Müzik Dans Terimleri-A-​
ALMADERE; Doğu Anadolu, Özellikle Kars yöresinde tek kişi tarafından oynanan halk oyunu
ARANAĞME; Doğu müziklerinde eserler arası çalınan parça
ARPEGGİONE; Gitar ve viyolonsel arasında, yaylı ve telli bir çalgı
ARO ; Gitarın yan kısmı
AİDA; Guiseppe Verdi’nin ünlü bir operası
ARGUN; Hatay iline özgü bir tür çifte kaval
ALLEGRO ; Hızlı tempo
AEROFON ; İlk sesin, içindeki havanın titreşmesiyle oluştuğu çalgıların ortak adı
ARTEBE-TABL-TAMBOR ; Davul
ARİF’İN HİLESİ; Dikran Çuhacıyan’ın bestelediği ve 1872'de sahnelenen, İlk Türk Opereti
ALTO; En kalın kadın sesi
AŞUĞ; Ermeni saz şairlerine verilen ad
AŞEY; Gaziantep yöresine özgü bir halk oyunu
ARPEGIADO-TREMOLO; Gitar tekniği
ARRASTRE; Gitarda sağ eli yüzük parmağının alt tellerden yukarıya doğru kaydırılması
ARABESK; Arap müziğini andıran ve kötü yazgıyı konu edinen bir müzik türü
ARPEJ; Bir akor meydana getiren seslerin birbiri ardından eşit aralıklarla çalınması
AYLA ERDURAN; Çeşitli ülkelerin verdiği konserlerle uluslararası bir üne sahip olan ve 1973'te “devlet sanatçısı” unvanını alan kadın kemancımız
ALATURA; Çalgıcılara verilen verilen para ya da bahşiş
ALATURA; Çalgıcıların kullandığı bahşiş
ACAPELLA ; Çalgı eşliği olmayan koro
ARGUL; Bir uzun bir de kısa kamıştan oluşan, üflemeli bir çalgı
ANALEKT; Bir ya da bir çok yazarın eserlerinden seçilerek derlenmiş parçalar
APPASSİONATO; Bir parçanın acılı bir duyguyla çalınacağını anlatır
ANİMATO; Bir parçanın canlı çalınacağını anlatır
ALLEGRO; Bir parçanın canlı, neşeli ve hızlı çalınacağını belirten müzik terimi
ACCELERANDO; Bir parçanın hızının arttırılacağını bildiren terim
ACITATO ; Bir parçanın hızlı, sarsıntılı, heyecanlı çalınacağını anlatır
ANDANTE; Bir müzik parçasının ağırca çalınacağını bildiren terim
ANİMA ; Bir müzik parçasının derin bir duygu verilerek çalınmasına verilen ad
AKORT ; Bir çalgıyı doğru ses vermesi için ayarlama
AZERİLER ; Batı Asya da yaşayan Türk soylu bir halk
ATESULTAN; Asıl adı “Suna” olup özellikle atışmalarıyla tanınmış kadın halk ozanımız
AMADİNDA; Afrika müziğine özgü, ağaç gövdelerinden yapılan bir tür ksilofon
AYDIN ESEN; 1962 yılında doğan ve yurtdışında da sesini duyuran caz piyanisti ve bestecimiz
AMABİLE; Bir parçanın sevimli ve ruhu okşayıcı biçimde çalınacağını anlatır
AFFETUOSO; Bir parçanın yumuşak ve tatlılıkla çalınacağını belirtir
ANDYWARHOL; 1960'lardaki “pop sanat” akımının öncülerinden olan ünlü ABD’li sanatçı
ALBİNONİ; 1671-1750 yılları arasında yaşayan ve senfoni üslubunun hazırlayıcılarından biri olan ünlü İtalyan besteci
AYGÜN KAZIMOVA; Azerbaycanlı meşhur pop şarkıcı, bestekâr ve aktrist
ARAMHAÇATURYAN ;besteci
AMANİ; Zonguldak yöresine özgü bir halk oyunu
AMABİLE ; Parçanın sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatan müzik terimi
ARMONYUM; Taşınabilir küçük org
ALMADERE; Tek kişilik halk oyunu
ARMONİZE; Tamamlayıcı sesler eklenmiş müzik parçası
AŞİRET ; Sivas yöresinde yaygın halay türü bir halk oyunu
ARETHA FRANKLİN ; Soul Kraliçesi” olarak da adlandırılan ABD’li ünlü şarkıcı
ALA-ALGAR; Sumerliler’in bir müzik aleti
ALTO Ses alanı tenorla soprano arasında olan bakır üflemeli çalgılar için kullanılan sözcük
ANAKURİ ; Tokat yöresine özgü bir halk oyunu
AYAK ; Türk halk müziğinde makama verilen ad
ADAGİO; Yavaş tempo
ADAGİO ;Yavaş, ağır anlamında kullanılan müzik terimi
ADAGİO ; Ünlü İtalyan kompozitör Tomaso Albinoni’nin(1671-1750) ölümsüz yapıtı
AYLA ERDURAN; Üstün yorum gücüyle tanınan ve 1973'te “Devlet Sanatçısı” seçilen ünlü kadın piyanistimiz
ARP; Üçgen şeklinde telli çalgı
ACEM; Türk Müziğinde ”mi” notasına yakın bir perde
ACEM; Türk Müziğinde ”mi” notasına yakın perde
AKSAK; Türk Müziğinde oldukça kıvrak bir usul
AYLA ERDURAN; Üstün yorum gücüyle tanınmış keman virtüözümüz
ARGUN; Yan yana tutturulmuş iki kamış düdükten yapılmış çifte kaval
ASAFİ ;Türk Müziğinde az kullanılmış bir zurna türü
AİDA-FALSTAFF-RİGOLETTO; Verdi’nin ünlü bir operası
ARYA; Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça
ARYA; Operada tek solist tarafından söylenen şarkı
ALTO ;Nefesli ve pistonlu bakır çalgı
ALATURA; Müzisyenlerin topladığı bahşiş
ANDANTE; Müzikte yarı yavaş,orta hızda
AKOR; Müzikte üç ya da daha çok sesin bir arada tınlaması
ARPEJ; Müzikte bir akor oluşturan seslerin birbiri ardına çalınması
AKOR; Müzikte armoni kurallarına göre üst üste bindirilmiş sesler.Üç yada daha çok sesin bir arada tınlaması
AKOMPANYE; Müzikte “eşlik etme” anlamında kullanılan sözcük
AVŞOKİ; Muş yöresine özgü bir halk oyunu
ARAKİYE; Küçük zurna
ALKAİOS; Klasik Yunan şiirinde uzun ya dakısa hecelerden oluşan bir ölçü ve bu ölçüyle yazılmış bir kıta türü
ARZUMANİ; Kars ve çevresinde yaygın bir halk oyunu
ARABİS; Kantoda Doğu giysileriyle yapılan dansın adı
ARGUN; Kamıştan yapılmış bir çalgı
ACARA; Kadın erkek birlikte oynanan bir halk oyunu
AKOR; Müzikte armoni kurallarına göre üst üste bindirilmiş sesler
Kazak-Kırgız Türklerinin saz şairlerine verdiği ad:AKIN
AMATİ; Keman yapımıyla ünlü bir İtalyan ailesi
ALTO ;Kemanla viyolonsel arası büyük keman,viyola

-B-
BRUTİ ;
Hint ve Pakistan müziğinde, algılanabilen en küçük ses aralığı
BERETE ; Halaylarda karşılıklı söylenen manilere verilen ad
BUGAKU ; Günümüzde de, geleneksel Japon tiyatrosunda uygulanan ”Gagaku” müziği eşliğinde saray dansı
BOZLAK ; Halk edebiyatımızda bir ezgi türü
BOCA ; Gitarın göğüs tahtasındaki ses deliği
BOUT ; Gitarın gövdesi
BARABAN ; Eski Türklerde büyük davula ve davul tokmağına verilen ad
BOMBARDON ; En kalın sesi veren, pistonlu, nefesli çalgı
BAS-BASSO ; En kalın erkek sesi
BALAD ; Duygusal ve hikayeli kısa halk türküsü
BULGARİ ; Dört telli bağlama
BALAFON ; Değişik boyda, sert ağaçtan yapılmış tuşlardan oluşan bir Afrika çalgısı
BIZBIZ ; Davula sol elle vurulan ince değnek
BALANSE ; Dansçının yer değiştirmeden, bir ayaktan diğerine yaylanarak bir kaç adımda gerçekleştirdiği hareket
BALAD ; Halk müziğinde aşk şarkıları
BAILE; Flamenko dansı
BARKAROL; Gondolcü şarkısı
BOBDYLAN; 1960'ların başkaldırı müziğinin önde gelen temsilcilerinden biri olan ABD’li şarkıcı ve besteci
BOB MARLEY; 1970'lerdeki Siyah uyanışın simgelerinden biri olan ve “reggae” müziğini tüm dünyaya tanıtan Jamaikalı şarkıcı ve besteci
BENDİR; Alaturka müzikte kullanılan bir tür zilsiz tef
BANÇO-BANJO; Amerika zencilerinin çaldığı gitar biçiminde beş ya da daha çok teli olan bir müzik aygıtı
BANJO; Amerika`lıların Gitar şeklinde 5 veya daha fazla telli müzik çalgıları
BUZUKİ ; Bağlamaya benzer bir Yunan çalgısı
BAGATELLA ; Belirli bir biçimde olmayan, hafif, ve kısa süreli bir müzik parçası
BOP ; Bir caz üslubu (1940’larda ortaya çıktı)
BANÇO ; Amerika zencilerinin çaldığı gitar biçiminde bir müzik aleti
BBKİNG; Cazda, blues tarzının önde gelen siyahi gitaristi
BONGO; Caz müziğinde kullanılan ve elle vurularak çalınan, yan yana iliştirilmiş iki küçük davul
BREAK; Caz müziğinde parçayı çalgıcılardan birinin sürdürmesi için orkestranın susması
BALABAN; Büyük davul tokmağı
BİS; Bir müzik parçasının, izleyicilerin isteği üzerine tekrar çalınması
BİS;Bir müzik parçasının istek üzerine tekrar çalınması
BİS; Bir konserde dinleyicilerin, parçanın tekrarını veya ek parça istemeleri
BOLERO; Bir İspanyol dansı
BENGİ; Balıkesir çevresinde oynanan bir halk oyunu
BELA BARTON; 20. yüzyıl müziğinin önemli yaratıcılarından, Macar besteci, etnomüzikolog ve piyanist(1881-1945)
BUFFA; 8. yüzyılda İtalya’da doğan nalaylı ve eğlendirici opera türü
BAMBULA; Afrika kökenli bir dans
BENDİR; Alaturka müziğimizde kullanılan vurmalı çalgı
BANÇO; Çoğunlukla Amerikan gezginci halk şarkıcılarının kullandığı beş, yada daha çok telli çalgı
BEMOL; Bir notayı yarım aralık pesleştiren işaret
BEMOL; Bir sesin yarım ses kalınlaşacağını belirten nota işareti
BOLERO-SARABANDA; Ağır ritimli bir İspanyol dansı
BUHAİ; Romanya halk müziğinde kullanılan, at kuyruğundan yapılmış bir püskülle ovularak çalınan davul:
BALAKİREV; Rus Beşleri” adı verilen grubun üyesi olup Rus müziğindeki ulusalcı akımın önderliğini yapmış ünlü besteci
BANDURA; Tatarlar’ın telli bir çalgısı
BURGU; Telli sazlarda, telleri germeye yarayan mandal
BALALAYKA; Üç telli bir Rus sazı
BORAZAN; Üflenerek çalınan perdesiz çalgı
BONGO; Yan yana konmuş iki küçük davuldan oluşan ritim çalgısı
BİMEN ŞEN; Yüzüm şen, hatıram şen, meclisim şen, mevkiim gülşen”, “Dün yine günümüz geçti beraber”, “Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle” gibi şarkılarıyla tanınmış Ermeni asıllı Türk besteci
BANJO; Zencilere özgü, telli bir Amerikan halk çalgısı
BALABAN; Zurnaya benzer bir halk çalgısı
BALABAN; Zurnaya benzer üflemeli bir çalgı
BONGO; Yan yana konulmuş,Vtek derili iki küçük davuldan oluşan Latin Amerika kökenli bir ritim çalgısı
BANDO; Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan tören müzik takımı
BENDİR Türk Müziğinde kullanılan zilsiz büyük tef
BUSELİK; Türk Müziğinde on üç basit makamdan biri
BAM; Sazın en kalın teli
BOZUK; Türk Halk Müziğinde, bağlamadan biraz büyük ve meydan sazından küçük dokuz telli bir saz
BESTİNİGAR; Türk Musikisinde mürekkep bir makaM
BOMBARDON; Nikelden üç pistonlu büyük nefesli bir çalgı
BARİTON; Orta kalınlıkta erkek sesi ve bir çeşit nefesli bakır saz
BUFFO; Operalarda güldürücü rollere çıkan şarkıcı
BEMOL; Müzikte bir sesin yarım ses kalınlaşacağını belirten nota işareti
BATERİ; Orkestrada vurularak çalınan çalgıların tümü
BOZLAK; Orta ve Güney Anadolu’nun bazı bölgelerinde bir türkü makamı
BİGİN; Kaynağı Martinik olan dört zamanlı dans
BACHATA-BOLERO-CHACHA-CONGA-LARUEDA-MAMBO-MERENGUE-RUMBA-SALSA-SAMBA; Latin Dansları
BİVA; Kısa saplı Japon lavtsaı
BORAZAN; Konik delikli, özellikle piyade sınıfında kullanılan üflemeli bakır çalgı
 
-C-
CEJILLA; Gitarda transpoze için kullanılan, gitarın sapına takılan ve bare görevi gören araç
CLAVICAS; Gitardaki eski geleneksel ağaçtan yapılma burgular
CABEZA ; Gitarın baş kısmı
CUEDRA; Gitar teli
COMPAS; Flamenko müziğinde kullanılan zaman ölçütü
CELESTA ; Eski bir müzik çalgısı
CANA; En eski flamenko şarkılarından biri
CAJON; Dört köşe, içi boş tahtadan yapılmış, kutu biçiminde vurmalı bir çalgı
CANZONE; Halk şarkısı
CÜLCÜL; Def kenarına konan pul
CANTAUR; Flamenko şarkısı söyleyen kişi
CABRETA; İki ağızlı küçük tulum, gayda
CHİCK COREA; 1941'de doğmuş, birçok kez yurdumuzda da konserler vermiş ünlü ABD’li caz piyanisti ve besteci
CLAUDİO ABBADO; 1979 yılından sonra Londra Senfoni Orkestrası’nın Birinci Şefi olarak çalışan, orkestra ve müzik direktörü
CARLOS SANTANA ; 1999'da çıkardığı ”Supernatural” albümüyle 14 milyon satan Meksika’lı sanatçı
CURCUNA ; Alaturka müzikte hızlı bir usul
CAZ; Afrika kökenli bir Amerikan müziği
CALYPSO; Batı Hint Adaları’na özgü, 1950-70 yılları arasında çok popüler olan 2/4 lük ölçüde bir müzik ve dans türü
CODA; Bir bestenin sonuna konan bitiş bölümü
CAPELLA; Bir müzik parçasını seslendiren türlü çalgılardan kurulu topluluk
CAPELLA; Bir müzik parçasının toplu halde çeşitli çalgıların ve vokallerin katılımıyla sunulması
CAZBANT; Caz müziği çalan orkestra
CHARLİE PARKER; Caz tarihinin en büyük doğaçlamacısı olarak bilinen ABD’li Alto saksofoncu, besteci ve caz orkestra şefi
CHARLİE PARKER; Caz tarihinin en büyük doğaçlamacısı ve “bebop” akımının babası olarak kabul edilen, yaşamı Clint Eastwood’un “Bird” adlı filmine konu olan ABD’li saksofoncu ve besteci
CASANA; Çengilerin dans ederken çaldığı, zilleri gibi kasnağı da madenden yapılmış küçük ve derisiz tef
CANZONE; Çok sesli şarkı
CIZGARA; Toplu olarak Türk müziği icra edilirken kullanılan bir yaylı saz türü
CİSTER; Telleri elle çekilip bırakılarak ses veren, dibi düz, sapı oldukça uzun, çifter madeni teli çalgı
CÜMBÜŞ; Tambura benzeyen maden gövdeli bir saz türü
CANTO; Şarkı
CRESCENDO; Seslerin gücünü gittikçe arttırarak
CRESCENDO; Sesi gitgide yükselterek
CARLOS SANTANA; Rock, blues ve Latin ezgilerini harmanlayan besteleriyle tanınmış Meksikalı gitarcı
CANFEZA; Türk Müziğinde çok az kullanılmış bir bileşik makam
CANTABİLE; Şarkı söyler gibi
CÜMBÜŞ; Luta benzer parmakla çalınan bir saz
CORELLİ; Keman üslubunun gelişmesine katkısı, sonatları ve “Konçerto Grosso”suyla tanınmış XVII. yüzyıl İtalyan bestecisi ve kemancısı
CONCHERO; Meksika’ya özgü dinsel tören dansı

-Ç-
ÇÖĞÜR ;
İri gövdeli ve kısa saplı bir tambura türü
ÇUBEK-ÇÜVEN ; Davul tokmağı
ÇARDAŞ ; İki veya dört zamanlı Macar halk dansı
ÇENGİ; Çalgı eşliğinde oynamayı meslek edinmiş kadın
ÇARLİSTON; Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yaygınlaşan dans türü
ÇENK-TUKAN ; Arp çalgısını andıran telli bir çalgı
ÇALPARA ;Parmaklara takılıp çalınan zil ya da buna benzer ses çıkarıcı araç
ÇARGÂH; Türk Müziğinde “do” perdesinin adı
ÇELO; Viyolonsel
ÇANK; Yapısı bakımından kanuna, çalınışı bakımından santura benzer Özbek çalgısı
ÇEKİŞ; Yaylı çalgıların çalınış tekniğinde, yayın topuktan buruna doğru sürtülmesi
ÇARDAŞ; Macarlar’ın ulusal halk dansı
ÇİMBALİ; Orkestralarda çalınan iki yuvarlak yüzeyden oluşmuş metal vurmalı çalgı
ÇANK; Özbekler’in kanun’a benzeyen çalgıları
ÇONGURİ; Kafkas müziğine özgü dört telli bir çalgı
ÇİMBALİ-ÇEMBALO; Klavsen

-D-
DUENDE ;
Flamenkoda müziğin etkisiyle kendinden geçilen an
DİTİRAMP; Eski Yunanlıların Dionysos şerefine okudukları tören şarkısı
DENGAKU; Eski bir Japon dansı
DUDUK; Ermeni müziğine özgü, kavala benzer bir çalgı
DELİLO ; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya özgü bir halk oyunu
DAM ; Dansta kavalyenin eşi
DUO ; İkili
DÜO ; Düet
DEKREŞENDO; Gitgide hafifleyerek ve ses yoğunluğunu düşürerek
Dİ; Çin müziğine özgü bir tür flüt
DİYEZ; Bir sesin yarım ton inceltileceğini gösteren nota işareti
DİYEZ; Bir notayı yarım aralık tizleştiren işaret
DUETTO; Bir kadın ve bir erkek sesin sözleri dönüşümlü olarak okudukları hafif müzik parçası
DESİBEL; Akustik ölçü birimi
DİDJERİDU; Avustralya yerlilerine özgü, ağaç boru biçimindeki üflemeli bir çalgı
DAĞI; Uzunhavayı andıran ve daha çok dağlık bölgelerde söylenen türkülerin makamı
DÜYEK; Türk Musikisinde bir küçük usül
DÜM ;Türk Musikisinde usülün kuvvetli darbını göstermekte kullanılan söz
DOULCEMER; Orataçağ çalgısı
DUO; Müzikte ikili
DİSONANS ; Müzikte seslerin uyumsuzluğu
DİPMÜZİK; Oyunda hareket ve sözlerin yanı sıra, duygusal etkiyi arttırmak için kullanılan destekleyici müzik
DUTAR; Özbekler arasında yaygın telli bir çalgı
DUTAR; Orta Asya Türkleri ve Hintliler arasında yaygın olan telli bir çalgı
DİYEZ; Notada bir sesin yarım ton inceltildiğini gösteren işaret
DEŞİFRAJ; Notaları ilk bakışta okuma, çalma
DOMBRA; Kazak Türkleri’nin kullandıkları iki telli çalgı
DEF; Kasnaklı küçük davul biçiminde vurmalı bir çalgı
DOMRA; Kafkaslarda rastlanan bir çalgı
 
-E-
ESCOBILLA ;
Dansta sadece ayak hareketlerinin olduğu bölüm
EDE ; Davulcu
ERGİ CANSAYDAM ; Dünyanın pek çok ülkesinde verdiği konser ve resitallerle tanınmış piyanistimiz
EİSTEDDFOD ; Eski Kitler zamanında yapılan şiir, şarkı ve çalgılı müzik yarışması
EKAR; Balede kullanılan bir dans figürü
EVİTA; Arjantin’in Eva Peron’unu konu alan müzik
EDVAR; Alaturka müzik kurallarını inceleyen yapıt
EVİÇ; Alaturka müzikte bir bileşik makam
EŞİK ;Telli çalgılarda telleri yüksekçe tutan tahta köprücük
EVCARA-TAHİR-ZAVİL ; Türk Sanat Müziğinde bir makam
EPİNET; Klavyeli ve telli müzik aleti
ES; Müzikte sus işareti
ERGANUN ;Org
EZGİ; Melodi
EPİNET; Küçük boyutlu bir tür klavsen
EVCARA-MÜSTEAR; Klasik Türk müziğinde bir makam
ENZELİ; Kars, Erzurum ve Ağrı yöresine özgü türkülü bir halk oyunu
EDİTH PİAF; Kaldırım Serçesi” olarak da bilinen ünlü Fransız şarkıcısı
ENG; Kazaklarda “dombra” adı verilen çalgı eşliğinde söylenen türkü
EPİNET; Klavsene benzer, telli, mızraplı, tuşlu bir çalgı..EPİNET

-F-
FORLANA;
Jig’e benzer İtalyan dansı
FORTE ; Güçlü ve yüksek sesle
FLAMENKO; Gitarla çalınan bir müzik türü
FALSETA; Gitarda ritm partilerinin arasında çalınan solo pasajlar
FRANDOLE-GAVOT; Fransız halk dansı
FLAVTA; Flüt
FOLİA; Eski Portekiz dansı
FLAGEOLET; En yüksek sesli flüt
FERAYİ; Ege Bölgesine özgü bir tür zeybek oyunu
FOKSTROT; Dört tempolu bir dans
FADO; Gitar eşliğinde seslendirilen Portekiz halk şarkısı
FADİK; Afyonkarahisar yöresine özgü bir halk oyunu
FLAMENKO; Andalucia halk şarkıları, dansları ve müziği
FİDAYDA; Ankara ve yöresine özgü iki kişiyle oynanan ağır ritimli bir halk oyunu
FİDAYDA; Ankara yöresine özgü bir halk oyunu
FAİZE ERGİN; Bade-i vuslat içilsin kâse-i fağfurdan”, “Kız sen geldin Çerkeş’ten” gibi şarkılarıyla tanınmış kadın bestecimiz
FİDELİO; Beethoven ‘in tek operası
FİNAL; Bir müzik parçasının son bölümü
REPERTUAR; Bir müzik topluluğunun yada sanatçının hazırlamış olduğu parçalar
FORTİSSİMO; Bir müzik yapıtında kimi bölümlerin çok güçlü çalınması gerektiğini belirtir
FÜG ; Bir temanın seste sunulduğu ve sonra öbür seslerin birbiri ardından benzetiş yoluyla temayı izlediği bir müzik yapıtı
FLAUTİNO ; Büyük flütten bir oktav tiz ses çıkardığı için bazen küçük flüte verilen ad
FUGE-KANON ; Çok sesli bir tür müzik parçası
FÜG; Çok sesli müzikte bir beste türü
FANYOL; Bariton veya tenor ses veren, bakırdan yapılmış çalgı
FALSO; Bir parça çalınır veya söylenirken yapılan nota yanlışlığı
FINDIKKIRAN; Çaykovski’ nin bir bale müziği
FENEBRE; Cenaze marşı
FİGANİ; Silleli” lakabıyla da anılan ve hem hece, hem de aruz ölçüsüyle yazdığı şiirleriyle tanınan halk ozanı
FORTE; Parçanın güçlü çalınacağını gösterir
FADO; Portekiz halk şarkısı
FAGOT ; Perdeli bir üflemeli çalgı
FANFAR; Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra
FİFRE; Yanlamasına çalınan, 6 deliği olan, tahtadan bir tür flüt
FİLARMONİ ; Müzik konserleri derneği
FANFAR; Maden çalgıların çaldığı, genellikle şenliklerde ve törenlerde ilgi çekmek için kullanılan müzik
FAHTE; Klasik Türk müziğinde genellikle ilahi, beste ve özellikle peşrev formlarında kullanılan, yirmi zamanlı ve on iki vuruşlu bir büyük usul

-G-
GRANADOS ; İspanyol müziğindeki ulusalcılık akımının önderlerinden biri olan ünlü besteci ve piyanist
GOLPADOR; Gitarın üzerine vurma
GAİTA; Genelde vurmalı sazlara eşlik görevi gören, güçlü sesli bir çift kamış yapraktan yapılan üflemeli bir çalgı
GAVOTTE; Fransa’da 18.yy.’dan sonra yaygınlaşan oynak bir dans türü
GAMELAN; Endonezya’nın Bali ve Cava adalarına özgü, vurmalı çalgılardan oluşan orkestra
GAMELAN; Endonezya’ya özgü, vurmalı çalgılardan oluşan orkestra
GOLPE ; Dansta ayağın tüm tabanının yerle temas ettiği vuruşun adı
GERALİ; Ege Bölgesi’ne özgü zeybek türü bir halk oyunu
GAMELAN; Cava ve Bali adalarına özgü, vurmalı çalgılardan oluşan orkestra
GLOCKENSPİEL; Büyüklerine göre, tınıları belirli çelik parçacıklara tokmakla vurularak çalınan, ses boyutları beş oktava dek ulaşan çalgı
GİUSTO; Aşırılığa kaçmayan, kesin vuruşlu hızlı tempo
GORMON ; Akardeon’a benzer bir çalgı
GÜLAY UĞURATA; 1972'de “Devlet Sanatçısı” unvanını alan ve uluslararası bir üne sahip olan piyanistimiz
GLORİA; 1990'da Amerika’da, Albüm satışlarıyla Altın Küre Ödülünü alan Küba doğumlu Latin şarkıcı
GOGE; Batı Afrika savanlarında çok rastlanan tek telli, solo ya da eşlikte kullanılan ilkel yaylı çalgı
GÜVENDE; Bursa yöresine özgü bir halkoyunu
GLİSSANDO;Piyanoda parmağı tuşların üstünden hızla geçirme
GLİNKA; Uluslararası ün kazanan ilk Rus besteci ve Rus müziğinde ulusal okulun kurucusu olan besteci
GRİO; Zenci Afrikası’nda gezgin şair ve müzisyenlere verilen ad
GAYDA; Zurnalı ve tulumlu bir çalgı
GEÇKİ; Türk Müziğinde bir makamdan yada bir usulden başkasına geçmek
GAM; Sekiz notanın kalın sesten inceye veya inceden kalına gitmek üzere sıralanmış dizisi
GUAJIRAS ;Küba kökenli flamenko makamlarından
GENBRİ; Kuzey Afrika’da el ile mızrapsız şekilde çalınan üç telli bir saz
GRİFT; Klasik Türk Müziğinde kullanılan, nefesli, dilsiz bir çalgı
GAZEL; Klasik Türk Müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sesle yapılan taksim
GIRNATA; Klarnet
GAYDA; Kamıştan yapılmış çift düdük ve tulumdan oluşan, tiz sesli, nefesli bir çalgı türü
GARMONİ-GARMON; Kafkaslara özgü bir tür akordeon
GİZEK; Kabak kemaneye benzer bir Orta Asya çalgısı
GİZEK; Orta Asya kökenli, kabak kemaneye benzer bir çalgı
 
-H-
HİÇİRİKİ ;
Japon müziğine özgü kısa ve çift kamışlı nefesli çalgı
HEN ; Güneydoğu Asya ülkelerinde kullanılan bir tür ağızlı org
HEN; Güneydoğu Asya ülkelerine özgü bir tür org
HEN; Güneydoğu Asya’da özellikle Laos’ta kullanılan ağızlı org
HUESO; Gitarın sapında bulunan kemikten yapılmış köprü, eşik
HULA; Geleneksel Hawai dansı
HORA; El ele tutuşarak oynanan bir halk oyunu
HORAVEL; Doğu Anadolu’da çift sürülürken hep bir ağızdan söylenen türkü
HORA; Birçok kişi tarafından el ele tutuşarak oynanan bir halk oyunu
HABANERA; Çok kıvrak bir Küba dansı
HORA; Bir çok kişi tarafından el ele tutuşarak oynanan bir halk oyunu
HABANERA; Afrika’dan zenciler tarafından getirildiği sanılan ağır bir Küba dansı
HOROM; Toplu dans
HAKA; Yeni Zelanda’nın yerli halkı Maorilerin savaş dansı
HORA; Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerimizin bulunduğu Trakya’da oynanan bir oyun türü
HÜSEYNİ; Klasik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
HANE; Klasik Türk Müziğinde peşrev gibi saz parçalarının bölümlerinden her biri
HEN; Laos’ta kullanılan bir org türü
HELİKON ;Omuza geçirilerek çalınan çember biçiminde nefesli çalgı
HALİLE; Özellikle mehter müziğinde kullanılan vurmalı bir çalgı
HABANERA; Küba kaynaklı, iki vuruşlu, ağır bir dans

-İ-
İKİLİ ;
Düo
İSADORA DUNCAN; Balede modern dansın öncülerinden biri olmuş, boynundaki eşarbın bindiği otomobilin tekerleğine dolanmasıyla boğularak ölmüş ünlü ABD’li kadın dansçı
ISKALA; Ses basamağı
İSFAHAN ; Türk Müziğinde dügâh perdesindeki makamlardan biri
İNCESAZ ; Türk Müziğinde fasıl topluluğuna verilen ad

-J-
JİG;
İrlanda’da yaygın olan ve genellikle tek başına yapılan halk dansı
JİG ; İngiliz kaynaklı, hızlı dans
JOTA; Geleneksel İspanyol şarkı ve dansı
JOHN LENNON; 1980'de öldürülen, Beatles topluluğunun beyni olarak bilinen ingiliz besteci
JENUFA; Çek besteci Janacek’in tanınmış bir operası
JOTA; Bir çift dansçının oynadığı, hızlı tempoda kastanyet eşlikli İspanyol dansı
JİG; Bir ortaçağ çalgısı
JUJU; Nijerya’dan tüm dünyaya 1960’larda yayılan bir tür popüler dans müziği
JİG; On altıncı ve on yedinci yüzyıllarda İskoçya ve Kuzey İngiltere’de,on sekizinci yüzyıldan başlayarak da İrlanda’da yaygın olan ve genellikle tek başına yapılan halk dansı
JOTA; Kuzey ispanya’da, özellikle Aragon’da yapılan geleneksel kur dansı

-K-
KİMİGAYO ; Japon ulusal marşına verilen ad
KOTO ; Japonlar’ın kanuna benzeyen çalgıları
KALİPSO ; Jamiakadan yayılmış, iki zamanlı bir dans
KOTO ; İpekten onüç telli Japon çalgısı
KOREOGRAFİ ; Dans düzenleme sanatı

KLAKET; Dansçının ayakkabılarına takılan metal plakaların vurmalı bir çalgı gibi kullanıldığı dans üslubu
KORAL; Dini ezgi veya kaynağı dini olan orkestra parçası
KLEZMER; Doğu Avrupa kökenli Yahudilerin geleneksel düğün müziği
KUARTET; Dört çalgı yada dört ses için müzik
KUARTET; Dört kişilik müzik topluluğu veya bu topluluğun çaldığı, söylediği parçalar
KOLEK ; Endonezya ve Malezya’da çeşitli tiplerdeki deniz taşıtlarına verilen ad
KADRİL ; Eski salon danslarından biri
KÖS; Eskiden savaşlarda işaret vermek için kullanılan büyük davul
KÜG; Ezgiyle okunan şiir, türkü
KAVALA ; Genellikle Arapların kullandığı kamıştan yapılan bir tür üflemeli çalgı aleti
KENA; Güney Amerika yerlilerinin kullandığı bir tür kaval
KARGI ; Gövdesi 5-6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki, kamış, saz
KSLİFON; İki değnekle vurularak çalınan bir çalgı
KARADÜZEN; Güney Anadolu’da yaşayan Türkmenler arasında yaygın olan ve ırızva da denilen telli çalgı
KİTARA ; Gitar
KILITAÇMA ; Eskişehir yöresinde hıdrellez manilerine verilen ad
KAVALYE ; Erkek dans eşi
KONTRALTO ; En pes kadın sesi
KUARTET; Dörtlü
KSİLOFON ; Değişik sayıda akortlu tahta ya da metal çubukların gam sırasıyla dizilmesinden oluşan, iki değnekle vurularak çalınan bir çalgı
KÜP ; Darbuka
KASNAK ; Davul, gergef, elek gibi nesnelerin çerçevesi
KOJAN:KOJAN; Altay Türklerinde “şarkı, türkü” anlamında kullanılan sözcük
KOMPOZİTÖR; Besteci
KUİNTET-KENTET; Beş çalgı, yada beş ses için müzik
KORNO; Bir ağızlık, kendi üzerine dolanmış koni biçiminde uzun bir boru ve ağzı genişçe açılan bir kulaklıktan oluşan üflemeli bakır çalgı
KANON; Bir başlangıç melodisinin belirli bir zaman aralığında tekrar edilmesine dayanan müzik biçimi
KLİP; Bir müzik parçasını kısa ve çarpıcı görüntülerle sunan film
KADANS-DURGU; Bir müzik yapıtında, bitiş etkisi yapan armonik zincirlemeler bütünü
KAPRİÇYO; Çalgı ya da ses için bestelenmiş, serbest biçimde parça
KREŞENDO; Çalgılar giderek daha yüksek ses verecek biçimde çalınma durumu
KAGURA; Çok eski bir geçmişi olan ve kimi Şinto törenlerinde yapılan dinsel Japon dansı
KOLORATURA; Çalgılarda ve insan seslerinde süslü geçişler
KİRİŞ; Çalgı teli
KÖÇEKÇE-MENGİ-MEYROKİ-DELİLO-GÜVENDE-OĞUZLU-SEPE-MAYA-ALMADERE-DÜZAYAK; Bir halk oyunumuz
KÖS; Büyük savaş davulu
KALİPSO; Antil adalarına özgü halk şarkısı
KÜK; Sazın kurulan kulağı
KÖK ;Sazın tellerini burmada kullanılan burgulu kulak
KAVVALİ; Pakistan’da müzik eşliğinde ve koro halinde söylenen şiirlerden oluşan tasavvuf musikisi türü
KREŞENDO; Seslerin gittikçe en yüksek bir noktaya doğru kuvvetleneceğini anlatır
KOLO; Sırbistan’a özgü bir halk dansı
KARAKIŞTANİ; Siirt yöresine özgü bir halk oyunu
KARİYON ;Sabit bir şekilde asılmış, birbirine uyumlu armoni sağlayan çanlardan oluşmuş vurmalı bir çalgı
KÖK; Sazı kurmaya yarayan burgu, kulak
KORNET; Pistonlu orkestra çalgısı
KASTANYET; Parmaklara takılarak çalınan bir tür zil
KOLORATUR; Şarkıyı güzelleştirmek amacıyla yapılan süslemelere ve bu süslemeleri icra edebilen sanatçıya verilen ad
KSİLOFON; Tahta ya da metal çubukların yan yana dizilmesiyle yapılan ve vurularak çalınan çalgı
KLARNET; Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli bir yeri olan üflemeli çalgı
KULAK; Telli bir Azeri çalgısı:TAR Telli çalgılarda tel germeye yarayan burgu
KALAL; Tunus ve Cezayir sınırları içinde, sadece kadınlar tarafından çalınan vurmalı bir çalgı
KIRIKHAVA; Türk halk müziğinde, ritimsiz uzun havaların karşıtı olarak ritimli ezgilere verilen ad
KORNA-ZURNA-KEKENA; Üflemeli bir çalgı
KARAR; Türk Müziğinde, taksim yaparken ana makama döznüş
KARAR; Türk Müziğinde taksim yaparken ana makama dönüş
KARCIĞAR-ARAZBAR-REHAVİ-BAYATİ-ISFAHAN-MAYE-ACEMAŞİRANEVİÇ-EVCARA-SUZİNAK-ARAZBA-MAHUR; Türk Müziğinde bir makam
KOLO ;Yugoslav ulusal dansı
KARİYON-TİMPANİ-BONGO ;Vurmalı bir çalgı
KARCIĞAR ;Türk Müziğinde hareketli bir makam
KOMA ; Türk Musikisinde, bir tam sesi 1/9 ölçüsünde alçaltan ya da yükselten aralık
KİTAHARA; Otuz ya da kırk telli, kanuna benzer bir çalgı
KAPELLEMEİSTER; Orkestra yöneticisi
KORNO; Nefesliler ailesinden, madeni bir çalgı
KANON; Müzikte iki ya da daha çok sesin belli aralık ve uzaklıkla aynı ezgisel çizgiyi tekrar ettiği besteleme türü
KOMA; Müzikte bir tam seslik aralığın bir kesirini oluşturan çok küçük aralık
KENTET; MeMüzikte beşli
KUDÜM; hter takımlarında ve tekkelerde kullanılmış olan, metal kâseli, küçük iki davuldan oluşmuş usul vurma aracı
KLAVSEN; Klavyeli ve telli bir çalgı
KARCIĞAR; Klasik Türk müziğinde hareketli bir makam
KİT; Kısık sesli küçük keman
KAPELLEMEİSTER; Kilise müziği yöneticisi
KORAL; Kilise müziği
KANTOR; Kilise şarkıcısı
KANTOR; Kilisenin doğuşundan beri dini,ilahi ve şarkıları söyleyen özel olarak yetiştirilmiş şarkıcılar
KEMANE-ARŞE; Keman yayı
KONTRBAS ; Keman türünden, en kalın sesli yaylı çalgı
KAZASKA; Kaynağı Kafkasya olan ve hızlı oynanan bir halk dansı
KAZIM KOYUNCU; Karadeniz türkülerine getirdiği özgün yorumla tanınan ve Haziran 2005'te 33 yaşındayken ölen müzikçimiz
kanka; Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı
KUARTET; Müzikte dörtlü
KOPUZ; Ozanların çaldığı telli bir Türk sazı
KAMMERMUSİK; Oda müziği
KABUKİ; Müzik, dans eşliğinde gerçekleştirilen geleneksel Japon tiyatrosu
 
-L-
LUR ;
İskandinav ülkelerine özgü üflemeli bir çalgı
LORKE ; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde oynanan halay türü bir halkoyunu.
LİMMA; Dört komalık küçük yarım sese verilen ad
LİTOFON; Düzgün ve ötümlü sesler çıkaran bir dizi kaş üzerine vurularak çalınan bir çalgı
LYRA; Eski Yunanlıların kullandığı bir tür mızraplı saz
LANDLER; Güney Almanya`da Alp taraflarında oynanan halk dansı
LEGATO; İki notanın, çok yumuşak şekilde, birbirine bağlanarak çalınması
LEITMOTIV; İlk defa Hans von Wolzogen tarafından kullanılan müzikli dramlara ait bir tür kompozisyon tekniği
LAKME; Fransız kompozitör Delibes’in bir operası
LEGGİERO; Hafif
LİKEMBE; Afrika’ya özgü, bir dizi bambu dilden oluşan vurmalı bir çalgı
LEDZEPPELİN; 1970'li yıllarda “hard rock” türünün en önemli temsilcisi olan ünlü İngiliz müzik topluluğu
LENTO; Bir parçanın ağır çalınacağını belirten müzik terimi
LARGO; Bir parçanın ağır ve görkemli çalınacağını veya söyleneceğini anlatan müzik terimi
LARGETTO; Bir parçanın largodan çabuk ve hafif çalınacağını anlatır
LEGATO; Bir parçanın notalarını ara vermeden birbirine bağlayarak
LEGATO; Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini veya çalınacağını belirten müzik terimi
LIED; Bir şiirde şarkı olarak söylenmek üzere yapılmış beste
LURE; Çok eskiden kullanılan bir tür nefesli saz
LİED; Almanca şarkı anlamında kullanılan sözcük
LATERNA; Bir tür org
LEGATO; Seslerin aralarında hiç kesinti olmadan birbirini izlemeleri gerektiğini belirten müzik terimi
LETRA; Şarkı sözleri, dizesi
LONGA; Türk müziğinde yörük özellik taşıyan oyun havası
LAVTA; Uda benzeyen bir müzik aleti
LİRA; Yunan halk müziğine özgü, kemençeye benzer yaylı bir çalgı
LAİKA; Yunan müziğinde bir tür
LİET; Şarkı
LENTO; Yavaş
LİR ;Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
LATERNA; Kolu çevrilerek çalınan, sandık biçiminde bir tür çalgı
LİBRETTO; Opera güftesi
LİBRETTO; Opera metni, opera oyunu
LORKE; Özellikle Mardin, Siirt, Elazığ, Malatya, Adana ve çevresinde oynanan halay türü bir halk oyunu
LAVTA; Mızrapla çalınan, gövdesi uttan küçük bir çalgı
LAKME; Leo Delibes’in üç perdelik operası

-M-
MAR;
Eski bir çalgı
MENUET; Eski Fransız dansı
MUGNİ; Eski Türk çalgılarından biri
MAGRUNA; Eşit uzunlukta, bazen beşer bazen altışar delikli düdükten oluşan üflemeli bir çalgı
MİSTRAL; Fransa’da görülen soğuk bir rüzgar türü
MARTILLO; Gitarda golpe tekniğine alternatif olarak kullanılan bir teknik
MASTIL; Gitarın boyun kısmı
MİNİMALİZM; Görsel sanatlar ve müzik alanlarında,1960’ların sonlarında NewYork kentinde ortaya çıkan, biçimde aşırı sadeliği ve nesnel yaklaşımı savunan akım
MAMBO; Haiti kökenli, rumba ve çaçaya benzeyen bir dans
MODERATO ; İcranın ılımlı bir tempoda olması gerektiğini belirten müzik terimi
MAYARİ ; Hint müziğine özgü, uzun saplı bir tür lavta
MEY; Doğu Anadolu’da kullanılan bir tür küçük zurna
MADRİGAL; Çalgısız olarak, çeşitli perdelerde, bir kaç sözle söylenen şarkı
MATATAN; Büyük boyda Hint davulu
MAYA; Bir tür halk türküsü
MAESTOSO; Bir parça görkemli bir biçimde ve ağır tempoyla çalınarak
METRONOM; Bir müzik parçasının hangi hızla çalınması gerektiğini gösteren alet
MBİRA; Afrika’ya özgü, bir dizi metal ya da bambu dilin parmakla titreştirilmesiyle seslendirilen bir çalgı
MILANGO; Arjantin kökenli bir şarkı
MİLONGA; Arjantin ve Uruguay kökenli bir müzik ve dans türü
MARİNERA ; Arjantin, Şili ve Peru’ya özgü bir halk dansı
MODULATİON; Bir müzik makamından diğerine geçiş
MAVİNOTA; Blues müziğine özel rengini veren ve doğal nota ile bemol arasında yer alan ses
MAESTOSO; Bir parçanın görkemli ve ağır bir tempoyla çalınacağını anlatır
MAYA; Bir halk türküsü
MBİRA ; Zenci Afrikası’nda kullanılan nefesli bir çalgı
MELODİKA; Üflenen havanın dillere ulaşmasını sağlayan subapları açıp kapayan bir klavyeye sahip,serbest dilli,üflemeli oyuncak çalgı
MELODİKA; Üflemeli ve klavyeli bir çocuk çalgısı
MANDAL; Ut, keman gibi çalgıların tellerini geren düğme, burgu
MİNKAR; Türk Müziğinde kullanılmış bir tür dilli kaval
MONODRAM; Tek şarkıcı için opera
MANDOLİN; Tahtadan, lavta şekilli mızraplı çalgı
MEYAN; Şarkıların makam geçişlerinin yapıldığı ve melodik hareketin nakarata bağlandığı bölüm
MUGANNİ; Şarkıcı
MELİH KİBAR; Sevdan Olmasa”, “İşte Öyle Birşey”, “Bir de Bana Sor” gibi şarkılarıyla tanınan ve geçenlerde 54 yaşındayken ölen bestecimiz
MİHAİL GLİNKA ; Rus Müziğinde Batıyı ilk reddeden ve milli bir ekol kuran ”Bir Çarın Hayatı” adlı yapıtın da sahibi kompozitör(1803-57)
MELODİ; Ritm öğesinden yararlanarak, bir biçim için art arda çizilmiş notalar
MAZURKA; Polonyalıların bir tür ulusal dansı
MAÇİÇ; XX. yüzyıl başlarında Avrupa’da da yaygınlaşan, Brezilya kökenli bir dans
MİZMAR; Türkiye’de Zurna, Tunas’ta Zokra, Cezayir, Fas, İspanya ve Libya’da Ghaita (Gayda), Doğu Arap dünyasında Mizmar adıyla bilinen üflemeli bir saz
MUSA SÜREYYABEY; Sen sanki baharın gülüsün şen çiçeğimsin”, “Yine bağrımda o ateş seni andım bu gece” gibi şarkılarıyla tanınmış bestecimiz
MEŞK; Yazı veya müzik dersi
METRONOM; Müzikte zaman ölçen, bir parçanın tempo hızını belirten araç
METRONOM; Müzik tempolarının hız derecelerini göstermeye yarayan alet
MELODRAM; Müzikle birlikte, melodisiz olarak, düz okuma durumda söylenen dram
MAESTRO ;Orkestra şefi
MEŞK; Müzik dersi
MALAGUENA ; Malaga kaynaklı, Endülüs’te yayılmış İspanyol halk dansı
MARAKAS; Latinlere özgü, müziğin ritmini sağlayan vurmalı çalgı
MAMBO; Küba kökenli bir dans müziği
MİSKAL; Klasik Türk Müziğinde panflüte benzeyen, nefesli dilsiz bir çalgı
MİRDANGA; Klasik Güney Hindistan müziğinde kullanılan iki yüzlü davul
MİSSA; Katolik kilisesi tören müziği
MURCIANA; Levante bölgesine ait bir şarkı
 
-O-
ORATORYO;
En büyük temsilcisi Handel olan dinsel müzik formu
OFİKLEİT; Fincan biçiminde bir ağızlığı ve keçe yastıklı anahtarları olan bakırdan yapılma nefesli bir çalgı
OKARİNA; Geleneksel İtalyan halk çalgısı
OKARİNA; Güney Amerika’da topraktan yapılan nefesli bir çalgı
ONNO TUNÇ; 1996'da bir uçak kazasında ölen hafif müzik bestecimiz
OPUS; Bestecinin, besteleniş sırasına göre numaralanmış müzük eseri
OKARİNA ; Yumurta biçimli ve sekiz delikli bir tür flüt
OKAY TEMİZ ; Vurmalı çalgılar ustası olan müzikçimiz:,
OROTORYO; Solo sesler, koro ve orkestra için yazılmış, oyun öğesi bulunmayan, kutsal nitelikte müzik yapıtı
OKAN DEMİRİŞ; Sonatları, süitleri ve düzenlemelerinin yanı sıra “Dördüncü Murat” ve “Karyağdı Hatun” adlı operalarıyla da tanınmış bestecimiz
OKTAV; Ses arasındaki gam farkı
OKTAV; Sekiz sesten oluşan başlıca ses dizisi
OBUA; Orkestra da yer alan, çift kamışlı tahta üflemeli bir çalgı
OBUA; Nefesliler ailesinden, tahta bir çalgı
OPUS; Müzikte yapıt
OLE; Kastanyet eşliğinde bir kişi tarafından yapılan İspanyol dansı
ORG; Klavyeli bir çalgı
ORATORYO; Kutsal nitelikte müzik eseri
OKARİNA; Küre biçimli flüt
OPERET; Müzikli ve konuşmalı bölümlerin bir arada olduğu hafif konulu sahne gösterisi
OP; Müzikte yazılan eserlerin sayısı


-P-
PASSION ;
İsa’nın haçlanması ile ilintili kutsal metin üzerine koro, solo şarkılar ve çalgı eşliği için bestelenen bir tür oratoryo
PSALM ; Hristiyan kiliselerinin bir çeşit solo vokal parçası
POLONEZ ; Hafif ve yavaş tempolu bir çeşit halk dansı
PIANO ; Hafif sesle
PRELÜD; Giriş müziği
PITOS; Dansta ve şarkıda ritme uygun olarak parmak şıklatmak
PLANTA ; Dansta ayağın ön kısmının yerle temas ettiği vuruşların adı
PUNTA; Dansta ayağın ön ucuyla yapılan vuruş
PEŞREV; Halk öykülerinde, türkülerin okunup çalınış, sırasında türkü aralarına katılan mani türünden küçük türküler
PİPA; Çin müziğine özgü dört veya beş telli lavta
POLKA; Bohemya kaynaklı, hızlı tempolu dans
POLKA; Bohemyadan doğma çabuk tempolu bir tür ulusal dans
PARTİSYON; Bir orkestra eserinde bölümlerin bütününü içine alan nota defteri
PRELÜD; Bir müzik parçasına giriş olarak çalınan kısa beste
PEDAL; Büyük orglarda ayak tuşu
PARTİSYON; Çalgı yada ses bölümlerinin birlikte okunmasını sağlamak amacıyla birbiri üstüne sıralanış notası
PRESTO; Çabuk, çok çabuk bir tempo ile
POLONAİSE; Polonya halk dansı
POTPURİ; Sevilen müzik yapıtlarından seçilmiş bölümlerin sıralanmasıyla oluşan müzik parçası
POTPURİ; Şarkı demeti
PALMAS; Şarkının veya dansın ritmine göre alkış yapma
PİZZİCATO; Yaylı çalgılarda bir geçidin yayla değil, tellerin parmakla veya tırnakla çekilerek çalınacağını belirten terim
PİTSİKATO ; Yaylı çalgılarda, tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi.
PİPİZ; Yunan müziğine özgü, tiz sesli bir obua
PİPA; Kısa saplı bir Çin lavtası
PİKOLO; Küçük flüt
PRELÜD; Müzikte asıl parçaya yol göstericilik yapan giriş parçası
PRESTO ; Müzikte çok çabuk bir tempo ile çalınan parça
PUİ; Müzikte tempo işaretini değiştirmekte kullanılır
PORTE; Notaların, üzerinde ya da arasında yazıldığı beş koşut çizgi
PANOLA ;Orta Oyun`unda tef
PSALTERIUM; Ortaçağda kullanılan üçgen şeklinde bir tür mızraplı çalgı
PRİMADONNA; Operada baş kadın rolünü oynayan oyuncu
PRİMADONNA; Operalarda baş kadın rolünü oynayan oyuncu
PRIMADONNA; Operalarda baş kadın şarkıcı
PİKOLO; Orkestra ve askeri bandolarda kullanılan en tiz sesli tahta nefesli çalgı
PANDURİ; Kafkas müziğine özgü üç telli çalgı
PİANİNO; Küçük piyano
 
-R-

RUD ;İran müziğine özgü, lavtaya benzer telli bir çalgı
RAHMANİNOV ; 1873-1943 yılları arasında yaşayan ve Rus romantizminin son temsilcisi olan ünlü besteci
REM ; ABD’li ünlü bir rock müzik grubu
ROMB; Amerika, Avustralya ve Yeni Gine’de kullanılan, bir sicimin ucunda döndürülen iki tahta parçasından oluşan müzik aracı
REBEC-REBEK; Arapların “rebab” denilen müzik aletine çok benzeyen bir çalgı
RUHİ SU; Batı Müziğinin şan tekniğinden yararlanarak geliştirdiği özgün bir üslupla halk türkülerini yorumlamasıyla tanınmış müzik sanatçımız
ROMANCE; Besteciyi kesin bir kalıp biçimine uymak zorunda bırakmayan, genellikle duygusal parçalara verilen ad
RİPİENO; Bir orkestra ya da koroda ayni partiyi seslendiren, güçlendirme için çalan takviye çalgılar
RAİ; Cezayir’de doğan ve Arap müziğiyle Batı müziğinin karışımı olan müzik türü
RUSALKA; Çek besteci Antoni Dvorak’ın yazdığı bir opera
RESİTATİF; Belli bir melodi olmadan konuşma biçimiyle söylenen müzikli anlatı
RAGA; Hindistan ve Pakistan müziğinde doğaçlamanın melodi çatısı
RİTA; Gaetano Donizetti ‘nin bir operası
RASGUEADO; Gitarda tellere sağ elin çeşitli parmak kombinasyonlarıyla vurulması ile yapılan teknik
RİSOLUTO; Güçlü, kararlı
RAY CHARLES; Caz müziğinin önde gelen sanatçılarından olan ünlü ABD’li şarkıcı ve piyanist
ROMANS; Şarkı türünde ve piyano için hazırlanmış, genellikle kıtalar biçiminde beste
PROSODİ ; Şarkının içinde hece ve nota uyumu
RAP-REP ; Şarkının sert bir biçimde vurgulandığı disko müzik üslubu
REHAVİ ; Türk Müziğinde iki makamın ortak adı
RUŞEN GÜNEŞ ; Ünlü viola virtüozumuz
RESİTATİF ;Vokal eserlerde orkestranın ya da yaylı sazların, sesi çeşitli akorlarla desteklemesi
REBAB ; Yayla çalınan uzun saplı bir saz
RESİTATİF ;Yol gösterme, uyarma biçiminde okunan şarkı
ROMAİKA ; Yunan ulusal dansı
RAPSODİ; Ulusal ya da yöresel konulardan esinlenerek oluşturulmuş müzik yapıtı
RAVİŞANKAR; Uluslararası bir üne sahip olan Hintli sitar ustası
REMBETİKO; Türkiye’den göç eden Yunanlıların oluşturduğu bir müzik türü
RALLENTANDO; Yavaşlayarak
RUHSATİ ; Özellikle taşlamalarıyla tanınmış XIX.yüzyıl halk ozanı
REQUİEM; Katoliklerde ölüler için yapılan dua, bu duaya özgü müzik
REBEK; Keman gibi omuza dayanarak çalınan yaylı çalgı
RİBS; Keman türü çalgılarda, göğüs ile sırtı birleştiren yan tahta
RISOLUTO; Kuvvetli
RUMBA; Küba’dan Amerika ve Avrupa’ya yayılan bir dans ve bu dansın müziği
RAPSODİ; Milli yada mahalli konulardan esinlenerek oluşturulmuş müzik eseri
ROLLİN GSTONES; Müzik topluluklarının en uzun ömürlülerinden biri olan ünlü İngiliz rock müzik grubu
RERONDO; Müzikte, ana motifin tekrarlandığı hareketli bölümlerin ana parçadan ayrılarak tekrarlanmasından elde edilen soyut parça
REBAP; Mevlevi müziğinde mızrapla çalınan dört ana çalgıdan biri
 
-S-

SAROD;Hint müziğine özgü, lavta ailesinden bir çalgı
SARANGİ; Hindistan’a özgü, perdesiz ve yayla çalınan, telli bir müzük aleti
SARİNDA ; Hindistan’da aşağı kast üyeleri arasında çalınan halk kemanı
SIKSARA; Hızlı oynanan erkek horonu
SALTARELLO; Hızlı tempoda eski İspanyol-İtalyan dansı
SİNSİN ; Geceleyin ateş çevresinde davul zurna eşliğinde oynanan bir halk oyunu
SİNSİN; Geceleyin, ateş çevresinde, genç erkeklerin davul, zurna eşliğinde oynadıkları bir halk oyunu
SOPRANO; En tiz kadın veya çocuk sesi
SEMİRAMA ; Empresyonizm’in İtalya’da ki başlıca temsilcisi Ottorino Respighi’nin üç perdelik bir operası
SALOME ; Dansı ile ünlü Yahudi Prensi
SALAMURİ; Gürcü müziğine özgü bir tür kaval
ŞANAY; Hint müziğine özgü bir tür obua
SCAT; Caz müziğinde şarkı söylerken belirli anlamı olmayan tek bir hece ya da sesi, bir çalgıya benzetirmişçesine seslendirmek
SAMBA; Brezilya’ya özgü bir dans
SOLO; Bir kişi tarafından söylenen veya çalınan müzik parçası
SKA;Bin dokuz yüz altmışlı yıllarda doğan ve daha sonra reggae’ye dönüşen Jamaika müziği
SAKSAFON; Bandolarda ve caz topluluklarında kullanılan bir tür üflemeli çalgı
SİRTAKİ; Ağır tempoda başlayıp giderek hızlanan, gruplarca zincir ya da daire biçiminde oynana bir Yunan dansı
SKA; 1960'lı yıllarda Jamaika’da doğan ve daha sonra reggae’ye dönüşen müzik türü
SERENAD; Akşam müziği
SKALA-ISKALA; Bir bestede kullanılabilecek aynı türden sesler kümesi
SOPRANO; Bir çalgı topluluğunda en ince sesleri veren müzik araçları
SKALA; Bir müzik yapıtında kullanılmaya elverişli tüm seslerin oluşturduğu dizi
STAN GETS; Caz Müziğinin ünlü tenor saksafoncusu ve orkestra şefi olan ABD’li müzisyen(1927-91)
SİPSİ; Ağaç dallarından yapılan düdük
SİRTO; Bir tür halk dansı
SİPSİ; Zurnanın dudaklara gelen kamış bölümü
SARANGİ; Yayla çalınan bir Hindistan çalgısı
SAMİSEN; Üç telli perdesiz bir Japon çalgısı
SUNA KAN; Uluslararası bir keman virtüözümüz
SMETANA; Ulus ve vatan temalarını etkileyici bir biçimde kullandığı opera ve senfonik şiirleriyle tanınmış çek besteci
SİRTO; Türk Müziğinde bir oyun havası
SIKSARA; Trabzon yöresine özgü bir halkoyunu
SANTUR; Tellerine bir çift tokmak ya da çubukla vurularak çalınan ahşap gövdeli bir çalgı
SOLO; Tek kişilk şarkı
SİTAR; Tambur gibi armut biçimli, Kuzey Hindistan’a özgü telli bir çalgı
SOPRANİST; Soprano sesi bozulmasın diye gençliğinde hadım edilen erkek şarkıcılara verilen ad
SELESTA; Piyanoyu andıran tuşlu ürik aleti
SARANGİ; Perdesiz ve yayla çalınan bir Hint çalgısı
STERETTO; Parçanın sonunda tempo hızlanması
SUZİNAK ;Türk Müziğinde bir basit makam
SİRTAKİ; Yunan dansı
SANTUR; Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı
SAKİL; Musikide bir usül
SILENCIO; Müziğin hafif çalındığı, melodik bir dans bölümü
SEMAH; Müzik eşliğinde ve kadın erkek birlikte gerçekleştirilen,temelinde dinsel duyguların egemen olduğu coşkulu oyunlara Alevilerce verilen ad
STEP; Müzik eşliğinde yapılan bir çeşit jimnastik
SOLMİZASYON; Müzik notalarını hece adlarıyla gösterme sistemi
SUBRET; Operalarda ve operetlerde genellikle hizmetçi kız rolüne çıkan hafif sopranolar sınıfına verilen ad
SENFONİ; Orkestra için bestelenmiş uzun kompozisyon
SUR; Nefir” de denilen ve boynuzdan yapılan nefesli çalgı
STACCATO; Notalarda belirtilen sesleri birbirine bağlamadan teker teker ayrı ayrı yorumlama
SOLFEJ; Notaları değerlerine göre seslendirmeyi amaçlayan müzik çalışması
SEMAİ; Klasik Türk müziğinde iki basit usulden biri
SEGAH; Klasik Türk Müziğinde ‘’si” perdesi ve bu perdedeki makam

-Ş-

ŞAN ; İnsan sesiyle ezgili sesler çıkarma,müzik yapıtlarını seslendirme sanatı
ŞAHNAY ; Hint müziğine özgü, zurnaya benzer üflemeli çalgı
ŞELPE; Halk müziğinde bağlama çalma tekniklerinden biri
ŞÜKRÜ TUNAR; Ada’nın yeşil çamları aşkımıza yer olsun”, “Bir kuş olup uçuversem gönlümün tahtına”, “Yâdımda o sevdalı yeşil didelerin var” gibi şarkılarının yanı sıra klarnet virtüözü olarak da tanınan bestecimiz
ŞELPE; Bağlamayı mızrap yerine parmaklarla çalmak
ŞALYAPİN; Uluslar arası bir ün kazanmış gür tınılı sesi ve dinamik oyunculuk yeteneğiyle ünlü Rus opera şarkıcısı(1873-1938)
ŞAHRUD; Türk Müziğinde XV. yüzyılda kullanılmış telli bir saz
ŞEDARABAN; Türk Müziğinde bir şet makam
ŞETARET; Türk Müziğinde bir makamı, kendi perdelerinden daha tiz yada pes perdelerde çalma işi
ŞUGL; Türk Müziğinde Arapça güftelerle bestelenmiş ilahi
ŞALYAPİN; Rus opera şarkıcısı (1873-1938)
ŞAKUHAÇİ ; Kalınca bir bambudan yapılmış Japon flütü
ŞALÜMO-SALOMO; Klarnetin atası olan eski bir müzik aleti
 
-T-

TACON; Dansta ayağın topuk kısmının yerle teması
TEREKKEME; Davul ve zurna eşliğinde Kars ili yöresinde oynanan bir halk oyunu
TAİKO; Deri yüzeyleri sırım yada küçük çivilerle gerilmiş, genellikle sopalarla çalınan, fıçı biçiminde çeşitli Japon davullarına verilen ad
TUBA; Dikey durumda çalınan, üzerinde pistonlar bulunan bakıdan, nefesli çalgı
TAR; Doğu Anadolu ile Azerbaycan’da çalınan bir çalgı türü
TAMZARA-MEYROKİ-SEPE; Doğu Anadolu’ya özgü bir halk oyunu
TANBURİKA ; Dört telli küçük, Balkan tanburası
TENOR ; En tiz erkek sesi
TAS ; Eski bir Türk sazı
TERANE-IR-MELODİ-NEVA-YIR-KAYDE-MELODİ ; Ezgi, makam:
TABLAO; Flamenko müziği ve dansı icra edilen cafe ve gece klüpleri
TAMBUREN; Fransa’nın Provence bölgesine, iki derili, uzun ve dar gövdeli, tek değnekle çalınan bir davul
TAPA; Gitarın göğüs tahtası
TUTU; Halay
TAMBURİ; Hint Müziğinde, uzun sapında perde aralığı olmayan bir çalgı
TAYKO ; İki sopayla çalınan, fıçı biçiminde Japon davulu
TATYAN ; Geceleri söylenen ağır feryatlı türkülerde bir ezgi
TRASTE; Gitarda perde
TAMZARA; Anadolu’ya özgü bir halk oyunu
TİBA; Armut biçiminde ve ipektelli Vietnam lavtası
TUPAN; Balkan ülkelerinde kullanılan ve zurnaya eşlik eden, iki yanı deri kaplı büyük davul
TEMA; Bir besteyi oluşturan temel motif
TREMOLO; Bir nota yada bir akorun çok hızlı olarak tekrarı
TRİL; Bir notanın bir üstteki notayla çok hızlı olarak sıralanması
TUTTİ; Bir orkestradaki tüm çalgılarla çalınan bölüm
TRAY; CD player’da diskin alındığı tepsi
TROPPO; Çok hızlı değil
TARANTELLA; Çabuk tempolu bir Napoli dansı
TVİST; 1961 yılında yaygınlık kazanan hızlı ritimli bir dans
TEZENE-PENA; Çalgıç, mızrap
TROMBON ; Sürgü kolunun hareketiyle, değişik yükseklikteki seslerin elde edildiği nefesli çalgı
TAPADİLLO ; Peru’da yapılan ”Zapateado” türü dans
TEGANNİ ; Şarkı söyleme
TATYAN; Tatlı dil, tatlı söyleme” anlamında kullanılan bir halk müziği terimi
TAROGATO; Rumen ve özellikle Macar halk müziklerinde yaygın olarak kullanılan tek kamışlı nefesli çalgı
TAMBURA ; Türk Halk Müziğinde kullanılan cura, bulgari, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı
TİBA; Vietnam lavtasıTİBA
TRİO; Üç çalgı üzerine yazılmış bir müzik eseri türü
TRİO ; Üç kişiden oluşan
TRİYO; Üç kişilik müzik topluluğu
TREPAK ; Ukray’na dansı
TREPAK; Ukrayna’ya özgü bir halk dansı
TEREKEME; Türkmenler arasında oynanan bir halk oyunu
TINI ; Türk Müzik araçlarının verdiği sesleri birbirinden ayırt etmeyi sağlayan ses özelliği
TOKKATA; Özellikle orgla seslendirilen ve doğaçlama esası üzerine yazılmış bir müziksel biçim
TİMBAL; Küre biçiminde davul
TUŞE; Klavyeli çalgıları çalma biçimi
TANİNİ; Klasik Türk Musikisinde, tam ikili aralık
TAR; Keçi derisinden yapılan vurmalı bir çalgı
TEREKEME-ASKERANİ-ATABARI; Kars yöresinde oynanan bir halk oyunu
TONALİTE ; Müzikte makam
TRİO ; Müzikte üçlü
TRAMBET; Kirişli davul


-U-

US ; Irak Türkmenleri arasında yaygın bir bestenin adı
UTA ; Geleneksel Japon müziği
UKULELE; Gitara benzer bir Hawaii çalgısı
USUL; Alaturka müzikte tempo
UDU; Afrika’ya özgü, testiye benzer vurmalı bir çalgı
UDU; Afrika’ya özgü, testiye benzer vurmalı bir çalgı
UKULELE; Boyu genellikle 60cm’yi geçmeyen küçük gitar
UZUNHAVA; Türk halk müziğinde bir türkü türü
UDİ-AVAD ; Ud çalan kimse
UZAKLAR; Ülker Köksal’ın bir oyunu
UVERTÜR; Opera’larda perde açılmadan önce orkestranın çaldığı parça
UVERTÜR ;Operada, perde açılmadan önce orkestranın çaldığı parça
UNCA ; Notaların değerini gösteren çengel
UDLİ; Kafkas müziğine özgü bir tür davul

-Ü-

ÜÇAYAK; İç Anadolu’ya özgü halay türü bir halk oyunu
ÜMMÜ GÜLSÜM ; 1898-1975 yılları arasında yaşayan ve tüm Arap ülkelerinde büyük bir ün kazanan Mısırlı kadın şarkıcı
ÜÇAYAK ;Orta Anadolu’ya özgü bir halk oyunu
ÜVERTÜR; Müzikli sahne yapıtlarının, süit ve senfonilerin başındaki açılış, giriş müziği
 
-V-

VİRGİNAL; Diz üstüne yerleştirilip çalınan küçük klavsen
VARAGELE; Doğu Karadeniz yöresine özgü ,”düz horon” da denilen halk oyun
VİNA-SARANGİ; Hint müziğine özgü telli bir çalgı
VİBRAFON; Bir dizi çelik dilden oluşan vurmalı çalgı
VİVACE; Canlı
VIBRATO; Çalgı ve ses müziğinde bir tür sunuş
VARAGELE; Artvin yöresinde özgü, “düz horon” da denilen bir halkoyunu
VARYETE; Şarkı, dans, sihirbazlık, temsil gibi aralarında ilişki bulunmayan farklı oyunlardan oluşan gösteri
VALİNKA; Rus müziğine özgü bir tür gayda
VİRTUÖZ; Yorumunda teknik ustalığın üstün katına erişmiş kişiler için kullanılan terim
VERDİ; Operalarıyla ünlü İtalyan besteci
VORSPİEL; Müzikli oyunlarda yapıtın başlamasından önce çalınan orkestra parçası
VİBRAFON; Maden çubukların üstüne tokmakla vurularak çalınan, her bir çubuğun altında bulunan borunun içindeki havanın, elektronik araçla titreştirilmesiyle elde edilen tınıya sahip çalgı
VOKALİZ; Kelimeler yerine, sadece sesli harfler kullanılarak, insan sesiyle müzik icra etmek
VİNA; Kalın bir değnek üzerine monte edilmiş dört telli ve sesi yankılayan iki asmakabağı olan gitar

-W-

WAGNER; Geleneksel opera kavramını derinden sarsarak yeni bir çığır açan, müziği şiir ve dansla kaynaştıran ünlü Alman besteci
WOODSTOCK; ABD’de her yıl tekrarlanan efsanevi bir konser
WOZZECK; Avusturyalı kompozitör Alman Berg’in tanınmış bir operası

-Y-

YATRA; Hindistan’da dinsel bayramlarda oynan ezgili, danslı halk oyunu
YAKIM ;Göçebe ve yarı göçebe Türkmenler arasında, genellikle ölülerin ardından söylenen ağıt ve bozlağa benzer türkü
YOLANTA; Çaykovski’nin son yapıtı olan opera
YONGAR; Üç telli bağlama
YONGAR; Üç telli saz
YVES MONTAND ; Şarkıcılığının yanı sıra “İtiraf”, “Gel Sevişelim”, “Yaşamak İçin”, “Sen ve Ben” gibi filmlerdeki başarılı kompozisyonlarıyla da tanınmış Fransız şarkıcı ve aktör
YEGAH; Klasik Türk Müziğinde kalın RE notası karşılığı sayılan makam
YATUK ; Kanun, santur gibi yatırılarak çalınan sazların ortak adı

-Z-

ZUMARA; Dudakla çalınan çığırtmaya benzeyen bir alet
ZAMBRA; Flamenko Müziğin dans ve şarkıyla seslendirdiği canlı gösteri
ZARB; Hint müziğine özgü vurmalı bir çalgı
ZİGANKA-ZİNGARA-ZİGEUNER; Çingene müziği
ZİBZİBİ; Bızbız’da denilen ve davula sol elle vurulan ince değnek
ZARZUELA; Bir tür İspanyol opereti.
ZIRILTI; Can sıkan çalgı ya da hoşa gitmeyen müzik
ZİR ;Sazın en ince ses veren teli
ZİLMAŞA ; Uçlarına zil takılmış maşa biçiminde bir çalgı
ZWİSCHENSPİEL; Müzikli oyunlarda perde arasında çalınan orkestra parçası
ZUKRA; Libya’da kullanılan üflemeli bir saz
ZAİDE; Mozart’ın, Türk müziğinden esinlenerek bestelediği ilk operası
 
Üst Alt