• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Prof. Faruk Beşer’in Hz. İsa’nın gelişi konusunda yanılgılarına cevap-1

Okunuyor :
Prof. Faruk Beşer’in Hz. İsa’nın gelişi konusunda yanılgılarına cevap-1

ahmetsecer

Amatör
Üye
Prof. Faruk Beşer sitesinde Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne dönüşü ile ilgili sorulan bir soruyu şu şekilde yanıtlıyor: Hz. Muhammed’le peygamberlik bitmiş ve artık bir daha peygamber gelmeyecektir. Hz. İsa’nın gelmesiyle ilgili haberler mecaz olma ihtimalleri daha ağır basan haberlerdir. Öyleyse Hz. İsa’nın gelmesi ve bütün ehli kitabın ona inanması demek, kıyamete yakın zamanlarda, ehli kitabın onu hakkıyla tanıması, ona uyması ve onun gösterdiği kurtarıcıya, yani, Hz. Muhammed’e tabi olması demektir. Onun haçı kırması ve domuzu öldürmesi ile ilgili haberler de tam buna uygundur. Yani, Hıristiyanlar onu tam anlamıyla ve olduğu gibi tanıyacaklar, domuz yemekten vazgeçecekler, haça ibadet etmeyi bırakacaklar demektir. Yani o bir bakıma misyonuyla ve ilk geldiğinde anlattığı öğretileriyle gelecek, Bediuzzaman’ın ifadesiyle, şahs-ı manevisiyle gelecek ve Ehli kitap da toptan İslam’a gireceklerdir. Ben şahsen böyle anlayan âlimler gibi anlıyor ve onlara katılıyorum. Aksi takdirde Hz. Muhammed’in yapamadığını Hz. İsa yapacak ve en nihayet son peygamber de o olacak diye düşünmek İslam akidesine aykırıdır.

Öncelikle Prof. Faruk Beşer’in Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne dönüşü hakkında son derece yanıldığını ve Müslümanları da yanlış yönlendirdiğini söylemek istiyorum. Hem Kuran ayetlerinde hem de peygamberimizin söylediği hadislerde Hz. İsa’nın öldürülmediği ve tekrar yeryüzüne gönderileceği son derece açık ve net olarak bildirilmiştir. Prof. Beşer Hz. İsa’nın ölüp manen Allah katına yükseldiğini söyleyerek Kuran ayetleriyle tam anlamıyla çelişmektedir. Hz. İsa ölmemiş, ruhu ve bedeniyle Allah katına alınmıştır.

Hani Allah, İsa'ya demişti ki: "Ey İsa, doğrusu seni Ben vefat ettireceğim (müteveffiyke), seni Kendime yükselteceğim (rafiuke), seni inkâr edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkâra sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Bana'dır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim." (Al-i İmran Suresi, 55)

Ayette bildirilen"... seni Ben vefat ettireceğim... " cümlesiyle, Hz. İsa (as)'ın uykudakine benzer bir duruma sokularak, Allah Katına yükseltildiği haber verilmektedir. Hz. İsa ölmemiş, sadece Allah'ın takdiriyle bu boyuttan ayrılmıştır. Büyük İslam alimleri Maturidi, Taberi, İbni Kesir, İbn Teymiyye, Muhammed el Kevseri, Elmalılı Hamdi Yazır, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Hz. İsa'nın ölmediği, Allah Katına yükseltildiği ve kıyametten önce yeryüzüne tekrar döneceği konusunda ittifak sağlamışlardır.

İslam tarihinin ilk müfessirlerinden biri olarak kabul edilen Maturidi de, ayette Hz. İsa' nın bilinen biyolojik anlamda ölümünden bahsedilmediğini ifade etmiştir:

“Ayette kast edilen şey, ölüm anlamındaki vefat değil, bedenin dünyadan alınması anlamındaki vefattır.”

Elmalılı Hamdi Yazırise, tefsirinde bu ayetten anlaşılan anlamın, 'Hz. İsa'n'ın ölmediği, Allah Katında diri olduğu' şeklinde bildirir:

“... Bizce bu tefsir ve inancın özeti şu demek olur: Allah'tan bir kelime olan ve Ruhu'l-Kudüs ile teyid edilmiş bulunan Mesih İsa'nın ruhu henüz kabzedilmemiştir. Ruhunun eceli gelmemiştir. Kelime daha Allah'a dönmemiştir. Onun daha dünyada göreceği işler vardır.”

Allah Kuran ayetlerinde Hz. İsa’yı öldürmediklerini ve asmadıklarını çok net bir şekilde söylemiştir:

Ve: "Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. (Nisa Suresi, 157)

Bilakis (BEL);Allah onu Kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 158)


Ayetlerden de, İslam alimlerinin açıklamalarından da Hz. İsa’nın öldürülmediği, uyur vaziyette Allah katına alındığı ve tekrar yeryüzüne döneceği çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. Hz. İsa kıyametten önce tekrar yeryüzüne dönecek ve Hz. Mehdi ile birlikte tüm dünyaya İslam’ı hâkim edecektir. Prof. Faruk Beşer’in Hz. İsa’nın dönüşü ile ilgili yanılgılarına ikinci yazımda devam edeceğim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

ahmetsecer

Amatör
Üye
Prof. Faruk Beşer’in Hz. İsa’nın gelişi konusunda yanılgılarına cevap-2

Prof. Faruk Beşer’in Hz. İsa’nın Allah tarafından tekrar yeryüzüne gönderileceği konusunda yanılgıları ile ilgili yazıma devam etmek istiyorum, çünkü bu konunun çok net bir şekilde anlaşılması son derece önemlidir. Allah Kuran’da Hz. İsa’ya ölmeden önce inanmayacak kimse olmayacağını bildirmiştir:

Andolsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahit olacaktır. ( Nisa Suresi, 159)

Ayette bildirilen "kable mevtihi" yani "ölmeden önce" ifadesinde yer alan "o" zamiri Hz. İsa’yı işaret etmektedir. Allah Hz. İsa’yı ilk defa katına yükseltirken öldürmemiş, uyur vaziyette başka bir boyuta geçirmiştir. Burada yer alan ifade ise Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne döneceği ve gerçek anlamda ölmeden önce (yani bedenen ölmeden önce) ona inanmayacak kimse kalmayacağıdır. Hz. İsa tekrar yeryüzüne geldiğinde İslam’ı ve Kuran’ı öğrenecek, İslam’ın hak din olduğunu hemen kavrayarak tüm Hıristiyanları hak dine döndürecektir. Bu yüzden de ona inanmayan tek bir kişi kalmayacaktır. Dolayısıyla Hz. İsa’nın şahsı manevi olması söz konusu bile değildir, Hz. İsa bizzat şahıs olarak yeryüzüne dönecek, dünyada yaşayan milyarlarca insanda buna şahit olacaktır.

Prof. Faruk Beşer’in yazısında düştüğü diğer bir yanılgı da Hz. Muhammed’in son peygamber olması ve bir daha peygamber gelmeyeceği hususudur. Peygamberimiz, Bediüzzaman ve diğer birçok İslam âlimi ahir zamanda peygamber değil Hz. Mehdi’nin geleceğini müjdelemişlerdir. Hz. Mehdi peygamber değildir, Tasavvuf’ta “hatemül evliya” da denen son Müceddid, İnsan-ı Kâmil, “Mehdi” lakabıyla bilinen Allah Rasûlü’dür. O kadar üstün özelliklere sahiptir ki, peygamberlerin birçok özelliğini üzerinde taşır. Tevrat’ta Hz. Mehdi’nin özelliklerini gören Hz. Musa’nın Allah’a Mehdi olmak için yalvardığı hadislerde bildirilmektedir. Allah ahir zamanda, kıyametten önceki son dönemde böylesine adaleli, son derece üstün ahlaklı bir Zat-ı Şahaneyi gönderecek ve bu insan tüm dünyanın hak dine dönemsine vesile olacaktır.

Hz. Mehdi’ye bu şerefli mücadelesinde yardımcı olacak olan mübarek peygamber de Hz. İsa’dır. Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne dönüşü Hz. Muhammed’in son peygamber olması gerçeğini değiştirmez. Hz. İsa zaten Hz. Muhammed’e uymak ve onun ümmetinden olmak üzere geri dönecektir. Hz. Mehdi ile namaz kılacak, Kuran okuyacak, tam anlamıyla Müslüman olacaktır. Aynı zamanda tüm Hıristiyan âlemini içine düştükleri üçleme inancından kurtaracak, onları hak kitaba yani Kuran’a döndürecektir. Hadislerde bu gerçek şöyle ifade edilir:

Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre; Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu :
İsa bin Meryem adil bir hakim ve adaletli bir imam (devlet başkanı) olarak (gökten yere) inmedikçe kıyamet kopmayacaktır. O, (indiğinde) haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır. Mal da o kadar çoğalacaktır ki hiç bir kimse mal kabul etmeyecektir. (Sünen-i Ibni Mace, 10/340)


Hz. İsa (as)'ın ahir zamanda yeniden yeryüzüne dönüşü kıyamet için bir alamettir. (Zuhruf Suresi, 61)

"Selam üzerimedir; doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden-kaldırılacağım gün de." (Meryem Suresi, 33)


Kıyametten önce gelecek son peygamber Hz. İsa’dır. Hz. İsa geldiğinde insanlar kıyametin iyice yaklaştığını anlayacaklardır. Ahir zamanda tüm Müslümanları doğru yönlendirmek, onlara Kuran’la en doğru bilgileri vermek son derece önemlidir. Tekrar söylemek istiyorum ki Kuran’da ve peygamberimizin hadislerinde Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne döneceği çok açık bir şekilde bildirilmiştir. Prof. Faruk Beşer’in de bu konuda fikirlerini tekrar gözden geçirmesini, Kuran ayetlerinde yer alan ifadeleri çok iyi incelemesini önemle rica ediyorum.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt