Kur’ân’dan dualar

Selam!

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Li testevû alâ zuhûrihî summe tezkurû ni’mete rabbikum izesteveytum aleyhi,
ve tekûlû
Ki onların sırtlarına kurulasınız, sonra oraya kurulduğunuzda,
Rabbinizin nimetini hatırlayıp da şöyle diyesiniz:
SADAKALLAH!

YOL/YOLCULUK DUASI:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Subhânellezî sehhare lenâ hâzâ ve
mâ kunnâ lehu mukrinîn.
Ve innâ ilâ rabbinâ le munkalibûn.

SADAKALLAH!

Adı ve kudreti yücedir bunu bizim emrimize verenin!
Yoksa biz bunu kendimize yanaştıramazdık.
Ve gerçekten biz, halden hale geçerek Rabbimize mutlaka döneceğiz.

Zuhrûf:13-14
 
Son düzenleme:
Selam!

YOLCULUK DUASI:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Rabb'i enzilnî munzelen mubâreken
ve ente hayrul munzilîn

SADAKALLAH!

Rabb'im, beni bereketli bir yere indir!
Sen, konuk ağırlayanların en hayırlısısın

Mu'minun .29
 
Selam!

Hayir/Af DUASI:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Rabbenâ fagfir lenâ zunûbenâ
ve keffir annâ seyyiâtinâ
ve teveffenâ meal ebrâr

SADAKALLAH!

Rabb'imiz Günahlarımızı bağışla bizim.
Kötülüklerimizin üstünü ört
ve bize iyilerle birlikte ölmek nasip et.

ÂLİ İMRÂN. 193
 
Selam!

Kardesine Af DUASI:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
rabbıgfirlî ve li ahî
ve edhilnâ fî rahmetike
ve ente erhamur râhımîn

SADAKALLAH!

Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla.
Rahmetine sok bizi.
Sen, rahmet edenlerin en merhametlisisin.

A'RÂF.151
 
Selam!

HAYIRLI NESİL İÇİN DUA:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Kâle rabbi heblî min ledunke
zurriyyeten tayyibeh,
inneke semîud duâ.

SADAKALLAH!

"Rabbim! Bana katından hayırlı bir nesil ver.
Şüphesiz sen, duayı hakkıyle işitensin".

Âl-i İmrân, 3/38
 
Selam!

SALİH AMEL İÇİN DUA:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Rabbi evzı'nî en eşkure ni'metekelletî en'amte aleyye
ve âlâ vâlideyye
ve en a'mele sâlihan terdâhu
ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke
ve innî minel muslimîn..

SADAKALLAH!

Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi
ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et.
Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl.
Doğrusu ben tevbe edip sana yöneldim.
Ve ben gerçekten müslümanlardanım.

Ahkâf, 46/15
 
Selam!

RIZIK İÇİN DUA:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Kul inne rabbî yebsutur rızka li men yeşâu min ibâdihî ve yakdiru leh,
ve mâ enfaktum min şeyin fe huve yuhlifuh,
ve huve hayrur râzikîn.

SADAKALLAH!

De ki: Gerçekten Rabb'im kullarından dilediği kimseye rızkı hem genişletir, hem daraltır.
Her neyi hayra harcarsanız O, onun yerine başkasını verir.
Hem O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Sebe, 34/39

Rabbi innî limâ enzelte ileyye min hayrin fakîr.
SADAKALLAH!

Rabb'im! Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım.

Kasas, 28/24
 
TEVBE İSTİĞFAR İÇİN DUA:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Rabbenâ vesi'te kulle şey'in rahmeten ve ilmen
fağfir lillezîne tâbû vettebeû sebîleke vekıhim azâbel cahîm.


Ey Rabb'imiz! Rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır.
O, tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla,
Onları cehennem azabından koru.

Mu'min, 40/7

Rabbenâgfir lenâ ve li ihvâninellezîne sebekûnâ bil îmâni
ve lâ tec'al fî kulûbinâ gıllen lillezîne âmenû
rabbenâ inneke raûfun rahîm.

SADAKALLAH!

Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla,
kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma!
Rabbimiz! Sen çok şefkatli, çok merhametlisin!

Haşr, 59/10
 
Selam!

HİDAYET İÇİN DUA:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Rabbenâ
lâ tuziğ kulûbenâ ba'de iz hedeytenâ
veheb lenâ min ledunke rahmeh,
inneke entel vehhâb.

SADAKALLAH!

Ey Rabbimiz!
Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalblerimizi haktan saptırma,
bize kendi katından rahmet ihsan eyle!
Şüphesiz ki, Sen bol ihsan sahibisin.

Al-i İmran, 3/8
 
Selam!

SOHBET İÇİN DUA:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Rabbişrah lî sadrî. Ve yessir lî emrî.
Vahlul ukdeten min lisânî. Yefkahû kavlî.

SADAKALLAH!

Ey Rabbim!
benim göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır,
dilimden düğümü çöz ki, sözümü iyi anlasınlar.
Taha: 25-28
 
  • Etiketler
    kuran dualar
  • Üst Alt