Kurân-ı Kerimde Af Kavramı

Selam

Afv kelimesi, türevleriyle birlikte Kuranda otuz beş âyette yer almaktadır. Afv kelimesi, Kuranda çoğunlukla affetmek, yani suçluya ceza uygulamasından vazgeçip onu bağışlamak anlamında kullanılır. Şu âyette sözlük anlamı olarak fazlalık manasında geçmektedir:

Ve sana neyi infak edeceklerini (harcayacaklarını) soruyorlar. De ki: Afvı, yani ihtiyaçtan arta kalan fazlalığı. Böylece Allah, size âyetlerini açıklar; umulur ki düşünürsünüz. (Bakara: 2/219).
Arâf Sûresi 199. âyette afv bağışlama, affetme anl***** gelmektedir. Fiil olarak kullanıldığı ve Allah için isim-sıfat olarak geçtiği tüm yerlerde bağışlama anlamlarında kullanılır.

Af kavramı Kuranda hem Allahın özelliği olarak yer alır, hem de insanlar için emir ve tavsiye edilir. Yapılan haksızlığa, o miktarda karşılık vermek meşrûdur; ama bundan vazgeçerek affedene Allah, büyük mükâfat vaad eder.[1] Affedici olmak, takvâ mak***** en yakın olmak kabul edilir.[2] İnsan, başkasını affetmekle Allahın da kendisini affetmesine lâyık olur.[3] Allah, affedenleri sever ve över.[4]
Rabbinizin mağfiretine/bağışına ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun! O takvâ sahipleri ki, bollukta da, darlıkta da infak eder/Allah yolunda harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Yine onlar ki, bir kötülük yaptıklarında, ya da bizzat kendilerine zulmettiklerinde Allahı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe-istiğfâr ederler. Zaten günahları Allahtan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. (Âl-i İmrân: 3/133-135)
Allah kendisine şirk/ortak koşulmasını mağfiret etmez/affetmez. Ancak, ondan başkasını dilediği kimseler için mağfiret eder. (Nisâ: 4/48)
De ki: Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allahın rahmetinden umut kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. (Zümer: 39/53)
...Affetmeniz takvâya daha yakındır. Aranızda iyilik ve ihsânı unutmayın. Şüphesiz ki Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görür. (Bakara: 2/237)
Rabbimiz, unuttuklarımızdan ya da yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla. Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı da bize yardım et. (Bakara: 2/286).
...Günahlarımızı bağışla, günahlarımızı/kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, ey Rabbimiz! (Âl-i İmrân: 3/193)
Bir iyiliği açıklar, yahut gizlerseniz veya bir kötülüğü (açıklamayıp) affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedici ve kadirdir. (Nisâ: 4/149)
O vakit Allahtan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları için duâ et; (umuma ait) işlerde onlara danış. Artık kararını verdiğin zaman da Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine sığınanları sever. (Âl-i İmrân: 3/159)
Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa, onun mükâfatı Allah'a aittir. Elbette O, zâlimleri sevmez. (Şûrâ: 42/40)
Sen af yolunu tut, marûfu/iyiliği emret ve câhillere aldırış etme! (Arâf: 7/199)
Cenâb-ı Hak, takvâ sahibi olmak için saydığı özelliklerin arasında öfkeyi yutmak ve insanları affetmek gibi olgun insanlara yakışan davranışları da saymaktadır.
...O takvâ sahipleri ki, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Yine onlar ki, bir kötülük yaptıklarında, ya da bizzat kendilerine zulmettiklerinde Allahı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe-istiğfâr ederler. Zaten günahları Allahtan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. (Âl-i İmrân: 3/133-135)
Bu âyette öfkelerinin neticesini yürütmeyip onu tutarak, içlerine geri çevirenler övülmektedir. Ayette geçen kâzm öfkesini yutup tutmak, zarar gördüğü kimselere karşı kudreti bulunduğu halde intikama kalkışmamak ve hatta hoş olmayan bir hal göstermeyip hazmetmek ve sabretmektir. Bu, takvâ sahibi olanların özelliğidir; sabrın ve yumuşak huyluluğun belirtisidir.

Bu konudaki hadis-i şeriflerde şöyle buyrulur:
Öfkesinin gereğini yerine getirebilecek güçte olduğu halde öfkesini yutan kimsenin kalbini, Allah emniyet/güven ve iman ile doldurur.[5]
Öfkesini çıkaracak güçte iken, kim öfkesini yutarsa, Allah onu istediği kadar hûri ile evlendirir.[6]
Allah'a şu iki yutkunmadan daha sevgili olan başka bir yutkunma yoktur: Sahibinin, sabır ve güzel bir katlanma ile yutkunduğu, acı verici bir (elem karşısında) yutkunması ve sahibinin yutkunmuş olduğu kızgınlık yutkunması.[7]

Güçlü, güreşte galip gelen değildir; fakat güçlü, kızdığı zaman nefsine hâkim olabilendir.[8]
Âyet-i kerimede "öfkelenmeyen" denilmez de "öfkelerini yutan" denilir. Bu âyete göre takvâ sahibi insan, hiç öfkelenmeyen birisi değildir; öfkesini yutan kimsedir. Öfke, duyulması gereken bir duygudur. İman, sevgi ve buğuzdan ibarettir. Allah'ın emrine isyan, küfür ve şirk anlamı taşıyan bir davranışa karşı müttakî mü'min elbette öfkelenecek, müsâmaha göstermeyecektir. Hakkın çiğnenmesine, Allah'a isyana karşı öfkelenmemek, kalbî duyguların ve imanın körelmesi, hastalıklı hale gelmesi demektir. Allah'ı seven kişi, Allah'a isyana elbette tepki gösterecektir. Ama, öfkeyi dışa vurunca, muhâtabın tebliği kabul etmeme, nefsini müdafaa etme, tebliğ edilen fikrin içeriğini peşinen reddetme gibi olumsuz durumları söz konusu olacaktır. O yüzden, öfkeyi yenmek, insanlar arası ilişkilerde ve hakkın tebliğinde önemli bir tavırdır.

Öfke ateşi, şeytanın yakınlığını çeker. Şeytan ateşten yaratılmıştır.[9] Ateşin özelliği, parlamak, alevlenmek, hareket, yakıp yok etmek, sarsıntı/titreyiştir. Bu özellikler, öfkede de vardır. Öfke, kin ve hasedi doğurur, intikamı kamçılar.

Affetmek için öfkeyi yenmek gerekir. Öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını bağışlarlar. Takvaya giden yol böyle açılıyor. Bütün öfke beşerî bir infialdir. Kanın ansızın harekete geçmesiyle insan öfkelenir. İnsan varlığının ilk sebeplerinden ve ilk zaruretlerinden birisidir. Öfkeyi yenmek ilk merhaledir. Baskı yapmak, intikam almak nefsine hoş geldiği için, bazen insan öfkesini yenemez. Azgın öfke fena bir intikama döner. Beliren gazap gizli gizli öfkeye dönüşür. Gayz ve gazap, kin ve intikamdan daha iyidir. Bunun için âyet-i kerime, muttakîlere nefislerindeki öfkeyi yendikleri için o engin âkıbeti gösteriyor. Af, müsâmaha ve serbestliği.

Öfke yenilmediği zaman, nefse ağır bir yüktür. Kalbi yalayan bir ateş yalımıdır. Vicdanı kaplayan bir istir. Fakat nefis, müsâmaha gösterip kalp affedince o yükün altından insan kurtulur. Parlak, nurlu ufuklara ve rahatlığa ulaşır. Kalpte yumuşaklık başlar, vicdanda selâmet yerleşir. Ve Allah muhsinleri (ihsân/iyilik edenleri) sever. Öyleyse bollukta ve darlıkta cömertlik yapanlar gibi, öfkesini yendikten sonra af ve müsâmaha ile bağışlayanlar da muhsin kimselerdir; Allahın sevdiği iyi insanlardır.[10]

Yine muttakîler, kötülük edenlere karşı af ile muâmele ederler. Affetmek hakkında Peygamber Efendimiz şöyle buyurur:
Kıyamet günü, nerede ecirleri (sevapları) Allah üzerinde olanlar, cennete girsinler! diye bir çağırıcı bağıracak. Ecri Allah üzerinde olan kim? diye sorulacak. Bunun üzerine, (başka insanları) affetmiş olanlardan başka kimse kalkamayacaktır.[11]
Seninle münasebeti kesen akrabanı ziyaret et; seni mahrum bırakana ver![12]
Hz. İsanın şöyle dediği rivayet edilir:
İyilik, sana iyilik edene iyilik etmen değildir; bu bir karşılıktır. İyilik, sana kötülük edene iyilik etmendir.[13]
İyiliğe iyilik er kişinin kârı; kötülüğe iyilik er kişinin kârı atasözü bu nebevî ifadeden mülhem olsa gerektir.

Takvâ sahibi olanların özelliklerini sayan yukarıdaki âyette (Âl-i İmrân: 3/133-135) başkalarını affetmenin vurgulanmasından sonra şöyle denir:
Onlar fâhişe işledikleri veya nefislerine zulmettikleri zaman günahlarına hemen tevbe-istiğfar ederler
Fâhişe; çok çirkin olan fiil; nefse zulüm de herhangi bir günah. Fâhişe, başkasıyla ilgisi olan günah; nefse zulüm de başkasıyla ilgisi olmayan günah demektir. Müttakîlerin ikinci kısmı, insanlık hali, böyle bir kötülük yaptıkları veya herhangi bir günah işledikleri zaman, hemen Allahı hatırlarlar da hayâ ve korkularından hemen tevbe-istiğfar ederler. Yaptıklarına pişmanlık duyup kalbiyle ve diliyle affedilmesini diler ve o günahı örttürecek iyiliklere koşarlar.

Gerçekten, günahları Ğafûr (mağfiret edici, günahları örten) ve Rahim olan Allahtan başka kim bağışlar? Öyle ya, affedenleri, iyilik yapanları seven şânı büyük Allahtan çok affetmeye ve bağışlamaya gücü yeten kim düşünülebilir? İşte herhangi bir günah sonunda derhal Allahtan utanıp da hemen tevbe edenler ve yaptıkları günahlarda bile bile ısrar etmeyenlerin mükâfatı, Allah tarafından bağışlanma ve günahları yokmuş gibi, altından ırmaklar akan, içinde ebedî olarak kalacakları cennetlerdir. Esas itibariyle amelin gereği değil; sırf Allahın lutfu olan bu bağışlama ve cennet, ilâhî vaad gereğince, güzel amel sahiplerinin haklarıdır. Amel etmeyen, tevbe etmeyen isyankârların kurtuluş ve selâmetleri ise Allahın vaadi ile garanti edilmiş değildir. Sırf Allahın dilemesi ve yardımına kalmış bir şeydir.[14]
Seyyid Kutub da bu âyetin tefsirinde şunları söyler: İmtihanda başarıya ulaşmak ve rızâ-i ilâhîye nâil olmak için Allahın yardımını ve affını istemek şarttır. Kul ne kadar emirleri yerine getirmeye çalışsa da yine de kusur edebilir. Onu bağışlayıp af ve merhametine nâil kılmak ise Allahın rahmetindendir. Bu din, beşer denilen şu mahlûkun zaaflarını, derinliğine idrâk ediyor. İnsanı bazen cesetle ilgili ağırlıklar ahlâksızlık derekesine düşürebilir, hayvanî duyguların esiri kılabilir, Allahın emrine muhâlif hareketlere sevk edebilir. Bu din, insanın o nevi zaaflarını kabul ediyor, onun için de kızmıyor ona. İnsan kendi nefsine zulmedince, İslâm onu rahmet-i ilâhîden kovmuyor. İnsan, büyük bir günah işleyince ona kapıları kapatmıyor.

Ruhundaki iman şûlesinin henüz sönmemiş olması, kalbindeki iman kaynağının henüz kurumamış bulunması, Allahla bağının henüz kopmamış olması, günahkâr bir kul olduğunu, affı geniş bir Rabbının bulunduğunu bilmesi yeter ona. Şu halde bu günahkâr, hatalı, zayıf mahlûk, henüz hayır unsuru taşımaktadır. Önündeki yollar tamamen kesilmemiştir. Kopmayan bir ipe sarılabilir. Zaafına kapılarak ne kadar kayarsa kaysın. Beraberinde meşale bulunduktan, elinde ip mevcut olduktan sonra, Allahı unutmayıp zikrettikten, istiğfar ederek Ona kulluk ettikten, günahlarda da inat ve ısrar etmedikten sonra yine o nura ulaşabilir.

Bu din; şu zayıf yaratığın yüzüne karşı tevbe kapısını kapatmıyor. Onu bataklıkta yitik olarak tek başına bırakmıyor. Dönmekten korkan kovulmuş gibi terk etmiyor. O, bu zavallıya mağfiret kapısını gösteriyor. Yolu anlatıyor, titrer ellerinden tutuyor, kaypak adımlarına destek oluyor, emniyetli bir sınıra ulaşabilmesi için yoluna ışık tutuyor.

Ondan sadece bir şey istiyor. Kalbinin taşlaşmamasını, ruhunun kararmamasını, Allahı unutmamasını. Allahı hatırladıkça, ruhunda o hidayet meşalesi bulundukça, vicdanından o keskin ses geldikçe, kalbinden o serin rüzgâr estikçe, ileride elbet bir gün ruhundaki nuru anlayacaktır. Kurumuş tohum yeniden yeşerip canlanacaktır. Hata eden ve evde sopadan başka bir şey olmadığını bilen çocuk, hiçbir zaman eve girmeyecek, kaçacak, kaybolacaktır. Fakat evde sopanın yanında hatasından özür dilerse zaafını anlayacak, tevbe ederse özrünü kabul edecek, şefkatli bir elin bulunduğunu anlarsa, bir gün, elbet eve dönecektir.

İşte İslâm, zayıf olan insanoğlunu zayıf anlarında böylece kolluyor, o zaafının yanında kuvvetinin de bulunduğunu, ağırlığın yanında rahatlığın da mevcudiyetini, hayvanî duyguların yanında Rabbanî arzuların da bulunduğunu biliyor. Zaafa düştüğü an, elinden tutup yükseklere çıkarmak için şefkat gösteriyor. Ayağı kayıp yuvarlandığı zaman, yeniden ufka yükseltmek için elinden tutuyor. Yeter ki insan, Allahı hatırlasın, Onu unutmasın, hatalı olduğunu bildiği halde hatasında ısrar etmesin.[15]

[1] Şûrâ: 42/40.
[2] Bakara: 2/237.
[3] Nûr: 24/22.
[4] Âl-i İmrân: 3/134.
[5] Ebû Dâvud, Edeb 3, IV/248.
[6] Ebû Davud, Edeb 3; İbn Mâce, Zühd 18, II/1400.
[7] Câmius-Sağîr, II/149.
[8] Müslim; Câmius-Sağîr, II/135; İhyâ-i Ulûmi'd-Dîn, 6/400.
[9] A'râf: 7/12.
[10] Seyyid Kutub, Fî Zılâl, c. 2, s. 453.
[11] Âlûsi, Rûhul Meânî, II/58; naklen Elmalılı, c. 2, s. 425.
[12] Ahmed bin Hanbel, Müsned IV/148.
[13] T. Kebir, c. 7, s. 173.
[14] Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini K. Dili, c. 2, s. 425.
[15] Seyyid Kutub, Fî Zılâl, c. 2, s. 454-455. Ahmet Kalkan Kuran Kavram Tefsiri.
 
Üst Alt