Kur’ân’dan dualar

Selam!

RAHMET İÇİN DUA:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Veheb lenâ min ledunke rahmeh, inneke entel vehhâb.
SADAKALLAH!

Bize kendi katından rahmet ihsan eyle!
Şüphesiz ki, Sen bol ihsan sahibisin.
Al-i İmrân, 3/8
 
Selam!

ILIM İÇİN DUA:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Rabbi zidnî ılmâ.
SADAKALLAH!

Rabb'im! benim ilmimi artır.
Tâ-hâ, 20/114
 
Selam!

TOK GOZLULUK İÇİN DUA:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Rabbenağfir lenâ zunûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve
sebbit akdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn.

SADAKALLAH!

"Rabbimiz!
Bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla
ve ayaklarımızı diret,
kâfirler güruhuna karşı da bize yardım et!".
Âl-i İmrân, 3/147

Rabb'im! benim ilmimi artır.
Tâ-hâ, 20/114
 
Rabbenâ âtinâ fiyddünyâ haseneten ve fiyl âhırati haseneten ve kınâ azâben nâr." (2.Bakara: 201)

Anlamı:


"Rabbimiz, bize dünyada da hasene (Esmâ'nın güzelliklerini yaşamayı) ver, sonsuz gelecek sürecinde de hasene (nefsimizdeki Esmâ'nın güzellikleri) ver; (ayrı düşmenin) ateşinden bizi koru."

Bilgi:

Rasûlullâh (s.a.v.)'in pek çok duasında bu âyete yer verdiğini Enes (r.a.) naklediyor bize... Bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm dünya ve âhiret güzelliklerini dileyip; dolayısı ile ateş azabına yol açacak şeylerden korunmayı talep etmeyi öğretiyor bize bu dua.

"Rabbenâ lâ tuzığ kulûbenâ ba'de iz hedeytenâ ve heb lenâ min ledünKE rahmeten, inneKE entel Vehhâb." (3.Âl-u İmran: 8)

Anlamı:

"Rabbimiz, bize hidâyet ettikten (hakikati gösterip idrak ettirdikten) sonra şuurumuzu (nefsaniyete-egoya) döndürme ve bize ledünnünden bir rahmet bağışla. Muhakkak sen Vehhâb'sın."

Bilgi:

"Müminin kalbi Rahmân'ın iki parmağı arasındadır" hadisinin işaret ettiği şekilde, kalplerimiz yani bilincimiz her an ilâhî kudrete tâbidir. Bu sebeple ne kadar gerçeğe ermiş olursak olalım, her an o gerçekten sapmak mümkündür. İşte bu dua, hâline güvenmeyip, ilâhî inayeti talep içindir.

Bu duaya devam, kişinin saadet hâli üzere ölümü tatması için iyi bir işaret olarak değerlendirilebilir... Çünkü ısrarla devam edilen dua icabet işareti taşır.

Namazlarda son oturuşta, salâvatlardan sonra okunması şâyânı tavsiyedir.
 
Selam!

GUNAHTAN KURTULMAK İÇİN DUA:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tağfirlenâ ve
terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn.

SADAKALLAH!

Ey Rabbimiz!
Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve
bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!"
(A'râf, 7/23)
 
Selam!

COCUK ISTEYEN İÇİN DUA:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Rabbi heb lî mines sâlihîn.
SADAKALLAH!

Ey Rabbimiz!
Ey Rabbim! Bana salihlerden (bir cocuk) ihsan et!
(Sâffât, 37/100)
 
Selam!

KURBAN İÇİN DUA:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Kul inne salati ve nüsükı ve mahyaye ve mematı lillahi rabbil alemın
La şerıke leh ve bi zalike ümirtü ve ene evvelül müslimın

SADAKALLAH!

Ey Rabbimiz!
Benim namazım/duam, kulluğum/bağışım, hayatım, ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir
Ortağı yoktur O'nun. Bununla emrolundum ben. Ve Müslümanların ilkiyim ben.
(En'am, 6/162-163)
 
Selam!

YALNIZ KALMAMAK İÇİN DUA:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Rabbehu rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn.
SADAKALLAH!

Ey Rabbimiz!
Beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın.
(Enbiyâ, 21/89)
 
MAL-MAKAM İÇİN DUA:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Kâle rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb.
SADAKALLAH!

Ey Rabbimiz!
Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!
(SÂD,38/35)
 
  • Etiketler
    kuran dualar
  • Üst Alt