• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi örneği

Okunuyor :
Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi örneği

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
hisseli tapuda ortaklığın giderilmesi davası dilekçe örneği , ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi 2019 , izaleyi şuyu dava dilekçesi örneği word , ortaklığın giderilmesi davasına cevap dilekçesi örneği , ortaklığın giderilmesi davasında harç , izaleyi şuyu davası itiraz dilekçesi örneği , ortaklığın giderilmesi ve ecrimisil dava dilekçe örneği

Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi örneği

… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR : 1-

2-

3-

KONU : Taşınmazdaki paydaşlığın giderilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Davalılarla birlikte maliki bulunduğumuz ……………..kayıtlı taşınmazın aramızda paylaştırılması anlaşamamamız nedeniyle mümkün olamamaktadır.

2- Anlaşarak satmak yada paylaşmak mümkün olmadığından dava açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanun, İcra İflas Yasası, HUMK. ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Belirtilen nedenlerle taşınmaz maldaki paydaşlığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. .../…/…

Davacı Vekili
Av.​
 

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi - kat mülkiyeti kurulmak

… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR :

KONU : Kat mülkiyeti kurulması suretiyle ortaklığın giderilmesi isteminden ibarettir.


AÇIKLAMALARIMIZ :

1-) Müvekkilim davalılarla birlikte … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Ada, … Pafta, … parselde tapuya kayıtlı taşınmazın paydaşıdır.

2-) Söz konusu taşınmaz … katlı olup, .... bağımsız bölümden oluşmaktadır.

3-) Paydaşların her birine bir bağımsız bölüm tahsis edilmesi mümkün olduğu halde paydaş olan diğer davalılar buna yanaşmamaktadırlar.

4-) Bu nedenlerle adı geçen taşınmazda kat mülkiyeti kurulması yoluyla ortaklığın giderilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER : Kat Mülkiyeti Kanunu Ve İlgili Mevzuat.

H. DELİLLER : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi ve ilgili yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan nedenlerle her paydaşa bir bağımsız bölüm tahsis etmek ve arsa paylarını da belirtmek suretiyle Kat mülkiyeti kurularak ortaklığın giderilmesine karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av​
 

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Ortaklığın giderilmesi için yetki verilmesi istemi dilekçesi

......MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Borçlunun İştirak Halinde Maliki Olduğu Arazinin Paylaştırılması İçin Ortaklığın Giderilmesi Davası Açmak İçin Yetki Belgesi Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim …’in, …’den olan … TL. alacağını tahsil edememesi nedeniyle başlattığı icra takibi dolayısıyla … İcra Müdürlüğü’nün …/…E. sayılı takip dosyasından gönderilen ödeme emrine borçlu tarafından itiraz edilmemiş ve takip kesinleşmiştir. Bunun üzerine müvekkilim de borçlunun …/… payının bulunduğu …İli, … İlçesi, … mevkiinde tapunun … Ada …/… parselinde kayıtlı bulunan tarla üzerine haciz koydurmuştur.

2-) Borçlu …, borcunu ödemediği gibi iştirak halinde maliki olduğu …/… payının bulunduğu tarlayla ilgili olarak ortaklığın giderilmesi davası da açmamaktadır. Bu durum müvekkilimin alacağının tahsilini geciktirmektedir.

3-) Bu nedenle yukarıda tapu kaydı verilen ve müvekkilim tarafından haciz konulan iştirak halinde mülkiyete konu tarla üzerinde borçlu …’ye düşecek paydan alacağın tahsilini sağlamak üzere ortaklığın giderilmesi davası açmak için yetki belgesi verilmesi için davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 121 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Takip dosyası, tapu kayıtları, borçlunun payını gösteren veraset ilamı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, borçlunun paydaşı olduğu tarlanın ortaklığın giderilmesi davası yoluyla sattırılabilmesi için dava açmaya yetki belgesi verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av​
 
Üst Alt