Minberdeki Mustafa Kemal Paşa...

Prof Dr Ramazan Demir
Mustafa Kemal için uydurmadık iftiralar bırakmayan meczuplara ne yazarsak yazalım; onların mühürlenmiş kalpleri ışık geçirmez. Ama konular hakkında bilgisiz kalan vatandaşlarımı bilgilendirmek ve kapılmaları muhtemel yanlışlardan uzak durmaları için ve halen olan yanlışlardan arınmak için bazı gerçekleri dile getirmeye devam edeceğim.
Bunlardan bir tanesi de Mustafa Kemal’in İslam dini hakkındaki müspet ve doğru düşüncelerini ve fikirlerini yanlış aktarmaları ya da kasıtlı olarak iftiraların düzenli şekilde topluma yansıtılmasıdır...
Tipik bir örnek olduğu için Mustafa Kemal bir cuma namazında hutbe okuyor... Mustafa Kemal minberde...
İşte bunun için yazımızın konusu minberindeki Mustafa Kemal...
Yer; Balıkesir, Sagnos Paşa Camii... Tarih, 7 Nisan 1923...
Türkün atası Atatürk, Cuma hutbesini okumak üzere minbere çıkar ve başlar konuşmaya;
“Ey Millet,
Allah birdir.
Şanı büyüktür.
Allahın selameti, âtıfeti ve hayrı üzerinize olsun.”
Diyerek önce cemaatin sağlık ve saadeti için Allah’ın ismiyle başlayıp onunla bitirir... Ondan iyilik dileklerini belirtmiş, samimi inanç boyutunun işaretini vermiştir. Halkın iyiliği için dua etmiştir minberde...
Ardından Peygamberin görevini hatırlatmıştır...
“Peygamber efendimiz Cenabı Hak tarafından insanlara hakâyık-ı diniyyeyi (hak dinini) tebliğe memur (bildirmekle görevli) resul olmuştur.
Kanun-u Esâsi cümlemizce malumdur ki, Kuran azümişşan dahi husustur. İnsanlara feyz vermiş olan dinimiz, son dindir. Ekmel (mükemmel) dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate tamamen tevâkuf (uygun, vakıf) ve tetâbuk (tekabül) ediyor. Eğer akla, mantıka, hakikate tevafuk etmemiş olsaydı, bununla diğer kavânin-ı tabiiyy-ı ilâhiye (diğer ilahi kuralların tabiatın özüne) beyninde tezad olması icab ederdi. Çünkü bilcümle kavanin-i kevniyyenin menbai Cenabı Haktır.”
Birkaç kelimesi hariç yaşayan düzgün bir Türkçe kullanılarak dinimizin ne kadar akla ve mantığa dayalı bir inanç sistemi olduğunu beyan ediyor. Eğer akla ve mantığa ters olsaydı o zaman yaratılış kanunlarına ters olurdu, diyor. Çünkü aklı yaratan da Allah’tır. Akılla inanmamızı isteyen de O’dur... O halde dinimizin akli olması kaçınılmaz olduğunu hatırlatıyor...
“Arkadaşlar; Cenab-ı Peygamber iki dâra, iki hâneye mâlik bulunuyordu. Biri kendi ikâmet hânesi eylediği, diğeri din işleriyle iştigal buyurduğu Allahın evi idi. Kendiişlerini kendi evinde görürdü, âmmenin işlerini de Allah’ın evi olan câmi-i şerifte ruyet eylerdi.
Biz de Hazreti Peygamberin usûlune iktida (bağlı olarak) ederek milletimize teallük eden husus için şu beytullahta toplandık.”
Bu satırlardan sonra, konuyu, halkın anlayacağı dilde konuşarak, dinin aydınlatıcı boyutunu anlatmaya başlıyor... Allahın huzuruna varmanın ne demek olduğunu hatırlatarak söze başlıyor; şöyle devam ediyor;
“Şimdi Hazreti Allahın huzurundayız. Bunu bana müyesser eden Balıkesir’in dindar ve kahraman insanlarına arz-ı çok memnun ve bu vesile ile büyük bir sevâbe nâil olacağımı ümid ediyorum.”
Mustafa Kemal’in buradaki vurgusu halkın duygularını paylaşmaya geldiğini ve bunu sağlayan dindar ve kahraman halkın bu özelliklerini ifade ederek Allah’ın kendisine sevap vermesi dileğinde bulunuyor. Bu bir anlamda Allah-kişi ilişkisindeki tevekkülü ifade ediyor.
“Efendiler, Câmiler birbirinizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. HHer şeyden evvel itâat ve inkiyâd-ı tâmme ile ibadet, din ve dünya için neler yapılması lâzım geldiğini düşünmek için yapılmıştır.”
Burada çok önemli bir vurgu var; kimsenin konuşmadan girip çıktığı, sadece imam efendiye uyarak “iki bağla üç salla, sonra üç bağla dört salla” tekerlemelerini duyup hızla ayrılan mekânlar olmadığını hatırlatıyor. Cami demek cem olmak, toplanmak, olduğunu hatırlatıyor... Camide toplanmanın gayesinin sadece secde etmek olmadığını, toplumsal konuların da tartışıldığı mekânlar olduğunu hatırlatıyor. Düşünceyi ve aklı öne çıkarıyor...
“Millet işlerinde her ferd başlı başına bir hizmet ifâ etmelidir. İşte biz de burada din ve dünya için, istiklâl ve istikbâlimiz için, bilhassa hâkimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Mal-ı milliye, irâde-i milliye yalnız bir şahsın düşüncesinden değil, bil umum efrâd-ı milletin arzularının, emellerinin muhassalasından ibarettir. Binaenaleyh benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim...”
Gazi Mustafa Kemal Paşa
7 Nisan 1923, Balıkesir,
Zagnos Paşa Camii, Cuma Hutbesi

Milletin her ferdinin bir sorumluluğu olduğunu, üretken olması gerektiğini, işini iyi yapması gerektiğini hatırlattıktan sonra milli geleceğin ve değerlerin selameti için sadece kendi fikirleri ve düşüncelerinin yeterli olmadığını, herkesin düşüncelerini almak istediğini, milli devletin işleyişi hakkında kendisine soru sorulmasını istiyor, halkın konular hakkında neler düşündüğünü öğrenmek istiyor... Halkın konuşmasını, birey olduğunu anlamasını istiyor ve bunu teşvik ederek önemli bir demokrasi örneği veriyor...
Şimdi bu hutbenin taşıdığı önemi ve yüklendiği derin ve geniş anlamı bir kez daha düşünelim. Bugün camilerimizde olup bitenlerle ilişkiler kurarak kıyaslamalar yapılmalı... Aradan geçen bu uzun süreye rağmen aslında çok fazla ilerlemenin olmadığını görmek mümkündür...
Sonuç olarak İslam; dinci yobazların, din tüccarı politikacıların elinde “oyuncak” edilmiş durumda... Devletin kontrolündeki diyanet ve bağlı “cem” mekânları camiler ve oralarda görevliler Atatürk’ün hatırlattığı anlamda bir hutbe okuyup okumadıkları, sosyal yaklaşımlarla olumlu davranışlar sergileyip sergilemedikleri, camiye gidip aklıyla inanan düşünce insanların fikrini sormak gerek... Camilerde Ku’ran unutulup olup olmadığı, yaşanıp yaşanmadığı şüpheli bir seri bedevi hikâyeleri, masalları anlatılarak vatandaşlar uyutulmaktadır... Ayetlerin anlamını aktarmak yerine bilmem kimin kime ne dediği hikâyeleştirilerek aktarılması vatandaşa yanlış bir yönlendirme olmaktadır... Ülkenin meselelerini hiç konu bile etmiyorlar... Cami, siyasetin arka bahçesi olma tehlikesiyle potaya girmiş durumda; din menfaat için, ikbal için kullanılmaktadır...
Sene de bir kez de olsa Mustafa Kemal’in Balıkesir hutbesini bu cami cemaatlerine okunsa ne olur, kıyamet mi kopar? Kopar tabii... Mustafa Kemal düşmanlığı kozu ellerinden alınmış olur; çünkü Mustafa Kemal hakiki Müslüman’dı; İslam dinini, Kur’anı gerçekten biliyordu ve uygulanmasını istiyordu.
Sonuç...
Bir ülkeyi içten sıkıntıya sokmak için iki temel kaynak vardır; din ve etnisite...
Küresel sömürgeciler her zaman bu argümanları kullanırlar...
Küresel emperyalizmin ana hedefi milli inancı yakalamaya çalışan milli güç odaklarını etkisizleştirmek için din motifini kullanırlar...
Unutmamak gereken bir ilke vardır: yıkmak kolay, yapmak zordur...
Türk Milletinin maneviyatı, milli şuuru tahrip edilirse, yozlaştırılırsa çaresizleşiriz...
Milli inanç ve düşüncede olan millici siyasi örgütleri desteklemek gerekir...
6.6.2011
www.r-demir.com
 

bursali68

Ziyaretci
Kemalistlere ateist diyenler ayrıca Atatürk'e dinsiz diyenler utansın :)

Merhaba,

Utanırlar mı utanmazlar mı bimem ve ilgilenmem de,şunu demesinler en azından...: " Hani şehitler ve diğer arkadaşları MİNBERDE neden yok...!!! " Bunu demesinler bu yeteli...

Sağlıcakla kalınız...
 
Çanakkale savaşındaki namaz kılanlar kimdi acaba?
Allah allah diye vatanını kurtarmayı kim söylemişti acaba_
 
Kemalistlere ateist diyenler ayrıca Atatürk'e dinsiz diyenler utansın :)

Kemalistler sadece ateist değil. Her çeşiti var. Atatürkün arkasına sığınıp her türlü eşkiyalığı yapanda var. Mesela seneler önce bir haberde Atatürkçü Düşünce Derneği şubesi görevlileri ödenmeyen faturalar sebebiyle kesmeye gelen yetkililere taşlı sopalı karşılık vermiş her türlü daniskayı yemişlerdi.

Ölmüşün arkasından konuşulmaz ama birisi ''namaz kılmak değil çocuklarımızı sıraların üzerinde bale yapmasını istiyoruz'' diyordu. Başörtülü öğrencilerin okullara girilmesini engellemişti.

Chp tapanlı bazı şahıslar müslüman halkına hakaret ettikleri gibi dini kutsal değerlerede saygısızlık etmişlerdir.

Chp başkanı aponun dağdaki gerilla kardeşine arka çıkmıştır.

%60 aptaldır sözünün sahibi kutsal değerlere hakaret eden şahıstır. Bunun arkasına takılıp müslüman halka hakaret eden ve bir cümle yukarıda yazdıklarımını destekliyip BEN MÜSLÜMANIM VE KEMALİSTİM diyorsan işte bu benim anlayamadığımdır.
 
Bir kişi diyelim ki bunu söyledi .Bütün kemalistlere bunu diyebilmne hakkınız yok.
usanmadan tekrarlayacağım. Pkkya arka çıkan o değildir :)
 
atatürk düsüncesıne karsı cıkanlar beykanber bu güne
kadar yaşasaydı onun hakkındada dedıkodo yaparlardı
ınsan oğlu ciğsüt enmiş her türlü melanet peklenır. asaletli bır
türkiye cumhurıyetı kurduğu icin asılsız iftiralara maruz kalıyor.
 

Venhar

1. Hikaye yarışma birincisi, 2. Avatar yarışma bir
Mustafa Kemal için uydurmadık iftiralar bırakmayan meczuplara ne yazarsak yazalım; onların mühürlenmiş kalpleri ışık geçirmez.

Ben yine saygımı bozmadan sn prof Ramazan demir bey diye hitap etmek istiyorum.
siz "meczup" diye hitap etmişsiniz ama bu vatanın evlatları sizin sandığınız gibi ASLA deli değil
neyse
gelelim konuya hutbe hakkında az çok bilgim vardı ama itiraf etmek gerekirse içeriği hakkında bilgim yoktu
çünkü yıllardır bu hutbe köşe bucak saklandı neden saklandı bilinmez
Artı
imam efendiye uyarak “iki bağla üç salla, sonra üç bağla dört salla” tekerlemelerini duyup hızla ayrılan mekânlar olmadığını hatırlatıyor.
Atatürk'ün namazın kılınış şekline tekerleme diyeceğine Asla ihtimal vermiyorum.

Sene de bir kez de olsa Mustafa Kemal’in Balıkesir hutbesini bu cami cemaatlerine okunsa ne olur, kıyamet mi kopar? Kopar tabii... Mustafa Kemal düşmanlığı kozu ellerinden alınmış olur; çünkü Mustafa Kemal hakiki Müslüman’dı;

Ne demek efendim senede bir kez değil ,birkaç kez olsun camilerde ülkemizin önderi için hatimler , yasinler okutulsun biz çoktan razıyız siz önce kendi gönlünüzü razı edin...Sevgili atam ve silah arakadaşları bunu çoktan hakettilerde ama maalesef yıllardır sizleri ikna edemedik ...
 
Ben yine saygımı bozmadan sn prof Ramazan demir bey diye hitap etmek istiyorum.
siz "meczup" diye hitap etmişsiniz ama bu vatanın evlatları sizin sandığınız gibi ASLA deli değil
neyse
gelelim konuya hutbe hakkında az çok bilgim vardı ama itiraf etmek gerekirse içeriği hakkında bilgim yoktu
çünkü yıllardır bu hutbe köşe bucak saklandı neden saklandı bilinmez
Artı Atatürk'ün namazın kılınış şekline tekerleme diyeceğine Asla ihtimal vermiyorum.Ne demek efendim senede bir kez değil ,birkaç kez olsun camilerde ülkemizin önderi için hatimler , yasinler okutulsun biz çoktan razıyız siz önce kendi gönlünüzü razı edin...Sevgili atam ve silah arakadaşları bunu çoktan hakettilerde ama maalesef yıllardır sizleri ikna edemedik ...

Zaten kandil günlerinde şehitlerimizde Atatürkde anılıyor bundan ratasız değiliz.Ruhuna el fatiha elbette..
Olayın resmi tarafı öncelikle saygı duruşudur..
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt