Mısır'ın ölüler kitabı günle gelecek olana ait bölümler

  • Konbuyu başlatanbursali68
  • Başlangıç tarihi
B

bursali68

Ziyaretci

MISIR'IN ÖLÜLER KİTABI GÜNLE GELECEK OLANA AİT BÖLÜMLER

Ölünün Neter-Khert'deki yolculuğu sırasında olacakların kısa bir özeti ve majik etkilere sahip bazı ilâhilerin okunmasıile Mısır'ın Ölüler Kitabı başlar:

Günle gelecek olana ait bölümler burada başlar ve gelecek olanla Neter-Khert'e giriş için söylenen övgü ve methiye içeren ilahiler ve güzel Amen-tet'te söylenen büyüler ceza gününde içeri girerken söylenecekler.

Güzel Amen-tet'te söylenen büyülerden kasıt majik uy¬gulamalardır. Peki ama güzel olarak nitelindirilen Amen-tet neresidir?

Amen-tet sözcük anlamı itibariyle "Saklı Yer" anl***** gelir. "Batı 'daki Dağ" olarak da tercüme edilebilir. Bazı ezoterizm araştırmacıları bu sözcüğün farklı bir boyutu ya da halk hafızasında Atlantis'i ifade ettiği görüşündedirler. Muhteme¬len Tufan önceki Atlantis'teki büyük inisiyatik merkez kaste-dilmektedir. Güzel Amen-tet'te söylenen büyüler ise bu inisi¬yatik merkezde gerçekleştirilen majik çalışmalardır.

Metnin devamı övgü ve ilâhi özelliği taşır. Bu sözleri ba¬sit bir övgüymüş gibi düşünmemek gerekir. Bu sözlerin üze¬rine yüklenen enerjilerin meydana getireceği etki burada söz konusudur ancak tercüme edildiğinde, bu etkinin ortadan kalktığı da unutulmamalıdır. Bu konunun bir yönü. Diğer bir yönüyle ilgili olarak şunları söyleyebiliriz:

Ölüler kitabında ölüye Öte Alem'deki yolculuğu sırasın¬da açıklanan yöntemler ve okuması gerektiği söylenilen ilâhi¬ler, ölen varlığa astral mekandaki görevlilerce açıklanan inisi¬yatik sırlar ve bilgilerdir.

Pano37-1-1.jpg
Pano37-1-2.jpg

Yukarıdaki sözler her ne kadar bir övgü, ilâhi ve dua ni¬teliği taşıyorsa da aynı zamanda olacakların da kısa bir özeti¬ni bize sunmaktadır.

İnisiyasyonda ya da ölümden sonra karşılaşılacak zorluk¬lardan sonra ulaşılması hedeflenen Osiris'in Evi'ne girişin saflıalan burada anlatılmaktadır.

Burada geçen sembollerin bir kısmını kısa maddeler halinde açalım:

"İlâhi Baba Osiris": Burada Mu Uygarlığı'na ait çok es¬ki bir sembolle karşılaşmış bulunuyoruz. Mu Kültürü'ne ait bir sembol olan "Baha" sembolü, daha sonra Atlantis'e ora¬dan da Mısır'a geçmiştir. Bu sembolü daha sonra İsa Peygam¬ber de kullanmıştır. Baba sembolü, o sözü söyleyenin bağlı bulunduğu ruhsal planın en üst hiyerarşik noktasını ifade eder,

"Savaşmak": Hem Öte Alem'de, hem de yaşarken inisiyasyon sırasında geçilen safhalar sırasında sarfedilen çaba ve zorlukları ifede eder. Bu, insanın kendisiyle olan savaşıdır.

"Gizli su pınarlarının açılması": Şuurlandıncı spiritüel tesirlerin ortaya çıkışının sembolüdür. Su aynı zamanda bilgi¬nin de sembolüdür.

"Kabrin kapısının kilidinin açılması": Ölümün ne oldu¬ğunu ve ruhsal varoluşun süreklilliğinin anlaşılmasını ifade eder. Aynı zamanda ruhsal irtibatın kurulması anl***** da gelir.

"Sebau Şeytanları": Negatif enerjilerin merkezi konu¬mundaki ruhsal planın sembolüdür.

"Osiris'in duyduğu gibi duymak ve gördüğü gibi görmek": Onun anlayış ve bilgisine ulaşmak demektir Öte Alem'de Osiris'in cennetine ulaşmak, yeryüzünde ise inisiyasyonu tamamlamak anlamma gelir.

Pano37-1-3.jpg

"Çoğunluğun ağzı": İnisiyasyondan geçmemiş kişilerin anlayışını ifade eder.

"Dünyadayken saf bulunmak": İnisiyasyonu tamamla¬mış ve astral tortularından kurtulmuş kişi demektir.

Kaynak :misirgizemleri.blogspot.com
 
B

bursali68

Ziyaretci
"Osiris'in önünde yükselmek": Astral tortularından kur¬tulan varlıklar Öte Alem'in ya da Mısırlı 1ar'in terminolojisiy¬le söyleyecek olursak, Neter-Khert'in katlarında kolaylıkla yükselebilecekler demektir. Bunun da, Osiris'in bilgisinine ulaşmakla mümkün olacağı anlatılmaktadır. Bu yükselişin nihai noktasını ise "Tanrılar gibi olmak" diye ifade eder;

Pano37-2-1.jpg

Bu bölümde de rehberlik sisteminin varlıklara yardımı di¬le getirilmektedir. Yolun açılması ve engellerin bu yardım sa¬yesinde ortadan kaldırılması anlatılmaktadır. Böylelikle o meşhur tartılma ritüelinden varlığın geçebilmesine olanak sağlanmaktadır.

Turin Papirüsü'nde, bu bölüm aşağıdaki sözlerle biter:

Mısır'ın Ölüler Kitabı bu bölümün ölü tarafından bilinme¬si halinde olucaklan şöyle açıklar:

Pano37-2-2.jpg

Cenaze gününde Sahu'nun Tuat'a girebilmesi için gerekli sözler:

Pano37-2-3.jpg

Ölümden sonra cesede de yapılacak bir takım manyetik enerji aktarımları söz konusudur. Bundaki amaç ruh ve beden ilişkisinin kesilmesidir. Ölünün yıkanmasının da ardında ya¬tan metapsişik prensip bununla ilgildir.

Ölümle birlikte her ne kadar ruhsal ve fiziksel ayrışma zaten kendiliğinden meydana geliyorsa da, fizik beden ruhsal enerjiyi astral enerjisiyle bir girdap gibi kendisine çekmeye devam eder. Ve bu çekim varlığın fizik alemden kopuşunu zorlaştırır. Yükselişini engeller. İşte ölümden sonra yapılan çeşitli ritüeller bu çekimi ortadan kaldırmaya yöneliktir.

Bu yapılan ritüellerde uygulanan asıl yöntem, man¬yetik enerjilerle bu çekime karşı bir barikat oluşturmak¬tır. Su manyetik enerjileri bünyesinde depolayabilme özelliğine sahip olduğundan, manyetik enerjiler öncelikle suya aktarılır ve daha sonra da bu suyla ceset yıkanırdı. Keten kumaş ve merhemler de yine bu yöntemin bir par¬çasıdır.

Bu konuyla ilgili bir başka bölümde şu satırlara yer verilmiştir:

Pano37-2-4.jpg
Pano37-2-5.jpg

Buraya kadar ilk bilgiler verilir. Artık sıra ölümden sonra "Sahu "nun yani bedenini terk etmiş ruhsal varlığın öte aleme intibak edebilmesi için gerekli açıklamalardadır.

Mısır'ın Ölüler Kitabı'nın bu konuyla ilgili bablan şu söz¬lerle başlar :

Pano37-2-6.jpg

ölümden sonra ruhun bedenden ayrılıp kendi varlığını sürdürmesi Mısır'ın Ölüler Kitabı'nda son derece açık bir şe¬kilde dile getirilmektedir. "Sahu'nun tabutunun üstünde sa¬yılması" ile bu açık bir şekilde dile getirilmektedir.

Ölüm hadisesinin ruhun bedeni terketmesi olduğu Ölüler Kitabı'nda şöyle dile getirilmiştir:
Kaynak : misirgizemleri.blogspot.com
 
B

bursali68

Ziyaretci
Pano37-3-1.jpg

Hemen devamında, ölümden sonra varoluşun devam et¬tiği şu satırlarla anlatılmaktadır;

Pano37-3-2.jpg
Pano37-3-3.jpg

Beden terkedildikten sonra varlığın yok olmadığı, Neter-Khert'de ikinci kez ölmeyeceğim sözüyle anlatılmaktadır. Bu konuyla ilgili bir diğer bölümde, ölümden sonra geçi¬len mekanın özellikleriyle ilgili bilgilere yer verilmiştir:

Pano37-3-4.jpg

Aktarmış olduğumuz bu bablann ilk satırlarında Tuat'ın yani Öte Alem'in (Spatyom'un) ilk merhaleleri ile ilgili son derece önemli bilgiler yer almaktadır. Mısırlılar Tuat'ın bu ilk bölümlerine Maati Salonu ismini vermişlerdir.

Öte Alem'e yeni intikal etmiş olan her varlık kısa ya da uzun bir adaptasyon bozukluğu dönemi geçirir. Bu adaptas¬yon dönemi tam anlamıyla bir teşevvüş yani bocalama ve şaşkınlık halinin yaşandığı bir süreçtir. Çünkü yeni geçilen bu alemin özelliklerine uyum sağlayabilmek, ilk başta pek kolay olamamaktadır.

Dünya maddesiyle kıyaslandığında son derece süptil (yüksek titreşimli) maddelerden oluşan bir mekan olan Spat¬yom'un ilk merhalelerine uyum sağlayabilmek için her varlı¬ğın belli bir süreye ihtiyacı olmaktadır.

Mısır'ın Ölüler Kitabı'nda Spatyom'un farklı bir madde¬sel yapıya sahip olduğu "suyu yok, havası yok, derinliği kavranılamaz" sözleriyle dile getirildiğini görmekteyiz. Bu mekânın özellikle ilk aşamalarında bir adaptasyon so¬runu yaşandığı da "orada insanlar aciz bir şekilde dolaşırlar" cümlesiyle özetlenmiştir.

"Su ve hava yerine Ruh-ruhlar'ın halinin verilmesinin istenmesi" bu acizlikten kurtulma isteğini dilegetirmektedir. Yine aynı şekilde "kek ve bira yerine gönül rahatlığı veril¬me" isteği de Öte Alem'e intibak etme çabalarnıı dile getir¬mektedir. Metnin sonundaki bu cümleler, Öte Alem'deki ihtiyaçlarını dünyadaki ihtiyaçlardan son derece farklı olduğunu da anlatmaktadır.

Metnin devamında bu ilk bocalama devresi atlatıldıktan sonra, bir aydınlanmanın gerçekleşeceği şu sözlerle açıklan¬mıştır:

Pano37-3-5.jpg

Kaynak : misirgizemleri.blogspot.com
 
Üst Alt