Resimlerle Antioch/ Antakya

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

İsa'nın son akşam yemeğinde kullandığı varsayılan ve kullanana ölümsüzlük sağladığına inanılan kutsal kadeh. Ancak daha sonra bu kadehin 6.yy'da kapıldığı anlaşıldı. Yine de bugün dünyada bir çok hristiyan Antakya Kadehi'nin kutsal kadeh olduğuna inanıyor. Kadeh 1. Dünya Savaşı sırasında yurt dışına kaçırıldı ve bugün New York Metropolitan Müzesi'nde sergileniyor.

Antakya Tikesi; tike, Yunan mitolojisinde bir kentin kaderini belirleyen tanrıçadır. Antakya Tike'si ise ayrıca Antakya'nın bereket tanrıçasıdır. Üstelik Antakya için hayat kadınlığı dahil her şeyi yapmıştır. Heykel bugün Vatikan Müzesi'nde sergilenmektedir.

Antakya'yı gösterir bir harita:

1895 yılına ait bir fotoğraf; ipek yolunun son durağında bir ipek böceği kozası satışı

Eski Antakya Resimleri

Hatay Devleti Meclis Binası

Antakya Prensliği'nin kullandığı arma

İskenderun Sancağı'nın bağlı olduğu 1922'de kurulan Suriye Federasyonu'na dahil ve en nihayetinde Fransız müstemlekesi olan Halep Devleti'ne ait bayrak:

Bağımsız Hatay Türk Devleti'nin bayrağı:

Türk Bayrağı'ndan tek farkının yıldızın içinin boş olmasının nedeni Türkiye'ye dahil olduktan sonra bu bayrakların yıldızlarının içinin boyanarak Türk Bayrağı haline getirilecek olmasıdır. Aşağıdaki resimde de bir hanım ilhak sonrası yıldızın içini dolduruyor.

Antik Antakya'nın temsili resimleri
genel görünüm
şehrin kapısı
tapınak meydanı
kolezyum
bazilika

HATAY ANAYASASI

Fasıl bir--- Esas Hükümler:

Madde :1-Hatay dahili islerinde tam bir istiklali haiz Türk ekseriyetine müstenit ve cumhuriyet rejimi ile idare olunan ayrı ve müstakil varlık teskil eden bir devlettir.
Madde:2- Hatay Devletinin merkezi Antakyadır.
Madde :3- Hatayın bütün vatandasları kanun müvecehesinde müsavi ve ırk, dil, din farkı gözetmeksizin aynı medeni ve siyasi haklara sahip ve bila istisna kanuna riayetle mükelleftirler.

Fasıl iki--- Tesrii Kuvvet

Madde:4- Tesrii kuvvet Hatay halkı n***** Hatay millet meclisi tarafından kullanılır. Hatay millet meclisi hazırlanacak mahsus kanuna tevfikan dört senelik bir müddet için intihap edilir, kırk azalık tek bir heyettir. Ancak meclisin tatil zamanından sonra meclisin tasvibine arzedilmek sartiyle hükümet muvakkat kanun yapmak salahiyetini hazidir.
Madde:5- Kanunlar vazı için ilk tesebbüs Hatay millet meclisi azasına ve icra kuvvetine aittir. Mamafih masraflar ihtiyarını müstelzim olan yahut vergiler ihdasına, tadiline veya ipkasına müteallik bulunan kanunlar vazı tesebbüsü yalnız icra kuvvetine aittir.
Madde:6- Bir kanuna müstenit olmadıkça hiçbir vergi ihdas veya tahsil olunamayacagı gibi bir iktikraz da akdolunamaz . cra kuvveti her sene gelecek sene için bir bütçe kanunu projesiyle bir mali müvazene kanunu layihası tesbit edilecektir. Meclis tarafından kabul ve tasdik edilmemis olan hiçbir masraf sene içinde yapılamaz. Her sene maliyenin sonunda o senenin hesapları bir kanunla mütesekkil bir heyetçe tetkik edildikten sonra meclise arzolunur.
Madde:7- Kanunlar ve kararlar adi ekseriyetle kabul ve ittihaz olunur. Nisabı ekseriyet meclisi teskil eden azanın yarısıdır.
Madde:8- Mebuslar Hatay Millet Meclisine katılıs ettiklerinde su sekilde tahlif olunurlar: Vatan ve milletin saadet ve selametine ve milletin saadet ve selametine ve milletin bilakaydü sart hakimiyetine mügayir bir gaye takib etmiyecegime ve Cumhuriyet esaslarına sadakatten ayrılmıyacagıma namusum
üzerine söz veririm.
Madde:9- Hiçbir mebus Millet meclisi dahilindeki rey ve mütaleasınınve beyanatının Meclis haricinde irad ve ihzarından dolayı mesul degildir. Gerek intihabından evvel ve gerek sonra aleyhine cürüm isnad olunan bir mebusun maznunen isticvabı veya teklifi ve yahut muhakemesinin icrası heyeti umumiyesinin kararına baglıdır. Cinai cürüm meshud bundan müstesnadır- ancak bu takdirde
makamı aidi meclisi derhal haberdar etmekle mükelleftir. Bir mebusun intihabından evvel veya sonra aleyhine sadir olmus cezai bir hüküm infazı mebusluk müddetinin hit***** talik olunur. Mebusluk müddeti esnasında müruru zaman cereyan etmez.
Madde:10- Tatil esnasında Hatay Devlet Reisi veya Millet Meclisi Reisi lüzum görürse Meclisi içtimaa davet edebilir. Millet Meclisi içtimaı senede dört aydan dun olamaz.
Madde:11- Meclis müzakeratı alenidir. Ve harfiyan nesrolunur. Fakat dahili nizamnamede münderiç seraite tevfikan Meclis, hafi celseler dahi akdedebilir. Hafi celseler müzakeratının nesri, meclisin kararına baglıdır.

Fasıl:3---İcra Kuvveti:

Madde:12- İcra kuvveti Hatay halkı n***** Hatay Devlet Reisi ile bir icra meclisi tarafından kullanılır.
Madde:13- Hatay Devlet Reisi, Millet Meclisi tarafından bes sene müddetle intihab olunur. Devlet Reisi intihabı ekebinde Meclis huzurunda su suretle yemin eder: Devlet Reisi sıfatile müstakil Hatay Devletinin kanunlarına, cumhuriyet esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Hatay vatandaslarının saadetine sadıkane ve bütün kuvvetimle mesai sarfedecegime ve Hatay halkının emniyetine teveccüh
edecek her tehlikeyi kemali siddetle men, Hatayın san ve serefine vikaya ve ilaya ve deruhde ettigim vazifenin icabına nefsini hasretmekten ayrılmıyacagımı namusum üzerine söz veririm.
Madde:14- Devlet Reisi kanunen musarrah hudud dahilinde af hakkını istimal eder.Affı umumi ancak bir kanun ile bahsolunur.
Madde:15- Hatay Millet Meclisince kabul edilen kanunların hepsi Devlet Reisi tarafından isdar olunur ve hiçbir kanun isdarından evvel meriyete geçemez. Hatay Millet Meclisi tarafından kabul olunan bir kanunun isdarını Hatay Devlet Reisi bu kabul tarihinden itibaren bir ay zarfında talik ve kanunun arzını faydalı gördügü mülahalariyle beraber yeniden tedkik olunmasını Meclisten istiyebilir. Yeniden
müzakerat ancak iade tarihinden bir ay sonra vukubulabilir. Devlet Reisi kanunu bu ikinci müzakere esnasında kabul edilecek surette aynen isdara mecburdur.
Madde :16- Hatay Devlet Reisi icra meclisinin reyi üzerine Millet Meclisini feshedebilir. Böyle bir halde yeni intihabları bilaihmal icra ettirmege mecburdur.
Madde:17- Millet Meclisine karsı mesul bir icra meclisi teskil olunur. Bu meclis bir reis ile seçecegi en çok dört azadan ibarettir. cra meclisi reisi Hatay Devlet Risi taraından seçilir.
Madde:18- cra kuvvetlerinin tesekkül suretleri ve vazife ve mesuliyetleri ayrıca bir kanunla tesbit olunur.

Fasıl: 4 --- Adli Kuvvet:

Madde :19- Adli kuvvet, kanunen mütesekkil mahkemeler tarafından Hatay halkı n***** icra olunur. Azası Hatay Devlet Reisi tarafından mansub bir yüksek mahkeme bulunur. Bu aza, muayyen ahval ve suretle ancak Hatay Devlet Risi tarafından yüksek mahkemenin diger hakimlerinin reyi alındıktan sonra arzolunabilir.
Madde :20- Yüksek mahkeme Hatayın bütün mahkemelerinin kararlarına karsı yeniden tedkik hak ve selahiyetleriyle kanunun kendisine tefviz eyledigi diger vazifelerei de ifa eder. İcra meclisi yüksek mahkeme ile diger mahkemelerin karar ve ilamlarını infaz ettirmekle mükelleftir. Adli kuvvetin kararları baska hiçbir kuvvet tarafından tetkik veya tadil olunamaz.
Madde:21- Yüksek mahkeme ile diger mahkemeler kanunlarının anayasaya uygun olup olmadıgının tedkikine selahiyetli degildir.

Fasıl:5--- Müteferrik hükümler:

Madde:22- Hatay vatandaslarının ecnebi memleketlere seyahati için bir Hatay pasaportu ihdas olunacaktır.
Madde:23- Hatayın nizam ve asayisinin muhafazasını temin için 1.500 kisiyi tecavüz etmiyecek polis ve jandarma kuvvetleri teskil olunacaktır.
Madde:24- Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
Madde:25- Bu kanun hükümlerini icra meclisi yerine getirir.

Atatürk'ün Hatay Devleti'nin kuruluşunu kutladığı telgraf...
Atatürk'ün o sırada Sancak Valisi olan Abdurrahman Melek'e telgrafı.
Telgraf Hatay'a Türk askerinin girmesini sağlayan Fransa - Hatay Antlaşmasından sonra çekilmiştir. (7.7.1938)
Sizin için artan saadetler ve refah dilerim.

İsmet İnönü'nün o sırada hem Hatay Başbakanlığı'nı hem de TBMM Gaziantep Mebusluğu'nu yapan Dr. Abdurrahman Melek'e Telgrafı.
Telgraf Hatay Meclisi Türkiye'ye katılma kararı aldıktan sonra çekilmiştir. (25.06.1939)

Aziz Hatayın anavatana kavuşması sevinci büyük ve derindir bu mesut neticeye ulaşmada unutulmaz hizmet hisleri sayın Hataylıları ve sizi muhabbetle anar hararetle tebrik ederim.

Ayşe Fitnat Hanım...
Bu kişi Atatürk'ün o meşhur tarihi sözlerini söylemesine neden olmuştur.
Atatürk Adana'ya ziyarete geldiğinde (5 Mart 1923) Lozan Konferansı görüşmeleri devam etmekteydi. Atatürk'ü karşılayanlar arasında binlerce Hataylı vardı o sırada. Bu sırada ''Gazi Baba Bizi de Kurtar'' pankartlı bir grup kız çocuğu öne çıktı, aralarından Ayşe Fitnat isimli kız da Gazi'ye içli bir konuşma yaptı. Bunun üzerine Atatürk çok duygulandı ve tarihe geçen şu sözleri söyledi:
''Kırk Asırlık Türk Yurdu Düşman Elinde Kalamaz''
Bu hanımın mezarı Antakya'ya bağlı Şenköy Beldesi'nde bulunmaktadır.

Hatay Davası Mücahiti İzzet Güçlü ve Kardeşi Mustafa Güçlü...

Asım Gündüz Antakya Lisesi binasında Fransızlarla yapılan antlaşmayı imzalıyor. Sağında Cevat Açıkalın, solunda da Feyzi Mengüç var.

İlginç bir anekdot:

2 Eylül 1938de İskenderun Sancağı Meclisi ilk toplantısını yaptı. Yeni kurulan bu devletin adının Hatay Türk Cumhuriyeti olması kararlaştırıldı. Devletin bayrağı olarak Türk Bayrağına çok benzeyen ay yıldızlı bayrak kabul edildi. Türk İstiklal marşı aynen Hatay Devleti Milli Marşı olarak kabul edildi. Devletin resmi dili Türkçe oldu ve açılış günü tüm milletvekilleri Türkçe yemin ettiler.
Antakya milletvekillerinden Dr. İbrahim İnalın anlattıkları devletin resmi dilinin Türkçe olmasının yarattığı olaylar konusunda bize çok önemli ipuçları veriyor: (yine isim vermeyeceğim, çünkü bu kişinin torunları halen Hatay'da ikamet etmektedir ve yıllar önce olmuş bu olaylar nedeniyle onları ifşa etmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum)

O gün daha meclis toplantısı yapılmamıştı, ancak meclis başkanının odasında çok hararetli tartışmanın cereyan ettiğini gördüm ve odaya girdim. Sayın Tayfur Sökmen ve diğer milletvekilleri çoğunlukla orada idi. Odada bir kahraman edasıyla konuşan Dr. ..... bir şeyi ısrarla yapmak istiyordu. Tüm milletvekili arkadaşlar Hatayın milli görüşüne aykırı yolda hareket etmemesi için ricada bulunuyorlardı, o ise fikrinde ısrar ediyordu.
Ben de tartışmaya katıldım ve tartışmanın sebebini sordum. Dediler ki Dr. ..... bugün Mecliste Arapça konuşmak istiyor. Bu gibi davranışlardan kaçınmasını istiyoruz ancak kabul etmiyor dediler.
Ben de Meclis Başkanı merhum Abdülgani Türkmene sordum Anayasa kendisine bu hakkı vermiş midir diye. Evet vermiştir dediler. O halde konuşabilir dedim.
Benim gibi müfrit bir Türkün bu şekilde konuşması ilk önce arkadaşlar arasında şaşkınlık yarattı. ..... de beni kendisine destek oluyorum sandı. Ancak ilave ettim ; Bizler Arapça bilmediğimiz için bir tercüman getirmemiz gerekir. Şu tesadüfe bakın ki bugün de tercümanımı beraberimde getirmiş bulunuyorum.
Kim olduğunu sorduklarında ise ceketimin altındaki tabancayı gösterdim. Dr. .....ye de;
Sen ayrım yapar Arapça konuşur, meclisin düzenini bozmaya kalkarsan seni alnının orta yerinden vurup öldüreceğim. Arka tarafındakileri de Allah korusun dedim.
Daha da ekledim;
....., bugün seni efendilerin donatarak, doldurarak buraya göndermişler, Hatay Meclisini karıştırma görevini sana vermişler. Git efendilerine söyle Hatay Devleti Millet Meclisinde yalnız Türkçe konuşulur. Başka dillerle konuşmak isteyenlere tabanca karşılık verir.

Bu sırada, Atatürk, daha sonraları Hatay Cumhurbaşkanı seçilecek olan Tayfur Sökmen Beyi Antalyadan bağımsız mebus seçtirdi. Neden yakın olan Adanadan seçtirmediniz? diyenlere de Sonra (L) yerine (K) koyacağız. Böylece Antalya, Antakya olacak demiştir.

Kaynak: Tahsin Ünal, Türk Siyasi Tarihi, Kamer Yayınları, 1998, İstanbul, s. 732-733

Kaynak: wowturkey.com
 
Üst Alt