Ölen Kişinin Varislerinin Hayat Sigorta Tazminatını Bankadan İsteme İhtarname Örneği

Ölen Kişinin Varislerinin Hayat Sigortasını Tazminatını Bankadan İsteme İhtarnamesi Örneği , sigorta tazminat dilekçe örneği , kredi hayat sigortası iptal dilekçesi , ölen kişinin hayat sigortası parası bankadan nasıl alınır , kredi hayat sigortası davaları , kredi hayat sigortası iadesi 2019

İHTARNAME

İhtar Edilen (Muhatap) : ………………………… Bankası A.Ş.
………………./İSTANBUL
İhtar Eden (Keşideci) : C…………. ………… (TC No: 00000000000)
Akkonak Mh. Çisem Apt. No:89 D:14 Kat:55
………………. / İSTANBUL
İhtarın Tarihi : …./…./2013
İhtarın Konusu : Sigorta ettiren müteveffa “………………………” nun “Hayat Sigortası” tazminatının küll-i halef varislerine ödenmesine dair ihtarnamedir.
Açıklamalar :
Sayın Muhatap;
Bankanız müşterilerinden “…………………………… (TC No: 0000000000000)”, “08.02.2013” tarihinde bankanızın İstanbul, …………………… Şubesinden “1,19” Yıllık faiz, “1,43” aylık maliyet faiz oranlı, “24 ay” vadeli olarak “15.000,00 TL” Tüketici Kredisi almıştır.
Krediyi alan ve anılan krediyi sigorta ettiren (…………………), “21.05.2013” tarihinde vefat etmiştir. Müteveffanın eşi (……………………) ve çocukları (………………….- 2005 doğumlu, …………………….- 2009 doğumlu) küll-i halef mirasçılar olarak hayattadırlar. Dolayısıyla müteveffa (………………………..) bankanızdan aldığı Tüketici Kredisine bağlı olarak “HAYAT SİGORTASI” da yapmıştır. Ancak bankanızca; bu sözleşmenin bir örneğini krediyi alan/sigorta ettirene verilmesi gerekirken, verilmeyerek bundan imtina edilmiştir.
İşbu Hayat Sigortalılığı kapsamında müteveffanın (…………………..) kanuni mirasçıları olarak sigorta tazminatının tarafımıza ödenmesini talep etme hakkımız doğmuştur. Zira 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 6.’ncı Kitap Sigorta Hukuku ve 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun ilgili hükümleri gayet açık ve sarihtir.
Tüm bunların bağlamında;
“6102 Sayılı TTK:
MADDE 1487- (1) Hayat sigortası ile sigortacı, belli bir prim karşılığında, sigorta ettirene veya onun belirlediği kişiye, sigortalının ölümü veya hayatta kalması hâlinde, sigorta bedelini ödemeyi üstlenir.” Hükmünü amirdir.

İşbu yürürlükteki mevzuat hükümleri mucibince “sigorta tazminatının tarafımıza ödenmesini” havi yazılı ihtarımızın tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 7 (Yedi) gün içinde “………………………….” nolu hesabıma gereğinin ifasını, aksi takdirde ilgili mahkemeye müracaatla hakkınızda icra takibatının yapılacağını, mahkeme, icra harç ve masraflarının ve ücreti vekâletin tarafınıza tahmil olunacağını ihtar ve ihbar ederim.

İhtar Eden (Keşideci)
(Ad, Soyad ve İmza)

kaynak:tvarsivi.com
 
Üst Alt