• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

pascal hata kodları

Okunuyor :
pascal hata kodları

karaca10

Amatör
Üye
Hata Mesajları


Derleyici Hataları (Compiler Errors):

1) Out of memory: Yetersiz hafıza.
2) Identifier expected: Gerekli değişken tanımı yapılmamış.

3) Unknown identifier: Tanımlanmayan bir değişken kullanılmış.

4) Duplicate identifier: Aynı değişken iki farklı tiple tanımlanmış.

5) Syntax error: Yazım hatası.

6) Error in real constant: Sabit real tanımında hata.

7) Error in integer constant: Sabit integer tanımında hata.

8) String constant exceeds line: Stringlerde kullanılan tırnaklarda ek***lik veya fazlalık var.

9) Too many nested files: İç içe çok fazla dosya bağlantısı var.

10) Unexpected end of file: Programı sonlandırmak için “END.” yazılmamış.

11) Line too long: Bir satırda 126 karakterden fazla bilgi bulunuyor..

12) Type identifier expected: Değişken tanımı yapılmamış.

13) Too many open files: Aynı anda çok fazla dosya açılmış.

14) Invalid file name: Geçersiz dosya adı veya bulunamayan dizin.

15) File not found: Dosya bulunamıyor.

16) Disk full: Disk dolu.

17) Invalid compiler directive: Geçersiz derleyici bildirisi.

18) Too many files: Çok fazla dosya tanımı yapılmış.

19) Undefined type in pointer definition: Pointer için bilinmeyen bir tip kullanılmış.

20) Variable identifier expected: Değişken tanımı yapılmamış.

21) Error in type: Tip hatası var.

22) Structure too large: Bilgi yapısı çok büyük.

23) Set base type out of range: Küme eleman sayısı 256 ‘yı geçmiş.

24) File components may not be files or objects: Başka dosyaya ait tip kullanılmış.

25) Invalid string lenght: Geçersiz string uzunluğu.

26) Type mismatch: Tip uyuşmazlığı.

27) Invalid substrange base type: Ön tanımlı bilgi tipi alt ölçüleri geçersiz.

28) Lower bound greater than upper bound: Alt sınır üst sınırdan büyük.

29) Ordinal type expected: Sıra belirleme tipi yapılmamış.

30) Integer constant expected: Tam sayı sabiti gerekli.

31) Constant expected: Sabit gerekli.

32) Integer or real constant expected: Integer veya real sabiti gerekli.

33) Type identifier expected: Tip tanımlaması gerekli.

34) Invalid function result type: Fonksiyon sonuç tipi hatalı.

35) Label identifier expected: Etiket tanımı gerekli.

36) Begin expected: “Begin” gerekli.

37) End expected: “End” gerekli.

38) İnteger expression expected: Tamsayılı bir ifade gerekli.

39) Ordinary expression expected: Sıralı ifade gerekli.

40) Bolean expression expected: Mantıksal ifade gerekli.

41) Operand types do not match operator: İşlem ile işareti arasında sorun var.

42) Error in expression: İfadede hata var

43) Illegal assigment: Hatalı atama.

44) Field identifier expected: Alan tanımı yapılmamış.

45) Object file too large: Object dosya hacmi 64K ‘dan büyük.

46) Undefined external: Tanımlanmamış harici dosya.

47) Invalid object-file record: Hatalı object dosyası kaydı.

48) Code segment too large: Kod parçası 64K ‘dan büyük.

49) Data segment too large: Tanımlanan veriler 64K ‘dan büyük.

50) Do expected: DO ifadesi gerekli.

51) Invalid Public definition: Geçersiz Public tanımı yapılmış.

52) Invalid Extra definition: Geçersiz harici dosya tanımı yapılmış.

53) Too many Extra definition: Çok fazla harici dosya tanımı yapılmış.

54) Of expected: OF ifadesi gerekli.

55) Interface expected: İnterface kesim adı gerekli.

56) Invalid relocatable reference: Geçersiz yeniden yerleştirilebilir referans.

57) Then expected: THEN ifadesi gerekli.

58) To or downto expected: TO veya DOWNTO ifadesi gerekli.

59) Undefined forward: Tanımlanmamış FORWARD kullanılmış.

60) Too many procedure: Çok fazla PROCEDURE veya FUNCTION var.

61) Invalid typcast: Geçersiz tip tanım kalıbı.

62) Division by zero: Sıfıra bölme yapılmış.

63) Invalid file type Geçersiz dosya tipi.

64) Cannot read or write variables of this type: Bu tip için okuma veya yazma yapılamaz.

65) Pointer variable expected: Pointer değişken tanımı gerekli.

66) String variable expected: String değişken gerekli.

67) String expression expected: String ifade gerekli.

68) Circular unit: Tekrar eden unit ‘e referans verilmiş.

69) Unit name mismatch: Unit adı uyumsuz.

70) Unit version mismatch: Unit versiyonu uyumsuz.

71) Duplicate unit name: Aynı unit iki kez kullanılmış.

72) Unit name error: Unit isminde hata.

73) Implementation expected: Implamentation kesim adı verilmemiş.

74) Constant and case types do not match: CASE ve sabitte kullanılan tipler uyuşmuyor.

75) Record variable expected: Kayıt değişkeni gerekli.

76) Constant out of range: Sabit, sınırlarını aşıyor.

77) File variable expected: Dosya değişkeni gerekli.

78) Pointer expression expected: Pointer ifadesi gerekli.

79) Integer or real expression expected: Integer veya real ifade gerekli.

80) Label not within current block: Etiket mevcut blok dışında.

81) Label already defined: Etiket önceden kullanılmış.

82) Undefined label in preceding statement: Tanımlanmamış etiket kullanılmış.

83) Invalid @ argument: Geçersiz @ bellek argüman tanımı yapılmış.

84) Unit expected: Unit tanımı yapılmamış.

85) “;” expected: Noktalı-virgül işareti gerekli.

86) “:” expected: İki nokta üst üste işareti gerekli.

87) “,” expected: Virgül işareti gerekli.

88) “(“expected: Parantez aç işareti gerekli.

89) “)”expected: Parantez kapa işareti gerekli.

90) “=” expected: Eşittir işareti gerekli.

91) “:=”expected: “:=” işareti gerekli.

92) “[“ or “(.” expected: Köşeli parantez veya parantez aç işareti gerekli.

93) “]” or “.)” expected: Köşeli parantez veya parantez kapa işareti gerekli.

94) “.” expected: Nokta işareti gerekli.

95) “..” expected: “..” işareti gerekli.

96) Too many variables: Çok fazla değişken tanımı yapılmış.

97) Invalid for control variable: Geçersiz FOR kontrol değişkeni tanımlanmış.

98) Integer variable expected: Integer değişken gerekli.

99) Files are not allowed here: Burada dosyalar kullanılamaz.

100) String length mismatch: String uzunluğu uyumsuzluğu.

101) Invalid ordering of fields: Geçersiz alan sıralaması

102) String constant expected: String sabiti gerekli.

103) Integer or real variable expected: Integer veya real değişken gerekli.

104) Ordinal variable expected: Sıra belirleme değişkeni gerekli.

105) Inline error: Inline komut tanımı hatası

106) Character expression expected: Karakter ifadesi gerekli.

107) Too many relocation items: Çok fazla, yeniden konumlandır başlığı kullanılmış.

108) Overflow in arithmetic operation: Aritmetik işlemde taşma var.

109) No enclosing for, while or repeat statement: For, While veya Repeat ifadeleriyle kapatılmaz.

112) Case constant out of range: Case deyimindeki bilgi sınırı aşıyor.

113) Error in statement: Deyim kullanımında hata var.

114) Cannot call an interrupt procedure: Program akışını durduran procedure çağırılamaz.

116) Must be in 8087 mode to compile this: Derlemek için 8087 modunda olmalı.

117) Target address not found: Hedef adres bulunamadı.

118) Include files are not allowed here: Include program yazılımları kullanılamaz.

119) No inherited methods are accessible here: Inherit metod yazılımları erişilemez.

120) Nil expected: Nil fonksiyonu gerekli.

121) Invalid qualifier: Geçersiz tanımlama.

122) Invalid variable reference: Geçersiz değişken referansı.

123) Too many symbols: Çok fazla sembol tanımlanmış.

124) Statement part too large: Deyimler bölümü çok uzun.

126) Files must be var parameters: Dosyaların tamamında VAR olmalı.

127) Too many conditional symbols: Çok fazla koşul sembolü kullanılmış.

128) Misplaced conditional directive: Koşul direktifi hatalı yerleştirilmiş.

129) Endif directive missing: Endif direktifi verilmemiş.

130) Error in initial conditional defines: Başlangıç koşullarında hata.

131) Header does not match previous definition: Başlık önceki tanıma uymuyor.

132) Critical disk error: Kritik disk hatası.

133) Cannot evaluate this expression: Tanımlanan ifade sonuçlandırılamaz.

134) Expression incorrectly terminated: İfade yanlış olduğu için işlem kesildi.

135) Invalid format specifier: Geçersiz format tanımı.

136) Invalid indirect reference: Geçersiz dolaylı referans.

137) Structured variables are not allowed here: Yapısal değişkenler kullanılamaz.

138) Cannot evaluate without system unit: System unit olmadan işlem yapılamaz.

139) Cannot access this symbol: Sembole erişilemez.

140) Invalid floating-point operation: Geçersiz ondalıklı sayısal işlemi.

141) Cannot compile overlays to memory Bellekte overlay dosyalar derlenemez.

142) Pointer or procedural variable expected: Pointer veya procedure değişkeni gerekli.

143) Invalid procedure or function reference: Geçersiz procedure veya function referansı.

144) Cannot overlay this unit: Overlay unit olamaz.

145) Too many nested scopes: Çok fazla alan tanımlanmış.

146) File access denied: Dosya erişi reddedildi.

147) Object type expected: Object tipi gerekli.

148) Local object types are not allowed: Yerel object tipi hatalı.

149) Virtual expected: Virtual tanımı gerekli.

150) Method identifier expected: Method tanımlayıcısı gerekli.

151) Virtual constructor are not allowed: Virtual Constructor tipi hatalı kullanılmış.

152) Constructor identifier expected: Constructor tanımlayıcısı gerekli.

153) Destructor identifier expected: Destructor tanımlayıcısı gerekli.

154) Fail only allowed within constructors: Sadece Constructor tanımlamasında hata olabilir.

155) Invalid combination of opcode and operands: Geçersiz Opcode ve Operand işlemi.

156) Memory reference expected: Bellek referansı gerekli.

157) Cannot add or subtruct relocatable symbols: Yeniden yerleştirilebilir sembollerde toplama-çıkarma yapılamaz.

158) Invalid register combination: Geçersiz yazmaç kombinasyonu.

159) 286/287 instruction are not enabled: 286/287 yapısal bilgileri etkinleştirilemedi.

160) Invalid symbol reference: Geçersiz sembol referansı.

161) Code generation error: Kod yaratma hatası.

162) Asm expected: Asm gerekli.

163) Duplicate dynamic method index: Çift tanımlanmış Method indexi

164) Duplicate resource identifier: Çift tanımlanmış kaynak tanımlayıcısı.

165) Duplicate or invalid export index: Çift tanımlanmış veya geçersiz export.

166) Procedure or function identifier expected: Procedure veya fonksiyon kesim adı tanımı yapılmamış.

167) Cannot export this symbol: Tanımlanan sembol harici dosyaya aktarılamaz.

168) Duplicate export name: İki kez tanımlanmış export adı.

169) Executable file header too large: Çalıştırılacak program başlığı çok uzun.

DOS Hataları (DOS Errors):1) Invalid function number: Geçersiz fonksiyon numarası.

2) File not found: Dosya bulunamıyor.

3) Path not found: Dizin bulunamıyor.

4) Too many open file: Aynı anda çok fazla dosya açılmış.

5) File access error: Dosyaya erişim hatası.

6) Invalid file handle: Geçersiz dosya istemi.

12) Invalid file access code: Geçersiz erişim kodu.

15) Invalid drive number: Geçersiz sürücü tanımı.

16) Cannot remove current directory: Aktif durumdaki dizin silinemez.

17) Cannot rename across drives: Sürücüler arsında isim değişikliği yapılamaz.

18) No more files: Daha fazla dosya açılamaz.

Giriş/Çıkış Hataları (Input/Output – I/O Errors):100) Disk read error: Disk okuma hatası.

101) Disk write error: Diske yazma hatası.

102) File not assigned: Dosya değişkenine dosya ismi atanmamış.

103) File not open: İşlemin yapılacağı dosya açık değil.

104) File not open for input: Dosya bilgi girişi için açık değil.

105) File not open for output: Dosya bilgi çıkışı için açık değil.

106) Invalid numeric format: Geçersiz sayısal format tanımı.

Kritik Hatalar (Critical Errors):150) Disk is write protect: Disk yazmaya karşı korumalı.

151) Unknown unit: Tanımsız Unit.

152) Drive not ready: Sürücü hazır değil.

153) Unknown command: Bilinmeyen komut.

154) CRC error in data: Datada hata var.

155) Bad drive request structure lenght: Sürücü için gerekli yapısal uzunluk hatası.

156) Disk seek error: Bilgi okuma hatası.

157) Unknown media type: Bilinmeyen ortam tipi.

158) Sector not found: Diskteki sektör bulunamıyor.

159) Printer out of paper: Yazıcıya kağıt takılı değil.

160) Device write fault: Donanım hatası nedeniyle bilgi yazılamıyor.

161) Device read fault: Donanım hatası nedeniyle bilgi okunamıyor.

162) Hardware failure: Donanım hatası.
Tehlikeli Hatalar (Fatal Errors):200) Division by zero: Sıfıra bölme hatası.

201) Range check error: Değişkene sınırları dışında değer girilmiş.

202) Stack overflow error: Dinamik bellekte yığın taşması hatası.

203) Heap overflow error: Dinamik bellekte taşma hatası.

204) Invalid pointer operation: Geçersiz Pointer işlemi.

205) Floating-point overflow: Real değişkene sınırları dışında değer girilmiş.

206) Floating-point underflow: Real değişkene sınırları dışında değer girilmiş.

207) Invalid floating-point operation: Geçersiz ondalık sayı işlemi.

208) Overlay manager not installed: Overlay yöneticisi yüklenmemiş.

209) Overlay file read error: Overlay dosyası okuma hatası.

210) Object not initialized: Object yazılımları yüklenmemiş.

211) Call to abstract method: Belirsiz metod çağırılıyor.

212) Stream registiration error: Stream yazmaç hatası.

213) Collection index out of range: Birleştirme indisleri sınırları dışında.

214) Collection overflow error: Birleştirme işlemlerinde taşma hatası.

215) Arithmetic overflow error: Aritmetik işlemlerde taşma hatası.

216) General protection fault: Genel koruma hatası
 
Üst Alt