Ortaklığın giderilmesi için yetki verilmesi istemi dilekçesi

Ortaklığın giderilmesi için yetki verilmesi istemi dilekçesi


......MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Borçlunun İştirak Halinde Maliki Olduğu Arazinin Paylaştırılması İçin Ortaklığın Giderilmesi Davası Açmak İçin Yetki Belgesi Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim …’in, …’den olan … TL. alacağını tahsil edememesi nedeniyle başlattığı icra takibi dolayısıyla … İcra Müdürlüğü’nün …/…E. sayılı takip dosyasından gönderilen ödeme emrine borçlu tarafından itiraz edilmemiş ve takip kesinleşmiştir. Bunun üzerine müvekkilim de borçlunun …/… payının bulunduğu …İli, … İlçesi, … mevkiinde tapunun … Ada …/… parselinde kayıtlı bulunan tarla üzerine haciz koydurmuştur.

2-) Borçlu …, borcunu ödemediği gibi iştirak halinde maliki olduğu …/… payının bulunduğu tarlayla ilgili olarak ortaklığın giderilmesi davası da açmamaktadır. Bu durum müvekkilimin alacağının tahsilini geciktirmektedir.

3-) Bu nedenle yukarıda tapu kaydı verilen ve müvekkilim tarafından haciz konulan iştirak halinde mülkiyete konu tarla üzerinde borçlu …’ye düşecek paydan alacağın tahsilini sağlamak üzere ortaklığın giderilmesi davası açmak için yetki belgesi verilmesi için davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 121 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Takip dosyası, tapu kayıtları, borçlunun payını gösteren veraset ilamı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, borçlunun paydaşı olduğu tarlanın ortaklığın giderilmesi davası yoluyla sattırılabilmesi için dava açmaya yetki belgesi verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av​
 
Üst Alt