Memurların Rapor Hakları hakkında herşey

Memurların memuriyet mahalli dışında iken veya yıllık izinde iken hastalıklarına dair istirahat raporu almaları, raporlu iken göreve başlamak istemeleri halinde bu durumlara özgü uygulamalar özellik arz etmektedir.

Memurlar da 15.01.2010 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası Kapsamında alındılar ise de hastalık ve rapor uygulamalarında 657 sayılı Kanunun amir hükümlerine de tabi olmaya devam ediyorlar. Bu hükümlere aykırılık memuriyetten çıkarılmaya kadar varabildiğinden tüm yönlerine vakıf olmakta yarar var.
Bugün de yazımızı memurların hastalık ve rapor nedeniyle çalışamama durumlarına ilişkin merak edilen noktalara ayırdık.

Bilindiği üzere kurum hekimlikleri hariç SGK ile sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli oluyor.

İstirahat raporlarında memurun çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususunun da belirtilmesi şart.
Ayaktan tedavilerde tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebiliyor ve istirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabiliyor. Yirmi günü aşan istirahat raporlarının ise sağlık kurulunca verilmesi gerekiyor.
Bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı da kırk günü geçemiyor ve bu süreyi geçen istirahat raporlarının da sağlık kurulunca verilmesi gerekiyor.

Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde akit ülke sigorta kurumu mevzuatına göre düzenlenen ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin formülerlerle SGK'ya bildirilen istirahat raporlarının da kabulü mümkün. Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedaviler sonucu verilen istirahat raporlarının ise ülkemiz dış temsilciliklerince onanması halinde SGK'ca ayrıca onaylanması aranmıyor.

Hastalık İzni
Memurların tek hekim veya sağlık kurularından alacağı raporların kurumlarınca hastalık iznine çevrilmesi gerekiyor.

Uzun Süreli Raporlar
Memurlara, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin veriliyor.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınması gerekiyor.
657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde sayılan bu azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunlu bulunuyor.

İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar uzatılması ve bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanması gerekiyor.

İşte kanser, verem veya psikiyatrik rahatsızlıklara dayalı olarak 18 ay hastalık izni verilen ve bu sürenin sonunda iyileştiğine dair sağlık raporu veya hastalığının devam ettiğine dair resmi sağlık kurulu raporu ibraz etmeyen memurun, çalıştığı Kurumca kabul edilebilir mazereti olmaksızın görevini terk etmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi kaydıyla, memuriyetten çekilmiş sayılması gerekiyor.

Memuriyet Mahalli Dışı Raporlar
Memurun hafta sonu tatili, ulusal, resmi ve dini bayram günleri, genel tatil günlerinde mesai saatleri haricinde memuriyet mahalli dışındaki resmi sağlık hizmeti sunucusundan aldığı sağlık raporunun eğer acil servis tarafından verilmesi halinde hastalık iznine çevrilmesi gerekiyor. Buradaki memuriyet mahallindeki sağlık hizmeti sunucuları ifadesinden memurun görev yaptığı ilin sınırları içinde bulunan sağlık hizmeti sunucuları kastediliyor.

Yıllık İzinde Alınan Raporlar
Memurun yıllık izinde iken hastalanması halinde alacağı rapora ilişkin hastalık izninin yıllık iznin bitim tarihinden önce sona ermesi halinde memurun kalan yıllık iznini hastalık izninde sonra kullanmaya devam etmesi mümkün bulunuyor. Memurun yıllık izinde iken alacağı rapora ilişkin kullanacağı hastalık izninin yıllık iznin bitim tarihiyle aynı tarihte veya daha sonra sona ermesi halinde ise; hastalık izninin bittiği tarihte göreve başlaması ve hastalık izni dolayısıyla kullanılmayan yıllık izinlerin bilahare yine usulünce kullanılması gerekiyor.

Memurun İstirahati Kesip Dönmesi
Aldığı hastalık raporuna ilişkin olarak hastalık izni kullanmakta olan memurun raporu keserek göreve başlayabilmesi için aldığı raporun tek hekim veya sağlık kurulu olmasına göre gene ibraz edeceği tek hekim raporu veya sağlık kurulu raporu ile iyileştiğini kanıtlaması gerekiyor.

Şevket Tezel
kaynak:internethaber
 
Üst Alt