Mitolojik tanrılar

  • Konbuyu başlatanbursali68
  • Başlangıç tarihi

MİTOLOJİK TANRILAR

Klasik Mitoloji kitaplarından herhangi birisini açtığınız¬da, tıpkı Antik Yunan'ın Olimpos Tanrıları gibi Mısır Mitolojisi'nde de bir "Tanrılar Birliği"nin bulunduğunu; insanların da bu Tanrılar'a tapmakta olduklarının yazılı olduğunu görürsü¬nüz. Ancak bu tespitte eksik olan birçok noktalar vardır. Çünkü eski uygarlıkların mitolojilerinde olduğu gibi An¬tik Mısır Kültürü'nün ve özellikle de Mısır İnisiyasyonu'nun bir yansıması olan bu mitolojik Tanrı sembollerinin tümü, sembolik bir anlama sahiptir. İşte eksik olan da budur. "Tan-rılar Birliği"nin ne anlama geldiği anlaşılamadıgı için bu basit bir putperest inancı olarak yorumlanmıştır.

Mısır Mitolojisi'nde karşımıza çıkan "Tanrılar Hiyerar¬şisi", tıpkı Yunan'ın Olimpos Tanrılar Hiyerarşisi'nde olduğu gibi "Evrensel İdare Mekanizması"mn sembollerle ifadesin¬den başka bir şey değildir.

Tanrılar (İlâhi Varlıklar) Birliği

Mısır Mitolojisi'nde Ra tarafından yönetilen bir Tannlar Birliği vardır. Bu birliğe ilâhlar birliği de denebilir. Mısır inisiyatik anlayışına göre: "İnsanlar ölümlü Tanrılar, Tanrılar ise ölümsüz insanlardır." Bu söz, o dönemlerde yaşayan bir Mısırlı'nın düşünce sistemini anlayabilmek için çok önemli bir ipucudur. Antik Mısır Kültürü'nün bu düşünce sistemini daha iyi kavrayabilmek için, "Tanrılar - İhâhlar'" ve "İnsanlar" me-selesini ve bu isimlere yüklenen anlamlan ezoterik bakış açı¬sı altında ele almak gerekir.

Önce İnsanlardan başlayalım...

İNSANLAR

Mısır'ın Thot Öğretisi'ne göre insanlar dört ayrı grupta değerlendirilmekteydi.

"Ölümlü Otomatlar": Özel eğitimden geçirilmemiş, ya¬şamı içgüdüleri ile algılayan kapalı şuurlu, otomatizmaya bağlı yaşayan insanların oluşturduğu ilk gruptur. Bu gruptaki¬ler her türlü spiritüelliğe kapalıdırlar.

"Ölümlüler": Eğitilmiş olmakla birlikte henüz içsel gö¬rüş kazanamamış olanlar. Bu gruptaki varlıklar spiritüel şey¬lere inanmakla birlikte sadece inanç varlıklarıdır. İnançlarını kuvvetlendirmek için mucize ve alametlere ihtiyaç duyarlar.

"Uyanmış Bilinçler": İnisiyasyondan geçmiş, içsel gö¬rüş kazanmış, kabuklarını kırmış yani uyanmış insanların aşa¬masıdır. Bu gruptaki insanlar evrendeki diğer yaşam biçimle¬ri ile uyumlu bir hale gelmiş olanlardır.

"Işık Varlıklar": Işıkla bir olmuş olanlar. Bu grupla ilgi¬li ayrıntılı bilgi verilmemiştir. İnisiyasyonun son aşamasma ulaşabilenlerin safhasıdır.

"Ölümlüler", "Uyanmış Bilinçler" ve "İşıklı Varlıklar" aynı zamanda üç aşamalı Mısır İnisiyasyonu'nun aşamaları¬na da karşılık gelmekteydi.

TANRILAR - İLAHLAR

Eski Mısır Mitolojisi'nde karşımıza çıkan Tanrılar sözcü¬ğünün altında birden fazla anlam gizlidir. Mısır Mitolojisi'nin Tanrılar Birliği'ni oluşturan ve Tanrılar olarak ifade edilen semboller, başlıca beş farklı anlama sa¬hiptir:

1- Mısır Mitolojisini oluşturan Tanrılar Birliği öncelikle "Evrensel İdare Mekanizması"nın hiyerarşik yapısını ifa¬de eder.

2- Bu Tanrılar Birliği içinde Siriusyen Kültürü ya da biz¬zat "Siriusyen Kültür Temsilcileri"ni sembolize eden ileri seviyeli "Galaktlk Varlıklar" da bulunmaktadır. Mısır Mito lojisi'ndeki Anubis, Şu, Tefnut gibi Tanrılar bu tür varlıkların sembolleridir. Bunlar da Evrensel İdare Mekanizması içinde değerlendirilebilirler çünkü "Evrensel İdare Mekanizması"nı oluşturan unsurlarındandır. Ama yine de bunlar Ezoterizm'de ayrı bir bölüm içinde değerlendirilmektedir.

3- Bazı Tanrı isimlerinin üçüncü bir anlamı ise Kozmik işleyişi yöneten "Evrensel Yasalar"la ilgilidir. Tanrılar Birli¬ği içindeki bazı Tanrı isimleri Evrensel - Kozmik Yasaları ifa¬de eder.

4- Mısır Mitolojisi'ndeki bir diğer grup Tanrısal Varlıklar ise doğrudan Mu ile bağlantılı Atlantisli rahiplerdir. Bunlar da Mısır Mitolojisi'nde Tanrılar olarak nitelendirilmiştir. Burada tekrar belirtelim ki, bunlara Tanrı ismini Klasik Mitoloji araştırmacıları takmıştır. Mısırlılar'a göre bunlar İlâhi Varlıklar'dı. (Osiris, Thot, gibi...)

5- Bazı ezoterik bilgileri aktarmak için kullanılan sem¬bollerdir. Bu grup içinde kullanılan sembollerle, dünyamızda meydana gelen fiziksel ve ruhsal değişimlerle ilgili meseleler anlatılır. Çoğunlukla bir olgu ya da bir uygarlığı anlatmak için kullanılmıştır.
Kaynak : misirgizemleri.blogspot.com
 
Üst Alt