Osmanlı Türk mü Osmanlı'yı Türkler mi kurdu?

OSMANLI TÜRK MÜ OSMANLIYI TÜRKLER Mİ KURDU?

Bilindiği üzere birçok tarihçi Osmanlı Türk mü, değil mi diye tartışır. Çoğunlukla Türk sayarlar, en çok da Türkiyedeki tarihçiler Osmanlıy Türk kabul eder; fakat hakikat aslında öyle değildir. Bütün deliller ise tam tersini ıspatlamaktadır. Osmanlıya Türk dendiği özellikle son 100 yılda yazılmış kitaplarda görülür, daha öncesinde böyle birşey yoktur. Avrupa Türk kelimesini ırki manada kesinlikle kullanmamıştır. Osmanlı ise hiç bir zaman kendine ne Türk demiştir, nede Türklüğü kabul etmiştir.

Osmanlı Devletinde kamu ile ilgili belgelerde, Türkçe sözcüğe 1876 Anayasasına değin rastlanmadı. Bu belgelerde Tek bir Türkçe kelime yoktur.

Osmanlının Türk olmadığını maddelerle açıklayalım.

1. Osmanlının kayı boyundan olduğu söylenir fakat böyle bir delil veya ıspat yoktur.

İlk Osmanlı parasında Kayı boyu tamgası olduğu tamamen uydurmadır. Olsaydı bile Osmanlıyı Türk saymak için kanıt sayılamaz.

Osmanlı devletinin ilk parası

Kayı boyunun damgası nerede? Görebilen var mı?
1597de Şerefhan tarafından yazılan Şerefname'de Rum hükümdarı Fatih Sultan Mehmet diye geçiyor. Yunan ve Rum tarihçilerde Fatih Sultan Mehmedin Rum kökenli olduğunu söylüyor. Rumların o dönemde nüfus olarak çoğunlukta olduğu belli oluyor. Demek ki Türkmenler azınlıkmış.

Fatih Sultan Mehmet lakaplı Osmanlı Sultanı 2. Mehmetin Müslüman değil, Hıristiyan olduğunu geçen yıl ünlü yazar Çetin Altan yazmıştı.

Şu an Anadoludaki eski şehir, ilçe vs isimlerinin çoğu Cumhuriyetin ardından değiştirilip Türkçeleştirilmiştir. Mesela İstanbulun resmi ismi 1930lara kadar Konstantiniyye idi. Arapçada Konstantinin şehri manasına gelir. Konstantiniyenin adı 1930da çıkarılan bir kanun ile değiştirilerek İstanbul yapılmışır. Osmanlı kayıtlarındada 1920lere kadar İstanbulun adı Konstantiniyye diye geçer.

Ki zaten İstabul kelimeside Yunancadır.
İstanbul: Grekçe; Eis Ten Polin (Şehire doğru),
Osmanlının Constantinopoli feth edip İstanbul yapması tarihi bir yalandır. İstanbul adı 1930da verilmiştir.

1a.Osmanlı hiç bir zaman Türkçe konuşmamıştır. Osmanlıca Arapça ve Farsça karışımı dildi. Bilinenin aksine Osmanlıca denen yapay dil Türkçe değildir. Türkçede çok fazla Arapça ve Farsça kelime olduğu için böyle sanılıyor.

Osmanlıda saray dili Persçeydi. Osmanlının kullandığı alfabede Pers alfabesiydi.

Arapça ve Farsça yazan, konuşan ediplerin, Türkçe konuşan ve yazanlardan daha üstün tutulmaları sebepsiz değildir.

2. Bütün kadın sultanlar, bütün padişah anaları, hep yabancı ırklardan alınan köle kadınlardan geldiler. Hanedanda bu kan yabancılığı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahına kadar devam etti.

3. Osmanlı şairlerinden Baki'nin, "Muhteşem Süleyman" olarak bilinen padişaha sunduğu bir şiirinin Türkçeleştirilmiş dizeleri şöyle:
 • "Her taç yoksulluk ve yokluk ehline baş tacı olamaz.
 • Ey hoca Türk toplumundan olanın başı kabadır.
 • Türk, sultan olma yeteneğinden yoksundur."
Yine bir Osmanlı şairi olan Nef'i ise; "Tanrı, Türke irfan çeşmesini yasaklamıştır" demiştir.

Divan-ı Hümayun yazmanlarından Hafız Hamdi Çelebi 1499 yılında yazdığı şiirinde, "Baban da olsa Türkü öldür" nakaratını kullanmakta, üstelik bu sözün İslam Peygamberi Hz. Muhammet'e ait olduğunu vurgulamaktadır. Sadece bir kıtasını yineleyelim:

Osmanlı sarayının devşirme yazarlarından Hafız Ahmet Çelebi'nin 1499 yılında yazdığı şiirin bir kıtası şöyledir:
 • SAKIN TÜRK'Ü İNSAN SANMA
 • BİR AN BİLE OLSA TÜRKLE OLMA
 • TÜRK ELİNE ŞEKER OLSA,O ŞEKER ZEHİR OLUR
 • TÜRK'ÜN BAŞINI KESERKEN SAKIN GAM YEME
 • BABAN BİLE OLSA TÜRK'Ü ÖLDÜR.
4. Anadoluda öldürülen Türk sayısı, Yavuz Sultan Selim zamanında 50.000 kadardır. Bu gerçek Osmanlı İmparatorluğu'nun Türklükle alakası olmadığının açık bir kanıtıdır.

5. Osmanlı tarihçisi Naima aynı bilinç içinde şöyle yazmaktadır: "Türkmen çözülüp gitmesi yamandır, cem-ü iltiy***** derman yok. Yani, Türk ulusu ve unsuru öylesine eriyip çözülecektir ki, bir daha birleşmesinin ve bütünleşmesinin ilacı ve dermanı olmayacaktır.

Osmanlı tarihçisi Naima "Tarihi"nde Türkler için; nadan (kaba) Türk, idraksiz Türk, hilekâr Türk ifadelerini kullanmaktadır.

6. Aslında Türkler hakkındaki kötü yargılar Selçuklulardan beri yaygındır. Örneğin, Selçuklu yazar Aksaraylı Kerimeddin Mahmud, şunları yazmıştır: "Hunhar Türkler, köpek ve kurt gibidirler, ellerine fırsat geçerse yağmayı ganimet bilirler, fakat düşman kuvvetleri gelirse kaçarlar."

7. Osmanlı düşüncesinde, "kavmi necip" olarak görülen Araplar karşısında Türk ulusu aşağılanmıştır. 1912 yılında Sebilürreşt dergisinde çıkan bir yazıda; "Türk" deyiminin kullanılması, dinsizlik, kâfirlik sayılıyordu. "Türk hükümeti", "Türk ordusu", "Türk ülkesi" deyimlerinin Osmanlı halkı üzerinde rahatsızlık yarattığı biliniyordu.

8. Osmanlı Efendisine Türk demek hakaret sayılmış, "Türk" sözcüğü, Anadolu köylüleri için kullanılır olmuştur. Yani Türk kelimesi aşağılamak ve küfür yerine kullanılırmış. Irki bir anlam taşımıyor ve sadece cahil köylüleri aşağılamak söylenirdi.

9. İstanbul alındıktan sonra, Osmanlı yönetiminde, devletin en yüksek yürütme organları Türke kapalı tutulmuş, devlet adamlarının yetiştirildiği Enderun okullarına Türkler alınmamışlardır.

10a. Devlet-i Aliyye Devri'nde, Başbakanlara, Sadrazam deniyordu. 624 yıllık Osmanlı devrinde, 215 sadrazam oldu. Ve sadece 78'inin Türk asıllı olduğu iddia ediliyor. Yani en 197 sadrazam Türk soyundan değildi. Bu 78 Türk olduğu iddia edilen sadrazamlarda büyük olasılıkla uydurmadır. Böyle birşey gerçek değildir. Son yıllarda yazılan tarih kitaplarında yer alır ancak. Eski tarih kitaplarında böyle birşey yer almaz.

10b. Osmanlı vezirlerinin içinde tek bir Türk yoktur.

11. Osmanlı yönetiminin bu tutumuna karşın halk da kendi arasında birlik ve beraberlik içinde değildi. Anadoluda tarikatlar içinde, Türk kökenli olanları, doğal olarak Arap kültürü görmüş olan medreselilerce aşağılanmaya çalışıldı. "Kaba Türk", "Anlayışsız Türkler", "Pis Türkler" gibi önyargılar dönemin özelliklerinden oldu.

12. Osmanlı yönetiminde Türke yaklaşım o denli aşağılayıcıdır ki, o günlerden kalan aşağıdaki şiir bu yaklaşımı özetlemektedir:

"Türk değil mi, Merzifon'un eş.ği,
Eş.k değil, köp..ten de aşağı."

13. Osmanlı Devletinde kamu ile ilgili belgelerde, Türkçe sözcüğe 1876 Anayasasına değin rastlanmadı.

Ne dini, ne dili, ne ırkı, ne davranışı Türklükle alakası olmayan Osmanlıya Türk demek kadar komik ve saçma birşey olamaz.

Dünyada böyle birşey ne görülmüştür, nede duyulmuştur.

14. Osmanlı yönetimi, kendilerini Türk olarak görmedikleri için, Türk kökenliler "azınlık" konumunda kaldı. 1897 tarihinde, bir İngiliz gezgini şunları söylüyordu: "Türk adı nadiren kullanılır, onun iki yolda kullanıldığını işittim; ya bir ırkı ayırt eden deyim olarak, örneğin bir köyün 'Türk' veya Türkmen' olup olmadığını sorarsın, ya da bir hakaret deyimi olarak, örneğin İngilizce söyleyeceğin 'eşek kafalı' anlamında, 'Türk kafa' diye homurdanırsın.

Büyük genetik araştırmaların hepsi Orta Asyadan Anadoluya gelmiş Türkmenlerin azınlık olduğunu ıspatlamıştır.

BAKINIZ, ORTA ASYADAN ANADOLUYA GELMİŞ TÜRK GENİ

Bu araştırma dünyanın en büyük 3. Üniversitesi olan Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanmıştır.

Son iki cümleyi okuyun.

Türkiyedeki Genetik uzmanlarıda Anadoluda Orta Asya kökenli gen taşıyanların çok az olduğunu söylüyor

Dr. Wells: Anadolu'da Türk dili ve kültürünün yayıldığını biliyoruz. Ancak genetik veriler, Selçuklu ile Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Türk geninin burada fazla yayılmadığını gösteriyor. Kendinizi Türk sayabilirsiniz, ama kökleriniz başka yere uzanabilir.

15. Yabancıların Türk imgesi ise Osmanlı'nın, Türke yaklaşımından farklı değildi.

Avrupa Türk ismini aşagılamak için kullanırdı, Osmanlıda öyle.

Önemle ifade edelim ki, yabancı tarihçiler Türk kelimesini Müslüman tabiri ile eş anlamlı olarak kullanmışlardır. Osmanlılardan bahsederken Türkler dedikleri gibi. Zamanla Türk ve Müslüman kelimeleri Müslüman dünyada da eş anlamlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Nitekim şu anda Arnavutluk gibi Balkan Müslümanları, Hangi dindensin? sorusuna, Elhamdülillah Türküm cevabını vermektedirler. Pakistandaki sözlüklerde de, Türk kelimesi açıklanırken, mahbûb ve müslim kelimeleriyle açıklanmaktadır.

Hatta Avrupalılar Türk kelimesini kullanırken Araplar dahil birçok müslüman halkı kastederek Türk demişlerdir. Yani Avrupa Türk derken müslümanları kastediyordu.

Avrupalı bugün bile kuzey ve batıdaki Müslümanlara Boşnak da olsa, Bulgar da olsa, Makedon da olsa hepsine de Türk demektedir. Aslında Türkler geliyor derken müslümanları kastetmiştir.

Bu Türkiye (Turchia) ismi Selçuklunun Anadoluyu almasından süregelmiş bir kelimedir.

Anadoluya Türkiye denmesinin sebebi Selçuklu Türklerinin Anadoluda nüfus çoğunluğu olduğu için değildir, Anadoluyu hakimiyeti altına alıp kontrol etmelerinden dolayıdır çünkü Anadoluya Türkmen askerler gelmiş ve bu militer güçle Anadoluya hakim olmuşlar. Kim hakimse onların ülkesi denmiş, ama Türkler hiç bir zaman nüfus çoğunluğuna sahip olmamıştır. Halende öyledir. Türkmenler ise feth ettikleri yerlere Rumların ülkesi demeye devam etmiştir.

Makedonya Kalkınma Partisi Genel Başkanı İdris Fatih Şahin; ''Makedonyada Türk dendiği zaman Müslümanlık, Müslümanlık denince Türklük anlaşılır. Onun içindir Ki; Türküm elhamdülillah denildiği zaman, Müslümanım elhamdülillah denildiği anlaşılır. Balkanlarda Türklük ile Müslümanlık birbirinden ayrılmaz bir parçadır. Dünyada en çok asimile faaliyetlerinin Balkanlarda yapılması; bölgede yaşayan Arnavut, Boşnak, Makedon, kardeşlerimizin Müslüman oluşlarındandır. Müslüman denince Türk, Türk denince Müslüman anlaşıldığı için, Balkanlarda kıyım, zulüm, misyonerlik hat safhadadır.''

Avrupalı bugün bile kuzey ve batıdaki Müslümanlara Boşnak da olsa, Bulgar da olsa, Makedon da olsa hepsine de Türk demektedir. Aslında Türkler geliyor derken müslümanları kastetmiştir.

Ama Osmanlı Türklüğü hiçbir zaman kabul etmemiştir çünkü Türk değildi.

Osmanlı Türkmenlere Etrak-ı bi idrak = anlama kaabiliyeti olmayan Türkmenler (bu ibare, Osmanlı döneminde Türkmenlere yakıştırılan bir ibaredir).

Osmanlı Padişahına Türk dense, kendine hakaret edildi diye söyleyenin kafasını vurdururdu.

16. Ancak biz başa dönerek, Osmanlı yönetiminin birinci derecede yöneticisi konumunda olan padişahların kökenlerine bir kez göz atalım.

İlk Osmanlı Padişahı Osman beyin annesinin Türk, Mo(n)gol veya Acem

kökenli olduğuna dair rivayetler varsa da, bunlara ait bir kanıt bulunamamıştır. Osman bey denen birisinin olduğuda meçhul aslında.

1- Sözde Osman Beyin iki eşi vardı, Mal ve Bala Hatunlar. Her ikisininde Mogol asıllı olduğu iddia edilsede herhangi bir kanıt yok.

2- Sözde Orhan Bey: Osman Bey'in Mal Hatun isimli eşinden doğdu. Eşleri Rum asıllı Horofira (Nilüfer Sultan), Rum Asporçe ve Rum Teodora.

3- 1. Murad: Horofira'dan doğdu. Eşleri Bulgar-Yahudi melezi Marya ve Bulgar Tamar.

4- Yıldırım Beyazıd: Marya'dan doğdu. Eşleri: Sırp kökenli Olivera, Devlet Hatun, Bulgar Olga, Maria, Angelina ve Anita.

5- Çelebi Mehmed: Olga'dan doğdu. Eşleri: Sofia, Anna, Veronica.

6- 2'ci Murad: Veronica'dan doğdu. Eşleri: Nache de la Bazory (Fransız), Mara Despina, Stella.

7- Fatih: Mara Despina'dan doğdu. Eşleri: Rum Zaganoz paşanın kızı Kornelya, Anna, Helen, Tamara.

8- 2.ci Beyazıd: Kornelya'dan doğdu. Eşleri: Beti, Anita, Suzi, Liliana, Katherin, Nina, Martha ve Danilova.

9- Yavuz Sultan Selim: Annesi (Beti, Anita, Suzi, Liliana, Katherin, Nina, Martha ve Danilova... tartışmalı). Eşleri: Polonyalı Helga (Havza Sultan), Sırp Aleksandra (Ayşe Sultan).

10- Kanuni Sultan Süleyman: Polonya'lı Helga'dan doğdu. Eşleri: Bir Rus papazının kızı Roksalan (Hürrem Sultan), Sicilya'lı Rozaline (Gülfem Hatun).

11- 2'ci Selim (Sarı Selim Roksalan'dan doğdu. Yahudi Rasel (Nurbanu

Sultan). Sarı Selim, kızı Esmahan'ı Hırvat kökenli Sokullu Mehmet Paşa ile evlendirdi.

12- 3. Murat: Raşel'den doğdu. 130 cariyesinden 112 çocuğu oldu. Eşleri: Venedik'li Sofia Baffo (Safiye Sultan), Polonyalı Mona (Mihriban Sultan), Macar Ninuska (Nazperver Sultan), Rus Olga (Şahhüban Sultan), Romanyalı Meri (Fahriye Sultan).

13- 3'cü Mehmet: Sofia Baffo'dan doğdu. Eşi: Yunanlı Helen (Handan

Sultan), İspanyol Sinderella Violetta (Mahpeyker Sultan).

14- 1'ci Ahmet: Helen'den doğdu. Eşleri: Rum Evdoksia (Mahfiruz Sultan),

bir Rum Papazının kızı Anastasia (Mahpeyker Köşem Sultan).

15- 1'ci Mustafa (Deli Mustafa 3'cü Mehmed'in eşi Sinderella Violetta'dan doğdu..

16- 2'ci Osman (Genç Osman Evdoksia'dan doğdu.

17- Tekrar Deli Mustafa (15. numarada konu edildi).

18- 4'cü Murad: Anastasya'dan doğdu. Eşleri:Keti, Anna (Atifet Sultan), Helena (Cihannüma Sultan).

19- 1.ci İbrahim (Deli İbrahim 4'cü Murad'in kardeşi.

20- 4'cü Mehmet (Avcı Mehmet Nadya'dan doğdu. Eşleri: Rum Evemia

(Emetullah Gülnüs Sultan), Korsika'lı Bella (Afife Sultan), Romanyalı

Cesika (Güner Sultan), Ermeni Flora (Gülbeyaz Sultan), Rum Helen (Hatice

Sultan).

21- 2'ci Süleyman: Katrin'den doğdu: Eşleri: Yok. Cariyeler: çok.

22- 2'ci Ahmet: Lehistanli Yahudi Eva. Eşleri: Giritli Rum Yeremiye (Rebia

Sultan), Mora'li Diana (Sayeste Sultan).

23- 2'ci Mustafa: Evemia'dan doğdu. Eşleri: Rus Vera (Mahfiruze Sultan),

Sırp Mari (Hafize Sultan), Giritli Rum Aleksandra (Saliha Sultan).

24- 3'cü Ahmet: Rum Emevia'dan doğdu.

25- 1'ci Mahmut: Aleksandra'dan doğdu. Eşleri: Fransız Julienne (Hatem),

Sicilyalı Lili (Raziya), Macar Maggi (Tiryal), Rus Olga (Verdinaz).

26- 3'cü Osman: Mari (Şehsuvar Sultan)'dan doğma. Eşleri: Sırp Olga

(Ferhunde), Sicilyalı Olivya (Zerki). Cariyeler: Yok!

27- 3'cü Mustafa: Gürcü Janet (Mihrisah Sultan)'dan doğdu.

28- 1.ci Abdülhamid: İda (Rabia Sultan)'dan doğma).

29- 3'cü Selim: Gürcü Janet (Mihrisah), Eşleri: Patricia (Afitab), Linda

(Nefizar), Berti (Pakize), Alis (Tabisefa), Lisa (Hüsnümah), Rosa

(Nurisems), Anna (Rafet), Magdalena (Ziybifer).

30- 4'cü Mustafa: Bulgar Sonya (Seniyeperver Sultan)'dan doğma. Eşleri:

Flora (Dilpezir), Adela (Seyyare), Sofi (Peykidil, Gloria (Sevkidil).

31- 2'ci Mahmut: Fransız Aimee (Naksidil)'den doğma.

32- 1. Abdülmecid: Rus Suzi (Bezmialem Sultan)'dan doğdu. Eşleri: Safiraz Ermeni, Bezmara (Bezmican) kökeni bilinmiyor, Fransız Vilma (Şevkefza), Ermeni Verjin (Tirimüjgan - Abdülhamid'in annesi), Rum Karoli.

33- Abdülaziz: Hamam natırı Çingene Besime'den doğma. Eşleri: Camelya (Dürrünev), Asporce (Gevher), Anna (Edadil), Adela (Hayranidil) ve Alis (Nesrin).

34- 5. Murat: Fransız Vilma (Şevkevza Sultan)'dan doğma. Eşleri: Carmen (Cananiyar), Marone (Elaru), Elfi (Filiztan), Clarissa (Gevheri), Henna (Reşan) v.b.

35- 2. Abdülhamid: Ermeni Verjin (Tirimüjgan Sultan)'dan doğma.

36- Mehmet Reşat: Rum Sofi (Gülcemal Sultan)'dan doğma.

37- Vahdeddin (5. Mehmet Abdülmecid'in karısı Henriet (Gülüstü Sultan)'dan doğma. Eşleri: Emine Nasik Eda ve saray bahçıvanının kızı Nevzut. Kökeni bilinmiyor; Çerkez olduğu iddiaları var.

GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ TEK BİR TÜRK YOKTUR OSMANLININ İÇİNDE

17. Osmanlının mutfak kültürü orta asyadan çok farklıdır. Osmanlıda zeytinyağlı yemeklerin neredeyse tamamı bizans mutfağıdır.

18. Türk musikisi, sanat müziği denilen şey bizans müziğidir. Kullanılan enstrümanlar hemen hemen aynıdır. Hatta Musiki kelimesi bile Yunancadır.

19. Sultan Selimin 50.000 bin Türkmeni kestiğinide bilmezsiniz belki. Osmanlı devleti Türkleri teker teker kılıçtan geçirdiği halde nasıl olurda Osmanlı devleti'nin Türk soyundan geldiğini söylerler.

20. İlk 1481 yılından kurulan Galatasaray Lisesi 1868 yılında Abdülaziz tarafından Mekteb-i Sultani adında tekrar açıldı. Eğitim dili Fransızcaydı ve Türkçe yasaktı. Rumca, Ermenice, Latince, Fransızca, Almanca, Farsça, Arapça v.b. öğretilirdi. Kurulduğundan beri Türkmenler hiç bir zaman alınmamıştır bu mektebe..

Gördüğünüz gibi Mektebi Sultanide Rumca, Ermenice, Latince, Fransızca, Almanca, Farsça, Arapça v.b. öğretilirdi ama hiçbir zaman Türkçe öğretilmemiştir ve Türkmen öğrenciler hiçbir zaman bu mektebe alınmamıştır.

Bu nasıl Osmanlı ki Türkçe yasak ve Türkmen öğrenciler bu mektebe alınmıyor? Tarihte böyle birşeye rastlanmamıştır. Osmanlının Türk olması mümkün değildir.

21. Osmanlı döneminde bir müslümanlaştırma politikası vardır, ancak Osmanlı devletinin Türkleştirme gibi bir politikası olmamıştır, çünkü Osmanlı zaten Türk değildi.

22. Osmanlının kuruluş yeri Bileciktir. Edirne Fetret Devri'nden sonra Osmanlı'nın başkenti olmuştur, 1413'den önce (daha doğrusu 1402'den önce) Osmanlı'nın başkenti Bursa'dır, Edirne 1413'e kadar sadece Osmanlı'nın Rumeli Beğlerbeğliği'nin merkezliğini yapmıştır. Edirne'nin başkent olması Osmanlı'nın Rumeli'ye verdiği önemi, Rumeli'nin Osmanlı'nın anavatanı olduğu tezini doğruluyor. Osmanlının kökeni Rumelidedir.

Zira bir batılı tarihçinin de dediği gibi Rumeli'deki toprakları Osmanlı İmparatorluğu için bir varlık nedeniydi, toprakları kaybedince o da çöktü tezi doğruluk payı içermektedir. (Balkan Savaşları ve sonrası)

Osmanlının başkentleri

Bursa (1335-1365)
Edirne (1365-1453)
İstanbul (1453-1922)

Görüldüğü gibi başkentler Rumların nüfus olarak çoğunluk olduğu yerde kurulmuş. Başkentlerin Rumelide kurulması herşeyi anlatıyor. Osmanlı sadece Saraybosnada 232 han, 18 kervansaray, 10 bedeste ve 42 köprü yaptırmış diğer medreseler, binalar hariç. Yatırımlarda ve zenginlikte Rumeli her zaman Anadolunun ilerisindeydi.

Osmanlı Anadoluya pek yatırım yapmamıştır. Ne büyük çelişki

23. Fatih Sultan Mehmed Hanın, Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan ile, 11 Ağustos 1473te, Otlukbeli mevkiinde büyük meydan muharebe yapmıştır. Halbuki bunların ikisininde Türk olduğu iddia ediliyor. Neden iki Türk savaş yapsın ki? Demekki Fatih Sultan Mehmet Türk değil. Osmanlı tarihinde çok saygın bir konumu olan Fatih bile, Otlukbeli Savaşından dönerken, elinde bıçak olan birisine ne yaptığını sorduğunda; öldürülen Türkmenlerin kulaklarını keserek küpelerini topladığını öğrenmiş ve "İşine devam et" demiştir.

Sonuç
Osmanlının kesinlikle Türk olmadığı bellidir. Osmanlı kendini Türk olarak nitelendirmemiştir hatta Türk kelimesinin anlamı Osmanlı için bir aşağılama terimiydi.

Osmanlı Şairleri Türkleri aşağılayan şiirler yazmıştır.

Osmanlı sadrazamlarının hiçbiri Türk değildir.
Osmanlı Türkçe konuşmamıştır.
Osmanlı okullarına Türkler alınmamıştır.
Saray dili ve alfabesi Persçeydi.
Osmanlı Türkleri kesmiştir.
Osmanlı Padişahlarının anneleri Türk değildir. Görünen o ki kurucusuda Türk değildir.

Prof. Dr. Aslıhan Tolun, Anadoludaki Türklerin gen yapısı Asya'daki Türkçe konuşan toplumlardan çok, Anadolulu çıkıyor. Genetik yapı olarak, Orta Asya'dan çok Yunanistan, Bulgaristan gibi komşularımıza benziyoruz.

NOT: Bu yazı bütün uyduruk ve yapay türk tarih kitaplarını değiştirecektir.

==Dipnotlar==

1) Şevket Süreyya Aydemir, Makedonya'dan... C.2, s.440.
2) Burhan Oğuz'dan aktaran, Şakir Keçeli, a.g.y., s. 118.
3) Aktaran, Şakir Keçeli, a.g.y., s. 121.
4) Çetin Yetkin, Türk Halkı... s.161.
5) Naima Mustafa Efendi, Tarih-i Naima, Türkçeleştiren: Zuhuri Danışman, İstanbul,
C.1, s.168, 238, C.2 s.536. C.3, s.1180, C.4 s.169.
6) Aktaran, Çetin Yetkin, a.g.y., s.12.
7) Mustafa Coşturoğlu, a.g.y., s.278, 279.
8) Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği, s.22, 23, Cahen'den aktaran, Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, s.1.
9) Hikmet Bayur, a.g.y., s.15.
10) Hikmet Bayur, a.g.y., s.17.
11) Özer Ozankaya, Türkiye'de Laiklik, İstanbul, 1990, s. 253.
12) Özer Ozankaya, a.g.y., s.121.
13) Warshew'den aktaran, Bozkurt Güvenç, a.g.y., s. 311.
14) Bozkurt Güvenç, a.g.y., s.26.
15) Aktaran, Çetin Yetkin, a.g.y., s.145.
16) Esat Kamil Erkut, a.g.y., s.63.
17) M.Rauf İnan, Atatürk'ün Evrenselliği, Önder Kişiliği, Eğitimci Kişiliği ve Amaçları, Ankara, 1983, s.198.
18) Ramsay'dan aktaran, Bernard Lewis, a.g.y., s.331.
19) Türkoloji uzmanı Cahun'dan aktaran, Bozkurt Güvenç, a.g.y., s.308.
20) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk, İstanbul, 1971, s.24, 25.

Forum.memurlar.net
 
Fatih Sultan Mehmet lakaplı Osmanlı Sultanı 2. Mehmet’in Müslüman değil, Hıristiyan olduğunu geçen yıl ünlü yazar Çetin Altan yazmıştı.

Fatih Sultan Mehmet müslümandi yada degildi farkli birsey , ama Fatih in müslüman olmadigini 600 yillik yazili eserleri bir elimizle itip yok sayarak Cetin Altan zaten gecen yil yazmisti, tamam öyle ise bu böylediri kabul etmeyi ben hicbir yere koyamadim.

Cetin Altan in bildigim kadari ile 3 yada 4 kitabi var 3ünün roman oldugunu biliyoorum,köse yazarligi yapan ve beklide ömrünün yaridan fazlasinida tiyatroda sahnelenmek icin metinler yazarak gecirdigini biliyoorum. Deneyimli ve bos olmayan biri fakat biyografisi incelendiginde Tarihci ibaresi görünmüyor sadece arastirmaci denilmis.

Simdi onca Tarihcinin yazdiklarini , tarihci olmayan birinin dedikleri ile yermi degistirelim ?

Bazi yazilarinda zaten bu temayi osmanli - Türk temalarinin ayrisimini vurgulayan biri...

Yazida dip notlarda sadece Cetin altan yok daha bircok isim var ama söyle bir soruya nasil cevap verilir ; Diyelim ki kabul ettik Türkler osmanli degildi peki osmanli döneminde Türkler kimdi...?
simdi Türküz diyenlein r yani bizlerin ( Osmanli-Türk ayri ise ) Türk oldugumuza yada Osmanli olmadigimiza nasil bir delil gerekir ?

Bu bir bakima German larin aslinda Alman olmadiklarini
Vikinglerin yani Norman larin Danimarkali ve Norvecli olmadiklarini
Pers lerin aslinda iranlilar olmadiklarini
Rus larin cekoslavaklarin hatta balkanlardaki bulgarlarin sirplarin aslinda Slav olmadigini söylemek gibi birsey geldi bana.

Osmanli -Türk disinda hicbir ülkede ne bizdeki (Bir bölümü ) gibi Gecmisine sahiplenme var, nede yine bizdeki (bir bölümü ) gibi tam araya makas atip tüm bagi koparma gayreti var. Ben hicbir ülkede böyle gecmisini inkar etme noktasinda bir caba sarfeden köse yazarlari görmedim.

Hadi diyelimki hersey bir kenara, tüm bu aktarilan bilgi virgülüne kadar dogru, bizim osmanliya düsman olmaya baslayacak olmamiz Türkiye Cumhuriyetine na gibi bir katki saylayacak..?
 
Aslinda yukaridaki aktarilan bilgilerde , galiba yazinin tamami Prof. Dr. Aslıhan Tolun a ait , osmanli-türk ayrimindan ziyade dikkat edilirse sadece sunu dememis ; Biz aslinda Bizans Torunuyuz..! yoksa ben mi anlamadim..?
 
Yaw bu yazıya internette dolaşırken rastgele denk geldim. Ama bu kadarına pes doğrusu, yazanda galiba profmuş u?!? gerçekten öylemi yandık o zaman bu ünvanlar markette mı satılıyor merakettim.

Çünkü sadece ve 1. maddeyi okudum inanın bu kadar eksik ve yanlış, bir şeye rastlamadım inanın samimiyetime diğerlerine okusam sinir hastası olurum belki diye okumadım çünkü saatlerce düzetme yazmak istemiyorum. Sadece ve sadece 1ci maddeki en belirgin bir iki hatayı açıklayıp bu metnin ne kadar değeri olduğun geri kalanı zahmet edip okuyan değerlendirsin.

Şöyle
Bu yazıyı yazan vatandaş kesin italya hiç gitmemiş gitmiş olsaydı italyada roma diye bir şehir yok çünkü evet yok şaşrmayın italyanlar roma şehrine rum rom arası bir ad ile telafuz ediyor. Yani neymiş rum demek roma demekmiş.
Siz o zamanlar rum dediğiniz zaman yunanlı anlımında söylemiyorsunuz romalı anlamlıda söylüyor ve tüm roma vatandaşı olanları izah etmiş oluyorsunuz.
Dikkat ettiğiseniz bizde osmalıdan kalan bir tutum vardır yunanistan dışındaki yunanlılara yunanlı diye değil rum diye yani kıbrıs rumu istanbul rumu çünkü osmalı bu topluluklara yunanlı diye hitap bile etmiyor yani hepsine romalı diyor. Metni yazan kişi bundan bi haber ki rum yunanlı ikileminde terimleri birbirine sokmuş. peki o zaman yunanlı nedemek diye soruyorsanız merak edenler için yunan kelimesi iyon kökünden gelen iyonyalı manasındaki yani iyon toprakların ki yaşayan halk anl***** gelir iyonya ayrıca batı ege dir.
yani iyonyalı demek bile tam manasıyla ırk ismi bile değildir.
Fatih rum imparatoruyum derken Burada kastı adamın Roma imparatoruyum anlamıdadır. Sultan Fatih ilerki zamanlarda rus çarları ve alman imparatorlarının ve diğer güç ihtisas düşkünü zatların klasik yaptığı şeyi yapmış kendini yeni roma velihatı görme huyu o kadar arkadaşım.
Yazıyı yazan vatandaş bunu bile anlamadan Kos koca fatihi rum yaptı yahu yazının gerisi katiyen okumam. 1453 te rumlarda istanbulu rum almış vaybe
 
Z

Ziyaretci

Ziyaretci
şu osmanlı türk değilse neden bu avrupalılar osmanlıya türk der
 
Bu konuyu çok araştırdım...Yazıdaki bir çok yere katılmaktayım....Özellikle Osmanlı Hanedanlığı " Türk " başlamış ancak Türk olarak bitirememiştir.

Türkler Anadolu'ya 1071 den çok daha önceleri gelmiş, beylikler kurmuş, hatta binlerce yıl önce yine Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar gitmişler, bu gidenlerden bir kısmı da Adadolu'da kalmıştır.1071 de Alparslan Malazgirt Zaferiyle bu topraklara girdiğinde zaten EGE bölgesi hariç bu topraklarda ağırlıklı olarak Türkler vardı...

Osmanlı'daki CARİYELİK sistemi, aslında İmparatorluğun iç işlerine kadar girmiştir.Osmanlı ilk dönemlerde yani yükselme dönemi denen dönemde devlet idaresinde doğruları yaptığı için yükselişe geçmiş, sonraki dönemlerde ise yanlışları yaptığı için yıkılmaya mahkum olmuştur.
 
K

kozan yörüğü

Ziyaretci

Elbetteki osmanli turktur

Bunu yazan arastiranin aklindan supe duyarim ne cekti ne icti bilmem hakikaten rumlarin elinden rum diye adlandirdiklari Fatih Sultan Mehmet savasarakmi aldi kafayi siyirmis bunlar ancak aramiza nifak tohumlari atmak isteyenler bunlar kafanizi boyle luzumsuz isler yormasin binlerce tarihci turk olarak kabul eder yerlisi yabancisi turk olarak kabul eder yurd disinda bile eskiden turkler 600 yil hukmetmis gibi konusmalar yapar Heralde boyle birsey atarsak kac kisi inanir nereye varabiliriz diye insanlarin bilincaltiyla oynamaya calisiyorlar Turkun ana gecmisini bilirim ilk turklerin atasi yani babasi hz ibrahimdir Hz ibrahimin 4 karisi vardir 4 uncu karisinin ismi kanturadir ve Hz muhammed arablara derki sakin kantura ogullariyla carpismayin onlar size dokunmadikca onlara dokunmayin onlar mazluma sevkatle yaklasir zalimin karsisinda durur der Bu yaziyi yazan gitsin diyarbakirdaki delilere anlatsin onlar inanirsa bende inanacam cunku delide olsa irkini bilir merak etmeyin
 
S

sARICA

Ziyaretci

Bir tarih kugu

Yazan bir rüyayı yazmış, keşke böyle olasaydı diye, ama öyle olmadı.
Madem öyle bu Türklük soyları nerden geldi, bu kadar insan kendine boş yere Türkmü diyor.
Ahmakça salakça bir yazı, çokta okumaya değmez, ben yazının ilk paragrafına bakarım yazımı diye,
yazara bakarım adam mı diye. İkiside değilse okumam.
 
M

Mehmetguzelbaba

Ziyaretci
Ben bunu yazana yaziklar olsun diyorum osmanliya Türk değil demek ve osmanliyi Türk devleti değil diye lanse etmejk cumhuriyet döneminin amaçlarından biridir bu konuda o kadar calisma yapmışlar ki görseniz sok olursunuz... Fatihi rum diye nitelemek yada yabancı gelin olarak alinip müslüman olan sultanlardan dogma diye rum yada başka birşey olarak nitelemek kadar yanlis birşey yok o zaman dünyada hic Türk de yok başka irkta osmanli devleti Türk tur fatihin yayinladigi kanunnamelere bakarsaniz ben Fatih sultan mehmet han im diyor han eski TURK SULTANLARİ TARAFİNDAN kullanilir ki fatihte diğer sultanlar da kullanmis ama bu yaziyi yazanlarin maksatli yazdiklarina şüphe yok..
 
Z

Ziyaretci578755

Ziyaretci
Sen ne kadar aşağılık bir insansın... hz Muhammed efendimiz Türkü öldür diyecek öyle mi... ulan biz yahudi miyiz israilli miyiz... lanet yaratik... ak partinin ucuz kalemi.... yakinda kirilacak kaleminiz de kemikleriniz de....

Ataturk sizlerin sulalesine soykirim yapmamakla hayatinin yanlisini yapmis.....

Hain pislikler...
 
 • Etiketler
  osmanlı türk mü
 • Üst Alt