Namazin ardindan....

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Cami geleneginde;
Namazin bitis selamlari verildikten sonra:

3 defa Estafirullah (el Azim) denir.
Sonra:"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."
Dendikten sonra
"Alâ Rasulina salavat" diye cemaat uyarilir yani;
"Peygamberimiz üzerine salavat" (getirin) denir ve
Hoca yuzunu cemaata doner.

"Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." tespihati yapilir,Yani:
"Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."(cc)

Tum cemaat icinden Bakara 255 ayeti yani
Ayet el Kürsi okunur…

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm.
Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm.
Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd.
Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi.
ya’lemü mâ beyne eydîhim
vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe
vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd.
Velâ yeûdühü hıfzuhumâ
ve hüvel aliyyül azîm.


2.255.Allah'tan başka ilah yok.
Hayy'dır O, sürekli diridir; Kayyûm'dur O, kudretin kaynağıdır.
Ne gaflet yaklaşır O'na ne kendinden geçme ne de uyku.
Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O'nundur.
O'nun huzurunda, bizzat O'nun izni olmadıkça, kim şefaat edebilir!
O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!...
İnsanlar O'nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar.
O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır.
Göklerin ve yerin korunması O'na hiç de zor gelmez.
Aliyy'dir O, yüceliği sınırsızdır; Azim'dir O, büyüklüğü sınırsızdır.

"Ve hüvel aliyyül aziymizül celali subhanellah." Yani;
Allah noksanlardan uzaktır, diyerek 33 defa Sübhanalah denir!

"Subhanel bagiy daime nil hamdülillah." Yani;
Hamd (şükür) Allah’adır diyerek 33 defa Elhamdülillah denir!

"Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." Yani;
Allah en büyüktür diyerek 33 defa Allahu ekber denir!

Sonra tek bir tespihat haykirilir;
"
[*]La ilahe ilallahu vahdehu la şerike leh
[*]lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin Kadir
" Yani
"Allah Teala’dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur.
Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir."

Dendikten sonra:
Allahümmehşürna fi zümretis salihin” Yani;
Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.
Dileginin ardindan Hoca Amin diyerek ellerini kaldirir ve
Duayi eder.Cemaatte aminlerle ona uyar.

Sonunda hoca Velhamdulillahi Rabb'ulalemin el Fatiha der.
Tum cemaat Fatiha suresini okur.
 
Üst Alt