Kpss eğitim bilimleri ( rehberlik )

1. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik faaliyetlerinin okul yönetimine sunduğu izmetlerden biri olamaz?

A) Bireysel görüşmelerin içeriği hakkında okul yönetimini bilgilendirir.

B) Okulu oluşturan öğrencilerin özellikleri hakkında istatistiksel bilgiler üretir.

C) Okul yönetimine öğrenci sorunları hakkında araştırma raporları sunar.

D) Yöneticileri, öğrenci ve gençlik sorunları hakkında bilgilendirir.

E) Öğrenci-yönetim ilişkilerinin güçlendirilmesini destekler.


2. Aşağıdaki rehberlik türlerinden hangileri aynı danışma sürecinde verilebilir?


A) Eğitsel rehberlik - mesleki rehberlik

B) Eğitsel rehberlik - kişisel psikolojik problemlerle ilgili rehberlik

C) Mesleki rehberlik- kişisel psikolojik problemlerle ilgili rehberlik

D) Eğitsel rehberlik - mesleki rehberlik- kişisel psikolojik problemlerle ilgili rehberlik

E) Hiçbiri


3. Meslek seçimi konusunda karar verme sürecinde olan bir öğrencinin öncelikli olarak hangi bilgilere ulaşması önemlidir?


A) Meslekte ilerleme koşulları ile ilgili bilgiler

B) Kişisel özellikleri ile ilgili bilgiler

C) Mesleğin getireceği kazanç ile ilgili bilgiler

D) Mesleğin kazandıracağı sosyal statü ile ilgili bilgiler

E) Mesleğin uygulanma koşulları ile ilgili bilgiler

4. Bireyin, ekonomik problemlerinden kaynaklanan duygusal sorunlarının incelendiği rehberlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesleki rehberlik

B) Ekonomi rehberliği

C) Ekonomi-eğitim rehberliği

D) Kişisel psikolojik problemlerle ilgili rehberlik

E) Eğitsel rehberlik

5. Psikolojik danışma ve rehberlik 1950’li yıllarda ülkemize girmişti. Bu dönemden sonra psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Psikolojik danışma ve rehberlik konusu kalkınma planlarından çıkarılmıştır.

B) Yurt dışından pek çok uzman Psikolojik danışma ve rehberlik hakkında çalışmalar için yurdumuza gelmişlerdir.

C) Psikolojik danışma ve rehberlik birçok Milli Eğitim Şurasının önemli konularından biri olmuştur.

D) Çeşitli testler Türkiye koşullarına uyarlanmıştır.

E) Rehberlik alanında uzmanlık kazanmaları için yurt dışına öğrenciler gönderilmiştir.

6 . Aşağıdaki kavramlardan hangisi rehberlik için yapılan farklı tanımlarda kullanılan ortak kavramlardan biri değildir?

A) Birey

B) Yardım

C) Uyum

D) Eğitim

E) Kişilik

7. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel rehberliğin alanına girmez?

A) Okul seçimi

B) Oryantasyon faaliyetleri

C) Sosyal faaliyetlerin organizasyonu

D) İşe yerleştirme

E) Seçmeli dersler hakkında bilgi verme

8. Öğrencilerin sınıf içindeki oturma düzenini belirlemek isteyen bir öğretmen için hangi rehberlik tekniği en uygundur?

A) Sosyometri

B) Kimdir Bu

C) Otobiyografi

D) Sosyodrama

E) Mülakat


9. “Her birey kendi sorunlarını çözecek potansiyel güce sahiptir.” genel ilkesi hangi danışma görüşüne aittir?


A) Güdümlü danışma yaklaşımı

B) Danışan merkezli yaklaşım

C) Geleneksel yaklaşım

D) Danışman merkezli yaklaşım

E) Eklektik yaklaşım

10. Bir okulda psikolojik danışma hizmetleri kimler tarafından verilir?


A) Rehber öğretmenler

B) Rehber öğretmenler - sınıf danışman öğretmenleri

C) Rehber öğretmenler - okul yöneticileri

D) Rehber öğretmenler- branş öğretmenleri

E) Rehber öğretmenler - sınıf danışman öğretmenleri - okul yöneticileri

11. Sosyometri tekniğinin ardından hazırlanan sosyogramın merkezinde yer alacak şekilde toplam puan alan bir öğrenci için hangi yorum doğrudur?

A) Baskı altındadır

B) Gruptan dışlanmıştır

C) Grupta lider konumundadır

D) Hiçbir kliğe üye değildir

E) Grup üyeleri tarafından sevilmeyen öğrencidir

12- Okullarda rehberlik faaliyetleri hangi hizmet grubu içerisinde yer alır?

A) Yönetim hizmetleri

B) Öğretim hizmetleri

C) Öğrenci kişilik hizmetleri

D) Okul- aile birliği hizmetleri

E) Çevresel hizmetler

13- Psikolojik danışma ve rehberliğin doğmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Bireysel uyumsuzluklar

B) Uygun eş seçimi

C) Ruhsal rahatsızlıkların artması

D) Uygun iş seçimi

E) Gençlerin kimlik bunalımı

14- Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin farklı şekillerde tanımlanmasının nedenidir?

A) Rehberliğin farklı alanlarının bilim adamlarınca ele alınıp incelenmiş olması

B) Rehberlik hizmetlerinin çok dar bir alanının olması

C) Oldukça eski bir alan olduğundan konuların çok dağılmış olması

D) Eğitimle ilişkisinin henüz tam olarak belirginleşmemiş olması

E) Psikolojiden tam olarak kopamamış olması


15- Aşağıdakilerden hangisi eğitsel rehberliğin alanına girmez?


A) Alan seçimi

B) Oryantasyon faaliyetleri

C) Sosyal faaliyetlerin organizasyonu

D) İşe yerleştirme

E) Eğitsel kollara yerleşme

16- Aşağıdakilerden hangisi mesleğe yönlendirme çalışmalarında faydalanılan ölçme araçlarından değildir?


A) Kuder ilgi envanteri

B) Kendini değerlendirme envanteri

C) Edwards kişisel yönelim envanteri

D) D.A.T. yetenek testi

E) C.A.T. testi

17- Aşağıdakilerden hangisi mesleki rehberliğin verdiği hizmetlerden değildir?

A) Alan seçimi
B) Mesleklerle ilgili danışma
C) Anne-babaların meslekler hakkında bilgilendirilmeleri
D) Mesleğe yönlendirme hizmetleri
E) Test uygulamaları

18- Aşağıdakilerden hangisi ergenin kariyer gelişimi aşamaları arasında yer almaz?

A) Hayal dönemi
B) Deneme dönemi
C) Gerçekçi dönem
D) Seçim yapma dönemi
E) Araştırma dönemi

19- Meslek seçim sürecinde meslek danışmanlığına başvuran kişinin beklentisi ne olmalıdır?

A) Bireysel yetenek ve ilgilerin saptanması

B) Meslek oryantasyonu sağlama

C) Mesleklerle ilgili danışma yapma

D) Meslek seçimi sorunlarına yönelik olan öğüt ve bilgileri alma.

E) Hiçbiri

20- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal uyumu gerçekleştirmek amacıyla yapılabilecek rehberlik hizmetleri arasında yer almaz?

A) Bireyin kişisel bağımsızlığını başarabilmesini destekleme

B) Vicdan, ahlaki yargılama ve değerleri yönlendirme

C) Bireyin uygun kadınsı ve erkeksi rolleri öğrenmesi

D) Akran etkileşimini geliştirme

E) Model bulmasına destek olma


21- Aşağıdakilerden hangisi kişisel gelişimi desteklemek amacıyla yapılan rehberlik hizmetleri arasında yer almaz?


A) Küçük gruplarda etkileşim

B) Sosyal becerileri geliştirme

C) Verimli ders çalışma teknikleri

D) Drama çalışmaları

E) İletişim becerileri kazandırma


22- Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve psikiyatri arasındaki ayırımı en iyi şekilde ifade eder?


A) Psikolojik danışmada uyum sorunlarıyla, psikiyatride kişilik sorunlarıyla uğraşılır.

B) İkisinde de kullanılan yöntemler

aynıdır.

C) Psikiyatride ilaçla tedavi yapılır psikolojik danışmada ilaç kullanımı söz konusu değildir.

D) İkisinde de bireye yaşadığı problemle ilgili çözüm yolları sunulur, bu yollar aynıdır.

E) Danışma grupla yapılırken, psikiyatrik görüşme yüzyüze gerçekleşir.


23- Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberliğin ilkeleri arasında

yer almaz?


A) PDR, toplum değerlerine ve bireysel gereksinimlere dayanmalıdır.

B) Bireye kendisi için seçimler yapma ve kararlar verme özgürlüğü tanınmalıdır

C) PDR’de bireyin bedensel, bireysel, toplumsal ve duyuşsal alanlarının birinde geliştirilmesi ön plandadır.

D) PDR hizmetlerinde, bireysel ayrılıklar göz önünde tutulmalıdır.

E) PDR hizmetlerinde, gizlilik kuralı göz önünde tutulmalıdır.


24- Aşağıdakilerden hangisi Psikolojik danışma ve rehberliğin yararlanılan bilim dalları arasında yer almaz?


A) Psikoloji

B) Sosyoloji

C) Arkeoloji

D) Sosyal Antropoloji

E) Kültürel Antropoloji


25- PDR ile ilgili ilk çalışmalar aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır?

A)ABD
B)İngiltere
C) Fransa
D)Almanya
E) Rusya

26- Aşağıdakilerden hangisi bağımsız bir kişilik gelişiminin etkenleri arasında yer almaz?
A) Arkadaşlar
B) Öğretmenler
C) Aile
D) Medya
E) Kardeşler

27- “Bireyin bedensel ve devinsel yapısının, bilişsel ve duyuşsal tepki biçimlerinin, benlik oluşumunun özgün, karmaşık ve devingen bir bütünüdür” tanımı aşağıdaki ifadelerden hangisine aittir?


A) Kişilik

B) Benlik

C) Benlik saygısı

D) Karakter

E) Mizaç

28- Empati (eşduyum) ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisinden bahsedilemez?

A) Empati, insanların dünyalarını onlara göründüğü biçimde algılayabilmektir.

B) Bireyin başka kişiyle empatiye girebilmesi için kendini o kişiymiş gibi tasarlayabilmesi gereklidir.

C) Kişi eşduyumu gerçekleştirdiğinde kendini karşısındakinin yerine koyup onun duygularını duyumsama yoluyla içgörü kazanır.

D) Empati, ancak karşımızdaki kişinin sorununu kendi sorunumuz durumuna getirebilirsek ve o kişiyle özdeşim kurabilirsek gerçekleşebilir.

E) Empatik beceriler eğitimle geliştirilebilir.

29- “Kişinin yetenek ve ilgilerine uygun bir eğitim türünü seçmesi ve bu alanda başarılı olması, dolayısıyla kişiliğini geliştirmesi için ona götürülen düzenli ve sürekli yardım” tanımlaması aşağıdaki ifadelerden hangisine aittir?


A) Eğitsel rehberlik
B) Kişisel rehberlik

C)Meslekirehberlik
D) Bireysel rehberlik

E) Güdümlü rehberlik

30- Öğrenciye mesleki rehberlik hizmetlerinin verilmesi için hangi sınıf düzeyi en uygundur?

A) 6.-7. sınıflar

B) 7.-8. sınıflar

C) 8.-9. sınıflar

D) 11.-12. sınıflar

E) 10. - 11. sınıflar


1. A -
2. D -
3. B -
4. D -
5. A -
6. E -
7. D -
8. A -
9. B -
10. A -
11. C -
12. C -
13. D -
14. A -
15. D -
16. E -
17. C -
18. A -
19. A -
20. B -
21. C -
22. C -
23. C -
24. C -
25. A -
26. D -
27. A -
28. D -
29. C -
30. C
 
Üst Alt