• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

Osmanlı Devleti Kronoloji

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
1299-1399 yılları arası

* 1299 - Selçuklu sultanı tarafından Osman Bey'e Beylik alameti olarak tabl-u alem (davul ve sancak) gönderilmesi
* 1301 - Osman Gazi'nin Koyunhisar Savaşı
* 1302 - III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü
* 1324 - Orhan Gazi'nin tahta geçişi
* 1326 - Bursa'nın Osmanlılar tarafından alınışı
* 1331 - İznik'in Osmanlılar tarafından alınışı
* 1331 - İlk Osmanlı medresesinin İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması
* 1334 - Karesi Beyliği'nin ilhakı
* 1337 - Kocaeli bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı
* 1346 - Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
* 1349-1352 - Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpe Kalesi'nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı
* 1352 - Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri
* 1354 - Gelibolu'nun Osmanlılar tarafından alınışı
* 1359 - Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı ]])
* 1361 - İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)
* 1362 - Kadıaskerliğin teşkili
* 1363 - Pençik Kanununun çıkışı
* 1366 - Gelibolu'nun Osmanlıların elinden çıkışı
* 1371 - Çirmen Savaşı
* 1376 - Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü
* 1377 - Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi
* 1385-1386 - Niş ve Sofya'nın Osmanlılar tarafından alınışı
* 1388 - Ploşnik Savaşı ve Balkan ittifakının teşekkülü
* 1389 - I. Kosova Savaşı
* 1389 - I. Murat'ın ölümü Yıldırım Bayezid'in tahta geçişi
* 1390 - Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı
* 1390 - Karaman Seferi Konya'nın kuşatılması
* 1390 - Gelibolu tersanesi'nin inşası
* 1391 - İstanbul'un kuşatılması
* 1396 - Niğbolu Savaşı
* 1397-1398 - Karaman Beylerbeyliği'nin Osmanlı hakimiyetini kabulü
* 1398 - Kadı Burhaneddin'in ölümü.
* 1398 - Karadeniz beyliklerinin ilhakı

1400-1499 yılları arası

* 1400 - Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi
* 1402 - Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid'in esareti
* 1402 -1413 - Fetret Devri iç karışıklıklar
* 1409 - Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı
* 1411 - I. Mehmed'in tahta çıkışı
* 1413 - I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
* 1416 - Şeyh Bedreddin isyanı
* 1416 - Macaristan Seferi
* 1417 - Avlonya'nın Osmanlılar tarafından alınışı
* 1418-1420 - Samsun bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı
* 1419-1424 - Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye'nin yaptırılması
* 1421 - Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın tahta geçişi
* 1422 - Mustafa Çelebi'nin (Düzme) bertarafı
* 1425 - Molla Fenarı'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini
* 1425 -1426 - Tekeoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
* 1427-1428 - Germiyanoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
* 1430 - Selanik'in Osmanlılar tarafından alınışı
* 1432 - Fatih Sultan Mehmed'in doğumu
* 1434 - Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması
* 1439 - Semendire'nin Osmanlılar tarafından alınışı
* 1444 - II. Murat'ın tahttan çekilişi II. Mehmed'in tahta geçişi ve Varna Savaşı
* 1445 - II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa geçişi
* 1447 - Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması
* 1448 - II. Kosova Savaşı
* 1451 - II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa tahta geçişi
* 1453 - İstanbul'un fethi
* 1453 - Ayasofya'nın camiye çevrilmesi
* 1458-1460 - Mora'nın Osmanlılar tarafından alınışı
* 1461 - Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Osmanlılar tarafından yıkılışı
* 1461 - Candaroğulları Beyliği'nin ilhakı
* 1463 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması
* 1463 -1470 - İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası
* 1466 - II. Mehmed'in Arnavut seferi
* 1468 - Karamanoğulları Beyliği'nin Osmanlılar tarafından yıkılışı
* 1468 - II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi
* 1473 - Otlukbeli Savaşı
* 1475 -Kırım'ın Fatih Sultan Mehmet dönemindeGedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı tabiiyetine girişi
* 1476 - Boğdan seferi
* 1478 - II. Mehmed tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi
* 1479 - Osmanlı-Venedik Antlaşması ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi
* 1480 - Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması
* 1480 - Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması
* 1481 - II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı
* 1481 - 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi
* 1481 - Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi
* 1482 - Cem Sultan'ın mağlubiyeti Rodos'a ilticası
* 1483 - Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı
* 1484 - Boğdan Seferi
* 1484 - Kili ve Akkirman'ın fethi
* 1485 - Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması
* 1485 - Şeyh Hamdullah'ın aklam-ı sitte'de kendi üslubunu buluşu
* 1486 - Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)
* 1488 - Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı
* 1489 - Memlüklere karşı toprak kaybı
* 1491 - Osmanlı-Memlük Barışı
* 1492 - Macar Seferi
* 1492 - İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi
* 1494 - Şehzade Süleyman'ın doğumu
* 1495 - Macarlarla mütareke Cem Sultan'ın ölümü
* 1497 - İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi
* 1498 - Lehistan Seferleri
* 1499 - Venedik Harbi

1500-1599 yılları arası

* 1500 - Modon Navarin ve Koron'un alınışı
* 1502 - Venedikle sulh
* 1511 - Şahkulu Baba Tekeli isyanı Şehzade Selim Hareketi
* 1512 - II. Bayezid'in tahttan çekilişi I. Selim'in tahta geçişi
* 1514 - Çaldıran Savaşı Tebriz'e giriş
* 1516 - Mısır Seferi ve Mercidabık Savaşı
* 1517 - Ridaniye Savaşı ve Kahire'ye giriş
* 1517 - Haremeyn'in himaye altına alınması
* 1517 - Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması
* 1519 - Celali isyanları
* 1519 - Cezayir'in iltihakı
* 1520 - I. Selim'in vefatı I. Süleyman'ın tahta geçişi
* 1521 - Belgrad'ın fethi
* 1521 - Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlamas
* 1522 - Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi
* 1522 - Rodos'un fethi
* 1524 - Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı
* 1525 - İlk Fransız elçisi İstanbul'da
* 1525 - Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü
* 1526 - Mohaç Savaşı
* 1527 - Bosna'nın fethi'nin tamamlanması
* 1528 - Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi
* 1529 - Viyana kuşatması Budin'in istirdadı Barbaros Hayreddin Paşa'nın Marsilya'ya çıkması
* 1532 - Alman Seferi
* 1533-1534 - Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini
* 1534 - Osmanlı-İran Savaşı'nin açılışı Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı
* 1534 - Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü
* 1536 - Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi
* 1536 - Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı
* 1537 - Körsof-Avlonya seferi
* 1538 - Preveze Savaşı
* 1538 - Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi
* 1540 - Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması
* 1541 - Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması
* 1543 - Estergon'un fethi
* 1547 - Osmanlı-Habsburg Sulhü
* 1547 - Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması
* 1548 - 1534-1555 Osmanlı-İran Savaşı
* 1550 - Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası
* 1551 - Trablusgarb'ın fethi
* 1553 - Piri Reis'in ölümü
* 1553 -1554 - Turgut Reis'in Akdeniz seferi
* 1553 - 1554 - Nahcıvan Seferi
* 1555 - İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Antlaşması
* 1557 - Dokuzuncu Akdeniz seferi Fas'ın fethi
* 1559 - Konya Savaşı ve Şehzade Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması
* 1560 - Cerbe'nin alınışı
* 1565 - Başarısız Malta kuşatması
* 1565 - 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi
* 1566 - Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Zigetvar Savaşı ve Sultanın vefatı II. Selim'in tahta geçişi
* 1567 - Yemen isyanı
* 1569 - Astarhan seferi
* 1569 - Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi
* 1571 - İnebahtı hezimeti Kıbrıs'ın fethi.
* 1574 - Tunus'un fethi
* 1574 - II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın tahta geçişi
* 1575 - Edirne'de Mimar Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası
* 1577 - Takiyüddin'in gözlemlerine kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi
* 1578 - Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması
* 1580 - İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi
* 1580 - İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması (22 Ocak)
* 1583 - Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları (18 Kasım)
* 1583 - Meşale Savaşı
* 1585 - Tebriz'in alınışı
* 1586 - İlk Sikke tashihi
* 1588 - Gence seferi
* 1588 - Resm-i tashih-i sikke konulması
* 1589 - İkinci sikke tashihi
* 1590 - Ferhat Paşa Antlaşması
* 1590 - Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla* %1 oranında ilave yapılması
* 1595 - Estergon'un düşüşü
* 1595 - III. Murad'ın vefatı III. Mehmet'in tahta geçişi
* 1596 - Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Savaşı

1600-1699 yılları arası

* 1600 - Sikke tashihi
* 1601 - Kanije Savaşı
* 1601 - İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci
* 1603 - Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması
* 1603 - III. Mehmed'in vefatı I. Ahmed'in tahta geçişi
* 1612 - Osmanlı-İran Antlaşması
* 1615 - Revan Seferi
* 1617 - İran Savaşı'nın yeniden başlaması
* 1617 - I. Mustafa'nın tahta geçişi
* 1617 - İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası
* 1618 - I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın tahta geçişi
* 1618 - Sikke tashihi
* 1618 - İran ile Serav Antlaşması
* 1621 - II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)
* 1622 - II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı
* 1622 - İran ile savaşın yeniden başlaması
* 1623 - I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın tahta çıkışı
* 1624 - Sikke tashihi
* 1629 - Cizvitler tarafından İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması
* 1634 - İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)
* 1635 - IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı
* 1638 - Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı
* 1639 - Osmanlı-İran sulhü : Kasr-ı Şirin Antlaşması
* 1640 - IV. Murad'ın ölümü I. İbrahim'in tahta çıkışı sikke tashihi
* 1645 - Girit seferinin açılışı Hanya'nın alınışı
* 1648 - I. İbrahim'in hal'ı IV. Mehmed'in tahta çıkışı
* 1648 - Kandiye kuşatması
* 1656 - Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması
* 1656 - Çınar Vak'ası
* 1656 - Köprülüler devrinin başlaması
* 1658 - Katip Çelebi'nin ölümü
* 1660 - Varad Kalesi'nin alınışı
* 1663 - Uyvar Kalesi'nin fethi
* 1664 - St. Gotthard Savaşı ve Vasvar Antlaşması
* 1669 - Kandiye'nin alınışı Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi
* 1672 - Lehistan seferi Kamaniçe'nin alınışı
* 1672 - Bucaş Antlaşması
* 1673 - Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi
* 1676 - Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması
* 1678 - Ukrayna'da Çehrin seferi
* 1682 - Osmanlı-Rus Antlaşması
* 1682 - Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü
* 1683 - II. Viyana Kuşatması peşinden Ciğerdelen Savaşı ve Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları
* 1685 - Uyvar'ın elden çıkışı
* 1685 - Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı
* 1686 - Budin'in düşüşü.(bkz. Budin Kuşatması (1686))
* 1687 - IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi II. Süleyman'ın tahta çıkışı
* 1687 - Eğri Kalesi'nin düşüşü
* 1687 - İkinci Mohaç Savaşı
* 1687 - Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması
* 1688 - Belgrad'ın elden çıkışı
* 1690 - Kanije Kalesi'nin düşüşü
* 1690 - Belgrad'ın geri alınışı
* 1690 - Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti
* 1691 - II. Ahmed'in tahta çıkışı
* 1691 - Salankamen Savaşı
* 1695 - II. Ahmed'in ölümü ve II. Mustafa'nın tahta çıkışı
* 1697 - Zenta Savaşı
* 1698 - Şehremini Baruthanesi yangını
* 1699 - Karlofça Antlaşması'nın imzalanması(26 Ocak)
 

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
1700-1799 yılları arası

* 1700 - Ruslar'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması
* 1702 - İskender Çelebi Bahçesi'ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi
* 1703 - Edirne Vak'ası
* 1703 - III. Ahmed'in tahta çıkışı
* 1703 - "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması
* 1711 - Prut Savaşı ve Barışı
* 1715 - Venedik ile savaş ve Mora Seferi
* 1718 - Pasarofça Antlaşması
* 1718 - Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü
* 1720 - Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a)
* 1720 - III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi
* 1721 - Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi
* 1723 - İran seferinin üç cepheli olarak açılışı
* 1724-1725 - Tebriz ve Cence'nin alınışı
* 1726 - İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu
* 1729 - "Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi
* 1729 - Cevheri'nin Lügat-ı Sıhah'ının Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması
* 1730 - Patrona Halil isyanı III. Ahmed'in hal'i I. Mahmud'un tahta çıkışı
* 1733 - İran Savaşı'nın hızlanması Nadir Şah'ın başarıları
* 1735 - Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması
* 1735 - Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları
* 1739 - Belgrad Antlaşması
* 1739 - Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması
* 1745 - Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'nın ölümü
* 1746 - Osmanlı-İran barışı (Kerden Antlaşması)
* 1751 - Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai'si)
* 1754 - I. Mahmud'un ölümü III. Osman'ın tahta çıkışı
* 1757 - III. Osman'ın ölümü III. Mustafa'nın tahta çıkışı
* 1768 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması
* 1770 - Rus filosunun İngilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi
* 1771 - Kırım'ın işgali
* 1772 - Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması
* 1773 - Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kuruluşu
* 1773 -1774 - Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeği vazifesini görmeye başlaması
* 1774 - Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması
* 1774 - Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması (21 Temmuz)
* 1776 - Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey'in Bükreş ve Yaş'ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması Aynalıkavak Antlaşması
* 1783 - Rusya'nın Kırım'ı ilhakı
* 1784 - Avusturyalılar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi
* 1784 - Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması (8 Ocak)
* 1787-1788 - İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri
* 1787 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı (17 Ağustos)
* 1788 - Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi (9 Şubat)
* 1789 - Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı
* 1789 - I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması (7 Mayıs)
* 1789 - Osmanlı-İsveç ittifakı 11 Temmuz
* 1790 - İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması
* 1790 - Osmanlı-Prusya ittifakı (31 Ocak)
* 1790 - Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu (27 Temmuz)
* 1790 - Yergöğü Mütarekesi (18 Eylül)
* 1790 - Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı
* 1791 - Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos)
* 1791 - Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi (11 Ağustos)
* 1792 - Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması
* 1792 - III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması
* 1792 - Yaş Antlaşması (10 Ocak)
* 1793 - Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası
* 1793 - Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu
* 1793 - Hasköy'de Mühendishane-i Cedide'nin açılması
* 1793 - Zahire Nezareti'nin kurulması
* 1793 -1794 - Baruthane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imaline başlanması
* 1794 - Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi
* 1795 - Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi
* 1795 - Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açılışı; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)
* 1797 - Paris Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası
* 1797 - Pazvandoğlu isyanı
* 1797 - Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması (17 Eylül)
* 1798 - Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı (3 Ocak)
* 1798 - Fransa'nın Mısır'a saldırması (1 Temmuz)
* 1798 - Fransa'ya savaş ilanı (3 Eylül)
* 1799 - Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak (5 Ocak)
* 1799 - Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi (Şubat)
* 1799 - Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mayıs)
* 1799 - Napolyon'un Fransa'ya dönmesi Mısır'ın işgalinin devamı (Ağustos)

1800-1899 yılları arası

* 1800 - Takvimlerin Jacques Cassini Zicin'e göre hazırlanmaya başlaması
* 1800 - Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları (Mart)
* 1801 - Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi
* 1801 - Mısır'ın tahliyesine dair mütareke (Ağustos)
* 1802 - Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi
* 1802 - Paris Antlaşması. Fransa ile barış (25 Haziran)
* 1804 - Sırp isyanlarının başlaması (Şubat)
* 1805 - Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki Tersane-i Amire'de açılması
* 1805 - Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması
* 1805 - Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini (Temmuz)
* 1806 - Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak'ası
* 1806 - Osmanlı-Rus Savaşı
* 1806 - III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi
* 1806 - Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması (Ocak)
* 1806 - Memleketeyn'in Rusya tarafından işgal edilmesi (Ekim)
* 1807 - Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi
* 1807 - İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi (20 Şubat)
* 1807 - İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mart - Eylül)
* 1807 - Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma (25 Mayıs)
* 1807 - III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası (29 Mayıs)
* 1808 - Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi (29 Mayıs)
* 1808 - Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi III. Selim'in katli II. Mahmud'un tahta çıkması (28 Temmuz)
* 1808 - Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması (29 Eylül)
* 1808 - Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu (15-16 Kasım)
* 1809 - İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması (5 Ocak)
* 1810 - II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması
* 1810 - İzmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet'in ta'lik'e son şeklini verişi
* 1812 - Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması
* 1812 - Fransız postalarının ilk kuruluşu
* 1812 - 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması Sırbistan'a özerklik verilmesi (28 Mayıs)
* 1816 - Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini
* 1817 - Hüseyin Rıfkı Tamani'nin ölümü
* 1821 - Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması (Şubat - Mart)
* 1823 - Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi
* 1824 - Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması
* 1824 - Fatih Külliyesindeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması
* 1826 - İhtisab müessesesinin düzenlenmesi
* 1826 - Şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın İstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi
* 1826 - Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması (14 Haziran)
* 1826 - Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi (7 Ekim)
* 1827 - Osmanlılar'ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları
* 1827 - Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti II. Mahmud'a)
* 1827 - Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması
* 1827 - İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü (4 Nisan)
* 1827 - Mısır kuvvetlerinin (Kavalalı Mehmet Ali Paşa) Yunan İsyanını bastırmaları Atina'nın teslimi (Temmuz)
* 1827 - Navarin Deniz Savaşı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması (20 Kasım)
* 1828 - Rusya'nın savaş ilan etmesi (26 Nisan) (1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı)
* 1829 - Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in İstanbul'da vefatı; Şevki Efendi'nin İstanbul'da doğuşu
* 1829 - Deli Teşkilatının kaldırılması
* 1829 - Edirne Antlaşması : Yunanistan'ın bağımsızlığı (14 Eylül)
* 1830 - Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; İshak Efendi'nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
* 1830 - Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması
* 1830 - Katolik Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
* 1830-1831 - Nüfus sayımları
* 1830 - Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri (5 Temmuz)
* 1831 - İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)
* 1831 - Tımarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)
* 1831-1834 - İshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması
* 1831 - İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri (1 Kasım)
* 1832 - Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi
* 1832 - Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı
* 1832 - İstanbul-İzmit "posta yolu" nun yapımı
* 1832 - İngiliz postalarının kuruluşu
* 1832 - Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması (29 Ocak)
* 1832 Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri (12 Aralık)
* 1833 - Feshanenin kuruluşu
* 1833 - Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri (2 Şubat)
* 1833 - Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi (5 Nisan)
* 1833 - Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Antlaşması (Mayıs)
* 1833 - Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması (8 Temmuz)
* 1833 - Münchengraetz Antlaşması (18 Eylül)
* 1834 - Maçka Kışlası'nda Mekteb-i Harbiye'nin kurulması
* 1834 - Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi
* 1835 - Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi
* 1835-1845 İlk halk konserleri (Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede)
* 1836 - Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (11 Mart)
* 1837 - Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi (26 Kasım)
* 1838 - Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu
* 1838 - Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi
* 1838 - Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi
* 1838 - Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye'nin kurulması (24 Mart)
* 1838 - İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Baltalimanı Antlaşması'nın imzalanması (16 Ağustos)
* 1839 - Kaime-i mutebere-i nakdiyye'nin çıkarılması
* 1839 - Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması
* 1839-1844 - Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi
* 1839-1845 - Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi
* 1839 - Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile savaşın tekrar başlaması Nizip Savaşı (24 Haziran)
* 1839 - II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi (1 Temmuz)
* 1839 - Tanzimat Fermanı'nın ilanı (3 Kasım)
* 1840 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (3 Mayıs) (14 Temmuz 1851'de bu kanun Kanun-u Cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)
* 1840 - Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
* 1840 - Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı
* 1840 - Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması
* 1840 - Posta Nezareti'nin kurulması
* 1840 - Namık Kemal'in doğumu (21 Aralık)
* 1841 - Lübnan olayları
* 1841-1906 - Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam)
* 1841 - İngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması (24 Mayıs)
* 1841 - Londra Boğazlar Antlaşması (13 Temmuz)
* 1842 - Askeri Baytar Mektebi'nin açılması
* 1843 - Hereke Fabrikası'nın kurulması
* 1843 - Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması
* 1844 - Tashih-i sikke (1 Şubat)
* 1844 - Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması
* 1845 - İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması
* 1845 - Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de Muallimhane-i Nüvvab medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi
* 1845 - Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti (Ocak)
* 1845 - Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması (13 Mart)
* 1845 - Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (10 Nisan)
* 1846 - Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü
* 1846 - Rus Ticaret Muahedesi
* 1846 - Zabtiye müşiriyetinin kurulması (16 Şubat)
* 1846 - Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs
* 1847 - Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası
* 1847 - Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi
* 1847 - Dersaadet Bankası'nın kuruluşu
* 1847 - İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması
* 1847 - Recaizade Ekrem'in doğumu (1 Mart)
* 1848 Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar
* 1848 Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
* 1848 İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi
* 16 Mart 1848 İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması
* 18 Kasım 1848 Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi
* 1849 Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı
* 1850 1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında
ithalatta %20 ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
 

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
* 1850 Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
* 1850 İlk faizsiz kaimenin çıkarılması
* 1850 Muallim Naci'nin doğumu
* 12 Mart 1850 Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması
* 1851 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
* 1851 Londra Sergisi
* 1851 Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş'in açılması
* 18 Temmuz 1851 Encümen-i Daniş'in kurulması
* 1852 Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması
* 1853 "Mukaddes yerler" meselesi
Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması
* 1853 İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi
* 1854 İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
* 1854 Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması
* 1854 İhtisab teşkilatının lağvı
* 12 Mart 1854 Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak
* 1855 Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi [Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen]
* 1855 Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması
* 1855 Paris Sergisi
* 16 Ağustos 1855 İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)
* 9 Eylül 1855 Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi
* 14 Kasım 1855 Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması
* 1856 Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
* 1856 Bank-ı Osmani'nin kurulması
* 1856 Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması
* 1856 Islahat Fermanı
* 1856-1860 Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı
* 1856-1866 İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
* 15 Şubat 1856 İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması
* 18 Şubat 1856 Islahat Fermanı'nın ilanı
* 30 Mart 1856 Paris Barış Antlaşması
* 30 Mart 1856 Rusya'nın bozguna uğraması
* 30 Mart 1856 Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi
* 22 Mayıs 1856 İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının
Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi
* 1857 Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
* 1857 Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin
müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi
* 1857 Gümrük resminin
eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması
* 1857-1862 Beyrut - Şam şosesinin yapımı
* 17 Mart 1857 Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması
* 6 Kasım 1857 Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması
* 1858 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
* 1858 Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
* 1858-1859 Emlak
arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
* 6 Haziran 1858 Arazi Kanunnamesi'nin kabulü
* 8 Haziran 1858 Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)
* 1859 Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması
* 1859 Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi
Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri
* 12 Şubat 1859 Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu
* 1860 Ticaret mahkemelerinin kuruluşu
* 1860 İlk basılı yerli tiyatro
Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi
* 1860-1861 Lübnan ve Suriye Olayları
* 1860-1861 Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi
* 22 Ekim 1860 Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması
* 1861 Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması
* 1861 Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu
* 1861 Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü
* 1861-1866 Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı
* 9 Haziran 1861 Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi
* 9 Haziran 1861 David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması
* 29 Nisan 1861 Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması
* 1862 Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini
* 1862 Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
* 1862 Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
* 1862 Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti
* 1862 Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme
Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması
* 1862 Mahrec-i Aklam'ın kurulması
* 20 Temmuz 1862 Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin
"Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması
* 8 Ekim 1862 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi
* 1863 Abdülaziz'in Mısır'a seyahati
* 1863 Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu
* 1863 İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması
* 1863 Menafi Sandığı'nın kurulması
* 1863 Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması
* 1863 Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü
* 13 Ocak 1863 Darü'l-Fünun'da
halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması
* 18 Şubat 1863 Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı
* 1864 Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)
* 1864 İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi
* 1864 Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
* 1864 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu
* 1864 Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
* 1864-1876 Paris'e talebe gönderilmesi
* 8 Ekim 1864 Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü
* 1865 Müstakil Romen kilisesinin kurulması
* 1865 İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu
* 1865 Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi
* Eylül 1865 Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi
* 1866 Girit isyanları
Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
* 1866 Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
* 1866 Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması
* 1866 Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu
* 1866 Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
* 1866-1867 Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
* 1867 Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması
Sırp kalelerinin tahliyesi
* 1867 Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması
* 1867 Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması
* 1867 Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları
* 1867 Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi
* 1867 Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu
* 1867 Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması
* 1867-1876 İzmir Rıhtımı'nın inşası
* 22 Şubat 1867 Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi
* 8 Haziran 1867 Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi
* 21 Haziran 1867 Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati
* 1868 Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi
* 1868 Galatasaray Sultanisi'nin açılması
* 1868 İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması
* 1868 Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu
* 1868 Yunan postasının kapatılması
* 1868 Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi
* 1868 Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması
* 1 Mart 1868 Adliye Nezareti'nin kurulması
* 1 Nisan 1868 Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması
* 8 Nisan 1869 İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması
* 21 Haziran 1869 Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati
* 1 Eylül 1868 Mekteb-i Sultani'nin açılması
* 2 Eylül 1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi
* 26 Ağustos 1869 Turuk Nizamnamesi'nin kabulü
* 13 Ekim 1869 İmparatoriçe Eugénié'nin İstanbul'a gelişi
* 1869 Süveyş Kanalı'nın açılması
* 1869 Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye
Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması
* 1869 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü
* 1869 Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması
* Ekim 1869 Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması
* 1870 Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları
* 1870 Fransa'nın
Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması
* 1870 Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde
Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması
* 1870 Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması
* 1870 Darülfünunun açılması teşebbüsü
* 1870-1927 Kemaledin Bey (mimar)
 

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
* 20 Şubat 1870 Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması
* 26 Nisan 1870 Darü'l-Muallimat'ın açılması
* 2 Temmuz 1870 Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması
* Ekim 1870 Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi
* 1871 Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı
* 1871 Saint-Esprit okulunun kurulması
* 1871 Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması Mahmud Nedim Paşa sadareti
* 1871 Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması
* 1871 Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri
* 22 Ocak 1871 İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi
* 13 Eylül 1871 Şinasi'nin ölümü
* 1872 Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması
* 1872 Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması
* 1873 Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu
* 1873 Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması
* Haziran 1873 Mekteb-i Sultani'nin Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi
* 1874 Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
* 1874 Hukuk Mektebi Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi 1845-1907)
* 1874 Kara gümrüklerinin lağvı
* 1874 Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması
* 1874-1875 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması
* 1875 Osmanlı maliyesinin iflasını açılaması
* 1875 Bosna-Hersek isyanları
* 1875 Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması
* 1876 Bulgar isyanları
* 1876 Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
* 1876 Abdülaziz'in tahttan indirilmesi V. Murad'ın tahta çıkması hal'i ve Abdülhamid'in cülusu
* 1876 Meşrutiyet'in ilanı
* 1876 İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı
* 1876 İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması
* 1876 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü
* 1876 Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yaıtılı idadiler açılması
* 23 Mart 1876 Ziya Gökalp'in doğumu
* 23 Aralık 1876 I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı
* 1877 Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması
* 1877 Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması
* 1877-1878 Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi
* 19 Mart 1877 İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır)
* 25 Eylül 1877 Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)
* 5 Ekim 1877 Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü
* 13 Aralık 1877 Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili
* 1878 Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması
* 1878 Sırbistan Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları
* 1878 Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması
* 1878 Ermeni meselesinin zuhuru
* 1878 Ali Suavi'nin öldürülmesi
* 1878 Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi
* 1878 Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki
* 1878 Makedonya meselesinin ortaya çıkması
* 13 Şubat 1878 Meclisin kapatılması
* Ekim 1878 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması
* 1879 II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi
* 1879 Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü
* 1879 Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi
* 1879 Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü
* 1880 Vergi reformu
* 1880 Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması
* 1880 İlk köy romanı Ahmed Midhat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
* 1880 Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü
* 13 Mart 1880 İstanbul'da bir kız idadisinin açılması
* 17 Mayıs 1880 Ziya Paşa'nın ölümü
* Ekim 1880 Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
* 20 Aralık 1880 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-I İlmiye'nin kurulması
* 1881 Mustafa Kemal'in Doğumu
* 1881 Mısır'ın İngilizler tarafından işgali
* 1881 Muharrem Kararnamesi'nin neşri
* 1881 Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması
* 1881 Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi
* 1882 Tunus'un Fransızlar tarafından işgali
* 2 Ocak 1882 Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması
* 1883 Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması
* 20 Haziran 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması
* 1 Kasım 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması
* 2 Aralık 1884 Yahya Kemal'in doğumu
* 1885 Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı
* 1885 Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri
* 18 Eylül 1885 Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması
* 1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
* 1886 Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
* 1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
* 1886 Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
* 1886-1887 Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi
* 1887 Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması
* 1887 Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı
* 5 Şubat 1887 Beşir Fuad'ın intiharı
* 1888 Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
* 1888 Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması
* 2 Aralık 1888 Namık Kemal'in ölümü
* 1889 İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması
* 1889 İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması
* 27 Mart 1889 Yakup Kadri'nin doğumu
* 1890 Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları
* 1891 Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi
* 1891 Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi
* 1891 Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması
* 1891 Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması
* 3 Kasım 1891 Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması
* 1892 Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması
* 1892 Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması
* 1893-1896 İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı
* 1894 Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)
* 1894 Sasun'da Ermeni olayları
* 1894 Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması
* 1895 İstanbul'da Ermeni olayları yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
* 1895 Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması
* 1895 Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması
* 1895 Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi
* 14 Şubat 1895 Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darü'l-icaze" oluşan bir darü'l-fünun kurma teklifi
* 1896 Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması
* 1896 Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları
* 1896 Girit isyanının alevlenmesi
* 1896 Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması
* 1897 Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları
* 17 Nisan 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi
* 1898 Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi
* 1899 - Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
* 1899 - Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması
 

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
1900-1924 yılları arası
* 1900 - Hicaz Demiryolu'nun inşasına girişilmesi
* 1900 - İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması
* 1900 - Darü'l Fünun-ı Şahane'nin kurulması (31 Ağustos)
* 1901 - Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması
* 1901 - Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması büyük devletlerin müdahaleleri
* 1901-1908 - Hicaz demiryolu hattının yapımı
* 1902 - Yemen isyanlarının tekrar başlaması
* 1902 - Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti (23 Kasım)
* 1902 - Cum'a-ı Bala ayaklanması (23 Kasım)
* 1902 - Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini (8 Aralık)
* 1903 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması (31 Ağustos)
* 1903 - Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi (Eylül)
* 1904 - Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması
* 1905 - Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması
* 1905 - Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri (21 Temmuz)
* 1906 - Akabe olayları ve Akabe krizi
* 1908 - Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması
* 1908 - II. Meşrutiyet'in ilanı (23 Temmuz)
* 1908 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi (5 Ekim)
* 1908 - Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri (6 Ekim)
* 1908 - II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebusan'ın toplanması (17 Aralık)
* 1909 - Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları
* 1909 - Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması
* 1909 - Fecr-i Ati edebi topluluğunun kuruluşu
* 1909 -1910 - Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması
* 1909 - 31 Mart Olayı (13 Nisan)
* 1909 - Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması İstanbul'daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması (19 Nisan)
* 1909 - II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması (27 Nisan)
* 1909 - Meclisin açılması (17 Aralık)
* 1910 - Arnavutlar'ın ayaklanmaları
* 1910 - Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması
* 1911 - Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması
* 1911 - İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali
* 1911 - Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri
* 1911 -1912 - Osmanlı İtalyan Savaşı
* 1912 - Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun açılışı
* 1912 -1913 - Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı
* 1912 - Meclis-i Mebusan'ın feshi (1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı) (18 Ocak)
* 1912 - II. Dönem Meclis-i Mebusan'ın toplanması (18 Nisan)
* 1912 - İtalyanlar'ın Rodos Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri (18 Nisan)
* 1912 - II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi (5 Ağustos)
* 1912 - Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine (22 Temmuz)
* 1912 - Trablus ve Bingazi'nin İtalya'ya terki : Uşi Antlaşması Rodos ve Oniki Ada'nın İtalya elinde kalması (15 Ekim)
* 1912 - Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın sadareti (29 Ekim)
* 1912 - Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi (29 Kasım)
* 1913 - Bâb-ı Âli Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti (23 Ocak)
* 1913 - I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi (30 Mayıs)
* 1913 - Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi Said Halim Paşa'nın sadareti (11 Haziran)
* 1913 - II. Balkan Savaşı'nın başlaması (29 Haziran)
* 1913 - Edirne'nin geri alınması (21 Temmuz)
* 1913 - Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması (29 Eylül)
* 1913 - Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması (14 Kasım)
* 1914 - Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması
* 1914 - Islah-ı Medaris Nizamnamesi
* 1914 - Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması
* 1914 - 5. Meclis-i Mebusan'ın açılışı (14 Mayıs)
* 1914 - Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Franz Ferdinand Saraybosna'da öldürülmesi (28 Haziran)
* 1914 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş ilanı (28 Temmuz)
* 1914 - Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı (1 Ağustos)
* 1914 - Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması (2 Ağustos)
* 1914 - Almanya'nın Fransa'ya İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Dünya Savaşı'nın başlaması (4 Ağustos)
* 1914 - Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi (10 Ağustos)
* 1914 - 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması (9 Eylül)
* 1914 - İslah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanması (29 Eylül)
* 1914 - Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması (29 Ekim)
* 1914 - Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış Harekâtı (Kasım - Aralık)
* 1914 - Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (3 Kasım)
* 1914 - İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (5 Kasım)
* 1914 - Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanı (11 Kasım)
* 1914 - Cihad-ı Ekber ilanı (14 Kasım)
* 1914 - Mısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi (18 Aralık)
* 1915 - Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi
* 1915 - Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi
* 1915 - Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Kanal Seferi
* 1915 - Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları (Ocak - 18 Mart)
* 1915 - Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir Kanunu 27 Mayıs
* 1916 - Hicaz ve Mekke'nin kaybı
* 1916 - Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki)
* 1917 - Yıldırım Orduları Grubu'nun kurulması
* 1917 - Sina ve Filistin Cephesi'nin çöküşü
* 1917 - Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması ve çarlığın sonu
* 1917 - Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması
* 1917 - Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı(25 Mart)
* 1918 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü (6 Nisan)
* 1918 - Brest Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart)
* 1918 - Sultan Reşad'ın vefatı ve Mehmet Vahidettin'in tahta çıkması
* 1918 - Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi (2 Ekim)
* 1918 - Sadrazam Talat Paşa'nın istifası Ahmed İzzet Paşa'nın sadareti (8 Ekim)
* 1918 - Mondros Mütarekesi'nin imzalanması (30 Ekim)
* 1918 - Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri (3 Kasım-4 Kasım)
* 1918 - Ahmed İzzet Paşa'nın istifası ve Ahmed Tevfik Paşa'nın sadareti (8 Kasım)
* 1918 - İtilaf Devletleri'nin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları (13 Kasım)
* 1919 - Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nin iktidara geçmesi
* 1919 - Yunanlılar'ın İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri (15 Mayıs)
* 1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi (19 Mayıs)
* 1919 - Erzurum Kongresi (23 Temmuz)
* 1919 - Sivas Kongresi (4 Eylül)
* 1919 - Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti (2 Ekim)
* 1919 - Amasya Protokolü (22 Ekim)
* 1919 - Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin milli sınırların belirlenerek ilanı (29 Kasım)
* 1920 - Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması
* 1920 - İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın dağıtılması ve kapanması
* 1920 - Damat Ferid Paşa'nın sadareti (5 Nisan)
* 1920 - Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı (11 Mayıs)
* 1920 - İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması (10 Ağustos)
* 1920 - Gümrü Antlaşması'nın imzalanması (3 Aralık)
* 1921 - Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti (27 Ocak - 12 Şubat)
* 1921 - II. İnönü Savaşı (31 Mart)
* 1921 - Sakarya Meydan Savaşı (3 Eylül)
* 1921 - Fransa ile barış (20 Eylül) (bkz. Türk-Fransız Cephesi)
* 1922 - Başkomutanlık Meydan Muharebesi (27 Ağustos)
* 1922 - İzmir'in kurtuluşu (9 Eylül)
* 1922 - Mudanya Mütarekesi (11 Ekim)
* 1922 - Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım)
* 1922 - Mehmet Vahidettin'in yurtdışına çıkması ve Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi (16 Kasım)
* 1923 - Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz)
* 1923 - Ankara'nın başşehir olarak kabulü (13 Ekim)
* 1923 - Cumhuriyet'in ilanı (29 Ekim)
* 1924 - Halifeliğin Kaldırılması ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları 3 Mart
 
Üst Alt