NEFS- Uydurma Hadis

Merhaba

Nefsini bilen, Rabbini bilmiş olur

Nevevî hoca Lafzı hadis değildir, fakat mânâsı sâbittir
Aliyyul-Kari hoca: Yahya bin Muâz er-Râzînin sözü.
Nehcül-Belâğa: Bu söz, Hz. Ali bin Ebî Tâlib (r. a. )e âit

Küçük cihaddan büyük cihada dönmüş bulunmaktayız
Hz. Peygamber böyle deyince,
Ey Allahın Rasûlü! Büyük cihad nedir? diye soruldu.
O da şöyle buyurdu:
Dikkat edin, o nefs mücâhedesidir.


Rivâyeti Irâkî hoca, :-Gazzâlî'nin bu hadisi Beyhakînin Kitâbuz-Zühd adlı eserinden almistir.Senedi zayıf
İbn Hacer hoca: bu söz hadis değil; İbrâhim bin Ableye ait, dillerde dolaşan bir söz.
İbn Teymiyye hoca: Bunun aslı yoktur. Hz. Peygamberin fiillerini ve efâlini bilen hiçbir kimse bunu rivâyet etmemiştir.

Düşmanlarının arasında en azılı olan düşmanın,
iki yanın arasında ve içinde bulunan nefsindir.


Hadis kitaplarında bulunmaz
bu rivâyet, Gazzâlînin İhyâsında (III/10) zikredilir.
Irâkî hoca, rivâyetin senedin Muhamed bin Abdirrahman bin Gazvân var
(Meshur hadis uydurucusu)

Ölmeden önce ölünüz.

Aliyyul-Karî hoca:Askalânî, sâbit olmadığını söylemiştir. Aslında bu, tasavvuf ehli sofilerin sözüdür.
bu vecîze, hadis kitaplarında yoktur.
Ancak, mevzû(uydurma) ve zayıf hadisleri inceliyen eserlerde mevcuttur.

Nefsine düşman ol. Çünkü o Bana düşmanlığa kalkışmıştır.

İmam Rabbânî, bu rivâyeti zikretmiştir (Mektûbât,I/66, Mek. No: 52)
Dipnotunda da su yazilidir:Hz. Dâvud (a. s. )dan rivâyet edilen kudsî hadis????
Hiçbir hadis mecmuasında,
Kitab-ı Mukaddeste ve
zühd kitaplarında bu rivayet yoktur,
kaynaklarda bulunamamıştır.
Hadis kaynaklarında yer almayan bu rivâyet kesinlikle uydurmadir.


Daha onlarca............

NOT:Tasavvuf inancinin Kur'an'in inncina karsi
Delil olusturmak icin uydurdugu bu/bu gibi hadislere
Hezeyana dusmemek icin
Bizzat Kur'an'in verdigi cevaplari
YORUMSUZ! yazalim.....

Devam edecek.
 
Üst Alt