceği şeyleri söy*leyebileceğini ifâde eder. Söylediği dört meselin hepsinde de kralın beklediğinin aksine, İsrâiloğulları'na lânet edeceğine onları mübârek kılar (Sayılar, 23/7-10, 18-24; 24/3-9, 15-24). Bel'am, Allah'ın lânet etmediğine lânet edemeyeceğini, Rabbin bedduâ etmediğine bedduâda bulunamayacağını, O'ndan emir aldığını, Allah'ın sözlerini işittiğini, yüce ola*nın bilgisini bilen kişi olduğunu, Rabbin sözünden öteye geçemeyeceğini ifâde eder (Sayılar, 23/8, 20; 24/4, 12, 16). Bununla beraber Kitâb-ı Mukaddes'te Belamın İsrâil'e düşman olarak tasvir edil*diği de görülür.

İsrâiloğulları'nın Midyan kadınlarıyla zinâ ederek felâkete uğra*maları Ruhban metninde Bel'am'ın bir hilesi olarak gösterilir (Sa*yılar, 31/16). Balak'a, İsrâiloğulları'nın Moablı kadınlarla zinâ etmelerini, putla*ra kesilen kurbanlardan yemelerini sağlamasını, böylece onların günahkâr olup cezâlandırılacakları-nı öğreten Bel'am'dır (Vahiy, 2/14). Belam ile ilgili kıssada bu husûsa yer verilmez, ancak İsrâiloğulları'nın Moablı kızlarla zinâ ettikleri, onla*rın ilâhlarına eğildikleri ifâde edilir (Sa*yılar, 25/1-3). Bel'am İsrâiloğulları tara*fından öldürülmüştür
(Sayılar, 31/8; Ye*şu, 13/22).

İslâmî kaynaklar umûmiyetle yukarıda meâli verilmiş olan 7/A'râf sûresinin 175 ve 176. âyetlerinde kastedilen kişi*nin Tevrat'ta da zikredilen Bel'am bin Bâûrâ olduğunu, söz konusu âyetlerden ön*ce Hz. Mûsâ ve İsrâîloğulları'ndan bahsedilmesinin de bunu gösterdiğini belir*tirler. Fakat bu kişinin Ümeyye bin Ebü's-Salt es-Sekafî veya Nu'mân bin Sayfî er-Râhib olduğuna dâir görüşler de vardır
(Taberî, Tefsir, IX/83, Kurtubî, Tefsir, VII/320, İbn Kesîr, Tefsîr, III/507; Salebî, Arâisul-Mecâlis, s. 182).

İslâmî kaynaklarda Belam bin Bâûrâ ile ilgili çeşitli rivâyetler yer almaktadır. Bu rivâyetlerden birine göre Hz. Mûsâ'nın, Kur'ân-ı Kerim'de "cebbar bir ka*vim" şeklinde nitelendirilen bir topluluk*la savaşmak için hazırlanması üzerine Bel'am'ın kavmi ona durumu anlatarak Mûsâ'nın etkisiz kılınması için duâ et*mesini isterler. Ancak Mûsâ'nın peygam*berliğine inanan ve iyi bir mü'min olan Belam bu isteği reddeder. Allah'ın ken*disine Mûsâ'ya bedduâ konusunda izin vermediğini belirterek öteki isteklerini de geri çevirirse de, kavmi onu hediyelerle kandırıp bedduâ etmesini sağlar*lar. Ancak Allah bu bedduâyı onun kav*mine çevirir; Belam'ın da Allah tarafın*dan bir cezâ olmak üzere dili göğsüne doğru sarkar. Artık dünya ve âhiretinin yıkıldığını düşünen Bel'am, hiç olmazsa kavmini kurtarmak için onlara Hz. Mû*sâ ve İsrâiloğullarına karşı kullanılmak üzere bir hile öğretir. Buna göre bu ka*vim, kadınları süsleyerek Mûsâ'nın sefer halinde olan askerleri arasına gönderecek ve bu kadınlar onları baştan çıkaracak*tır. Gerçekten Şimeonîler'in reisi Zimri, Sur kızı Kozbi ile zinâ etmiş ve bu yüzden İlâhî bir cezâ olmak üzere baş gösteren vebâ salgınında 70.000 kişi ölmüştür
(İbn Kesîr, Tefsir, III/511; Âlûsî, Rûhul-Meânî, IX/112).

Bir başka rivâyete göre ise Bel'am Hz. Mûsâ'ya bedduâ edemeyeceğini, çünkü aynı dine mensup olduklarını belirtmiş, çarmıha gerilerek öldürülme tehdidi üze*rine ise ism-i a'zam'ı okuyarak Hz. Mûsâ'nın şehre girmemesi için duâ etmiş, duâsı kabul olunmuş ve böylece İsrâiloğulları çölde kalmışlardır. Bunun üzeri*ne Hz. Mûsâ, Bel'am'dan ism-i a'zam ile imanın alınması için duâ etmiş ve ilgili âyette belirtildiği gibi Bel'am'a verilen "âyetler" geri alınmıştır
(Âlûsî, Rûhul-Meânî, IX/112).

Belam'ın İsrâiloğulları'ndan, Ken'ânîler'den veya Yemenli olduğu, ona verilen âyetlerden maksadın ise "ism-i a'zam", "suhuf" veya "kitap" olduğu da rivâyet edilmiştir. Hatta ona peygamberlik verildiği de söylenir. Ancak İslâm inancına göre kendisine peygamberlik verilen bir kişinin hak dini terketmesi mümkün ol*madığından bu rivâyete itibar edilme*mektedir
(Kurtubî, Tefsir, VII/320; İbn Kesir, Tef*sir, III/509).

Söz konusu âyetlerde kıssası anlatılan kişinin Bel'am bin Bâûrâ olduğuna dâir bir işaret yoktur. Burada hak ve hakikati gördükten sonra onu bırakıp şeytanın peşine düşenin kötü durumu ifade edil*mektedir. Mutasavvıflar ise Bel'am bin Bâûrâ'yı, kibir ve dünyevî arzular sebebiy*le sapıklığa düşenlerin bir örneği olarak takdim etmektedirler
(Encyclopédie de lİslam, Leiden, 1954, I/1014).
 
  • Etiketler
    sapkin evliya
  • Üst Alt