Nemrud Kıssası ve Hegomonun Genetiği

mopsy

Emektar
Üye
Hegomon sözcüğü Latince güç sahibi olmak, tahakküm (hegomonia) kökünden geliyor. Eski Yunancada aynı anlamda (h)egemon deniyor. Türkçeye Latince kökten esinlenerek egemen olarak geçmiş

Karun kıssası veya zenginin genetiği makalesi mülkü mal (para, servet) boyutundan ele alıyordu. Nemrud kıssası veya hegomonun genetiği ise mülkü iktidar (güç, egemenlik) boyutundan ele alıyor. Malum, Kuranda mülk, mal ve iktidar gücü anlamında kullanılan bir kavramdır. Bu durumda Mülk Allahındır (lehul-mülk) ifadesi müstağninin (malı ile büyüklenen) ve müstekbirin (iktidarı ile büyüklenen) kibrini kırıcı ve genetiğini çözücü bir ifade

Bireysel psikoloji ekolünün kurucusu Alfred Adlere göre her birey aşağılık kompleksi içinde doğar ve yaşamı boyunca bu duyguyu gidermek için çabalar.

Çünkü biz insanlar doğduğumuzda altı temizlenmesi, süt emzirilmesi gereken ve ağlayıp duran birer zavallıyızdır. Basılınca böcek gibi ezilebilecek küçücük bir yaratığızdır. Etrafımızda kocaman kocaman adamlar dolanır, elden ele, kucaktan kucağa dolaştırılırız.

Dünya çok büyük, gökyüzü devasa ve biz minnacık bir bebeğizdir.

İşte bu diyor Alfred Adler, insan ruhunda sonraki tüm yaşamı boyunca peşinden gittiği bir eksikliğini giderme ve bundan mütevellit üstünlük kompleksi doğurur. Ona göre insanoğlundaki mal hırsının ve iktidar tutkusunun kaynağı buradan gelir.

Kuranda Kıssaların anası bir insan (Adem) çözümlemesi olduğuna göre, orada geçen yıkılmayacak bir mülkün (Taha; 20/120) sahibi olacaksınız, mülke kavuşacak/melik olacaksınız (Araf; 7/20) ifadeleri ve Beni ateşten onu çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm (Araf; 7/12) iddiaları bununla ilgidir. Keza böylesi tipler anlatılırken kullanılan istikbâr (büyüklenme kompleksi) veya müstekbir (büyüklenme kompleksine kapılan) kişiler de hep bununla ilgilidir. (bkz. Kıssaların anası başlıklı makale).

Yine Kabil-Habil kıssası, Karun kıssası, Salihin devesi kıssası, Firavun kıssası gibi bir çok kıssa kıssaların anasını bir yönüyle açıklamak için anlatılır. Bu noktada Kuran öykülendirmelerinin kıssaların anası ile sıkı bir içsel örgüye ve sağlam bir mantıki tutarlılığa sahip olduğunu görüyoruz.

Her doğan çocuk ile Adem kıssası yeniden başlar Yaşayan Kuran ilkesi gereğince de tüm bu kıssalar aslında hep bizi; seni, beni hepimizi anlatır. Kuran kıssalarının kahramanı onu o anda kim okuyorsa odur

İşte bunlardan birisi de Bakara suresinin sonunda geçen ve Nemrud kıssası diye bilinen kıssadır. Burada iktidarın (hegomanyanın) tabiatı ele alınır ve muktedirin (hegomonun) genetiği çözülür.

Allah kendisine mülk (iktidar ve mal) verdi diye, İbrahim ile Rabbi hakkında tartışanı görmedin mi? Hani bir zamanlar İbrahim ona Rabbim yaşatan ve öldürendir demişti. O Ben de yaşatır ve öldürürüm diyerek karşılık vermişti. İbrahim Allah güneşi doğudan getirir, hadi sen de batıdan getir bakalım deyince o kâfir donakalmıştı. Allah zalimlere doğru yolu nasip etmez. (Bakara; 2/258).

Yani: Bir önceki ayette tağuttan bahsedildiğine göre, kendisine mülk (iktidar ve mal) verilince büyüklük kompleksine kapılarak kendine yabancılaşan, İbrahimin memleketi Iraktaki Babil İmparatorluğunun başındaki Nemrut örneğini, tâğutlarının kimler olduğuna dair tarihten bir yaprak olarak dinle: İbrahimin babası Nemrutun sadık bir memuru idi. İbrahim büyüyüp olgunluk yaşına gelince tevhit ve adalet çağrısına başladı. Babası onu Nemruta ihbar etti. Nemrut, İbrahimi huzura çağırdı ve onunla tartışmaya girişti. Yaşatan ve öldüren benim diye küstahça böbürlendi. İbrahim, Yaşatan da öldüren de Allahtır. Sen bir insansın, haddini aşma. dedi. Aralarında şiddetli tartışmalar oldu İşte tâğutlar böyle Allaha karşı diklenirler; Elimizde mülk (iktidar ve mal) gücü var diye tanrılık taslarlar. Kendilerini de peşlerinden gelen halklarını da karanlıklara sürüklerler. İşte tâğutlar bunlardır; tanıyın bunları

Yaşatmak ve öldürmek iksadî ve siyasi olarak hegomonda yıkılmayacak bir güç vehmetmeyi ifade ediyor.

Çünkü yaşatmak, bilfiil ölüyü diriltmek olamayacağına göre insanlara iş vererek, çalıştırarak, malı ve parası ile doyurarak ve soluk alıp vermelerine (güya) izin vererek yaşamaları sağlama demek oluyor. Hegomon, artık yaşatanın, doyuranın, yedirenin, içirenin, giydirenin, barındıranın kendisi olduğunu sanmaya başlıyor. Buradan kendine pay çıkararak yıkılmayacak bir mülkün sahibi olduğu vehmine kapılıyor. Böylece tanrı veya tanrılıktan bir gücün kendisine geçtiği zehabına kapılarak şirk koşmuş oluyor.

Öldürmek ise hegomonda hem aç ve bîilaç bırakma şeklinde mustazaflaştırma (zayıf bırakma/ güçten düşürme) , hem de siyaseten katl dediğimiz yolla istediğini yok etme gücü vehmettiriyor. Böylece hegomon, rakiplerini güçsüz düşürdükçe veya yok ettikçe, kanla beslenen vampir gibi azmanlaşıyor.

Kendisine mülk verilen kişi yani iktidar ve mal sahibi kişi, içinde dinmek bilmeyen aşağılık kompleksini bu yolla tatmin ettiği için sürekli olarak iktidar ve mal (mülk) peşinde koşuyor. İktidara ve mala (güce) adeta tapıyor. Kendinden güçsüze Nemrud olurken, kendinden daha güçlü görünce donakalıyor. Onun için İbrahime İstesem seni şu an yaşatır veya öldürürüm; güç bende derken, Allah güneşi doğudan getirir, sende batıdan getir bakalım diyen bir daha güçlü görünce donakalıyor.

Donakalmak aslında daha güçlü görünce tırsmak, güçsüze Firavunken, daha güçlü görünce köleleşmek anl***** geliyor. Bu anlamda güç hegomonda temel değer olduğu için ya gücüne taptırıyor, ya da güçlüye tapıyor. Güçlüye tapması, ondan daha güçlü hale gelinceye kadardır. Çünkü girdiği tüm ilişkiler hegomoniktir. Ya kendi hegomonyasına kölece itaat bekler, ya da kurulu hegomonyaya, kendisi hegomon oluncaya kadar kölece boğun eğer.

Hegemon veya otoriteryen kişiliğin altında yatan Alfred Adlerin aşağılık kompleksi dediği şeydir. Adlere göre psikiyatrik bir hastalıktan çok psikolojik bir durum olan aşağılık kompleksi, kişide hegomon davranışlar ve çabalar şeklinde belirir. Yani aşağılık kompleksini, üstünlük kompleksi şeklinde gidermeye çalışır. Her üstünlük kompleksinin altında mutlaka bir aşağılık kompleksi yatar. Üstünlük mal ve iktidar ile sağlanacağı için de hegomon karakter ona yönelir.

Demek ki Beni ateşten onu çamurdan yarattın; ben ondan üstünüm iddiasının altında, derin bir aşağılık kompleksi yatmaktadır. Bu kıyaslamayı Ben zenginim, o yoksul, ben beyazım o zenci, ben Türküm o Kürt, ben erkeğim o kadın, ben batılıyım o doğulu vs. şeklinde de okuyabilirsiniz. Bunların hepsinin altında aşağılık kompleksi yattığını anlamak için fazla zorlanmaya gerek yok. Bir yanımızdaki mağlubiyeti (güçsüzlüğü), diğer yanımızla galibiyete (güce), bir yanımızdaki aşağılanmayı diğer yanımızla üstünlüğe çevirmeye çalışıyoruzdur.

Onun için hegomonik ilişki boyuna güçsüzken güç yüceltisi, güçlüyken güçsüz aşağılaması üreten bir totoloji (anlamsız tekrar) oluyor. Oysa olması gereken güçlü-güçsüz (yöneten-yönetilen, efendi-köle, zengin-yoksul, zenci-beyaz vs.) üreten mekanizmanın (mülkün) tabiatını ve onunla ilişkiyi sorgulamaktır.

Görüldüğü gibi mülk, esasen iktidar ve mal sahibi olma etrafında dönüyor. Çünkü bu ikisi arasında kopmaz bir bağ var. İbn Haldun şöyle der; İktidar mala, mal iktidara götürür; bu ikisine mülk denir. Günümüzde buna iktisat ve siyaset (ekonomi-politik) deniyor.

Kuranın ilk Mekkî ayetlerinde mülkün (mal ve iktidarın) yani ekonomi-politiğin mal (servet, zenginlik) boyutu öncelenerek ele alındığını görüyoruz. Hatta işe onunla başlanıyor. Örneğin daha ilk surede istiğna ile tağutluk arasında ilişki kuruluyor: İnsan mal ve servet zenginliğini kendine yeterli görünce tağut olur (Alak; 6-7). Mekkeli tefeci bezirganlardan bahsederken hep tuğyan etmek/tağut olmak fiili kullanılıyor. Bahçe sahipleri Biz zalimleştik diyorlar. Tağut ile hükmolunmayı istemek, sırf zengindir, malı çoktur diye birisinin iktidarını onaylamak demek oluyor.

Demek ki istiğna ve tağut Kuranın ilk kavramları İstiğna ğina kökünden gelir ve mal, servet, para sahibi olmak demektir. Demek ki kişi önce mal zengini (mustağni) oluyor, sonra bununla büyüklük kompleksine kapılıyor (müstekbir). Bunlardan kaynaklanan kendinden menkül bir hakla ötekiyle hegomonik ilişkiye girmeye kalkışıyor. İşte buna tuğyan/tağut olmak deniyor. Kuranın ilk suresi olan Alak suresi, böylesi bir tipin salât ederken bir kulunu nasıl engellemeye/yasak koymaya (nehy) kalkıştığını anlatır. Bu anlamda Kuran, nazil olmaya, ilk olarak mal ve iktidar sahiplerinde görülen hegomonik ilişki yi sorgulayıp mahkum ederek başlıyor. İşte bütün meselem, her meselenin başı! (NFK).

Kuranın La ilahe illallah (Allahtan başka tanrı/otorite yoktur) veya La hükme illa lillah (Hüküm koymak/hükümet etmek/egemenlik hakkını kullanmak sadece Allaha mahsustur) ifadeleri bu anlamda Cemil Meriçin de dediği gibi anarşizme yakın durur.

Çünkü anarşi Türkçedeki populer anlamı ile kuralsızlık değil; yönetimsizlik/iktidarsızlık (a- (n) arche) demektir. İnsanın insan tarafından yönetilmesini, populer İslamcı argümanla kula kul olmayı reddetmek anlamındadır.

Burada, insanlar arasında her türden hegomonik ilişkinin reddi vardır. İllallah şeklindeki kelime-i şahadetin ikinci kısmında ise insanın uyması gereken tek şeyin Allah olabileceği beyan edilir. Yani insanlar tek yanlı hegomonik dayatmalara değil; kendi dışlarında hepsini birden bağlayacak kurallara uyabilirler. Buna anarşist filozoflar evrensel ahlak kuralları, tarihin ve tabiatın diyalektik yasaları veya gönüllü sözleşmelerden doğan kurallar derler.

Allah adına ortaya çıkan yönetimlere/iktidarlara değil; bizzat Allahın dediğine

Evrensel ahlak kurallarını uygulamak adına ortaya çıkan yönetimlere/iktidarlara değil; bizzat evrensel ahlak kurallarının kendisine

Tarihin ve tabiatın diyalektik yasalarını uygulamak adına ortaya çıkan yönetimlere/iktidarlara değil; bizzat tarihin ve tabiatın diyalektik yasalarının kendisine

Gönüllü sözleşmeleri uygulamak adına ortaya çıkan yönetimlere/iktidarlara değil; bizzat gönüllü sözleşmelerden doğan kuralların kendisine

La ilahe, işte bu araya giren yönetimlerin/iktidarların/otoritelerin (hegomonyanın) reddidir. illallah da yönetimsiz/iktidarsız/otoritesiz doğrudan (ilâhî) kurallara uymaktır.

Bu nasıl olur? diyecekseniz

BİR: Büyük, merkezî, otoriter ve totaliter hegemonyalar yerine, küçük ve yerel toplulukların kendi kurallarına uyarak yaşaması ile

İKİ: Kuralları uygulamak adına ortaya çıkan temsilcilerin veya iktidarı kullanma yetkisi verilenlerin (kendisine mülk verilmiş olanların) adil ve sağlam bir hukuk ile sürekli, eleştirel, devrimci ve amansız denetimi ile

Aksi halde tabiatında zaten bozma potansiyeli olan mülkün yaşatan ve öldüren benim diyen hegomonlar üretip durması kaçınılmazdır.

Lailahe illallah ve Lehul-mülk bize bu denetimi sağlayacak bilinci ve dinamizmi veriyor. Öyle ki bu bilinç ve dinamizm bizi her türden hegomonik ilişkiye karşı dinç tutar. Muktedir ve müstağni saldırılara karşı kalkan olur. Mülkün hegomonik tabiatını deşifre eder. Lailahe muktedirin , Lehul-mülk de mustağninin panzehiridir. İnsanı her şeyden önce kendine yabancılaşmaktan kurtarır, muktediri ve mustağniyi hizaya getirir.

Tabi bunları tarikat virdi şeklinde değil; bireysel ve toplumsal denetimin muharrik gücü olarak anladığımız takdirde

Gel gör ki her gün minarelerden bu sözü (lailahe illalah) dinlediğimiz halde bütün ilişkilerimiz hegomoniktir. Çünkü daha doğarken zavallı doğmuşuzdur ve toplumun bütün katmanlarından ezilerek, aşağılanarak büyürüz.

Ailede dayak yeriz, baba ve anne tarafından aşağılanırız.

Askerliğimiz dayakla, aşağılanmayla, küfürle geçer. Askere gidip de dayak yemeyenimiz veya küfür işitmeyenimiz yoktur.

Hep kahır hep kahırla geçer ömrümüz.

Böyle olunca ruhumuza sinmiş bu hegomonik iklim, ilk fırsatta bizde yeniden yeşerir.

Evlenen karısına sahip olmak ister. Gönüllü nikah sözleşmesiyle doğan, kurallara karşılıklı uymaya dayalı eşit bir hayat sürdüremeyiz. Evliliği alım satım gibi görürüz. Satın aldığımıza sahip olmak tabiî ki hakkımızdır. İlişki yine hegomoniktir

İşveren, çalıştırdığına sahip olmak ister. Gönüllü iş sözleşmesiyle doğan, iş ve emek kurallarına karşılıklı uymaya dayalı eşitlikçi bir çalışma hayatı sürdüremeyiz. İşçiyi satın alınmış köle gibi görürüz. Onun ekmek kapısıyızdır, onun için de onun sahibi (rabbi) bizizdir. İlişki yine hegomoniktir

Yöneten, yönettiklerinin sahibi olmak ister. Gönüllü toplum sözleşmesiyle, karşılıklı rızaya, birbirimizin işine görmeye dayalı eşitlikçi bir siyasi hayat sürdüremeyiz. Yönetileni sürü gibi görürüz. Ohaa diyerek sürümüzü güderiz, onlar doğruyu kendiliklerinden bulamayacağından boyuna balans yapar, ayar çekeriz. İlişki yine hegomoniktir

Şöhret sahibi hayranlarının sahibi olmak ister. Hayranlarının baygın bakışları karşısında kendinden geçerek kendinde tanrısal güç vehmeder. Onları, etrafında pervane olmuş sinekler gibi görür. Hiçbir değer ve önemleri yoktur aslında. Nihayetinde bir çiğnemlik işleri vardır. Biri gider onu gelir. Onlar pervane oldukça, şöhret, insan olmaktan çıkar. Birbirini açan, geliştiren, özgürleştiren, eşitlikçi bir ilişki yerine, hegomonik alinasyon (her iki tarafı da kendine yabancılaştırıp insan olmaktan çıkaran efendi-köle döngüsü). İlişki yine hegomoniktir

Yazar, okuyucularının sahibi olmak ister. Hür tefekkürün karşılıklı paylaşımı yerine, buyurganlık hüküm sürer. Yazarı eleştirmek, yazarın karizmasını sarsacağından görülmemeli ve duyulmamalıdır. Yazının altındaki o yorumlara nasıl izin veriyorsun? veya Yanına gelen bir okuru nasıl saatlerce dinleyebiliyorsun? sorusu bu kafayı yansıtıyor olmalı Öyle ya yazarın sırçalı köşkten tanrısal katına nasıl çıkabilir ki okur dediğin. Çünkü yazar buyurmak sadece buyurmak için vardır. İlişki yine hegomoniktir

Vehasıl komutan askerinin, lider partilisinin, şehy muridinin, kanaat önderi cemaatinin sahibi olmak ister. Gönüllü, özgür, eşit ve birlikte iş yapma yerine yukarıdan aşağıya itaat boyuna itaat isterler. Çünkü komutan askerinin, lider partisinin, şehy muridinin, kanaat önderi cemaatinin mutlak hegomonu ve hatta yaratıcısıdır

Bu kartondan hegomanyaları darmadağın eden soru ise Güneşi batıdan getir bakalım? sorusudur. Çünkü bu öyle kıldan ince kılıçtan keskin sorudur ki, soru soranların piri İbrahimin dilinden seyfullaha (Allahın kılıcına) dönüşür. Her hegomonu donakaldırıp deşifre eder; biçip atarak yer ile yeksan eder.

Her türden hegomonik ilişkinin panzehiri bu sorunun altındadır.

Recep İhsan Eliaçık
 
Üst Alt