Lekad Sadakallahu

lekad sadakallahü fazileti , lekad sadakallahü okumanın fazileti , Lekad Sadakallahu

Selam!
Bismillahirrahmanirrahim...
Le kad sadekallahü rasulehür ru’ya bil hakk
le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne
muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun
fe alime ma lem ta’lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba *
Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih
Ve kefa billahi şehıda *
Muhammedür rasulüllah
vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm
terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana
sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud
zalike meselühüm fit tevrati
ve meselühüm fil incıl ke zer’ın ahrace şat’ehu fe azerahu festağleza
festeva ala sukıhı yu’cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar
ve adellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
48.27.Yemin olsun ki Allah, resulüne o rüyayı hak olarak doğru çıkarmıştır. Allah dilerse, başlarınızı tıraş etmiş, saçlarınızı kısaltmış olarak güven içinde, korku duymadan Mescid-i Haram'a mutlaka gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi de bundan önce size yakın bir fetih nasip etti.
48.28. O, resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, o dini tüm dinlere üstün kılsın. Tanık olarak Allah yeter!
49.29. Muhammed, Allah'ın resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çok çetin, kendi aralarında çok sevecendirler/çok merhametlidirler. Sen onları rükû eder, secdeye kapanır halde görürsün. Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ister dururlar. Görünüşlerine gelince, yüzlerinde secde eseri/izi vardır. Bu onların Tevrat'taki nitelikleri. İncil'deki nitelikleri de şöyle: Tıpkı bir ekin ki filizini çıkarmış, o filizi kuvvetlendirmiş. Filiz kalınlaştı, gövdesi üzerine dikildi. Ziraatçıları da imrendirir/hayran bırakır bu ekin. Allah böyle yapar ki, onlar sayesinde, inkâr edenleri öfkelendirsin. Allah onlardan iman edip barışa/hayra yönelik işler yapanlara bir bağışlanma ve büyük bir ödül vaat etmiştir.
SADAKALLAH!...........
 
Üst Alt