Kuran'da Dikkat Çekici Sayılar

Kuran-ı Kerim anlam bakımından hikmet ve ilim üstünlüğünün yanı sıra, sayısal olarak da zengin ve olağanüstü düzenler içindedir. Nebe Suresi'nin 29. ayetinde Rabbimiz "... Biz, herşeyi yazıp saymışızdır" buyurmaktadır. Cin Suresi'nin 28. ayetinde ise "... (Allah) herşeyi sayı olarak da sayıp-tespit etmiştir" buyrulmaktadır. Kuran-ı Kerim'le ilgili elde edilen mucizevi sayısal düzenler, aynı zamanda Yüce Rabbimiz'in "sonsuz da olsa, herşeyin sayısını bilen" anl***** gelen "Muhsi" isminin bir tecellisidir.

HZ. MUSA İLE 40 GECE İÇİN SÖZLEŞİLMESİ

Hani Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Ama sonra siz, onun arkasından buzağıyı (tanrı) edinmiş ve (böylece) zalimler olmuştunuz. (Bakara Suresi, 51)

"40 gece" anl***** gelen "erbaine leyleten" ifadesinden itibaren, ayet sonuna kadar olan harf adedi 40.

Ayette "erbaine leyleten" (40 gece) ifadesine kadar olan noktalı harflerin ebced değeri 40. (En küçük ebced hesabıyla)

Bu konu, Kuran'da ilk olarak, Bakara Suresi'nin 40. ayetinde başlamaktadır.

Bu konunun başladığı 40. ayetin hece adedi 40.

Ayrıca:

"Erbaine leyleten" (40 gece) konusu ile ilgili ayetler açık olarak, Bakara Suresi'nin 51. ayetinden başka, Araf Suresi 142. ayetinde geçmektedir. İşari olarak ise yine Araf Suresi'nin 143. ve 155. ayetlerinde zikredilmekedir.

a) Bu ayetler arasındaki sureler şunlardır: "Bakara Suresi", "Al-i İmran Suresi", " Nisa Suresi", "Maide Suresi", " Enam Suresi", "Araf Suresi".

Bu sure adlarındaki toplam hece adedi tam 40'tır.

(Su-re-tü'l-Ba-ka-ra-ti, Su-re-tü A-li İm-ra-ne, Su-re-tü'n-Ni-sa-i, Su-re-tü'l-Ma-i-de-ti, Su-re-tü'l-En'a-mi, Su-re-tü'l-A'ra-fi)

b) Surelerin isimleri olan "El-Bakara", "Al-i İmran", "En-Nisa", "El-Maide", "El-En'am", "El-A'raf", kelimelerindeki harf adedi de 40'tır.

TAŞTAN 12 PINAR FIŞKIRMASI

(Yine) Hatırlayın; Musa kavmi için su aramıştı, o zaman Biz ona: "Asanı taşa vur" demiştik de ondan on iki pınar fışkırmıştı, böylece herkes içeceği yeri bilmişti. Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yaparak karışıklık çıkarmayın. (Bakara Suresi, 60)

Ayette "oniki" anl***** gelen "isneta aşrate" ifadesine kadar olan kelime adedi 12.

"(Taştan) 12 pınar fışkırdı" anl***** gelen "infeceret minhu isneta aşerete aynen" ifadesindeki noktalı harf adedi 12.

"İnfeceret minhu isneta aşerete aynen" ifadesinde kullanılan harf çeşidi de 12'dir.[ii]

ÜÇBİN MELEKLE YARDIM EDİLMESİ

Sen mü'minlere: "Rabbinizin size meleklerden indirilmiş üçbin kişiyle yardım-iletmesi size yetmez mi?" diyordun. (Al-i İmran Suresi, 124)

"Meleklerden üçbin" anl***** gelen "selaseti alafin min elmelaiketi" ifadesinin ebced değeri üçbindir. (Büyük ebced hesabıyla)

BEŞBİN MELEKLE YARDIM EDİLMESİ

Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar da aniden üstünüze çullanıverirlerse, Rabbiniz size meleklerden nişanlı beşbin kişiyle yardım ulaştıracaktır. (Al-i İmran Suresi, 125)

Ayette "melekler" anl***** gelen "el-melaiketi" ifadesinin ilk harfine kadar olan harflerin ebced değeri beşbindir. (Küçük ebced hesabıyla)

12 GÜVENİLİR GÖZETLEYİCİ GÖNDERİLMESİ

Andolsun, Allah İsrailoğulları'ndan kesin söz (misak) almıştı. Onlardan on iki güvenilir- gözetleyici göndermiştik. Ve Allah onlara: "Gerçekten Ben sizinle birlikteyim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, elçilerime inanır, onları savunup-desteklerseniz ve Allah'a güzel bir borç verirseniz, şüphesiz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi gerçekten, altından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkar ederse, cidden dümdüz bir yoldan sapmıştır." (Maide Suresi, 12)

"12 güvenilir-gözetleyici" anl***** gelen "isney aşera nakiba" ifadesindeki harf adedi 12'dir.

Ayetin başından "isney aşera" (oniki) ifadesine kadar, surenin ismi olan Maide kelimesinde geçen harflerin tekrarlanışı: 12.[iii]

Ayet numarası 12.

Ayetin ilk ve son harflerinin ebced değeri 12'dir. (En küçük ebced hesabıyla)[iv]

HZ. MUSA İLE 30 GECE VE 10 GECE İÇİN SÖZLEŞİLMESİ


"30 gece" anl***** gelen "selasine leyleten" ifadesinden itibaren, ibare sonuna kadar olan hece adedi 30.[v]

"Selasine leyleten" (30 gece) ifadesinden sonra ayet sonuna kadar, "selasine leyleten" ifadesine ait harf adedi 30.[vi]

"Selasine" (30) kelimesinden itibaren, ibare sonuna kadar olan hece adedi 30.[vii]

Ayette "selasine" (30) kelimesinden sonra ayet sonuna kadar, surenin mukataa harfleri olan "elif, lam, mim, sad" harflerinin kullanım sayısı 30'dur.[viii]

Ayette "aşr" (10) kelimesine gelinceye kadar olan noktalı harflerin harf adedi 10.

"Aşr" (10) kelimesinden sonra ibare sonuna kadar olan noktasız harf adedi 10.

"Aşr" (10) kelimesi, Araf Suresi'nde sondan başa doğru 10. sayfada bulunmaktadır.

Ayette "aşr" (10) kelimesine gelinceye kadar, surenin mukattaa harfleri olan "elif, lam, mim, sad" harflerinin kullanım sayısı 10'dur.[ix]

"Ve ona bir on daha ekledik" anl***** gelen "ve etmemnaha biaşrin" ifadesinde kullanılan harf çeşidi 10'dur.[x]

12 TOPLULUK VE TAŞTAN FIŞKIRAN 12 PINAR

Biz onları (İsrailoğulları'nı) ayrı ayrı oymaklar olarak on iki topluluk (ümmet) olarak ayırdık. Kavmi kendisinden su istediğinde Musa'ya: "Asan'la taşa vur" diye vahyettik. Ondan on iki pınar sızıp-fışkırdı; böylece her bir insan- topluluğu su içeceği yeri öğrenmiş oldu. Üzerlerine bulutla gölge çektik ve onlara kudret helvası ile bıldırcın indirdik. (Sonra da şöyle dedik:) "Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin." Onlar Bize zulmetmedi, ancak kendi nefislerine zulmediyorlardı. (Araf Suresi, 160)

Ayette "isnetey aşrate" (oniki) ifadesine kadar, "isnetey aşrate" ifadesindeki harfler 12 defa geçmektedir.[xi]

"İsnetey aşrate" (oniki) ifadesinden itibaren ibare sonuna kadar kullanılan harf çeşidi 12.[xii]

"İsneta aşrate" (oniki) ifadesinden itibaren ibare sonuna kadar, "isneta aşrate"nin harfleri 12 defa geçmektedir.[xiii]

"İsnetey aşrate" (oniki) ile "isneta aşrate" (oniki) arasında, bu kelimelere ait harflerin bulunduğu kelime adedi 12.[xv]

Bulunduğu ibarede, "isneta aşrate ayna" (oniki pınar) ifadesine kadar kullanılan harf çeşidi 12.[xvi]

ALLAH KATINDA AYLARIN SAYISININ 12 OLMASI

Gerçek şu ki, Allah Katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesab (din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin ve onların sizlerle topluca savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşın. Ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir. (Tevbe Suresi, 36)

Ayette "isna aşera" (oniki) ifadesine gelinceye kadar olan hece adedi tam 12'dir.

"İsna aşera" (oniki) ifadesinden sonra ibare sonuna kadar olan noktalı harf adedi de 12'dir.

70 DEFA BAĞIŞLANMA DİLEME

Sen, onlar için ister bağışlanma dile, istersen dileme. Onlar için yetmiş kere bağışlanma dilesen de, Allah onları kesinlikle bağışlamaz. Bu, gerçekten onların Allah'a ve elçisine (karşı) nankörlük etmeleri dolayısıyladır. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 80)


"Seb'ine merraten" (yetmiş kere) ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar olan harf adedi 70.[xvii]

"Seb'ine merraten" (yetmiş kere) ifadesinden itibaren ibare sonuna kadar kullanılan harf çeşitlerinin ebced değeri 70'tir.[xviii] (En küçük ebced hesabıyla).

Bu ayetteki noktasız harf adedi 70'tir.[xix]

YILLARIN SAYISINI VE HESABI BİLME

Güneş'i bir aydınlık, Ay'ı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit eden O'dur. Allah, bunları ancak hak ile yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır. (Yunus Suresi, 5)

Bir Hicri ay ise ancak 29 gün veya 30 gün çekebilir. (Bunun dışında da bir ihtimal yoktur.)

Kameri ay 29 veya 30 gündür. Ayette "yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit eden O'dur" anl***** gelen "kadderahu menazile lita'lemu adede'ssinine velhisab" ifadesine gelinceye kadar olan harf adedi 29.

"Ay" anl***** gelen "El-Kamer"in ebced değeri 29'dur. (En küçük ebced hesabıyla)

Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık; gece ayetini sildik de Rabbinizden bir fazl aramanız, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için gündüzün ayetini aydınlatıcı kıldık. Biz, herşeyi yeterince açıkladık. (İsra Suresi, 12)


Bir Hicri yıl 354 ya da 355 gün çekmektedir. (Bunların dışında bir ihtimal yoktur.)

"Yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için" anl***** gelen "lita'lemu adede'ssinine vel hisab" ifadesine gelinceye kadar olan harflerin ebced değeri 354. (En küçük ebced hesabıyla)
 
Üst Alt