KPSS ile memur olan fakat askerde olan adayın vermesi gereken dilekçe örneği

KPSS ile memurluğa atana fakat askerde olan adayların vermesi gereken dilekçe örneği

T.C. .... BAKANLIĞINA
(Personel Dairesi Başkanlığı)

KPSS-201.. Tercih Kılavuzu uyarınca ..... tarihleri arasında internet yoluyla yaptığım tercihlere göre, Yükseköğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından Bakanlığınızın ................................ ilinde bulunan .................................. unvanlı kadrosuna yerleştirilmiş bulunmaktayım.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bölümünde yer alan genel şartların tamamına sahip bulunmaktayım. Ancak, halen ........................................................ Komutanlığında askerlik görevimi ifa etmekte olup, muhtemelen .../.../...... tarihinde terhis olacağım. Konu ile ilgili belge ekte sunulmuştur.
Sağlığım, seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olup, görevimi devamlı olarak yapmaya engel bir hastalığım da bulunmamaktadır.
Verdiğim bilgi ve ekte birer örneği yer alan belgeler gerçeğe uygundur.
Yanlış bilgi ve gerçeğe aykırı belge verdiğim ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğum takdirde yerleştirilmemin geçersiz sayılarak atamamın yapılmayacağını, atamamın yapılmış ve göreve başlatılmış olsam dahi atamamın iptal edileceğini ve hiçbir hak talep etmeyeceğimi, hakkımda Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını biliyor, taahhüt ediyor ve anılan hususlara ilişkin sorumluluğumu kabul ediyorum.
Bilgilerinizi ve askerliğimin bitiminin ardından göreve başlamak üzere yerleştirildiğim il ve unvana atamamın yapılmasını arz ederim. ...../ ..... / 201..

Adı ve Soyadı
İmza
EK: Atamaya Esas Belgelerim ( sayfa)

T.C. Kimlik No :
İkametgah Adresi :

Ev Telefon No :
Cep Telefon No :
E-Posta Adresi :
 
Üst Alt