Memurlar için ücretsiz izin şartları nelerdir?

Memurlar hangi durumlarda ücretsiz izin kullanabilir?
Ücretsiz izin ile ilgili memurların merak ettiği her şeyler
Hangi hallerde ücretsiz izin kullanılır?
Ücretsiz iznin süresi ne kadardır?


Memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirlenen hallerde belli durumlar dahilinde aylıklarından feragat ederek uzun süreli ücretsiz izin kullanarak bu süre zarfında çalışmama haklarını kullanabiliyorlar.

HANGİ DURUMLARDA ÜCRETSİZ İZİN KULLANILABİLİR?

-Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.

-Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.

-Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmi dört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlin de eşlere kullandırılabilir.

-Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen veya sürekli görevle yurt içine ya da yurt dışına atanan veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

-Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

-Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

-Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır."

ÜCRETSİZ İZİN İÇİN KARŞILIKLI RIZA GEREKİR Mİ?
657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin 1. fıkrasında "izin verilebilir." denilmesi idarenin takdir hakkı olduğu anlamına gelir. İdare iznin gereklerine ve sebeplerine aykırı hareket edilmesi halinde durumu idari yargıya götürülebilir. Ancak doğum sebebiyle alınan izinler istisnadır, rıza gerekmez.

HASTA YAKINLAR SEBEBİYLE ÜCRETSİZ İZİN ALINABİLİR Mİ?
105. Maddede; "Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır." denmektedir. Burada kastedilen yakınlar; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerdir.
 
Üst Alt