Mirası reddeden mirasçının alacaklılara karşı sorumlu tutulmasi

....... MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Mirası Reddeden Mirasçıların Sorumluluğu

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim, davalının babası ve murisi olan ...’den alacaklı olup, buna dair takip devam ederken muris vefat etmiştir.

2-) Davalı da babasından kalan mirası reddetmiştir. Ancak muris ölümünden önceki yıllarda davalıya büyük oranlarda karşılıksız maddi kazandırmalarda bulunmuş ve bunun için de kendisi ödemeden aciz duruma düşmüştür.

3-) Davalının babasından, sağlığında elde ettiği karşılıksız kazançlardan geri vermekle yükümlü olacakları değer oranında alacaklı müvekkile karşı sorumlu tutulabilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 530 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, yapılan ödeme kayıtları, icra takibi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının geri vermekle yükümlü olduğu oranda borçlardan sorumlu tutulmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…


Davacı Vekili

Av.
 
Üst Alt