Kur'an MU'CEM ÇALIŞMALARI

Selam

Yoğun ilmî araştırmalar ve akademik çalışmalarda Kur'ân'ın kelime, cümle, âyet ve konularını daha rahat bulmak ve bu sayede de Kur'ân araştırmalarını kolay laştırmak ve araştırmacılara daha fazla zaman kazandırmak amacıy la 20. asırda Kur'ân'ın mu'cem çalışmaları sevindirici bir şekilde art mış ve iyi bir mesafe alınmıştır.[295]

a- Mu'cem Çalışmalarının Tasnifi:

Bu sahadaki çalışmalar tesbit edebildiğimiz kadarıyla üç gurupta toplanır.
1) Belli bir konu belirtmeksizin Kur'ân'ın herhangi bir kelime, cümle ve âyetin yerini ve nassın Mekkî-Medenî oluşunu tesbit et mek amacıyla kaleme alınan eserler.
Bu sahada en güzel eser, İslâm aleminin el kitabı haline gelen Muhammed Fuad Abdulbaki'nin el-Mu'cemul-Mufehrisu li Elfazil-Kur'ânil-Kerim adlı kitabıdır. Kitap hemen bütün ilim çevreleri tarafından bilindiği için tanıtımına lüzum görmüyoruz. Bu sahada telif edilen başka eserler de vardır. Biz onla rı liste halinde sunacağız.

Kur'ân kelimelerini ve dolayısıyla da âyeti ve Kur'ân'da geçen konuları tasnif amacıyla Marmara Üniversitesi ilahiyat Vakfı'nın bas tırdığı Prof Dr. Bedrettin Çetiner'in 1991'de basılan 200 sahifelik küçük boy güzel ve pratik bir çalışması vardır. Bu çalışmada M. F Abdulbaki'nin eserini temel alınmakla beraber Allah lafzı ve hurufu cerr gibi sıkça kullanılan diğer bazı edatlar verilmemiştir.[296] Yazar, şöyle pratik bir yöntem izlemiştir: Âyetin ne tümü ne de bir kısmı verilmemiş sadece bir kelime verilmiş; kelimenin geçtiği bütün sûre adları ve âyet numaraları peş peşe sıralanmıştır. Kitabın sonuna (201-256) istifadenin daha fazla olması için Suriye Dımeşk'te bulu nan Daru'r-Reşid yayınevinin bastırdığı Kur'ân'ların sonuna eklediği iki türlü konu indeksini ilave etmiştir. Birincisinde (203-207) konu ları onbeş bab altında vermiş ikincisinde ise alfabetik sıraya göre karma konu indeksini kaydetmiştir.
Kitabın ne iç ne de dış kapakta yazarın ismi yazılmamıştır. Biz yazar ismini ancak 200. sahifenin bitiş cümlesinde bulduk.

Kelimeleri bulmaya yönelik mu'cem çalışmalarının bir kısmı, ye ri tesbit edilmek istenen kelimenin önce manasını sonra geçtiği yer leri kaydeder. Mısır'da bir kurul tarafından iki cilt, 1228 sayfa halin de hazırlanan Mu'cemu Elfazi'l-Kur'âni'l-Kerim adlı çalışma bu tür değerli bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar aynı zamanda Ğaribu'l-Kur'ân sahasına da girmektedir.
2) Belli bir konuyla ilgili âyetleri tesbit amacıyla yapılan çalışmalar.
Bu sahada örnek olarak bir çalışmayı tanıtıacağız:

1- Muhyiddin Atiyye-el-Keşşafu'l-İkdisadî li Âyâti'l-Kur'âni'l-Kerim (Kur'ân Âyetlerinin Ekonomik Rehberi):

Bu kitap Mısırlı Muhyiddin Attyye'nin Kral Abdul-Aziz Üniversite si Uluslararası İslamî Ekonomi Araştırmalar Merkezine sunulmuş bir projesinin mahsulüdür. Konu indeksiyle beraber 300 sayfadır. Ulus lararası İslamî Düşünce Enstitüsü tarafından birinci baskısı 1991de Herndon Viriginia, A.B.D de yapılmıştır.
Eser ekonominin materyali olan her türlü sermaye, mal, ev eşyası ve ürünleri, hayvan, altın, gümüş, ziraat ve hububat; ekonomik bir olay olan fakirlik, zenginlik, açlık, ticaret, tüketim, üretim, borç, cimri lik, birktirme, başkasını tercih, mali tazmin kesad, pazarlama, rekabet, miras, ticari güvence, borçlar, borçlanma, ticari anlaşma ve seyahetler; şirketler, sadakalar, faiz, zarar, kâr, gayrı meşru kazanç, gibi konular ve ekonomiye zararlı olan aşırı tüketim, tabii afetler, mali krizler, dar boğazlar, piyasanın kesadı v.b.
Bu sahalara giren tam 273 konuyla ilgili âyetler sûre ve âyet nu marasıyla verilmiştir. Yazar şöyle bir yöntem izlemektedir:

a- Konuları alfabetik sıraya göre dizmiş; her bir harfle başlayan konular o harf başlığı altında sıralanmış ve her konuyla ilgili âyetler o harfin altında kaydedilmiştir.
b- Yazar konunun adını verdikten başka bu konuyla ilişkisi bulu nan diğer konulara da göndermelerde bulunur. Mesela es-Sıbğ keli mesini kayederken ilişkisi olabilen taam ve ekvat kelimelerine de "Unzur" (bak) ifadesiyle atıfta bulunur.[297] Sonra kelimenin luğat mânâsını er-Rağıb ve İbnu Manzur gibi otoritelerden birinden kısaca nakl eder. Bazen iki alimden de naklettiği olur.
c- Konu başlığının lügat mânâsını verdikten sonra ilgili âyet/âyetleri sıralar. Âyetin arkasında mânâsı ve konuyla ilgili onlar dan alıntı yapmasını prensib ettiği altı müfessirin bir veya daha faz*lasından mini bir yorum nakleder. Kitabın ismini cilt ve âyet numa rasını yorumun sonunda parantez içinde verir.

Altı müfessir şunlardır:
İbnu'l-Cevzi (ö.597/1201),
Razi (ö.606/1209),
Kurtubî (ö.671/1272),
İbnu Kesir (ö.774/1372) ve
Reşit Rıza (ö. 1354/1935). Nadir olarak
Taberi (ö. 310/922) ve
Suyuti (ö.911/1505)'ye
...de baş vurduğu oluyor.
Kitap çok ciddi bir gayretin mahsulüdür. İslâm ekonomistlerine iyi bir yardımcı kitaptır.

3) Kur'ân-ı Kerim'in âyetlerini belirli konular altında toplayıp fihristlerini okuyucuya sunan çalışmalar.
Bu tür çalışmalarda yazar önce Kur'ân'daki bütün konuları tesbit eder ve alfabetik sıraya göre bunları sıralar. Her konu ile ilgili âyet leri bir arada verir.

Bu sahada iki tür çalışma görmekteyiz:

1. Fazla detaya girmeden bazı ana konuları tesbit edip o konular la ilgili âyetlerin sadece no.sunu ve yerlerini tesbit eden çalışmalar. Buna daha evvel de değindiğimiz Suriye-Dımeşk Daru'r-Raşid'in bas tırdığı Kur'ân-ı Kerim'in sonuna eklediği çalışmaları örnek verebiliriz.
2. Konular atomize edilerek en küçük detaya inilecek şekilde tafsilatlı yapılan fihrist çalışmaları. Buna şu eseri örnek olarak zikr edebiliriz:[298]

2- Muhammed Mustafa Muhammed el-Fihrisü'l-Mevduiyye li Âyâti'l-Kur'âni'l-Kerim:

Kitap 555 orta boy sayfa olup, 1989'da dördüncü baskısı yapıl mıştır. Bu tür çalışmalardan ismini bildiğimiz başka örnek yoktur. Mukaddimede kitabın muhtevası ve metodu hususunda yazar, ko nuları İslamî kaynaklara göre akaid, ibadet, ahkâm, içtimaiyyât, mu amelât, emsal, kasas ve tarih adı altında topladığını ima eder.[299] An cak kitab esnasında ima ettiği bu hususa pek bağlı kalmamıştır.
Yazar kitabında şöyle bir yol izlemiştir. Önce bir ana başlık ko yar; daha sonra bununla yakın ilişkisi olan hususları alt başlıklar halinde verir. Her alt başlığı ilgilendiren âyetleri no.suyla beraber kaydeder. Sahifelerin sağ boş kısmına ise âyetlerin geçtiği sûre ve no.sunu verir. Bir konuyu ilgilendiren âyetler birden fazla sûrede yer alıyorsa âyetleri sûre sırasına göre dizer.

Kitap Kur'ân'ın muhtevasını toplam 30 ana konuya ayırmış. Bu ana başlıklar altında 573 alt başlık koymuş; her konu ile ilgili âyet/âyetleri peş peşe sıralamıştır. Ancak bu bölümleme çok ek**. Çünkü kişinin Kur'ân'da var olan konulardan araştırmak isteyip de bu kitapta adını bulamadığı birçok konu daha vardır. Mesela Ahlak Kur'ân'da genişçe yer alan bir konudur. Onun da birçok alt bölüm leri vardır. Müellif Ahlak adı altında bir bölüm açıp onun da doğru luk, vefa, tevazu vb. alt bölümlerini sunmalı idi. Bunların bir kısmı et-Taat başlığı altında verilmişse de kapsayıcı olmaktan uzaktır.
Hem mesela devlet idaresi, diplomasi, uluslararası ilişkiler gibi çok geniş ve Kur'ân'da bol bulunabilen bir çok konu ve alt bölümleri ek**.

Mu'cem alanında yapılan çalışmaların genel bir tablosunu böyle ce sunduktan sonra şimdi biz bu sahada çağımızda kaleme alınan eserlerin isim listesini karma olarak sunacağız. Mu'cem çalışmaları, elbette sunduğumuz bu üç gruba münhasır değildir. Çünkü bir veya daha fazla kaynak tefsirin âyetlerini bulmaya yönelik bazı çalışmalar daha vardır. Bu vb. alanlarda yapılan mu'cem çalışmaları eser isim listesinde verilecektir.[300]

Mu'cem Çalışmaları:

1- Abdülbâki Muhammed Fûa'd, Tafsîlu Âyâti'l-Kur'ân.
2- Amayire, İsmail-Abdulhamid es-Seyyid, Mucemu'l-Edevati ve'd-Demairi fi'l-Kur'âni'l-Kerim.
3- Asr, Subhî Abdurrâûf, el-Mu'cemu'l-Mevdûî Lî Âyati'l-Kur'âni'l-Kerîm.
4- Atiyye Abdurrahim Atiyye, ed-Delil Li Ma'rife Ayıt-Tenzil, el-Kahire
5- Berekât Muhummad Fâris, el-Mürşidu ilâ âyâti'l-Kur'âni'l-Kerim ve Kelimâtihî Beyrut.
6- Da'vudî Muhammed es-Seyyid, Mu'cemu'l-Erkâm Fi'l-Kur'âni'l-Kerim, el-Kâhire, Dâru'l-Kitabu'l-Mısrî.
7- Ebyârî İbrâhîm, el-Mevsûa'tu'l-Kur'âniyyetu'l-Müyessere, el-Kâhire, Müessesetu siccili'l-Arab, 1989.
8- es-Seyyîd Abdülhamîd, Mu'cemul-Edevat ve'd-Demâir Fi'l-Kur'âni'l-Kerim.
9- Fehmi, Hüseyn Muhammed, Kamusi'l-Elfâzi'l-Kur'aniyye, Kahi re, Müessetu'l-Halıci'l-Arabî, (1989).
10- Harrat, Ahmed Muhammed, Mu'cemu Müfredati'l-İbdali ve'l-İ'lali fi'l-Kur'âni'l-Kerim.
11- Hüseyn Nassar, Mu'cemu Ayati'l-Kur'an, Mısır, 1965
12- Hüseynî Halef Muhammed, Delilü'l-Hîrân Fî Âyâtin mine'l-Kur'ân, el-Kâhire, Dâru Nahdeti Mısr, 1981.
13- İshâk Ali Şevvah, Mu'cemu Musannâfati'l-Kur'âni'l-Kerîm, er-Riyad, (1984).
14- Kemhavî Muhammed es-Sadık, Kamusu Garîbu'l-Kur'ân bi Hesebi
15- Tertibi's-Sûver, el-Kâhire, Mektebetu Sabîh, 1981.
16- Makdisi Feyzullah el-Hüseynî, Fethu'r-Rahman Lî-Tâlibi Ayati'l-Kur'ân Kahire, Daru'l-Kitabi'l-Mısrî, 1988.
17- Mu'cemu Elfazi'l-Kur'âni'l-Kerim, Heyet, Kahire, 1989.
18- Muhammed İsmail İbrahim, Mu'cemu'l-Elfaz ve'l-A'lami'l-Kur'aniyye, Kahire
19- Muhammed Münir ed-Dımeşkî, İrşadü'l-Rağibin fi'l-Keşfi an Ayıl-Kur'ani'l-Mubin, 1346
20- Muhammed Mustafa Muhammed; el-Fihrisu'l-Mevdûî Lil Sûrei'l-Kur'ân.
21- Muhaysin, Muhammed Salim, Mu'cemu Huffazi'l-Kur'an,
22- Nuveyhıd Âdil, Mu'cemu'l-Müfessirîn, Beyrut, Müessesetu Nevîhîdî es-Selefiyye, 1988.
23- Salih Muhammed Zeki, et-Tertîb ve't-Tafsîl an Ayil-Kur'ân.
24- Şeyh Abdürrahman, Fethül-Mecid, Kahire, Dârul-Hadîs Li't-Tab've'n-Neşr; 1988.[301]
 
Üst Alt