Postmodernlik

Merhaba

Postmodernlikten söz etmek, kendine özgü örgütleyici ilkelere sahip yeni bir toplumsal totalitenin ortaya çıkışını içeren bir çağ değişikliğini ya da modernlikten kopuşu ileri sürmek anla mina gelir.

Baudrillard, Lyotard ve bir ölçüde Jameson’ın yazılarında sezilen de işte bu düzen değişikliğidir (Kellner, 1988). Hem Baudrillard hem de Lyotard post-endüstriyel bir çağ yönünde gelişen bir hareket olduğunu varsayar. Baudrillard (1983a) simulasyonların ve modellerin toplumsal dünyayı gerçek ve görünüş arasındaki ayrımın silinmesine yol açacak ölçüde oluşturmaya başladığı üretimci bir toplumsal düzenden yeniden üretimci bir toplumsal düzene geçilmesinde, yeni teknoloji ve enformasyon biçimlerinin merkezi bir rol oynadığını vurgular.

Lyotard (1984) post-endüstriyel ‘bir düzene doğru gidilmekte olduğu öncülüne yaslanarak postmodern toplumdan ya da post modern çağdan söz eder. Lyotard’ın özgül ilgisi “toplumun bilgisayarlaşması”nın bilgi üzerindeki etkilerine yöneliktir ve anlatısal bilginin (narrative knowledge) yerine dil oyunlarının çoğulluğunun, evrenselciliğin yerine yerelciliğin geçmekte olduğuna delalet etmesinden ötürü postmodernlikteki anlam yitimine kederlenilmemesi gerektiğini savunur.

politics.ankara.edu.tr
 
Üst Alt