Reenkarnasyon ve islam

B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Dabbet...!!! Dabbet CANLI dır...!!! Hz.İsa,Ashabı Kehf,Zülkarneyn+LER...,bunlardan biri OTOMATİKMAN Dabbet’tir.Aşağıdaki ayet aslında önemli bir DABBET i daha söylüyor bize , yani aslında her zaman sorgulanan ve aranan DABBET....

AL-İ İMRAN

81. Ve iz ehazallâhu mîsâkan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikmetin summe câekum resûlun musaddikun limâ meakum le tu’minunne bihî ve le tensurunneh(tensurunnehu), kâle e akrartum ve ehaztum alâ zâlikum ısrî, kâlû akrarnâ, kâle feşhedû ve ene meakum mineş şâhidîn(şâhidîne).

81. Ve unutma ki Allah, peygamberlerden mîsaklarını almış, şöyle demişti: "Size Kitap'tan ve hikmetten nasip verdim. Sonra size elinizdekini doğrulayıcı bir resul geldiğinde, ona mutlaka inanacak ve ona muhakkak yardım edeceksiniz. Kabul ettiniz ve ağır yükümü üzerinize aldınız mı?". "Kabul ettik." dediler. "O halde tanık olun, sizinle beraber ben de tanıklardanım." dedi.

Ali İmran 81: Hani Allah, peygamberlerden: "Ben size Kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz" diye söz almış, "Kabul ettiniz ve bu ahdimi yüklendiniz mi?" dediğinde, "Kabul ettik" cevabını vermişler, bunun üzerine Allah: O halde şahit olun; ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim, buyurmuştu.

Buradaki RESUL tekildir ve melek değildir...Buradaki RESUL Hz.Peygamberimiz de değildir...Çünkü Hz.Peygamberimiz " Hatemül Enbiya " dır , yani peygamberlerin sonuncusudur , yani ÇOĞUL verilen Nebiler / Peygamberlerin içerisindedir...!!! Peki kim o zaman...??? Kur'an hiç bir ayette " Misak Şahidi " nin ismini vermez...O na hep " Kullarımızdan bir kul " der...!!! Ayette ise " Peygamberlere gelen TEK BİR PEYGAMBER " den bahseder...Kimdir O peygamber...???

İsmi Kur'an'da geçmeyen HIZIR olarak bilinen " Kullardan bir kul "...!!! Doğal bir Zülkarneyn'dir.DABBET olmayı yeğliyor.

Peki Kur'an niçin DABBET tanımlaması yapar...Ne özelliği vardır Dabbet'in...??? Biraz beyin cimnastiği yapmak iyi olur sanırım....

Sağlıcakla kalınız...
 
Reenkarnasyon sistemine göre kadınlar neden ve ne zaman kadın oldular?

Öncesinde
Kuran’daki kadınlarla ilgili ayetlere bakalım…

YUSUF SURESİ
109 -Senden önce gönderdiklerimiz de kentler halkından kendilerine vahyettiğimiz bazı erlerden başkası değildi.

Kadınlardan peygamber seçilmez

BAKARA SURESİ
237- Erkekler olarak sizin (nikâhtan) vazgeçmeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki lütufkârlık farkını unutmayın.

İman eden erkekler iman eden kadınlara oranla daha çok lütuflandırılmayı hak etmişlerdir…


MÜMTEHİNE SURESİ
10- Ey iman sahipleri! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanını daha iyi bilir ya! Eğer onların mümin hanımlar olduklarını anlarsanız, onları kâfirlere döndürmeyin!


BAKARA SURESİ
223- Kadınlarınız sizin tarlanızdır. O halde tarlanıza dilediğiniz şekilde varın.


MÜMTEHİNE SURESİ
Ey peygamber! İnanmış kadınlar sana gelip Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup ortaya sürmemeleri, iyilik ve güzelliği belirlenmiş bir işte sana isyan etmemeleri hususunda seninle beyatleşmek isterlerse, onlarla beyatleş ve onlar için af dile
 
Reenkarnasyon sistemine göre kadınlar neden ve ne zaman kadın oldular?

ALİ İMRAN SURESİ
14. Kadınlara, oğullara, altın ve gümüşten oluşturulmuş yığınlara, salma atlara, davarlara ve ekinlere tutkunlukların sevgisi, insanlar için süslenip püslenmiştir.

“Kadınlara tutkunlukların sevgisi insanlar için süslenip püslenmiştir.”

Bu ayette “insanlar” ifadesi erkekler için kullanılmıştır…
Peki
Kadınlar insan değil mi?

Reenkarnasyon sisteminde insan ömrünün 1000 yıl olduğunu düşünürsek,
Kişi ilk 400 yıl insan olarak anılır (mümin ya da kâfir olarak anılmaz) ve ilk 400 yılda insanların hepsi erkektir

400 yılın sonunda iman eden insanlar (erkekler) içerisinde, Allah’a yakınlıkta dereceleri yüksek olanlar kalan 600 yıllık sürelerindeki imtihana erkek olarak devam ederler…

400 yılın sonunda iman eden insanlar (erkekler) içerisinde, Allah’a yakınlıkta dereceleri daha düşük olanlar kalan 600 yıllık sürelerindeki imtihana kadın olarak devam ederler…

400 yılın sonunda iman etmeyen insanlar (erkekler) ise yine kâfirliklerinin derecesine göre kadın ya da erkek olarak, kalan 600 yıllık sürelerini, imtihanları bitmiş kalpleri mühürlü bir halde yaşarlar…

NİSA SURESİ
34- Erkekler; kadınları gözetip kollayıcıdırlar. Şundan ki, Allah, insanların bazılarını bazılarından üstün kılmıştır ve erkekler mallarından bol bol harcamışlardır

“Erkekler; kadınları gözetip kollayıcıdırlar”
Allah, iman eden erkeklere; iman eden kadınları gözetip kollamalarını emrediyor…

“Allah insanların bazıların bazılarından üstün kılmıştır”
İnsanlar 400 yıllık imtihanda derecelendirilmişlerdir…

“erkekler mallarından bol bol harcamışlardır”
Kalan 600 yıllık yaşantılarına iman etmiş erkek olarak devam edecek olan insanlar; ilk 400 yıllık yaşantılarında cimrilik etmemişler ve mallarından bol bol harcamışlardır… Böylece üstün olmayı ve lütuflandırılmayı hak etmişlerdir…


Not: O dönemdeki topluluklar arasında yani ilk 400 yılını yaşayan insanlar arasında;
Daha önce ilk 400 yılını yaşamış fakat 1000 yılını tamamlamamış olan iman etmiş kadın ve erkek müminler de var.

Daha önce ilk 400 yılını yaşamış fakat 1000 yılını tamamlamamış olan inkâr etmiş kadın ve erkek kâfirler de var.

ENAM SURESİ
133- Senin o Gani Rabbin rahmet sahibidir. Dilerse sizi ortadan kaldırır ve sizi bir başka topluluğun soyundan vücuda getirdiği gibi, ardınızdan da dilediğini sizin yerinize getirir.

Bu ilk 400 yılını yaşayacak insanlar (erkekler) topluluğu kendilerinden önceki başka bir topluluğun soyundan vücuda getirilir…

YASİN SURESİ
6.Babaları uyarılmamış, tam gaflet içinde bir toplumu uyarman için gönderildin.
7.Yemin olsun ki, onların çoğuna söz hak olmuştur, artık onlar iman etmezler.

İlk 400 yılını yaşayan insanlar babalar ve oğullardan oluşur…
İlk 400 yılını yaşayan imtihan halindeki insanların (erkeklerin) çoğu iman etmez ve kalan 600 yıllık ömürlerini kafir olarak yaşarlar...

ENAM SURESİ
116-Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Sadece sanıya uyarlar onlar ve sadece saçmalarlar.
 
Hz. Muhammet de diğer peygamberler gibi peygamberliği hak etmiştir…

Peygamberliği hak edebilmesi için de önce insan olarak ortalama 400 yıl, sonra iyi insan olarak ortalama 600 yıl ve toplamda ortalama 1000 yıl yaşamıştır…

1000 yılın sonunda Allah katına çıkarılmış ve yeni bir misakla kendi toplumuna peygamber olarak gönderilmiştir…

Bir insanın 1000 yıllık ömründe, ortalama 19 kez reenkarne olduğunu düşünürsek o kişiye ait farklı isimlerin olması da kaçınılmazdır…

ARAF SURESİ
157- Onlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları ümmî peygambere uyarlar;

Eğer Tevrat bozulmamışsa ki bana göre bozulmamıştır; Hz. Muhammet’in önceki yaşamlarına ait bir isminin Tevrat’ta olması gerekir.

MALAKİ – 4
4- Kulum Musa’nın şeraitini, kanunları ve hükümleri anın, o şeriat ki, Horeb’de ve bütün İsrail için ben ona emrettim.

5- İşte, Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce, ben size peygamber İlya’yı göndereceğim.

6- O da babaların yüreğini oğullara ve oğulların yüreğini babalarına döndürecektir; ta ki, gelip dünyayı lanetle vurmayayım…


İlya ismi; Hz. Muhammet’in önceki yaşamlarına ait bir ismidir…
Bu ismin Hz. Muhammet’e ait olduğunu anlamak için İlya’ya ait vasıflara bakmak yeterlidir…

1. Vasıf

“Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce” gönderilecek
Yani
“Kıyamet gelmeden önce”

Son peygamber olan ve kıyametten önce gönderilen Hz. Muhammet’tir

2. Vasıf

Babaların yüreklerini oğullara ve oğulların yüreklerini babalarına döndürecektir…

TEVBE SURESİ
23-Ey iman edenler! Babalarınız ve kardeşleriniz, eğer imana karşı inkârı seviyorlarsa, onları dost edinmeyin! İçinizden onları dost edinenler zalimlerin ta kendileridir.

TEVBE SURESİ
113-Akraba bile olsalar, cehennem halkı oldukları açıkça belli olduktan sonra müşrikler için af dilemek ne peygambere yakışır ne de iman edenlere.

114-İbrahim’in babası için af dilemesi, sadece ona verdiği bir söz yüzündendi. Onun Allah düşmanı olduğu kendisi için açıklık kazanınca, ondan uzaklaştı.

Yukarıdaki ayetlerde de anlaşılacağı üzere iman eden kişinin
Babası kâfirse, oğlu babasını dost edinemez
Eğer
Oğlu kâfirse, baba oğlunu dost edinemez

Bu durumda babaların yürekleri oğullara oğulların yürekleri de babalarına karşı döndürülmüş olur…

Hz. Muhammet’in;
Tevrat’taki ismi İlya
İncil’deki ismi ise Ahmet’tir…
 
Üst Alt