Sabin Kadınları

Merhaba

Sabin Kadınları (1794-99) için ön çalışma, kara kalem ve mürekkep, Pariste Musée du Louvre.

Sabin Kadınları
Tuval üz. yağlıboya, 12'8" x 17'3/4";David faciebat anno 1799. -Musée du Louvre, Paris.


Hersilia babası ve kocası arasında

Ara Bilgi:
Roma tarihinin erken günlerindeyiz. Romalılar komşuları Sabinlerin kızlarını kaçırır, ve bunun öcünü almak için Sabinler Romaya karşı saldırıya geçerler. Ama hemen değil. Arada geçen süre içinde Sabinlerin önderinin kızı Hersilia Roma önderi Romulus ile evlenmiş ve ondan iki çocuğu olmuştur. Jacques-Louis Davidin tablosunda Hersilia babası ve kocası arasında görünür ve her iki yandaki savaşçılardan kadınları kocalarından, anneleri çocuklarından ayırmamalarını ister. Yakarılarına başka Sabin kadınlar da katılır. David onu uzun bir süre uğraştıran birçok ön çalışmadan sonra bu tabloyu çizerken sanatsal gelişiminde bir dönüm noktası olarak bütünüyle yeni bir yön tuttuğunu belirtir. Sonunda geriye kaynağa gitmek ve sanatı Yunanlılar tarafından izlenen ilkelere geri döndürmek istediğini yazar. David yapıtında gerçekliğe olduğu gibi insan büyüklüğüne ve eşsizliğine de anlatım verir. Trajedi Guernica trajedisinden daha önemsiz değildir. Ama David Doğal Hakkın, insanlık haklarının savaş tarafından bile çiğnenmemesi gerektiğini insan soyluluğu ile anlatır.

JACQUES LOUIS DAVID Hakkinda BILGI:

"... Kutsal Vatan aşkı yol gösteriyor, destekliyor öcünü alan kollarımızı"

La Marseillaise

Jacques Louis David, onsekizinci yüzyıl Fransız resminin ve Batı sanatı tarihinin başta gelen simalarından biri olup; klâsik sanatı içine düştüğü sorunlardan kurtarmış ve Fransız İhtilâli sürecinin sanat ortamında yeni bir estetik anlayışın yolunu açmıştır: Neo-klâsisizm. Sanatçının burada konu edilen "Horatius Kardeşlerin Yemini" adlı baş yapıtında da görüldüğü gibi sanat, süs olmaktan çıkarak, toplumun bir parçası halini almış ve öğretici, düzeltici, itici ve eğitici bir görev üstlenmiştir. Aynı zamanda da sanat eserinin toplumun mutluluğuna katkıda bulunması ve tüm ulusların ortak malı olan bir etkileşim ve iletişim aracı niteliği kazanması da: bu militan bir ruhla ideoloji ve sanatı bütünleştiren ve çağının tüm gerçeğini aktaran yapıtla ifadesini bulmuştur.
Fransız İhtilâlinin bir ön habercisi halini alan "Horatius Kardeşlerin Yemini"ni sanat tarihindeki tam yerine oturtabilmek ve morfoloji, ikonografi ve ikonolojisiyle kavrayabilmek için öncelikle yapıtın ait olduğu sürecin tarihî ve sanat ortamını, dönemin kendine özgü şartları içinde David'in mücadelesini ve sanat anlayışını da dikkate almak gerekmektedir.
Jacques Louis David
 
Üst Alt